Απόσπαση Υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας

      Ο Δήμος Ζακύνθου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία να υποβάλλουν αίτηση απόσπασής τους στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ζακύνθου , προκειμένου να καλύψουν τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την τουριστική περίοδο από 01-05-2013 έως 31-10-2013 .
      Η απόσπαση γίνεται με αίτηση του υπαλλήλου και απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του ΟΤΑ υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αντίστοιχου οργάνου του Δήμου της οργανικής θέσης του υπαλλήλου. Η απόσπαση γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης κατά την τουριστική περίοδο και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 6 μηνών. Με την πάροδο του χρόνου της απόσπασης, αυτή λύεται αυτοδίκαια, και ο υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει στην οργανική του θέση. Ο χρόνος υπηρεσίας του αποσπώμενου λογίζεται για όλες τις συνέπειες, ως συνεχής πραγματική υπηρεσία του υπαλλήλου στην οργανική του θέση. Οι αποδοχές του υπαλλήλου που αποσπάστηκε, καθώς και οι σχετικές εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές του, βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η απόσπαση. Ο Δήμος Ζακύνθου θα προσφέρει επίσης την διαμονή και την σίτιση τον παραπάνω υπάλληλων για το χρονικό αυτό διάστημα .

      I. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
          Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 28-02-2013 , ημέρα Πέμπτη


      ΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
          Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας, (Δήμος Ζακύνθου, Δημαρχείο Πλατειά Σολωμού Τ.Κ. 29100 Ζάκυνθος ), επισυνάπτοντας σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του Δήμου της οργανικής τους θέσης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στυλιανός Σ. Μποζίκης

 

 

 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

        Ζάκυνθος   :   12/02/2013

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

    Αρίθ. Πρωτ. :   5322

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

    ΑΔΑ: ΒΕΥΣΩΡ1-ΩΤΘ

 

Μειοδοτικός Διαγωνισμός - Διοργάνωση καρναβαλικών εκδηλώσεων Δήμου Ζακύνθου 2013

    Ο Δήμαρχος διακηρύττει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν την διοργάνωση καρναβαλικών εκδηλώσεων Δήμου Ζακύνθου 2013.
    Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 73.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23% με τις κάτωθι επιμέρους κατηγορίες.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

Ενοικίαση εξοπλισμού ηχητικών και φωτιστικών μηχανημάτων καθώς και την παροχή υπηρεσιών για τα παραπάνω (τοποθέτηση-παρακολούθηση-φύλαξη-χειρισμός-αποψίλωση-ηχοληψία)

27.060,00

2

Εργασίες υλοποίησης  καρναβαλικών εκδηλώσεων Δήμου Ζακύνθου 2013

46.740,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%

73.800,00

Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

• του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»
• του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
• το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
• την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
• την υπ’ αριθμόν 1/2013 μελέτη της υπηρεσίας του δήμου
• την αριθ.14/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των συντασσόμενων τευχών

    Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14-2-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 (που θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Ζακύνθου, Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1,29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695361300.

    Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς νέα δημοσίευση. Δηλαδή την 21-2-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

    Οι προσφορές που θα κατατεθούν αφορούν το σύνολο των εργασιών. Οι υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους είτε ιδιοχείρως την ώρα του διαγωνισμού είτε ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

    Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν :

    α).Για την ενοικίαση εξοπλισμού ηχητικών και φωτιστικών μηχανημάτων καθώς και την παροχή υπηρεσιών για τα παραπάνω (τοποθέτηση-παρακολούθηση-φύλαξη-χειρισμός-αποψίλωση-ηχοληψία):

Mεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας «Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα αντίστοιχης κατηγορίας.

   β).Για τις εργασίες υλοποίησης καρναβαλικών εκδηλώσεων Δήμου Ζακύνθου 2013:

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που στο αντικείμενο της δραστηριότητας τους περιλαμβάνεται αποδεδειγμένα η εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και εξειδικεύονται στις υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

    Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% του εκτιμώμενου προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι : 3.690,00 € για το σύνολο των εργασιών η οποία βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας , η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

    Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης ,δίδονται στα γραφεία του Δήμου Ζακύνθου , Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1, 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695361330.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Στυλιανός Μποζίκης

ΔΕΥΑΖ - Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομείγματος

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, για την ενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ», προϋπολογισμού 17.712 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
23%) σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργάνων Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης». Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 12/02/13 και ώρα 10:30 π.μ στις Εγκαταστά-
σεις Επεξεργασίας Λυμάτων (περιοχή Αεροδρομίου – Αμπελόκηποι Ζακύνθου). Σε περίπτωση που ο
διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί την Τετάρτη 20/02/13, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. και περιλαμβάνει ψυχρό ασφαλτό-
μιγμα που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση των τομών οδοστρώματος, από τις επισκευές που
πραγματοποιεί η Δ.Ε.Υ.Α.Ζ, κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται με την παραγωγή ή την προμήθεια των ζητούμενων υλικών
καθώς κι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι συμμετέχοντες, κατά τη φάση του διαγωνισμού, θα πρέπει να καλύπτουν τα κριτήρια συμμετοχής
που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Μερικές προσφορές δεν επιτρέπονται.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της
μελέτης.
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού θα γίνεται από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., μέχρι
και τις 10/02/13 και ώρα 13:00 (τηλ. επικοινωνίας 29650 43811, Εσωτ. 12, fax 26950 24099, email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. – Υπεύθυνες επικοινωνίας: Ζελίκα Μαρούδα, Δώρα Μπαταγιάννη) .
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, ενώπιον της επι-
τροπής διενέργειας του διαγωνισμού, την Τρίτη 12/02/13 και ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. Προσφορές
μπορούν επίσης να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει,
με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία, μέχρι την προηγούμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του προσφέροντος. Κατά την αποσφράγιση των
προσφορών μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.
Παναγιώτης Αβράμης

ΔΕΥΑΖ - Επαναληπτική Περιληπτική διακήρυξη για επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων ΔΕΥΑΖ

   Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, για την ενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Μ.Ε. - ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ», προϋπολογισμού 41.820 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 07/02/13 και ώρα 10:30 π.μ στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (περιοχή Αεροδρομίου – Αμπελόκηποι Ζακύνθου).

    Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. και περιλαμβάνει ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται στα μεταφορικά μέσα, στα οχήματα έργων και στο αποφρακτικό της Επιχείρησης. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται με την παραγωγή ή την προμήθεια των ζητούμενων υλικών καθώς κι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

   Οι συμμετέχοντες, κατά τη φάση του διαγωνισμού, θα πρέπει να καλύπτουν τα κριτήρια συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Επιτρέπεται η κατάθεση προσφορών για μέρος των ζητούμενων ειδών, σύμφωνα με την ομαδοποίηση της μελέτης.

   Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης για τις ομάδες υλικών που θα προσφερθούν.

    Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού θα γίνεται από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., μέχρι και τις 05/02/13 και ώρα 13:00 (τηλ. επικοινωνίας 29650 43811, Εσωτ. 12, fax 26950 24099, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. – Υπεύθυνες επικοινωνίας: Ζελίκα Μαρούδα, Δώρα Μπαταγιάννη) .
    Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, την Πέμπτη 07/02/13 και ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του προσφέροντος. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.
   

Παναγιώτης Αβράμης

Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας και ενστάσεων επί των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως οικισμού Πλάνου

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας και ενστάσεων επί των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως οικισμού Πλάνου της Τοπικής κοινότητας πλάνου της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίων του Δήμου Ζακύνθου».


   Σε συνέχεια των από 24-10-2012 και 28-11-2012 ανακοινώσεων μας με θέμα «Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας και ενστάσεων επί των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως οικισμού Πλάνου της Τοπικής κοινότητας πλάνου της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίων του Δήμου Ζακύνθου» η οποία έθεταν ως καταληκτική ημερομηνία την 1-02-2013 και δεδομένου του μεγάλου όγκου ιδιοκτησιών με αποτέλεσμα την μη έγκαιρη προσέλευση των ιδιοκτητών εντός της ανωτέρω προθεσμία παρατείνουμε την ανωτέρω προθεσμία έως την 1-5-2013 και καλούνται οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων εντός του σχεδίου πόλεως της Τοπικής Κοινότητας Πλάνου της Δημοτικής ενότητας Αρκαδίων του Δήμου Ζακύνθου να προσέλθουν στα Γραφεία της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης (Βανάτο Ζακύνθου Τ.Κ. 29100 1ος Όροφος Υπεύθυνος κ. Διονύσιος Τουρκάκης) έως 1/5/2013 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 – 13.00 με σκοπό, να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων της 3ης Ανάρτησης του ανωτέρω σχεδίου πόλεως όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπόψη στη διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.
Η ανωτέρω προθεσμία είναι δεσμευτική εντός αυτής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω διαδικασίες και ουδεμία παράταση θα δοθεί πέραν αυτής.


Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας για κάθε ιδιοκτήτη είναι :
   1. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα συμβολαίου με την μεταγραφή του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου καθώς και των παλαιότερων ιδιοκτητών και τα συνοδεύοντα με αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.
   2. Πιστοποιητικά βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων και μεταγραφής της ιδιοκτησίας
   3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών
   Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΗΛ. EMAIL FAX Κ.Λ.Π.) ΑΥΤΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Τα έντυπα της δήλωσης ιδιοκτησίας θα παρέχονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από την Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την ένσταση είναι :
   1. Δήλωση ιδιοκτησίας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτής
   2. Τεχνική περιγραφή του υπό εξέταση αιτήματος
   3. Τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύνταξης Τοπογραφικών Διαγραμμάτων (πλήρης υψομετρική και οριζοντιογραφική αποτύπωση ιδιοκτησίας και κατασκευών που περικλείονται σε αυτή) στο οποίο θα αποτυπώνεται η υπάρχουσα κατάσταση και η προτεινόμενες ενέργειες. Το ανωτέρω τοπογραφικό Διάγραμμα θα υποβάλλεται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τον Ν 3882/2010 Φ.Ε.Κ. 166/Α/22-9-2010 και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού.
Οι δηλώσεις ιδιοκτησίας θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης υπηρεσίας Δόμησης από τους κάτωθι :
   1. Ιδιοκτήτες οικοπέδων με επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας
   2. Εξουσιοδοτημένο άτομο με επικυρωμένη εξουσιοδότηση από δημόσια αρχή
   3. Ταχυδρομικώς η με courier με αίτηση και επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας του ιδιοκτήτη

Ε.Δ.
• Φ ΠΛΑΝΟΣ
• Φ. ΤΜΗΜ. ΚΤΗΜ. & ΔΗΜ. ΠΕΡ.

30/01/2013
Η
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΕΤΑ ΦΑΡΑΟΥ
Αγρ. Τοπ. Μηχ.

ΔΕΥΑΖ - Πρόχειρος μειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές,

Πρόχειρο μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή της υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ – Μ.Ε. - ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ», προϋπολογισμού 45.510,00 € (με Φ.Π.Α.). Η υπηρεσία αφορά στην επισκευή και συντήρηση όλων των οχημάτων, μηχανημάτων έργων και του αποφρακτικού της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ..
Οι φάκελοι των προσφορών, θα κατατεθούν στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων στους Αμπελόκηπου Ζακύνθου (περιοχή Αεροδρομίου), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, την Τρίτη 05/02/13 κι ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ορίζεται στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των εργασιών που θα προσφερθούν, χωρίς το Φ.Π.Α.
Η υπηρεσία θα κατακυρωθεί στον συμμετέχοντα που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του προϋπολογισμού, εφόσον η προσφορά του πληροί τους όρους και τις προδιαγρα-
φές που ορίζονται στη μελέτη. Μερικές προσφορές γίνονται δεκτές.
Τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού διατίθενται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., στη διεύθυνση Διον. Ρώμα 1
(Κτίριο Ξενία), τηλ. 26950 43811 (Εσωτερικό 12 – Γραφείο Προμηθειών – Υπεύθυνη: Δώρα Μπαταγιάννη).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.

Παναγιώτης Αβράμης

ΚΕΔΗΖ - Ανακοίνωση - Σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

        Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ζακύνθου «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.» που εδρεύει στη Ζάκυνθο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Κ.Δ.Α.Π. ΜεΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

 31-8-2013,

με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1

102

Κ.Δ.Α.Π. ΜεΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ  

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

 31-8-2013,

με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1

103

Κ.Δ.Α.Π. ΜεΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ή ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

 31-8-2013,

με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1

104

Κ.Δ.Α.Π. ΜεΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΠΕ ή ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ ΤΡΙΑ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

 31-8-2013,

με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1

105

Κ.Δ.Α.Π. ΜεΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

 31-8-2013,

με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ),

γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), η οποία να είναι σε ισχύμέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3599/2007  ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά,η οποία ισχύει μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε   ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή  Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος  σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού

ή

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού

 

103

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επιμελητών Πρόνοιας του Κλάδου Κοινωνικής Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή  άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στο αντικείμενο της ειδικότητας.

104

Πτυχίο ή δίπλωμα Λογοθεραπείας ή Λογοπεδικής ή Λογοπαθολογίας (SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGIST) ή Θεραπείας Λόγου ή Αγωγής Λόγου ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

ή

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Λογοθεραπείας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

105

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριος τίτλος τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το έτος 1980 απολυτήριος τίτλος Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.», , Δημαρχείο πρώην Δ. Αρκαδίων (ισόγειο), Βανάτο, 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ, υπόψη κ. Πέττα-Μπίκα Βενεράντας (τηλ. επικοινωνίας: 26953-60909).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ζακύνθου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων ? Διαγωνισμών Φορέων ? Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι ? Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ? ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων ? Διαγωνισμών Φορέων ? Εποχικού (ΣΟΧ).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.
ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

ΟΛΟΚΛΗΣΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΚΗ

 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ΔΕΥΑΖ 2013

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, για την ενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», προϋπολογισμού 130.685,41 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Ο διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 08/02/13 και ώρα 10:30 π.μ στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (περιοχή Αεροδρομίου – Αμπελόκηποι Ζακύνθου). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί την Παρασκευή 08/03/13, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. και περιλαμβάνει καύσιμα και λιπαντικά που χρησιμοποιούνται στα μεταφορικά μέσα, στα οχήματα έργων και στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της Επιχείρησης.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται με την παραγωγή ή την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών καθώς κι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι συμμετέχοντες, κατά τη φάση του διαγωνισμού, θα πρέπει να καλύπτουν τα κριτήρια συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Επιτρέπεται η κατάθεση προσφορών για μέρος των ζητούμενων ειδών, σύμφωνα με την ομαδοποίηση της μελέτης.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% για τις ομάδες των καυσίμων και 5% για την ομάδα των λιπαντικών.
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού θα γίνεται από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., μέχρι και τις 06/02/13 και ώρα 13:00 (τηλ. επικοινωνίας 29650 43427, Εσωτ. 12, fax 26950 24099, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. – Υπεύθυνες επικοινωνίας: Ζελίκα Μαρούδα, Δώρα Μπαταγιάννη) .
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, την Παρασκευή 08/02/13 και ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία, μέχρι την προηγού-μενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του προσφέροντος. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.


Παναγιώτης Αβράμης

Ζάκυνθος 14/01/2013
Αριθ. Πρωτ: 74
Αριθ. Μελέτης: 1/2013

Περιληπτική διακήρυξη για επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων ΔΕΥΑΖ

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή της υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ – Μ.Ε. - ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 45.510,00 € (με Φ.Π.Α.). Η υπηρεσία αφορά στην επισκευή και συντήρηση όλων των οχημάτων, μηχανημάτων έργων και του αποφρακτικού της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ..

Οι φάκελοι των προσφορών, θα κατατεθούν στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων στους Αμπελόκηπους Ζακύνθου (περιοχή Αεροδρομίου), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, τη Δευτέρα 28/01/13 κι ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί την Τρίτη 05/02/13 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ορίζεται στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των εργασιών που θα προσφερθούν, χωρίς το Φ.Π.Α.
Η υπηρεσία θα κατακυρωθεί στον συμμετέχοντα που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του προϋπολογισμού, εφόσον η προσφορά του πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές που ορίζονται στη μελέτη. Μερικές προσφορές γίνονται δεκτές.

Τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού διατίθενται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., στη διεύθυνση Διον. Ρώμα 1 (Κτίριο Ξενία), τηλ. 26950 43811 (Εσωτερικό 12 – Γραφείο Προμηθειών – Υπεύθυνη: Δώρα Μπαταγι-άννη).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.


Παναγιώτης Αβράμης

Ζάκυνθος 21/01/2013
Αριθ. Πρωτ: 211
Αριθ. Μελέτης: 2/2013

Περιληπτική διακήρυξη για προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων κλπΔΕΥΑΖ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, για την ενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Μ.Ε. - ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ», προϋπολογισμού 41.820€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 30/01/13 και ώρα 10:30 π.μ στις Εγκαταστάσει¬ς Επεξεργασίας Λυμάτων (περιοχή Αεροδρομίου – Αμπελόκηποι Ζακύνθου). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επα-ναληφθεί την Πέμπτη 07/02/13, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. και περιλαμβάνει ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται στα μεταφορικά μέσα, στα οχήματα έργων και στο αποφρακτικό της Επιχείρησης.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται με την παραγωγή ή την προμήθεια των ζητούμενων υλικών καθώς κι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι συμμετέχοντες, κατά τη φάση του διαγωνισμού, θα πρέπει να καλύπτουν τα κριτήρια συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Επιτρέπεται η κατάθεση προσφορών για μέρος των ζητούμενων ειδών, σύμφωνα με την ομαδοποίηση της μελέτης.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης για τις ομάδες υλικών που θα προσφερθούν.
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού θα γίνεται από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., μέχρι και τις 28/01/13 και ώρα 13:00 (τηλ. επικοινωνίας 29650 43811, Εσωτ. 12, fax 26950 24099, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. – Υπεύθυνες επικοινωνίας: Ζελίκα Μαρούδα, Δώρα Μπαταγιάννη) .
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, την Τετάρτη 30/01/13 και ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του προσφέροντος. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.


Παναγιώτης Αβράμης

Ζάκυνθος 23/01/2013
Αριθ. Πρωτ: 291
Αριθ. Μελέτης: 3/2013

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166