Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού - Καρναβάλια 2014

Δημοσιεύτηκε: 22/1//2015 00:00 | Διαβάστηκε 1865 φορές

Ο Δήμαρχος διακηρύττει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν την διοργάνωση καρναβαλικών εκδηλώσεων Δήμου Ζακύνθου 2015.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 40.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23% με τις κάτωθι επιμέρους κατηγορίες.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

Ενοικίαση εξοπλισμού ηχητικών και φωτιστικών μηχανημάτων καθώς και την παροχή υπηρεσιών για τα παραπάνω (τοποθέτηση-παρακολούθηση-φύλαξη-χειρισμός-αποψίλωση-ηχοληψία)

15.000,00

2

Εργασίες υλοποίησης  καρναβαλικών εκδηλώσεων Δήμου Ζακύνθου 2015

25.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%

40.000,00

Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

· του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

· του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικώντην υπ' αριθμόν 1/2015 μελέτη της υπηρεσίας του δήμου την αριθ. 9/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των συντασσόμενων τευχών

Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-1-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 (που θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Ζακύνθου, Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1,29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695361331.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στις 2-2-2015 ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα .

Οι προσφορές που θα κατατεθούν αφορούν το σύνολο των εργασιών. Οι υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους είτε ιδιοχείρως την ώρα του διαγωνισμού είτε ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν :

α).Για την ενοικίαση εξοπλισμού ηχητικών και φωτιστικών μηχανημάτων καθώς και την παροχή υπηρεσιών για τα παραπάνω (τοποθέτηση-παρακολούθηση-φύλαξη-χειρισμός-αποψίλωση-ηχοληψία):

Mεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας «Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα αντίστοιχης κατηγορίας.

β).Για τις εργασίες υλοποίησης καρναβαλικών εκδηλώσεων Δήμου Ζακύνθου 2015:

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που στο αντικείμενο της δραστηριότητας τους περιλαμβάνεται αποδεδειγμένα η εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και εξειδικεύονται στις υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% του εκτιμώμενου προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι : 2.000,00 € για το σύνολο των εργασιών η οποία βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας , η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης ,δίδονται στα γραφεία του Δήμου Ζακύνθου , Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1, 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695361331.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Παύλος Κολοκοτσάς

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166