Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 70
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 7ου (ΚΛΑΣΙΚΟ),(,2ου και 4ου (ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Δημοσιεύτηκε: 13/2//2016 17:21 | Διαβάστηκε 2111 φορές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ζάκυνθος 12-2-2016
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ: 4610
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Παράσχη Βυζαντία
Δ/νση: Πλ.Σολωμού 1 Ζάκυνθος
Τ.Κ. 29100
Τηλ.:2695027766

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 7ου (ΚΛΑΣΙΚΟ),(,2ου και 4ου (ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ )
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου

Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/30.3.1981Τ.Α') περί καθορισμού των
οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή
εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων,
2. Τις διατάξεις της παρ. 6, άρθρου 18 του Ν. 3467/2006 περί συγκρότησης επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας,
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010),
5. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012 οι οποίες αντικαθιστούν τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 94 στοιχείο 14 του Ν. 3852/2010,
6. Το Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30/10-2-1995) και Ν. 2741/19 99,
7. Τις διατάξεις περί μισθωτικής σχέσης του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ Α' 76),
8. Την υπ' αρ. 37237/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635Β/27-04-2007) απόφαση Υπουργού Εθνικής
Παιδείας & Θρησκευμάτων περί καθορισμού κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής
χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμια ς και Β/θμιας Εκπαίδευσης
καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων,
9. Τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/1 3-01-2012 Υπουργείου Οικονομικών (περί Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης),
10. Την υπ' αρ. 262/22-7-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου <<
περί έγκρισης μίσθωσης ακινήτων με δημοπρασία (Άρθρο 65 Ν.3852/2010) >>,
11. Την υπ' αρ. 1184/16-9-2015 απόφαση Δημάρχου <<περί συγκρότησης επιτροπής καταλληλότητας>>
12. Την με αριθμ.281/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ζακύνθου <<περί
έγκρισης όρων μίσθωσης ακινήτων για στέγαση Νηπιαγωγείων>>.
13. Το υπ' αρ. 22781/2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου περί μη ύπαρξης δημοτικών κτιρίων που να πληρούν τις προϋποθέσεις στέγασης,
14. Το υπ' αρ. 735/11-9-2015 έγγραφο της Δημόσιας Περιουσίας Αυτοτελούς Γραφείου Ζακύνθου περί μη ύπαρξης δημοσίων ακινήτων που να πληρούν τις προδιαγραφές,

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτων από το Δήμο Ζακύνθου , για την στέγαση των α/7ου Νηπιαγωγείου Πόλεως Ζακύνθου (κλασικό) β/2ου Νηπιαγωγείου Πόλεως Ζακύνθου (ολοήμερου) γ/4ου Νηπιαγωγείου Πόλεως Ζακύνθου Νηπιαγωγείου Πηγαδακίων Ζακύνθου (κλασικό) , το οποίο καλύπτει μέρος των αναγκών φοίτησης νηπίων και προνηπίων του Δήμου Ζακύνθου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 1ο: Περιγραφή των μισθίων

Α/Για το 7ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Ζακύνθου (Κλασικό),να βρίσκεται σε περιοχή που χωροταξικά να καλύπτει τα όρια της περιοχής <<ΜΠΟΧΑΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΒΑΡΡΕΣ >>το μίσθιο θα πρέπει να πληροί και να διαθέτει στεγασμένο χώρο τουλάχιστον 40τ.μ και αύλειο χώρο τουλάχιστον 60 τ.μ.
Οι παραπάνω κτιριακές υποδομές θα πρέπει να είναι σύμφωνες και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ'αριθμ.37237/ΣΤ1(ΦΕΚ 635Β/27-04-2007 τεύχος Β') απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων: Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

Β/ Για το 2ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Ζακύνθου (Ολοήμερο)
Το οίκημα θα στεγάσει το 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο του Δήμου Ζακύνθου, να βρίσκεται σε περιοχή που χωροταξικά να καλύπτει τα όρια του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Ζακύνθου δηλαδή περιοχή Αγίων Σαράντα έως Δημαρχείο και θα πρέπει να διαθέτει στεγασμένο χώρο τουλάχιστον 60 τ.μ και να διαθέτει αύλειο χώρο τουλάχιστον 100 τ.μ
Οι παραπάνω κτιριακές υποδομές θα πρέπει να είναι σύμφωνες και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ'αριθμ.37237/ΣΤ1(ΦΕΚ 635Β/27-04-2007 τεύχος Β') απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων: Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

Γ/Για το 4ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο του Δήμου Ζακύνθου, να βρίσκεται σε περιοχή που χωροταξικά να καλύπτει τα όρια του Τέταρτου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Ζακύνθου δηλαδή από <<Λούμπα Αγίου Λαζάρου-Παλιά Πυροσβεστική –περιμετρικά του Ποταμιού μέχρι την περιοχή Αγίου Διονυσίου>> και θα πρέπει να διαθέτει στεγασμένο χώρο τουλάχιστον 80 τ.μ και να διαθέτει αύλειο χώρο τουλάχιστον 126 τ.μ
Οι παραπάνω κτιριακές υποδομές θα πρέπει να είναι σύμφωνες και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ'αριθμ.37237/ΣΤ1(ΦΕΚ 635Β/27-04-2007 τεύχος Β') απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων: Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

Δ/Για το Νηπιαγωγείο Κλασικό Πηγαδακίων να βρίσκεται σε περιοχή που χωροταξικά να καλύπτει την περιοχή Τοπικής Κοινότητας Πηγαδακίων έως και Τοπικής Κοινότητας Σκουληκάδου και θα πρέπει να διαθέτει στεγασμένο χώρο τουλάχιστον 20 τ.μ και να διαθέτει αύλειο χώρο τουλάχιστον 25 τ.μ
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται από την περιοχή Τοπικής Κοινότητας Πηγαδακίων έως και Τοπικής Κοινότητας Σκουληκάδου.
Οι παραπάνω κτιριακές υποδομές θα πρέπει να είναι σύμφωνες και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ'αριθμ.37237/ΣΤ1(ΦΕΚ 635Β/27-04-2007 τεύχος Β') απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων: Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 2ο: Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

H δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερά και προφορική διεξάγεται σε δύο φάσεις για το κάθε μίσθιο ως εξής:
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους , καταθέτοντας προσφορές έως τις 18-3-2016, ημέρα Παρασκευή (λήξη επίδοσης προσφορών).
Οι προσφορές κατατίθενται στον Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή καταλληλότητας του ακινήτου (παρ.
6, άρθρου 8 του Ν. 3467/2006), η οποία έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 32630/16-9-2015 απόφαση Δημάρχου, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων, περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο Δήμο ,ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε
ενδιαφέρον.
Β. Διενέργεια δημοπρασίας
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας , καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα
ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη .
και τον εγγυητή (άρθρο 5 παρ. 6 και 7 ΠΔ 270/81).
Η Οικονομική Επιτροπή, πριν από την επικύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας, λαμβάνει υπόψη της την μισθωτική αξία του ακινήτου, με πρακτικό της επιτροπής εκτίμησης του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία που έλαβε υπόψη της η Επιτροπή.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Οικονομική Επιτροπή πριν την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 3ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής

Ο ενδιαφερόμενος εκμισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει στην πρώτη φάση της διαδικασίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Αίτηση Ενδιαφέροντος
Αποδεικτικό ιδιοκτησίας του προσφερομένου ακινήτου καθώς και άδεια οικοδομής αυτού.
Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρει ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως.

ΑΡΘΡΟ 4ο: Δικαίωμα αποζημίωσης για κάθε μίσθιο

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Σύμβαση για κάθε μίσθιο

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Διάρκεια Μίσθωσης για κάθε μίσθιο

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 12 (δώδεκα) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος για κάθε μίσθιο
Το μίσθωμα θα κατατίθεται ανά τρίμηνο, στο τέλος κάθε τριμηνίας, σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

ΑΡΘΡΟ 8ο: Υπογραφή Σύμβασης για κάθε μίσθιο
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα δε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σ αυτόν της εγκριτικής απόφασης της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών, για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης θα πρέπει απαραίτητα αντίγραφο Δημοτικής Ταμειακής Ενημερότητας, Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα, τα οποία θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του φακέλου της μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Υποχρεώσεις μισθωτή για κάθε μίσθιο

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Κρατήσεις για κάθε μίσθιο
Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:
Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.

ΑΡΘΡΟ 11ο: Λήξη μίσθωσης για κάθε μίσθιο
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 12ο: Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας 1.Με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου, στο Επιμελητήριο Ζακύνθου. 2. Με δημοσίευση σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα.3. θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στο Πρόγραμμα <<Διαύγεια>>.
Τα κηρύκεια δικαιώματα, έξοδα δημοσίευσης, τα τέλη ή τα λοιπά έξοδα του μισθωτηρίου συμβολαίου βαρύνουν μονομερώς αυτόν που θα αναδειχθεί τελευταίος μειοδότης.

ΑΡΘΡΟ 13ο: Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

ΑΡΘΡΟ 14ο: Τίμημα μισθώματος για κάθε μίσθιο

Η εκτίμηση του τιμήματος για την μίσθωση των ακινήτων γίνεται από την επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81.

ΑΡΘΡΟ 15ο: Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Σχολικών Επιτροπών, ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες από 08.30 έως 14.00 Διεύθυνση ΞΕΝΙΑ Τηλέφωνο 2695027766.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου

Παύλος Κολοκοτσάς

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166