Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Δημοσιεύτηκε: 2/4//2019 14:52 | Διαβάστηκε 1448 φορές

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Την περίπτωση β ́ της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ.Α/191/23.8.1980)
«Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου αυτού».
β. Το άρθρο 6 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ.Α/191/23.8.1980) «Γενικός Διευθυντής της
Επιχειρήσεως» όπως αυτό τροποποιήθηκε πρόσφατα με το άρθρο με το άρθρο 100
, του νόμου 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη
και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας -
Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις" »
γ. Την παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ.Α/191/23.8.1980) «Οργανισμός
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιχειρήσεως-Προσωπικόν».
δ. Το εδάφιο ια ́ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ.Α/28/1994)
«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης-Έκταση Εφαρμογής-Τρόπος Πρόσληψης».
ε. Το άρθρο 252 παρ.4 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’) « Κύρωση Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων»
στ. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου (Ο.Ε.Υ.)
στ. Την με αριθμ.217/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.
Ζακύνθου περί αιτήματος έγκρισης πρόσληψης Γενικού Διευθυντή στη ΔΕΥΑΖ.
ζ. Την με αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./27/43580/13-2-2019 απόφαση της
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α’) όπως ισχύει ,

με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) ατόμου , για την πλήρωση της θέσης
του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου με θητεία τεσσάρων (4) ετών.
η. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης Διευθυντή της ΔΕΥΑΖ με το σύστημα της
επιλογής.
θ. Το γεγονός ότι η δαπάνη μισθοδοσίας του Γενικού Διευθυντή που θα προσληφθεί
και η δαπάνη που θα απαιτηθεί για τη διαδικασία πρόσληψης θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου του έτους 2019 στον οποίο έχει εγγραφεί
αντίστοιχη πίστωση.
Προκηρύσσουμε
την πλήρωση της Οργανικής Θέσης του Γενικού Διευθυντή της Επιχείρησης με το
σύστημα της επιλογής και προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σ’
αυτήν σχετική αίτηση μαζί με (επικυρωμένα) αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους
κλπ. δικαιολογητικών για την κάλυψη της θέσης,
Οι υποψήφιοι πρέπει να:
α. Είναι πτυχιούχοι ανωτάτης σχολής (Π.Ε) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με
ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού, Οικονομολόγου ,Τοπογράφου
Μηχανικού ή Μηχανολόγου.
β. Έχουν τουλάχιστον προϋπηρεσία πέντε (5) ετών σε θέση ευθύνης στο δημόσιο,
ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
γ. να κατέχουν άριστα τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.
δ. να πληρούν τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις για την εγγραφή στο Εθνικό
Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1
του άρθρου 2 του νόμου 4369/2016 (Α ́ 33), όπως εκάστοτε ισχύει ή, σε περίπτωση
που δεν απασχολούνται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, να έχουν
τουλάχιστον υπηρεσία πέντε (5) ετών στον τομέα των υδάτων
Επισημαίνεται ότι λοιπά προσόντα (ειδική επαγγελματική εμπειρία, όπως και τυχόν
μεταπτυχιακοί τίτλοι κλπ) θα συνεκτιμηθούν από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Z. και την
επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων που αυτό συνέστησε, η οποία θα προβεί στον
έλεγχο και εκτίμηση των εν γένει προσόντων των υποψηφίων δυνάμενη να καλέσει
αυτούς σε ειδική συνεδρίασή της για την παροχή διευκρινήσεων και πληρέστερη
ενημέρωση.
Σε κάθε περίπτωση η επιλογή ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. της
Δ.Ε.Υ.Α.Z., η δε πρόσληψη θα γίνει με απόφαση αυτού και θα ολοκληρωθεί μόνο με
την σύνταξη και υπογραφή σχετικής σύμβασης εργασίας με εκείνον των υποψηφίων
που θα επιλεγεί.
Η αίτηση του ενδιαφερομένου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες
ποινικές κυρώσεις. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο ενδιαφερόμενος σε
επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή
τίτλους.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζακύνθου , για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ημερών.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στη Γραμματεία της ΔΕΥΑ
Ζακύνθου για χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την τελευταία
ημέρα ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζακύνθου
με καταληκτική ημερομηνία την 18/04/2019.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίσθηκε σύμφωνα με την με αριθμ.81/2019 απόφαση
ΔΣ της ΔΕΥΑ Ζακύνθου θα αξιολογήσει τα προσόντα των υποψηφίων Γενικών
Διευθυντών και υποβάλλει στο Δ.Σ εισήγηση με τον επικρατέστερο υποψήφιο.
Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΖ θα επιλέξει εξετάζοντας την εισήγηση της επιτροπής και θα
αποφασίσει για την πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή. Η απόφαση αυτή θα
αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Όποιος τελικά επιλεγεί για τη θέση του Γενικού Διευθυντή, θα διοριστεί με θητεία
τεσσάρων (4) ετών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
τμήμα προσωπικού της Επιχείρησης και στα τηλέφωνα της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., 2695043427
από 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΔΕΥΑΖ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΟΡΗΣ

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166