A+ A A-

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΑΜΕΑ)»

Δημοσιεύτηκε: 8/12//2020 14:24 | Διαβάστηκε 438 φορές

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ζάκυνθος, 15/10/2020
ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» (Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.) Αρ. Πρωτ: 397
Περιφέρεια Ιονίων Νησιών
Ν. Ζακύνθου
Δ. Ζακύνθου, Βανάτο 29100
Τηλ. 26953-60909
Φαξ. 26953-60914

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2020

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥγια την υλοποίηση της Δράσης

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΑΜΕΑ)»

(Περίοδος 2020-2021)

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Η «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» (Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.)

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4)
ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
(ΑΜΕΑ)», Περιόδου 2020-2021, στην «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου» (Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.), που
εδρεύει στο Δήμο Ζακύνθου Ν. Ζακύνθου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα

υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101
«Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Ζακύνθου»
(Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.)
(Για τη στελέχωση του
ενταγμένου στη Δράση
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ιωάννης
Βαρδακαστάνης)

Δ. Ζακύνθου
Ν. Ζακύνθου ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ ΤΡΙΑ

*Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
31-8-2021

1

102
«Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Ζακύνθου»
(Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.)
(Για τη στελέχωση του
ενταγμένου στη Δράση
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ιωάννης
Βαρδακαστάνης)

Δ. Ζακύνθου
Ν. Ζακύνθου

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/
ΤΡΙΑ

*Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι
31-8-2021

1

103
«Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Ζακύνθου»
(Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.)
(Για τη στελέχωση του
ενταγμένου στη Δράση
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ιωάννης
Βαρδακαστάνης)

Δ. Ζακύνθου
Ν. Ζακύνθου

ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ/Η
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ

*Από την
υπογραφή της
σύμβασης μέχρι
31-8-2021

1

104 «Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Ζακύνθου»

Δ. Ζακύνθου
Ν. Ζακύνθου

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ *Από την
υπογραφή της
1

Σελίδα 2 από 2

(Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.)
(Για τη στελέχωση του
ενταγμένου στη Δράση
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ιωάννης
Βαρδακαστάνης)

σύμβασης μέχρι
31-8-2021

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την
υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας
στην ακόλουθη διεύθυνση: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου» (Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.), Δημαρχείο Δ.Ε.
Αρκαδίων, Τ.Κ. 29100, Βανάτο Ζακύνθου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Διοίκησης, υπόψη κου
Σταμάτη Φιλιακού (τηλ. επικοινωνίας: 26953-60909).Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα
(10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης
της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα
παραρτήματα αυτής, στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ζακύνθου και
στο δικτυακό τόπο αυτού (www.zakynthos.gov.gr) και εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας
ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των
αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ζακύνθου (www.zakynthos.gov.gr, β) στο δικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες 
Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω
της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα
του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες
 Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της
παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της «Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Ζακύνθου» (Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.)
ΠΑΣΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Επικοινωνια

  • Δημος Ζακυνθου
  • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
  • Τ.Κ : 29100
  • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
  • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

  • Αστυνομια
    26950 - 42550, 22100, 22100
  • Πυροσβεστικη 
    26950 - 22199, 22161
  • Πρωτες Βοηθειες
    26950 - 23166