Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Δημοσιεύτηκε: 25/4//2019 08:40 | Διαβάστηκε 900 φορές

ΘΕΜΑ: «Ζκτακτα μζτρα οδικισ κυκλοφορίασ».
Στθ Ηάκυνκο ςιμερα 22/04/2019 θμζρα Μ. Δευτζρα ο Λιμενάρχθσ Ηακφνκου Αντιπλοίαρχοσ Λ.Σ.
Ακανάςιοσ ΣΙΟΥΤΘΣ,
Ζχοντας υπόψη:
1) Τισ διατάξεισ των άρκρων 165,169,173 & 295 του Γ.Κ.Λ. Ηακφνκου (ΦΕΚ 330Βϋ/78).
2) Τισ διατάξεισ του άρκρου 52 παρ. 2 Ν. 2696/1999, όπωσ ιςχφει «Περί προςωρινϊν μζτρων ρφκμιςθσ
οδικισ κυκλοφορίασ».
3) Τθν από 05/04/2019 Απόφαςθ Λιμενικισ Επιτροπισ Ηακφνκου θ οποία κοινοποιικθκε ςτθν
Υπθρεςία μασ με το αρικ. πρωτ.: Φ.16.1/556/09-04-2019 ζγγραφο του Φορζα Διαχείριςθσ Λιμζνα
(Λιμενικό Ταμείο Ηακφνκου).

ΑΠΟΦΑ΢ΙΗΟΤΜΕ

1. Για το χρονικό διάςτθμα από 01/05/2019 έως και 30/06/2019, τθν διζλευςθ από τθν νζα
Προςωρινι Συναρμολογοφμενθ Μεταλλικι Στρατιωτικι Γζφυρα Ποταμοφ Αγίου Χαραλάμπθ τφπου
«BAILEY» (μονισ λωρίδασ), των ακόλουκων οχθμάτων: α) με μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ
(ςαράντα) 40 τόνοι, β) με μζγιςτο βάροσ ανά άξονα (οκτϊ) 8 τόνοι, γ) με επιτρεπόμενθ απόςταςθ
φορτθγοφ από φορτθγό (ςαράντα) 40 μζτρα, με αποκλειςτικι κατεφκυνςθ από τθν οδό Βαρβάκθ
προσ τθν οδό Κ. Λομβάρδου και με παράλλθλθ λειτουργία τθσ ιδθ υφιςτάμενθσ γζφυρασ
προκειμζνου να καλφψει ανάγκεσ κυκλοφοριακοφ φορτίου, κυρίωσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ.
2. Τθν απαγόρευςθ διζλευςθσ των πεηϊν, από τθν νζα Προςωρινι Συναρμολογοφμενθ Μεταλλικι
Στρατιωτικι Γζφυρα Ποταμοφ Αγίου Χαραλάμπθ τφπου «BAILEY».
3. Θ παροφςα να δθμοςιευκεί – ανακοινωκεί ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και ςτον Τοπικό
Θμεριςιο Τφπο.-

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166