Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

7 - Δήμος Ζακύνθου

Διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013"

   

Ο Δήμαρχος διακηρύττει τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και το σύστημα της πιο συμφέρουσας προσφοράς , για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ενέργειας :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013» συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών 72.994,97€  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).
   Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των : α) την Υ.Α 11389 / 1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) β) τον Ν. 2286/1995 " Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων " και περιλαμβάνει τα παρακάτω:

       Α/Α                     ΕΙΔΟΣ                             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
         1                 Ηλεκτρολογικό                            Υλικό                            72.994,97 €

    Κριτήριο επιλογής θα είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά βάσει του ΕΚΠΟΤΑ. 

    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12-4-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ (που θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Ζακύνθου, Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1, 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695361330.
    Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα . Δηλαδή την 19-4-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ.
    Οι προσφορές που θα κατατεθούν αφορούν το σύνολο της προμήθειας.
    Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το 5% του εκτιμούμενου προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α, ήτοι : 3.650,00 € για το σύνολο της προμήθειας, και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.
    Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Ζακύνθου και να ισχύει τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης ,δίδονται στα γραφεία του Δήμου Ζακύνθου , Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1, 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695361330.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ


Στυλιανός Μποζίκης

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ            

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ      

Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1

ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος

Πληροφορίες : Δημ.Βερτζάγιας

Τηλ. : 2695361330 Fax :2695361330

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                      

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2013

Ζάκυνθος 4-4-2013

Αριθ.Πρωτ. 13299

 

Ενέργεια : Προμήθεια ηλεκτρολογικού    Υλικού Έτους 2013

Προϋπολογισμός: 72.994,97 €

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2013

Κ.Α: 20.7135.004

 

Δημοτ. Παιδικοί Σταθμοί - Μίσθωση ακινήτου για την δημιουργία παιδικών σταθμών

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. των ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ


     Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 194 του Ν.3463/06 ( ΦΕΚ 114 τ. Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και τους όρους της διακήρυξης, όπως καθορίσθηκαν από το Δ.Σ. των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/81, διενεργεί φανερή προφορική μειοδοτική Δημοπρασία, για την μίσθωση κτιρίου για την στέγαση Παιδικού Σταθμού.
    1) Η μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:
  Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με έγγραφη προσφορά υποβάλλοντας τα αιτούμενα εκ της διακηρύξεως δικαιολογητικά και το αιτούμενο υπό των εκμισθωτών μηνιαίο μίσθωμα, στη Γραμματεία των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου, Κρυονερίου 3, 1ος όροφος, Ζάκυνθος, τηλ: 26950 23551, υπ' όψιν της επιτροπής ελέγχου Καταλληλότητας ακινήτου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

   Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει προφορική και φανερή μειοδοσία ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών, σε ημερομηνία που θα καθορισθεί από την Πρόεδρο του Δ.Σ., μετά τη λήψη της εκθέσεως καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων από την αρμόδια επιτροπή εκθέσεως καταλληλότητας, στα γραφεία των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου, Κρυονερίου 3, 1ος όροφος, Ζάκυνθος, σε δημόσια συνεδρίαση και ανάμεσα σε εκείνους που έλαβαν μέρος στη διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των οποίων τα κτίρια κρίθηκαν κατάλληλα από την επιτροπή του αρ.7 του Π.Δ 270/81 και έλαβαν σχετική πρόσκληση.
   2) Τα προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει να πληρούν τους όρους της διακήρυξης.
   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες καταλλήλων κτιρίων για τον ανωτέρω σκοπό να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης παραλαμβάνοντας το σχετικό αντίγραφο αυτής από τους Παιδικούς & Βρεφ/κούς Σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου, Κρυονερίου 3, 1ος όροφος, Ζάκυνθος, τηλ: 26950 23551, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να υποβάλουν σύμφωνα με τους όρους της διακηρύξης μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από της δημοσιεύσεως της παρούσης, έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος.

 

 

                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                 α/α   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                                              Φεραδούρος  Ιωάννης

Περίληψη διακήρυξης - Ανάπλαση Πλατείας Βολιμών

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Δήμου Ζακύνθου διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν.1418/84, οπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του Ν.2338/95 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν.1418/84,το Π.Δ 609/85 και τον Ν.2229/94,ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ 23/93 και 85/95, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου :
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΟΛΙΜΩΝ, Προϋπολογισμού Δαπάνης 117.000 ευρώ. ( με ΦΠΑ 23 %)
Η Δημοπρασία θα γίνει την 23-04-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία του Τμήματος Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Εργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου στο δημαρχιακό μέγαρο του Βανάτου (ΒΑΝΑΤΟ, Τ.Κ. 29100, ΖΑΚΥΝΘΟΣ ).
Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1, Α2, 1η για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (Σ=77.076,59=81,03%) & Α1, Α2, 1η για έργα ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Σ=18.045,23=18,97%) και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ.9 του άρθρου 16 του Ν.1418/84
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 1.902,00 ευρώ και θα απευθύνεται προς το Δήμο Ζακύνθου.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Τμήματος Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Εργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 2695360921, 2695360951

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Στυλιανός Μποζίκης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Εργο

Ζάκυνθος, 20/03/2013

Αριθμ. πρωτ: 11026 

                        ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΡ1-Α3Θ

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΟΛΙΜΩΝ

 

 

Προυπ

117.000 Ευρώ

( με  Φ.Π.Α. 23 %)

 

Πηγή

ΣΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Χρήση

2012

 

Προκήρυξη - Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος

O Δήμαρχος Ζακύνθου, διακηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ενέργειας Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, 120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των : α) την Υ.Α 11389 / 1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) β) τον Ν. 2286/1995 " Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων " γ) Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας δ) Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, που βρίσκεται στο Δήμου Ζακύνθου, Πλ. Σολωμού 1, την 5η του μηνός Απριλίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποτέλεσμα ή ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την Παρασκευή 19-04-2013 στον ίδιο τόπο και ώρα 11:00 πμ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη.
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι 6.000,00 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου Τραπεζικού Οργανισμού ή Φορέα .
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ζακύνθου στο κεντρικό Δημαρχείο, τηλ. 26953 61330-1
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος υπόκεινται και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ    

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ      

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 

ΕΡΓΟ :«Προμήθεια  έτοιμου σκυροδέματος»

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   120.000,00 € 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΤΑ  2013  

(Κ.Α.: 30.7135.049)

Αρ. Πρωτ.: 9973

Ζάκυνθος:  12-03-2013    

 

Προκήρυξη - Προμήθεια ψυχρού και θερμού ασφαλτομίγματος αποκατάστασης λακκουβών και συντήρησης οδοστρώματος

O Δήμαρχος Ζακύνθου διακηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) για την Προμήθεια ψυχρού και θερμού ασφαλτομίγματος αποκατάστασης λακκουβών και συντήρησης οδοστρώματος ποσού 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Η προμήθεια χωρίζεται σε δύο ομάδες στην ΟΜΑΔΑ προϋπολογισμού 8.000,00 € που περιλαμβάνει το ασφαλτόμιγμα της Π.Τ.Π. Α 265 και την ΟΜΑΔΑ Β προϋπολογισμού 12.000,00 € που περιλαμβάνει το συσκευασμένο έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, που βρίσκεται στο Δήμου Ζακύνθου, Πλ. Σολωμού 1, την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποτέλεσμα ή ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα δηλαδή την 27-03-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλονται μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη.
Ορίζεται ότι οι πρόσφορές μπορούν να καλύπτουν το ΣΥΝΟΛΟ ή ΟΜΑΔΑ των ζητούμενων προϊόντων.
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι 1.000,00 € για το σύνολο της προμήθειας ή 400,00 € για την ΟΜΑΔΑ Α και 600,00 € για την ΟΜΑΔΑ Β και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ζακύνθου στο κεντρικό Δημαρχείο, τηλ. 26953 61330-1
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος υπόκεινται και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                   ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ      

 

Αρ. Πρωτ.   9794

Ζάκυνθος    11/03/2013

Δημοτ. Παιδικοί Σταθμοί - Προμήθεια Τροφίμων 2013 - Επαναληπτικός

Η Πρόεδρος των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου προκηρύσσει επαναληπτικό ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦ/ΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ’’ προϋπολογισμού 106.245,30 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-03-2013, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 11:00 π.μ. , ώρα λήξης 12:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου Κρυονερίου 3, 1ος όροφος.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ως κάτωθι:

Α.Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ

 

1

1η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

46.039,63

2.301,98

 

2

2η ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

20.012,30

1.000,62

 

3

3η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

15.326,25

766,31

 

4

4η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΙΔΗ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧ/ΣΤΙΚΗΣ

 

18.288,26

914,41

 

5

5η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

6.578,86

328,94

ΣΥΝΟΛΟ

106.245,30

5.132.26

και θα απευθύνεται στους Παιδικούς & Βρεφ/κούς Σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου.

Προσφορές γίνονται δεκτές είτε αφορούν επιμέρους ομάδες των υπό προμήθεια ειδών είτε αφορούν τη συνολική προμήθεια.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2695023551, fax: 2695023300).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βυθούλκα Αρετή

Δημοτ. Παιδικοί Σταθμοί - Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμ. Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2013
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:


1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α).
3. Την παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
6. Το άρθρο 2 παρ. 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/τ.Α΄/31-12-2012).
7. Την υπ' αριθμ. 17/07-03-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ζακυνθίων με Θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για τις άμεσες-επείγουσες ανάγκες στο Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2012».
8. Την με αριθμ. πρωτ. 7932/30-7-2012 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, περί αποστολής αιτήματος του ΝΠΔΔ των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ζακυνθίων προς το Υπουργείο Εσωτερικών για έγκριση συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
9. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/118/26314/18.12.2012 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.
10. Το υπ΄αριθμ. 48063/21-12-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
11. Την υπ' αριθμ. 47/28-12-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ζακυνθίων περί πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
12. Την υπ' αριθμ. 6/16-01-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζακύνθου με θέμα : «Έγκριση της υπ΄αριθμ. 47/2012 απόφαση του Δ.Σ. των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών περί «Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
13. Το υπ αριθμ 1132/31-1-2013 έγγραφο του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 47/28-12-2012 απόφασης του Δ.Σ. των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ζακυνθίων .
14. Την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ:1.8010/οικ.3.1413/14-6-2011 (ΦΕΚ 1230/τ. Β΄/14-6-2011) η οποία τροποποιεί και κωδικοποιεί την υπ΄αριθμ. ΚΥΑ: 0.8363/οικ.3.1434/29-4-2010 (ΦΕΚ 556/τ. Β΄/29-4-2010) με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου-Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
15. Τους οριστικούς πίνακες ωφελουμένων γυναικών που προέκυψαν από τη σύζευξη οριστικών πινάκων επιλέξιμων φορέων/δομών, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 1035/19-6-2012 πρόσκλησης προς τους αναδόχους φορείς/δομές, της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, με τους Οριστικούς Πίνακες κατάταξης δυνητικά ωφελουμένων γυναικών και συγκεκριμένα για το Δήμο Ζακύνθου , Νομού Ζακύνθου, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
16. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 975/τ.Β΄/30-07-2002) των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Ζακυνθίων Ν.Ζακύνθου και το υπ΄αριθμ. (ΦΕΚ 1204/τ.Β΄/14-06-2011) .
17. Την υπ΄αριθμ. 28/01-02-2013 (ορθή επανάληψη) βεβαίωση της προέδρου των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ζακυνθίων, ότι οι αιτούμενες θέσεις της ΣΟΧ1/2013 αφορούν νέες προσλήψεις και όχι ανανεώσεις ή παρατάσεις συμβάσεων και ότι δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
18. Την υπ΄αριθμ. 29/01-02-2013 (ορθή επανάληψη) βεβαίωση της προέδρου των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ζακυνθίων, περί ύπαρξης πιστώσεων.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού /ΕΣΠΑ 2007-2013, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ζακυνθίων», που εδρεύει στην Ζάκυνθο Κρυονερίου 3 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί δήμου Ζακυνθίων

(Για την υλοποίηση των δομών των Παιδικών Σταθμών )

 Ζάκυνθος

Κρυονερίου 3

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

 31-8-2013,

με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

2

102

Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί δήμου Ζακυνθίων

(Για την υλοποίηση των δομών των Παιδικών Σταθμών )

Ζάκυνθος

Κρυονερίου 3

ΔΕ

 Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

 31-8-2013,

με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

2

103

Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί δήμου Ζακυνθίων

(Για την υλοποίηση των δομών των Παιδικών Σταθμών )

 

Ζάκυνθος

Κρυονερίου 3

ΥΕ

Καθαριστών/στριών

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

 31-8-2013,

με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

 

 

102

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

103

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997) 

 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ζακυνθίων , Κρυονερίου 3 ,Τ.Κ. 29100 Ζάκυνθος, απευθύνοντάς την στη Διοικητική Υπηρεσία, Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κας Καρακάση Αδαμαντίας (τηλ. επικοινωνίας:26950-23551).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ζακύνθου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ)γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ).


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΡΕΤΗ

Δημοτ. Παιδικοί Σταθμοί - Προμήθεια Τροφίμων 2013

Η Πρόεδρος των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦ/ΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ’’ προϋπολογισμού 106.245,30 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08-03-2013, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 11:00 π.μ. , ώρα λήξης 12:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου Κρυονερίου 3 1ος όροφος.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ως κάτωθι:

Α.Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ

 

1

1η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

46.039,63

2.301,98

 

2

2η ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

20.012,30

1.000,62

 

3

3η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

15.326,25

766,31

 

4

4η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΙΔΗ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧ/ΣΤΙΚΗΣ

 

18.288,26

914,41

 

5

5η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

6.578,86

328,94

ΣΥΝΟΛΟ

106.245,30

5.132.26

 

και θα απευθύνεται στους Παιδικούς & Βρεφ/κούς Σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου.

Προσφορές γίνονται δεκτές είτε αφορούν επιμέρους ομάδες των υπό προμήθεια ειδών είτε αφορούν τη συνολική προμήθεια.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2695023551, fax: 2695023300).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βυθούλκα Αρετή

Απόσπαση Υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας

      Ο Δήμος Ζακύνθου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία να υποβάλλουν αίτηση απόσπασής τους στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ζακύνθου , προκειμένου να καλύψουν τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την τουριστική περίοδο από 01-05-2013 έως 31-10-2013 .
      Η απόσπαση γίνεται με αίτηση του υπαλλήλου και απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του ΟΤΑ υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αντίστοιχου οργάνου του Δήμου της οργανικής θέσης του υπαλλήλου. Η απόσπαση γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης κατά την τουριστική περίοδο και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 6 μηνών. Με την πάροδο του χρόνου της απόσπασης, αυτή λύεται αυτοδίκαια, και ο υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει στην οργανική του θέση. Ο χρόνος υπηρεσίας του αποσπώμενου λογίζεται για όλες τις συνέπειες, ως συνεχής πραγματική υπηρεσία του υπαλλήλου στην οργανική του θέση. Οι αποδοχές του υπαλλήλου που αποσπάστηκε, καθώς και οι σχετικές εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές του, βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η απόσπαση. Ο Δήμος Ζακύνθου θα προσφέρει επίσης την διαμονή και την σίτιση τον παραπάνω υπάλληλων για το χρονικό αυτό διάστημα .

      I. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
          Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 28-02-2013 , ημέρα Πέμπτη


      ΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
          Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας, (Δήμος Ζακύνθου, Δημαρχείο Πλατειά Σολωμού Τ.Κ. 29100 Ζάκυνθος ), επισυνάπτοντας σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του Δήμου της οργανικής τους θέσης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στυλιανός Σ. Μποζίκης

 

 

 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

        Ζάκυνθος   :   12/02/2013

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

    Αρίθ. Πρωτ. :   5322

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

    ΑΔΑ: ΒΕΥΣΩΡ1-ΩΤΘ

 

Μειοδοτικός Διαγωνισμός - Διοργάνωση καρναβαλικών εκδηλώσεων Δήμου Ζακύνθου 2013

    Ο Δήμαρχος διακηρύττει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν την διοργάνωση καρναβαλικών εκδηλώσεων Δήμου Ζακύνθου 2013.
    Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 73.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23% με τις κάτωθι επιμέρους κατηγορίες.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

Ενοικίαση εξοπλισμού ηχητικών και φωτιστικών μηχανημάτων καθώς και την παροχή υπηρεσιών για τα παραπάνω (τοποθέτηση-παρακολούθηση-φύλαξη-χειρισμός-αποψίλωση-ηχοληψία)

27.060,00

2

Εργασίες υλοποίησης  καρναβαλικών εκδηλώσεων Δήμου Ζακύνθου 2013

46.740,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%

73.800,00

Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

• του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»
• του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
• το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
• την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
• την υπ’ αριθμόν 1/2013 μελέτη της υπηρεσίας του δήμου
• την αριθ.14/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των συντασσόμενων τευχών

    Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14-2-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 (που θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Ζακύνθου, Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1,29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695361300.

    Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς νέα δημοσίευση. Δηλαδή την 21-2-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

    Οι προσφορές που θα κατατεθούν αφορούν το σύνολο των εργασιών. Οι υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους είτε ιδιοχείρως την ώρα του διαγωνισμού είτε ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

    Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν :

    α).Για την ενοικίαση εξοπλισμού ηχητικών και φωτιστικών μηχανημάτων καθώς και την παροχή υπηρεσιών για τα παραπάνω (τοποθέτηση-παρακολούθηση-φύλαξη-χειρισμός-αποψίλωση-ηχοληψία):

Mεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας «Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα αντίστοιχης κατηγορίας.

   β).Για τις εργασίες υλοποίησης καρναβαλικών εκδηλώσεων Δήμου Ζακύνθου 2013:

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που στο αντικείμενο της δραστηριότητας τους περιλαμβάνεται αποδεδειγμένα η εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και εξειδικεύονται στις υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

    Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% του εκτιμώμενου προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι : 3.690,00 € για το σύνολο των εργασιών η οποία βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας , η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

    Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης ,δίδονται στα γραφεία του Δήμου Ζακύνθου , Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1, 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695361330.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Στυλιανός Μποζίκης

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166