Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

201 - Δήμος Ζακύνθου

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΞΩΡΑΪΣΜΌΣ & ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ζάκυνθος, 26/02/2021

Αρ. πρωτ.: 3656

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

 1. Επωνυμίακαιδιευθύνσεις:

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ταχ. δ/νση: Πλατεία Διον. Σολωμού 1, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος Κωδικός: NUTS EL621

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

τηλ.: 2695361301

φαξ.: 2695361314

Αρμόδια Δ/νση: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ταχ. δ/νση: τ. Δημαρχείο Βανάτου, Βανάτο, Τ.Κ. 29100 Πληροφορίες: N.Γιατράς

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

τηλ.: 2695361315

φαξ: 2695361314

 1. Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ζακύνθου) www.zakynthos.gov.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.

 1. ΤύποςΑναθέτουσαςΑρχήςκαιΔραστηριότηταπουαυτήασκεί:

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης /Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

 1. 4.Ησύμβασηδεναφοράαπόκοινούδιαδικασίαδημόσιαςσύμβασηςκαιδενανατίθεταιαπόκεντρικήαρχήαγορών
 2. 5.ΚωδικόςκύριουλεξιλογίουCPV:45112330-7
 3. 6.Είδος Σύμβασης:ΕΡΓΟ
 4. 7.Τόποςεκτέλεσης: Δημοτικές Ενότητες Ελατίων –Αλυκών- Ζακυνθίων.
 5. Τίτλοςέργου:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΞΩΡΑΪΣΜΌΣ & ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.
 6. Σύντομη περιγραφή: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΞΩΡΑΪΣΜΌΣ & ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
 7. Εκτιμώμενησυνολικήαξία:161.290,32(χωρίςΦ.Π.Α.24%)
  1. 11.Απαγορεύονταιοι εναλλακτικέςπροσφορές.
  2. 12.Διάρκειασύμβασης:Προθεσμίαεκτέλεσηςτουέργου180ημερολογιακέςημέρες

από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 1. 13.Προϋποθέσειςσυμμετοχής:


-  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών   που δραστηριοποιούνται Α1 καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Α1 καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & Α1 καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:

-  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

-  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

-  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

-  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

- 

-  21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. ,

- 

-  21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

-  Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

-     Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.226 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 1. 14.Διαδικασίαανάθεσης:Ανοικτήκάτωτωνορίων.
 2. 15.Ησύμβασηδενυποδιαιρείταισετμήματα.
 3. 16.Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικήάποψηπροσφοράμόνοβάσειτιμής(χαμηλότερητιμή)-άρθρο95τουΝ.4412/2016.
 4. Ημερομηνίαλήξηςτηςπροθεσμίαςυποβολήςτωνπροσφορώνείναιη

16/03/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄.

 1. 18.Φάκελοι   προσφορών:   Οι   προσφορέςυποβάλλονταιαπότουςενδιαφερομένουςηλεκτρονικά,μέσωτηςδιαδικτυακήςπύλης του ΕΣΗΔΗΣ,μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καιώραπουορίζεταιστοάρθρο18τηςπαρούσαςδιακήρυξης,σεηλεκτρονικόφάκελοτουυποσυστήματος.Εντόςτριών(3)εργασίμωνημερώναπότηνηλεκτρονικήυποβολήτωνωςάνωστοιχείωνκαιδικαιολογητικώνπροσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,σεέντυπημορφήκαισεσφραγισμένοφάκελο,ηπρωτότυπηεγγυητικήεπιστολή συμμετοχής.Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει γιατιςεγγυήσειςηλεκτρονικής έκδοσης(π.χ.εγγυήσειςτουΤ.Μ.Ε.Δ.Ε.).


 1. 19.Χρόνοςισχύοςπροσφορών:Κάθευποβαλλόμενηπροσφοράδεσμεύειτονσυμμετέχονταστονδιαγωνισμόκατάτηδιάταξητουάρθρου97τουν.4412/2016, για διάστημα εννέα(9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης τηςπροθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η αναθέτουσααρχήμπορεί,πριντηλήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες ναπαρατείνουντηδιάρκειαισχύοςτηςπροσφοράςτουςκαιτηςεγγύησηςσυμμετοχής.
 2. 20.Ημερομηνίακαιώραηλεκτρονικής   αποσφράγισης των   προσφορώνορίζεταιη18/03/2021,ημέρα Πέμπτηκαι ώρα10.00΄π.μ.
 3. 21.Πρόσωπαταοποίαεπιτρέπεταιναπαρίστανταιστηναποσφράγιση:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
 4. 22.Γλώσσαδιαδικασίας:Οιπροσφορέςκαιταπεριλαμβανόμενασεαυτέςστοιχεία,καθώςκαιτααποδεικτικάέγγραφασυντάσσονταιστηνελληνικήγλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.Στααλλοδαπάδημόσια έγγραφακαι δικαιολογητικάεφαρμόζεταιηΣυνθήκητηςΧάγης της5.10.1961,που κυρώθηκεμετον.1497/1984(Α΄188).
 5. 23.Γίνεταιδεκτήμόνοηηλεκτρονικήυποβολήπροσφορών.
 6. 24.Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ
 7. 25.Προδικαστικέςπροσφυγές:Κάθεενδιαφερόμενος,οοποίοςέχειήείχεσυμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ήενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσαςαρχήςκατάπαράβασητηςνομοθεσίαςτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςήτηςεσωτερικήςνομοθεσίας,δικαιούταιναασκήσειπροδικαστικήπροσφυγήενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσαςαρχής,προσδιορίζονταςειδικώςτιςνομικέςκαιπραγματικέςαιτιάσειςπουδικαιολογούντο αίτημάτου
  1. 26.Άλλεςπληροφορίες:Ηέγκρισηκατασκευήςτουδημοπρατούμενουέργου όπως καιηέγκρισητωνόρωνδημοπράτησης έλαβε χώραμετηνυπ’αριθμ.26/2021απόφασητηςΟικονομικήςΕπιτροπήςτου Δ.Ζακύνθου.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Ζακύνθου.

 1. 27.Αυτή η προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο σύμφωνα μετοάρθρο66τουΝ.4412/2016,στηνιστοσελίδασύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στην ιστοσελίδα«Διαύγεια»diavgeia.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

«ΙΑΝΟΣ»

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

της υπ. αρ. 33862/6-05-2019 ΚΥΑ

Ζάκυνθος, 25/02/2021

        

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έληξε (χθες) Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου η προθεσμία της διαδικασίας για καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για ζημίες σε βοηθητικούς χώρους/αποθήκες, πρώτων και κύριων κατοικιών από το μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ»

Κατ’ εξαίρεση θα γίνουν αποδεκτές αιτήσεις, μέχρι την (ερχόμενη) Παρασκευή 5 Μαρτίου, για τις περιπτώσεις που υπήρχε σοβαρό πρόβλημα υγείας στο διάστημα του 20ημέρου που ήταν ανοικτή η διαδικασία, όπως νοσηλεία σε κλινική, καραντίνα λόγω Covid 19 κλπ ή άλλη αποδείξιμη αιτία ανωτέρας βίας.

Συνολικά από τις 4 Φεβρουαρίου κατατέθηκαν 280 αιτήσεις συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η Επιτροπή στο περιορισμένο χρονικό περιθώριο που έχει στη διάθεσή της, θα ελέγξει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και θα προβεί στις επιβεβλημένες επιτόπιες αυτοψίες με ειδικό κλιμάκιο, από τη Δευτέρα 1 Μαρτίου./

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

της υπ. αρ. 33862/6-05-2019 ΚΥΑ

Ζάκυνθος, 19/02/2021

        

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

–ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία της διαδικασίας για καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 600 € για ζημίες σε βοηθητικούς χώρους/αποθήκες, πρώτων και κύριων κατοικιών από το μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ»

ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ / ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ

Η εφάπαξ αυτή οικονομική ενίσχυση δεν αφορά σε ζημίες

σε μάντρες, περιφράξεις, χαγιάτια, υπόστεγα (λότζες) κλπ

Υπενθυμίζεται ότι από την Πέμπτη 4/02/2021 ο Δήμος Ζακύνθου, άνοιξε τη διαδικασία που αφορά στην οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών των οποίων η πρώτη κατοικία επλήγη από φυσική καταστροφή, και για την οποία θα δοθεί επίδομα (600 €) στα νοικοκυριά των οποίων οι βοηθητικοί χώροι/αποθήκες της κύριας κατοικίας επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές του μεσογειακού κυκλώνα ΙΑΝΟΣ στις 18 και 19/9/2020. Μέχρι και την 18η Φεβρουαρίου, έχουν καταγραφεί με πλήρη δικαιολογητικά 160 περιπτώσεις.

Για τους δημότες οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στο Δήμο Ζακύνθου προκειμένου να δηλώσουν ζημίες στην πρώτη και κύρια κατοικία τους και που βοηθητικοί χώροι/αποθήκες των κύριων κατοικιών τους έχουν υποστεί ζημία η προθεσμία να κάνουν αίτημα για αυτοψία με παράλληλη κατάθεση δικαιολογητικών, λήγει στις 24/02/2021. Παράταση της προθεσμίας δεν πρόκειται να δοθεί λόγω του περιορισμένου χρόνου που έχει απομείνει βάσει των κείμενων διατάξεων

Για την υποβολή του αιτήματός τους μπορούν να τηλεφωνούν στο τηλέφωνο 2695362118 ή 2695362175 κατά τις ώρες 9:00 έως 14:00 .

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι βοηθητικοί χώροι/αποθήκες να είχαν δηλωθεί στην Εφορία προ της εκδήλωσης του κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ»

Οι δημότες που είχαν κάνει αιτήσεις στο Δήμο και στις κατοικίες των οποίων έγινε ήδη αυτοψία από τα συνεργεία του Δήμου, δεν χρειάζεται οι ίδιοι να κάνουν καμία ενέργεια ./

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Διεύθυνση Πρόνοιας,

Κοινωνικών Υποθέσεων,

Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού

Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας

Κοινωνικής Πολιτικής και

Προστασίας της Δημόσιας Υγείας

Ζάκυνθος, 04/02/2021

    

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΣΚΟΠΟΣ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ (ΚΕΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ.

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, KAI ΤΩΝ ΚΟΙΝ. ΔΟΜΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

 • 2695362176 και 2695362174 ΓΙΑ ΚΕΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

 • 2695362116 ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΑΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

 • 2695362174 ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΦΤΑΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΙΟΥΛΙΟ 2021.

 • ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ «ΙΑΝΟ» ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΙΝΑΙ : 2695362175 και 2695362118 (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) μέχρι και 24/02/2021

 • ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ / ΣΥΣΣΙΤΙΟ & ΚΟΙΝ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΙΝΑΙ: 2695024757 και 2695022234

Για όλα τα ανωτέρω οι Πολίτες μπορούν να απευθύνονται και ηλεκτρονικά στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΣ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ  (ΚΕΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ.

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, KAI ΤΩΝ ΚΟΙΝ. ΔΟΜΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

 2695362176 και 2695362174 ΓΙΑ ΚΕΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

 2695362116 ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΑΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

 2695362174 ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

(email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΟΥΝ ΑΥΤΗΝ

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΦΤΑΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΙΟΥΛΙΟ 2021.

 ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ «ΙΑΝΟ» ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΕΙΝΑΙ : 2695362175 και 2695362118 (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) μέχρι και 24/02/2021

 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ / ΣΥΣΣΙΤΙΟ

& ΚΟΙΝ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΙΝΑΙ: 2695024757 και 2695022234

 

Για όλα τα ανωτέρω οι Πολίτες μπορούν να απευθύνονται και ηλεκτρονικά στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ,
ΕΙΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΣΚΟΠΟΣ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
(ΚΕΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ.
ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, KAI ΤΩΝ ΚΟΙΝ. ΔΟΜΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
 2695362176 και 2695362174 ΓΙΑ ΚΕΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
 2695362116 ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΑΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
 2695362174 ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
(email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )
 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΟΥΝ ΑΥΤΗΝ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΦΤΑΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΙΟΥΛΙΟ 2021.
 ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ «ΙΑΝΟ» ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΕΙΝΑΙ : 2695362175 και 2695362118 (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) μέχρι και 24/02/2021
 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ / ΣΥΣΣΙΤΙΟ
& ΚΟΙΝ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΙΝΑΙ: 2695024757 και 2695022234
 
Για όλα τα ανωτέρω οι Πολίτες μπορούν να απευθύνονται και ηλεκτρονικά στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΙΑΝΟΣ-

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

της υπ. αρ. 33862/6-05-2019 ΚΥΑ

Ζάκυνθος, 1/02/2021

        

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

–ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-

Ξεκινά στο Δήμο Ζακύνθου, διαδικασία για καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 600 € για ζημίες σε βοηθητικούς χώρους/αποθήκες, πρώτων και κύριων κατοικιών από το μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ»

ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ / ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ

Η εφάπαξ αυτή οικονομική ενίσχυση δεν αφορά σε ζημίες

σε μάντρες, περιφράξεις, χαγιάτια, υπόστεγα (λότζες) κλπ

Τι θα πρέπει να προσέξουν οι δημότες – Πως θα γίνει η διαδικασία

Ο Δήμος Ζακύνθου, ενημερώνει ότι, μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιτεύχθηκε τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών των οποίων η πρώτη κατοικία επλήγη από φυσική καταστροφή, και θα δοθεί επίδομα (600 €) στα νοικοκυριά των οποίων οι βοηθητικοί χώροι/αποθήκες της κύριας κατοικίας επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές του μεσογειακού κυκλώνα ΙΑΝΟΣ στις 18 και 19/9/2020.

Οι δημότες οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στο Δήμο Ζακύνθου προκειμένου να δηλώσουν ζημίες στην πρώτη και κύρια κατοικία τους και που βοηθητικοί χώροι/αποθήκες των κύριων κατοικιών τους έχουν υποστεί ζημία παρακαλούνται να κάνουν αίτημα για αυτοψία στο τηλέφωνο 2695362118 ή 2695362175 κατά τις ώρες 9:00 έως 14:00 και για το χρονικό διάστημα από τη Πέμπτη 4/02/2021 μέχρι την Τετάρτη 24/02/2021. Στο δε, τηλ. 2695362174, θα δίδονται σχετικές πληροφορίες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι βοηθητικοί χώροι/αποθήκες να είχαν δηλωθεί στην Εφορία προ της εκδήλωσης του κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ»

Οι δημότες που είχαν κάνει αιτήσεις στο Δήμο και στις κατοικίες των οποίων έγινε ήδη αυτοψία από τα συνεργεία του Δήμου, δεν χρειάζεται οι ίδιοι να κάνουν καμία ενέργεια ./

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η/2021 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα
διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ( Πλ. Σολωμού 1) την 21η Ιανουαρίου 2021, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. , με τηλεδιάσκεψη συμφωνά με τα μέτρα πρόληψης κατά του
COVID -19, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):
1.-Περί ανάκληση της υπ’ αριθμ. 13617/09-06-2016 άδειας λειτουργίας καταστήματος
«Επιχείρηση Αναψυχής», με την επωνυμία CAMEO, ιδιοκτησίας Σούλη-Λουρέντζου
Νικολάου του Γεωργίου, που βρίσκεται στην βραχονησίδα Αγίου Σώστη
Κοινότητας Λιθακιάς - Δ.Ε Λαγανά του Δήμου Ζακύνθου.
2.-Ανανέωση αδειών ζωηλάτων οχημάτων
3.-Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής
4.- Προέγκριση της Επιχείρησης με επωνυμία εταιρείας << WHITE OLIVE A.E>>
είδος – Υπαίθριος παιδότοπος - που βρίσκεται στην Κοινότητα Παντοκράτορα της
Δ.Ε Λαγανά του Δήμου Ζακύνθου .
5.-Χορήγηση προέγκρισης ή μη της Υπαίθριας δραστηριότητας-Ψυχαγωγικά παιχνίδια
(χρωματοσφαίριση - PAIN BOLL) με επωνυμία Σιρανίδης Δημήτριος του Κων/νου
στην Κοινότητα Πλάνου της Δ.Ε Αρκαδίων του Δήμου Ζακύνθου.
6.- Χορήγηση άδειας ίδρυση – εγκατάσταση καταστήματος με επωνυμία COTTON ZANTE
ΜΟΝ. ΙΚΕ (με εκπρόσωπο εταιρείας τον Κρίστιαν Μαρστραντερ) , είδος καταστήματος
<<επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (Εστιατόριο) >> που βρίσκεται στην
περιοχή <<Βλοντός>> της Κοινότητας Καλαμακίου της ΔΕ Λαγανά του Δήμου Ζακύνθου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Νικήτας Αρετάκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε να προσέλθετε στην 1 η /2021 δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 20 η του μηνός Ιανουαρίου 2021,
ημέρα Τετάρη συμφωνά με τα μέτρα πρόληψης κατά του COVID -19, και με ώρα
έναρξης 17.00 και λήξης 20.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο μοναδικό
θέμα της ημερησίας διάταξης:
1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ζακύνθου &
Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2021 Οικονομικές
υπηρεσίες
Παρακαλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να συνδεθούν στο link που σας έχουμε
αποστείλει στον ιδιωτικό σας χώρο και όχι στο Δημαρχείο προκειμένου να
αποφευχθεί τυχόν συγχρωτισμός.

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 2 η /2021 δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη συμφωνά με τα μέτρα πρόληψης
κατά του COVID -19, την 21 η του μηνός Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και με
ώρα έναρξης 17.00 και λήξης 20.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης.
Παρακαλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να συνδεθούν στο link που σας έχουμε
αποστείλει στον ιδιωτικό σας χώρο και όχι στο Δημαρχείο προκειμένου να
αποφευχθεί τυχόν συγχρωτισμός.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΗΝ 21 /01/2021
( 2 η Συνεδρίαση) ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.641 / 13-01-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)
Ανακοινώσεις –Ερωτήσεις
Θέματα Εισηγητής

1. Έγκριση σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Διεύθυνσης Καθαριότητας
Δήμου Ζακύνθου Δ/νση Καθαριότητας
2.
Απόφαση έγκρισης τυποποίησης διαδικασιών Διεύθυνσης Καθαριότητας Δ/νση Καθαριότητας
3.
Υποβολή προτάσεων σε επιχειρηματικά προγράμματα Δ/νση Καθαριότητας
4. Αγορά οικοπέδων για Σταθμό μεταφόρτωσης και κατασκευή κτηρίου
Δ/νσης Καθαριότητας Δ/νση Καθαριότητας
5. Δ΄ Κατανομή έτους 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού Σχολικού Τροχονόμου σχολικού
έτους 2019-2020 (5 ος - 6 ος /2020)

Αντιδήμαρχος κ .
Νικήτας Σπίνος

6.
Παράταση της μίσθωσης του ακινήτου στην πλαζ του ΕΟΤ Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών

7.
Θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων έμπροσθεν Δημαρχιακού Μεγάρου κ. Πρόεδρος
8.
Αιτήσεις κ. Πρόεδρος

 

 

Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Ζακύνθου

 

                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Διεύθυνση Πρόνοιας, Κοινωνικών Υποθέσεων Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού

                         Ζάκυνθος, 30/12/2020

Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής

Τηλ. 2695 3 62174

            

Δελτίο Τύπου

Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Ζακύνθου

Η «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» εκπονήθηκε από το Συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του 5ου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για την Ισότητα των Φύλων. Κάθε Περιφέρεια και Δήμος που υπογράφει τη Χάρτα αναλαμβάνει δημόσια δέσμευση για την προώθηση της αρχής της Ισότητας των Φύλων και για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που διατυπώνονται στη Χάρτα.

Με τις διατάξεις του αρ. 5 του ν. 4604/2019 προστέθηκε στις αρμοδιότητες του τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των ΟΤΑ α’ βαθμού (ήτοι υποπερίπτωση 35 παρ. Ιδ αρ.75 του ν. 3463/2006), η αρμοδιότητα σχεδίασης, οργάνωσης, συντονισμού και εφαρμογής προγραμμάτων προώθησης της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με τις πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, και πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων εντός των διοικητικών τους ορίων, καθώς και η εφαρμογή του εργαλείου της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων. Ως εκ τούτου, και με στόχο την ένταξη της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στη χάραξη, εφαρμογή και αξιολόγηση των πολιτικών των Δήμων που εμπίπτουν στο φάσμα των αρμοδιοτήτων τους, ώστε άνδρες και γυναίκες να επωφελούνται ισότιμα από όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις κατά τρόπο πρακτικό και ουσιαστικό, θεσμοθετήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας σε κάθε Δήμο.

Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις του άρθρου 70Α του ν. 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του αρ. 6 του ν. 4604/2019, προβλέφθηκε η σύσταση σε κάθε Δήμο Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, ως συμβουλευτικό όργανο προς το Δημοτικό Συμβούλιο, και παράλληλα, όπως προκύπτει από την Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4604/2019, ως συνδετικός κρίκος της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με την Αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή πολιτικών ισότητας, με αποκλειστικές αρμοδιότητες απαριθμούμενες περιοριστικά. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή:

i) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,

ii) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,

iii) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο και

iv) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Προς την κατεύθυνση υλοποίησης των δεσμεύσεων που διατυπώνονται στη Χάρτα τις οποίες ο Δήμος Ζακύνθου ανέλαβε δια της από 23 Ιουνίου 2017 υπογραφής της μεταξύ του πρώην Δημάρχου, κου Κολοκοτσά Παύλου, και της πρώην Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, κας Κούβελα Φωτεινής, και στο πλαίσιο της διοίκησης των τοπικών υποθέσεών του και της χάραξης της κοινωνικής πολιτικής του, με τη με αριθμό 203/2020 απόφαση του νυν Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Ζακύνθου αποτελούμενη από τα εξής μέλη:

 1. κ. Σπίνο Νικήτα, Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Αλυκών, ως Πρόεδρο,
 2. κ. Κασσιμάτη Αντώνιο, αναπληρούμενο από τον κ. Καρμίρη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο ως εκπρόσωπο των λοιπών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
 3. κ. Πέττα Στυλιανό, αναπληρούμενο από την κ. Ευσταθία Πατρινού, ως εκπρόσωπο της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου,
 4. κ. Δήμητρα Μάργαρη με αναπληρωτή της τον κ. Μιχάλη Γεώργιζα, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου,
 5. Έναν/μία (1) εκπρόσωπο εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης (που θα ορισθεί) και τους
 6. κ. Ντάσιου Αργυρώ, αναπληρούμενη από την κ. Καραγιάννη Ρομίνα και κ. Θεοδόση Ηλία αναπληρούμενο από τον κ. Σιγούρο Χαράλαμπο, εμπειρογνώμονες δημότες.

Η διάρκεια της θητείας της ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών κατ’ αναλογία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 76 του ν. 3852/2010 ως ισχύει, για την επίτευξη της ομοιόμορφης λειτουργίας των συμβουλευτικών οργάνων).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο/Παροχή Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο
ενημερώνει ότι με βάση τα νέα επίσημα δεδομένα καθορισμού των ορίων
φτώχειας-ακραίας φτώχειας ατόμων και νοικοκυριών όπως προσδιορίστηκαν από
την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, επιβάλλεται η επικαιροποίηση/ανανέωση και η
εξαρχής σύνταξη νέων καταστάσεων ωφελουμένων από τη λειτουργία της
Κοινωνική Δομής. Προς τούτο τα ενδιαφερόμενα άτομα-νοικοκυριά τα οποία
βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία ή σε κατάσταση ένδειας παρακαλούνται να
προσέλθουν στις εγκαταστάσεις της μαθητικής εστίας από Τρίτη 22/12/2020 έως
Δευτέρα 11/01/2021 και ώρες υποβολής αιτήσεων 09:00-13:00, προκειμένου να
καταθέσουν αίτηση προσκομίζοντας:
1)Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
2)Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
3)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4)Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου φορολογικού έτους
5)Υπεύθυνη δήλωση περί ένταξης ή μη στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ – ΚΕΑ (ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟ
ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ
6) Ιατρική γνωμάτευση εάν υπάρχει (ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ)
7) ΑΜΚΑ όλων των προστατευόμενων μελών

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο τηλέφωνο 26950-24757 και ωράριο
07:00-15:00
Υπεύθυνοι Κοινωνικών Δομών:
Χάρβαλη Ευαγγελία, Κοινωνική Λειτουργός Κοινωνικού Παντοπωλείου
Ξένου Γιώτα, Κοινωνική Λειτουργός Παροχή Συσσιτίου
Κατεργάρη Χριστίνα, Κοινωνική Λειτουργός Κοινωνικού Φαρμακείου

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ) Ή
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ & ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ Ή
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ/ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) Ή ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΓΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ/ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) Ή ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΑΝΤΟΣ ΆΣΥΛΟ (ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ/ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
2) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ) Ή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Δ.Ε.Κ.Ο ΣΤΟ
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠ Ή ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟ)
4) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ
5) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙ ΕΝΤΑΞΗΣ Ή ΜΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ ΚΑΙ Κ.Ε.Α
(ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ) ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΤΟΥ ΚΕΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ
6) ΑΜΚΑ όλων των προστατευόμενων μελών

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ*:
α) Για άγαμα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών:
 Πιστοποιητικό φοίτησης σε σχολές ή σχολεία ή ΙΕΚ ή ΚΕΚ ή βεβαίωση εγγραφής στο
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή βεβαίωση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου ότι
υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού. Στην περίπτωση που το τέκνο
δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση προσκομίζεται η εκτύπωση εκκαθαριστικού
σημειώματος του υποψηφίου, από το οποίο να προκύπτει τυχόν προσωπικό ετήσιο
εισόδημα του τέκνου.
* Ως προστατευόμενα τέκνα, σύμφωνα με το αρθρ. 74 του Ν. 4430/2016, νοούνται:
1) Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:
i. Είναι ανήλικα έως 18 ετών ή,
ii. Είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής
εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή,
iii. Είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους.
iv. Ανεξαρτήτως ηλικίας με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
Τα τέκνα των περιπτώσεων (ii) και (ίίί) δεν θεωρούνται προστατευόμενα εφόσον το ετήσιο
προσωπικό τους εισόδημα υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ.
Τα τέκνα της περίπτωσης (iv) δεν θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό ετήσιο εισόδημα που
να υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ.
2) Τα τέκνα, διαζευγμένα ή σε χηρεία ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή
σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον το προσωπικό τους ετήσιο εισόδημα δεν
υπερβαίνει τις 6.000€

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166