Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 63
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

201 - Δήμος Ζακύνθου

Διεθνή διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Εξοπλισμού για την Διαχείριση των Απορριμμάτων Δήμου Ζακύνθου

Περίληψη διακήρυξης Διεθνή ανοικτού διαγωνισμού 
για την προμήθεια Εξοπλισμού για την Διαχείριση των Απορριμμάτων Δήμου Ζακύνθου 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πιο συμφέρουσα τιμή για την προμήθεια, ενός (1) τεμαχιστή απορριμμάτων, τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων τύπου πρέσσας χωρητικότητας 22,00 κ.μ και ενός (1) 16,00 κ.μ, καθώς και ενός (1) πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων, όπως προδιαγράφονται στα οικεία τεύχη δημοπράτησης που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 1.599.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 
Κατόπιν της από 17-05-2012 αποστολής της Διακήρυξης στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της από 11/6/2012 διορθωτικής αυτής, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο, διεύθυνση πλ. Σολωμού 1, την 24-07-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00-11:30. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών. 
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου, δρόμος Αεροδρομίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως την Τρίτη 17/7/2012. Αρμόδιος Ταβουλάρης Ιωάννης, στο τηλέφωνο 26950-45179. Για την παραλαβή των έντυπων τευχών δημοπράτησης υπάρχει οικονομική επιβάρυνση αξίας 10,00€. 

 

Κατεβάστε τα τεύχη της διακήρυξης:

 1. Περίληψη διακύρηξεις pdf
 2. Τεύχος διακύρηξεις pdf
 3. Τεχνικές Προδιαγραφές pdf
 4. Συγγραφή υποχρεώσεων pdf

 

 

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Ο Δήμαρχος διακηρύττει τη διενέργεια  ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και  το σύστημα της μικρότερης προσφοράς , για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ενέργειας :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012» συνολικού προϋπολογισμού εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών 119.512,95 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). 
Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των : α)  την Υ.Α 11389 / 1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)  β) τον Ν. 2286/1995 " Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων " και περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
 
Α/Α            ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
1             Ηλεκτρολογικό Υλικό              119.512,95 € 
 
Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη προσφορά βάσει του άρθρου 20 παρ. 2β του ΕΚΠΟΤΑ.  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  23-3-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 πμ (που θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Ζακύνθου, Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1,29100, Ζάκυνθος,  τηλ. 2695361330. 
 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα  χωρίς νέα δημοσίευση. Δηλαδή την 30-3-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 πμ.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν αφορούν το σύνολο της προμήθειας. 
 
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το 5% του εκτιμούμενου προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α, ήτοι  : 5.975,64 € για το σύνολο της προμήθειας, και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Ζακύνθου και να ισχύει τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης ,δίδονται στα γραφεία του  Δήμου Ζακύνθου , Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1, 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695361330.
  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 
Στυλιανός Μποζίκης 

Προμήθεια σκυροδέματος 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
O Δήμαρχος Ζακύνθου, διακηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ενέργειας «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, 120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
 
Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των : α)  την Υ.Α 11389 / 1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)  β) τον Ν. 2286/1995 " Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων " γ) Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας  δ)Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, που βρίσκεται στο Δήμου Ζακύνθου, Πλ. Σολωμού 1, την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα  χωρίς νέα δημοσίευση δηλαδή την 30-03-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη.
 
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι 6.000,00 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου Τραπεζικού Οργανισμού ή Φορέα .
 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού στο γραφείο Προμηθειών  του Δήμου Ζακύνθου στο κεντρικό Δημαρχείο, τηλ. 26953 61330-1
 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος υπόκεινται και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
                                                        
 
                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 
                                                                    Μποζίκης Στυλιανός
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166