Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 70
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 44
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

198 - Δήμος Ζακύνθου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 7ου (ΚΛΑΣΙΚΟ),(,2ου και 4ου (ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ζάκυνθος 12-2-2016
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ: 4610
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Παράσχη Βυζαντία
Δ/νση: Πλ.Σολωμού 1 Ζάκυνθος
Τ.Κ. 29100
Τηλ.:2695027766

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 7ου (ΚΛΑΣΙΚΟ),(,2ου και 4ου (ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ )
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου

Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/30.3.1981Τ.Α') περί καθορισμού των
οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή
εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων,
2. Τις διατάξεις της παρ. 6, άρθρου 18 του Ν. 3467/2006 περί συγκρότησης επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας,
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010),
5. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012 οι οποίες αντικαθιστούν τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 94 στοιχείο 14 του Ν. 3852/2010,
6. Το Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30/10-2-1995) και Ν. 2741/19 99,
7. Τις διατάξεις περί μισθωτικής σχέσης του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ Α' 76),
8. Την υπ' αρ. 37237/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635Β/27-04-2007) απόφαση Υπουργού Εθνικής
Παιδείας & Θρησκευμάτων περί καθορισμού κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής
χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμια ς και Β/θμιας Εκπαίδευσης
καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων,
9. Τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/1 3-01-2012 Υπουργείου Οικονομικών (περί Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης),
10. Την υπ' αρ. 262/22-7-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου <<
περί έγκρισης μίσθωσης ακινήτων με δημοπρασία (Άρθρο 65 Ν.3852/2010) >>,
11. Την υπ' αρ. 1184/16-9-2015 απόφαση Δημάρχου <<περί συγκρότησης επιτροπής καταλληλότητας>>
12. Την με αριθμ.281/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ζακύνθου <<περί
έγκρισης όρων μίσθωσης ακινήτων για στέγαση Νηπιαγωγείων>>.
13. Το υπ' αρ. 22781/2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου περί μη ύπαρξης δημοτικών κτιρίων που να πληρούν τις προϋποθέσεις στέγασης,
14. Το υπ' αρ. 735/11-9-2015 έγγραφο της Δημόσιας Περιουσίας Αυτοτελούς Γραφείου Ζακύνθου περί μη ύπαρξης δημοσίων ακινήτων που να πληρούν τις προδιαγραφές,

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτων από το Δήμο Ζακύνθου , για την στέγαση των α/7ου Νηπιαγωγείου Πόλεως Ζακύνθου (κλασικό) β/2ου Νηπιαγωγείου Πόλεως Ζακύνθου (ολοήμερου) γ/4ου Νηπιαγωγείου Πόλεως Ζακύνθου Νηπιαγωγείου Πηγαδακίων Ζακύνθου (κλασικό) , το οποίο καλύπτει μέρος των αναγκών φοίτησης νηπίων και προνηπίων του Δήμου Ζακύνθου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 1ο: Περιγραφή των μισθίων

Α/Για το 7ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Ζακύνθου (Κλασικό),να βρίσκεται σε περιοχή που χωροταξικά να καλύπτει τα όρια της περιοχής <<ΜΠΟΧΑΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΒΑΡΡΕΣ >>το μίσθιο θα πρέπει να πληροί και να διαθέτει στεγασμένο χώρο τουλάχιστον 40τ.μ και αύλειο χώρο τουλάχιστον 60 τ.μ.
Οι παραπάνω κτιριακές υποδομές θα πρέπει να είναι σύμφωνες και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ'αριθμ.37237/ΣΤ1(ΦΕΚ 635Β/27-04-2007 τεύχος Β') απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων: Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

Β/ Για το 2ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Ζακύνθου (Ολοήμερο)
Το οίκημα θα στεγάσει το 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο του Δήμου Ζακύνθου, να βρίσκεται σε περιοχή που χωροταξικά να καλύπτει τα όρια του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Ζακύνθου δηλαδή περιοχή Αγίων Σαράντα έως Δημαρχείο και θα πρέπει να διαθέτει στεγασμένο χώρο τουλάχιστον 60 τ.μ και να διαθέτει αύλειο χώρο τουλάχιστον 100 τ.μ
Οι παραπάνω κτιριακές υποδομές θα πρέπει να είναι σύμφωνες και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ'αριθμ.37237/ΣΤ1(ΦΕΚ 635Β/27-04-2007 τεύχος Β') απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων: Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

Γ/Για το 4ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο του Δήμου Ζακύνθου, να βρίσκεται σε περιοχή που χωροταξικά να καλύπτει τα όρια του Τέταρτου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Ζακύνθου δηλαδή από <<Λούμπα Αγίου Λαζάρου-Παλιά Πυροσβεστική –περιμετρικά του Ποταμιού μέχρι την περιοχή Αγίου Διονυσίου>> και θα πρέπει να διαθέτει στεγασμένο χώρο τουλάχιστον 80 τ.μ και να διαθέτει αύλειο χώρο τουλάχιστον 126 τ.μ
Οι παραπάνω κτιριακές υποδομές θα πρέπει να είναι σύμφωνες και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ'αριθμ.37237/ΣΤ1(ΦΕΚ 635Β/27-04-2007 τεύχος Β') απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων: Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

Δ/Για το Νηπιαγωγείο Κλασικό Πηγαδακίων να βρίσκεται σε περιοχή που χωροταξικά να καλύπτει την περιοχή Τοπικής Κοινότητας Πηγαδακίων έως και Τοπικής Κοινότητας Σκουληκάδου και θα πρέπει να διαθέτει στεγασμένο χώρο τουλάχιστον 20 τ.μ και να διαθέτει αύλειο χώρο τουλάχιστον 25 τ.μ
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται από την περιοχή Τοπικής Κοινότητας Πηγαδακίων έως και Τοπικής Κοινότητας Σκουληκάδου.
Οι παραπάνω κτιριακές υποδομές θα πρέπει να είναι σύμφωνες και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ'αριθμ.37237/ΣΤ1(ΦΕΚ 635Β/27-04-2007 τεύχος Β') απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων: Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 2ο: Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

H δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερά και προφορική διεξάγεται σε δύο φάσεις για το κάθε μίσθιο ως εξής:
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους , καταθέτοντας προσφορές έως τις 18-3-2016, ημέρα Παρασκευή (λήξη επίδοσης προσφορών).
Οι προσφορές κατατίθενται στον Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή καταλληλότητας του ακινήτου (παρ.
6, άρθρου 8 του Ν. 3467/2006), η οποία έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 32630/16-9-2015 απόφαση Δημάρχου, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων, περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο Δήμο ,ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε
ενδιαφέρον.
Β. Διενέργεια δημοπρασίας
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας , καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα
ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη .
και τον εγγυητή (άρθρο 5 παρ. 6 και 7 ΠΔ 270/81).
Η Οικονομική Επιτροπή, πριν από την επικύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας, λαμβάνει υπόψη της την μισθωτική αξία του ακινήτου, με πρακτικό της επιτροπής εκτίμησης του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία που έλαβε υπόψη της η Επιτροπή.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Οικονομική Επιτροπή πριν την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 3ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής

Ο ενδιαφερόμενος εκμισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει στην πρώτη φάση της διαδικασίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Αίτηση Ενδιαφέροντος
Αποδεικτικό ιδιοκτησίας του προσφερομένου ακινήτου καθώς και άδεια οικοδομής αυτού.
Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρει ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως.

ΑΡΘΡΟ 4ο: Δικαίωμα αποζημίωσης για κάθε μίσθιο

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Σύμβαση για κάθε μίσθιο

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Διάρκεια Μίσθωσης για κάθε μίσθιο

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 12 (δώδεκα) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος για κάθε μίσθιο
Το μίσθωμα θα κατατίθεται ανά τρίμηνο, στο τέλος κάθε τριμηνίας, σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

ΑΡΘΡΟ 8ο: Υπογραφή Σύμβασης για κάθε μίσθιο
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα δε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σ αυτόν της εγκριτικής απόφασης της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών, για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης θα πρέπει απαραίτητα αντίγραφο Δημοτικής Ταμειακής Ενημερότητας, Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα, τα οποία θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του φακέλου της μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Υποχρεώσεις μισθωτή για κάθε μίσθιο

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Κρατήσεις για κάθε μίσθιο
Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:
Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.

ΑΡΘΡΟ 11ο: Λήξη μίσθωσης για κάθε μίσθιο
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 12ο: Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας 1.Με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου, στο Επιμελητήριο Ζακύνθου. 2. Με δημοσίευση σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα.3. θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στο Πρόγραμμα <<Διαύγεια>>.
Τα κηρύκεια δικαιώματα, έξοδα δημοσίευσης, τα τέλη ή τα λοιπά έξοδα του μισθωτηρίου συμβολαίου βαρύνουν μονομερώς αυτόν που θα αναδειχθεί τελευταίος μειοδότης.

ΑΡΘΡΟ 13ο: Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

ΑΡΘΡΟ 14ο: Τίμημα μισθώματος για κάθε μίσθιο

Η εκτίμηση του τιμήματος για την μίσθωση των ακινήτων γίνεται από την επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81.

ΑΡΘΡΟ 15ο: Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Σχολικών Επιτροπών, ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες από 08.30 έως 14.00 Διεύθυνση ΞΕΝΙΑ Τηλέφωνο 2695027766.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου

Παύλος Κολοκοτσάς

Δελτίο Τύπου του Δήμου Ζακύνθου για το πρόγραμμα κατά της φτώχειας

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους  του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) έως  

26  Αυγούστου 2015

Η Κοινωνική Σύμπραξη   « ΙΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» της οποίας εταίρος είναι ο Δήμος Ζακύνθου και που υλοποιεί  στην Περιφέρεια Ιόνιων ΝησιώντοΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)

κάνει γνωστό σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολήςαιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους  έως  26  Αυγούστου 2015

Υπενθυμίζεται ότι:

Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:

• είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)

• είτε μέσω των Εταίρων  της Κοινωνικής Σύμπραξης όπως παρακάτω αναφέρονται .

• Η Αίτηση είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ  ΑΦΜ , ΑΜΚΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΕΥΓΑΡΙ ), Ε1 ΚΑΙ Ε9 ΤΟΥ 2015 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014), ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ , ΚΩΔΙΚΟ TAXIS

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση του 2015.

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):

• 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο

• 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι

• Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας. 

Περιουσιακά κριτήρια:

     Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

  ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1. ΔΕ Ζακυνθίων, Ποτάμι Αγ. Χαραλάμπους, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμου, Ζάκυνθος

2. ΔΕ Αλυκών, πρώην Δημαρχείο, Καταστάρι Ζακύνθου

3. ΔΕ Αρκαδίων, πρώην Δημαρχείο, Βανάτο Ζακύνθου

4. ΔΕ Αρτεμισίων, πρώην Δημαρχείο, Μαχαιράδο Ζακύνθου

5. ΔΕ Ελατίων, πρώην Δημαρχείο, Βολίμες Ζακύνθου

6. ΔΕ Λαγανά, πρώην Δημαρχείο, Παντοκράτορας Ζακύνθου

1) Πατρινού Ευσταθία

2) Πυλαρινού Ζαχαρούλα

3) Σεμιτέκογλου Αγγελική

4) Κλαυδιανού Ζωή

5) Τσουκαλάς Γιώργος

6) Ξένου Μαρία

1) 2695022234

2) 2695361200

3) 2695360908

4) 2695360201

5) 2695361026

6) 2695051230

Συμμετοχή Δήμου Ζακύνθου στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “ΒΙΤ 2015” στο Μιλάνο Ιταλίας

O Δήμος Ζακύνθου συμμετείχε στην διεθνή έκθεση τουρισμού BIT Borsa Internatiozale del Turismo (BIT) 2015 στο Μιλάνο της Ιταλίας που έλαβε χώρα από 12 Φεβρουαρίου έως και 14 Φεβρουαρίου στον εκθεσιακό κέντρο Fiera Milano.
Η συγκεκριμένη έκθεση είναι από τις μεγαλύτερες εκθέσεις και διοργανώνεται από το 1980.
Ο Δήμος Ζακύνθου συμμετείχε σε περίπτερο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο Λαγανά κ. Αναστάσιο Μποτώνη, ο οποίος αναφέρθηκε ότι η Ιταλική αγορά είναι σημαντική για το νησί μας. Επισήμανε δε, την σπουδαιότητα συμμετοχής του νησιού στην έκθεση αυτή. Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η αγορά αυτή καταλαμβάνει την 6η θέση στην κατάταξη μεταξύ των κύριων χωρών προέλευσης αλλοδαπών επισκεπτών στο νησί.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης ο Αντιδήμαρχος κ. Μποτώνης Αναστάσιος πραγματοποίησε μια σειρά επαφών ενισχύοντας την τουριστική προβολή και προώθηση του νησιού. Σύμφωνα με δηλώσεις του ανέφερε ότι «είναι θετικά τα μηνύματα από την Ιταλική αγορά για τη τουριστική περίοδο 2015 χαρακτηρίζοντας εντυπωσιακή την προσέλευση κοινού, δημοσιογράφων και τουριστικών γραφείων στο περίπτερο της Ζακύνθου», αναφερόμενος επίσης και στις δηλώσεις της διευθύντριας Ε.Ο.Τ. Ιταλίας κ. Μπουλασίδου, η οποία ανέφερε ότι «προβλέπεται 15%- 20% αύξηση τουρισμού από τους tour operators».
Η επιβατική κίνηση Ιταλών επισκεπτών στο Αεροδρόμιο Ζακύνθου πρόκειται να παρουσιάσει θετικό ρυθμό αύξησης για το έτος 2015 με ενίσχυση των απευθείας πτήσεων για Ζάκυνθο από ένδεκα (11) διαφορετικές πόλεις της Ιταλίας. Επιπλέον εκφράστηκε ότι προβλέπεται επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου όσον αφορά την Ιταλική αγορά.

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού - Καρναβάλια 2014

Ο Δήμαρχος διακηρύττει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν την διοργάνωση καρναβαλικών εκδηλώσεων Δήμου Ζακύνθου 2015.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 40.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23% με τις κάτωθι επιμέρους κατηγορίες.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

Ενοικίαση εξοπλισμού ηχητικών και φωτιστικών μηχανημάτων καθώς και την παροχή υπηρεσιών για τα παραπάνω (τοποθέτηση-παρακολούθηση-φύλαξη-χειρισμός-αποψίλωση-ηχοληψία)

15.000,00

2

Εργασίες υλοποίησης  καρναβαλικών εκδηλώσεων Δήμου Ζακύνθου 2015

25.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%

40.000,00

Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

· του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

· του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικώντην υπ' αριθμόν 1/2015 μελέτη της υπηρεσίας του δήμου την αριθ. 9/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των συντασσόμενων τευχών

Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-1-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 (που θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Ζακύνθου, Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1,29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695361331.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στις 2-2-2015 ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα .

Οι προσφορές που θα κατατεθούν αφορούν το σύνολο των εργασιών. Οι υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους είτε ιδιοχείρως την ώρα του διαγωνισμού είτε ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν :

α).Για την ενοικίαση εξοπλισμού ηχητικών και φωτιστικών μηχανημάτων καθώς και την παροχή υπηρεσιών για τα παραπάνω (τοποθέτηση-παρακολούθηση-φύλαξη-χειρισμός-αποψίλωση-ηχοληψία):

Mεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας «Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα αντίστοιχης κατηγορίας.

β).Για τις εργασίες υλοποίησης καρναβαλικών εκδηλώσεων Δήμου Ζακύνθου 2015:

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που στο αντικείμενο της δραστηριότητας τους περιλαμβάνεται αποδεδειγμένα η εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και εξειδικεύονται στις υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% του εκτιμώμενου προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι : 2.000,00 € για το σύνολο των εργασιών η οποία βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας , η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης ,δίδονται στα γραφεία του Δήμου Ζακύνθου , Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1, 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695361331.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Παύλος Κολοκοτσάς

Αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς

Ο Δήμος Ζακύνθου ανταποκρινόμενος στην υπ' αριθμ. 4 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 724 τ. Β'/1987) που αφορά στην αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, να προβούν στον καθαρισμό τους από τα ξερά χόρτα και τα απορρίμματα και στην απομάκρυνση τυχόν εύφλεκτων υλικών.
Στους προαναφερόμενους χώρους απαγορεύεται αυστηρά το άναμμα φωτιάς από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2011 (θερινή περίοδος).
Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος, όπως έχει υποχρέωση, θα προβεί στον καθαρισμό και θα χρεώσει αναλόγως τους ιδιοκτήτες, ενώ οι παραβάτες θα υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. Η εκτίμηση και κοστολόγηση των παραπάνω εργασιών γίνεται από γεωτεχνικό υπάλληλο, σύμφωνα με τις τιμές ΑΤΕΠ, ΑΤΟΕ και διαμορφώνεται ανάλογα με τα τετραγωνικά του οικοπέδου.
Η Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ζακύνθου, επιθυμεί να σας ενημερώσει, ότι το έτος 2013, ήταν η πρώτη χρονιά εφαρμογής από τους καλλικρατικούς δήμους των προαναφερθέντων, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. Σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, διαχειρίστηκε με επιτυχία συνολικά δεκαπέντε (15) περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων οικοπέδων. Η ανταπόκριση των πολιτών και η συμμετοχή τους, λειτούργησε καταλυτικά στο έργο της πυροπροστασίας του Δήμου Ζακύνθου.

Ορισμός Αντιδημάρχων

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ζάκυνθος   :   05/09/2014

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

   

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

Αρίθ. Πρωτ. :  35198

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

   
     

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ : 1353/2014

 

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, έχοντας υπόψη

Ορίζει  τους κατωτέρω  Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας  ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ζακύνθου, με θητεία  δυόμισι ετών ,από  01-09-2014 μέχρι 28-02-2017 εντός της τρέχουσας δημοτικής  περιόδου, μεταβιβάζοντας  σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες  ως κατωτέρω:

1.  Ορίζει Αντιδήμαρχο τον σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αντίοχο – Μπαλιακρά Αντώνιο  του Δημητρίου  :

Οι ασκούμενες αρμοδιότητες του, εκτείνονται επί των κάτωθι  υπηρεσιών του Δήμου  Ζακύνθου ως κατωτέρω :

Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες .

Εποπτεία και έλεγχο λειτουργίας των κάτωθι υπηρεσιακών μονάδων ( Διευθύνσεων και Τμημάτων ) 

 • Τμήμα  Αγροτικής Παραγωγής της  Διεύθυνσης  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  
 • Τμήμα Αλιείας της  Διεύθυνσης  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  
 • Διεύθυνση   Οικονομικών Υπηρεσιών .
 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών πλην των Τμημάτων  καθαρισμού Κοινοχρήστων  Χώρων και Τεχνικών Ειδικών Συνεργείων .
 • Διεύθυνση  Υπηρεσίας Δόμησης
 • Γραφείο Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

Β. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Αρτεμισίων σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση καθ΄ ύλην αντιδημάρχους και υπηρεσίες του Δήμου , ως κατωτέρω: 

 • Την εποπτεία  της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική  Ενότητα και  του προσωπικού που  έχει οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας.
 • Την παρακολούθηση, της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας .
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα.
 • Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της  Δ.Ε.
 • Σε συνεργασία με τις  αρμόδιες υπηρεσίες  και με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων , την οργάνωση και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα πολιτικής προστασία , κοινωνικής πολιτικής , ύδρευσης , αναπλάσεων , χώρων αναψυχής , αθλητικών εγκαταστάσεων ,νεκροταφείων  και γενικά για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Αναθέτει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο  την υπογραφή  βεβαιώσεων (μονίμου κατοικίας , πληθυσμού κλπ)  που αφορούν την ΔΕ Αρτεμισίων .

 Ο Αντιδήμαρχος  της Δημοτικής Ενότητας αναπληρώνει το Ληξίαρχο της  συγκεκριμένης Ληξιαρχικής Περιφέρειας .

 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον σύμβουλο της πλειοψηφίας  κ.  Στάθη Ιωάννη  του Παναγιώτη. 

Οι ασκούμενες αρμοδιότητες του, εκτείνονται επί των κάτωθι  υπηρεσιών  του Δήμου  Ζακύνθου ως κατωτέρω :

Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες

 Εποπτεία και έλεγχο λειτουργίας των κάτωθι υπηρεσιακών μονάδων ( Διευθύνσεων και Τμημάτων

 • Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας   .
 • Τμήμα Σφαγείων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας .
 • Τμήμα Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας .
 • Τμήμα της Νεκροταφείων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας       
 • Τμήμα καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών .
 • Τμήμα Τεχνικών Ειδικών Συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο για τα ηλεκτρολογικά θέματα αντιδήμαρχο κ. Μποτώνη  Αναστάσιο  .

Β. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Ζακυνθίων σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση, καθ ύλην αντιδημάρχους και υπηρεσίες του Δήμου , ως κατωτέρω: 

 • Την παρακολούθηση, της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στα  Δημοτικά ή Τοπικά Διαμερίσματα της Δημοτικής  Ενότητας . 
 • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας .
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα.
 • Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της  Δ.Ε.
 • Σε συνεργασία με τις  αρμόδιες υπηρεσίες  και με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων , την οργάνωση και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα πολιτικής προστασία , κοινωνικής πολιτικής , ύδρευσης , αναπλάσεων , χώρων αναψυχής , αθλητικών εγκαταστάσεων ,νεκροταφείων  και γενικά για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Αναθέτει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο  την υπογραφή  βεβαιώσεων (μονίμου κατοικίας , πληθυσμού κλπ) που αφορούν την ΔΕ Ζακυνθίων .

 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μποτώνη  Αναστάσιο   του Διονυσίου .

Οι ασκούμενες αρμοδιότητες του, εκτείνονται επί των κάτωθι  υπηρεσιών  του Δήμου  Ζακύνθου ως κατωτέρω :

Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες

Εποπτεία και έλεγχο λειτουργίας των κάτωθι υπηρεσιακών μονάδων ( Διευθύνσεων και Τμημάτων

 • Τμήμα Απασχόλησης και Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  σε συνεργασία με τον αρμόδιο για θέματα τουρισμού Δημοτικού Σύμβουλο κ. Λουκίσσα Ιωάννη
 • Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και επίβλεψη  ηλεκτρολογικών θεμάτων  

Β. Τις κατά  τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Λαγανά  σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση καθ΄ ύλην  αντιδημάρχους και υπηρεσίες του Δήμου , ως κατωτέρω: 

 • Την εποπτεία  της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική  Ενότητα και  του προσωπικού που  έχει οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας.
 • Την παρακολούθηση, της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας .
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα.
 • Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της  Δ.Ε.
 • Σε συνεργασία με τις  αρμόδιες υπηρεσίες  και με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,την οργάνωση και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα πολιτικής προστασία , κοινωνικής πολιτικής , ύδρευσης , αναπλάσεων , χώρων αναψυχής , αθλητικών εγκαταστάσεων ,νεκροταφείων  και γενικά για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Αναθέτει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο  την υπογραφή  βεβαιώσεων (μονίμου κατοικίας , πληθυσμού κλπ)  που αφορούν την ΔΕ Λαγανά  .

Ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας αναπληρώνει το Ληξίαρχο της  συγκεκριμένης Ληξιαρχικής Περιφέρειας

 

 1.  Ορίζει Αντιδήμαρχο τον σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.  Κόκλα Ιωάννη  του Χαραλάμπους  .

 Οι ασκούμενες αρμοδιότητες του, εκτείνονται επί των κάτωθι  υπηρεσιών  του Δήμου  Ζακύνθου ως κατωτέρω :

Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες

Εποπτεία και έλεγχο λειτουργίας των κάτωθι υπηρεσιακών μονάδων ( Διευθύνσεων και Τμημάτων

 • Τμήμα Εκδόσεων Αδειών Επιχειρήσεων, Γενικών Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Κοινοχρήστων Χώρων και  Υπαίθριας   Διαφήμισης της Διεύθυνσης  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  

Β. Τις κατά  τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Αρκαδίων σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση  καθ ύλην  αντιδημάρχους και υπηρεσίες του Δήμου , ως κατωτέρω: 

 • Την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στα  Δημοτικά ή Τοπικά Διαμερίσματα της Δημοτικής  Ενότητας
 • Την παρακολούθηση, της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στα  Δημοτικά ή Τοπικά Διαμερίσματα της Δημοτικής  Ενότητας .
 • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας .
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα.
 • Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της  Δ.Ε.
 • Σε συνεργασία με τις  αρμόδιες υπηρεσίες  και με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων , την οργάνωση και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα πολιτικής προστασία , κοινωνικής πολιτικής , ύδρευσης , αναπλάσεων , χώρων αναψυχής , αθλητικών εγκαταστάσεων ,νεκροταφείων  και γενικά για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Αναθέτει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο  την υπογραφή  βεβαιώσεων (μονίμου κατοικίας , πληθυσμού κλπ) που αφορούν την ΔΕ Αρκαδίων .

Ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας αναπληρώνει το Ληξίαρχο της  συγκεκριμένης Ληξιαρχικής Περιφέρειας

 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.  Μαρίνο Αναστάσιο του Διονυσίου  

Οι ασκούμενες αρμοδιότητες του, εκτείνονται επί των κάτωθι  υπηρεσιών  του Δήμου  Ζακύνθου ως κατωτέρω :

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Αλυκών σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση καθ΄ ύλην  αντιδημάρχους και υπηρεσίες του Δήμου , ως ακολούθως  : 

 • Την εποπτεία  της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική  Ενότητα και  του προσωπικού που  έχει οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας.
 • Την παρακολούθηση, της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας .
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα.
 • Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της  Δ.Ε.
 • Σε συνεργασία με τις  αρμόδιες υπηρεσίες  και με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, την οργάνωση και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα πολιτικής προστασία , κοινωνικής πολιτικής , ύδρευσης , αναπλάσεων, χώρων αναψυχής, αθλητικών εγκαταστάσεων ,νεκροταφείων και γενικά για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Αναθέτει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο  την υπογραφή  βεβαιώσεων (μονίμου κατοικίας , πληθυσμού κλπ)  που αφορούν την ΔΕ Αλυκών.

Ο Αντιδήμαρχος  της Δημοτικής Ενότητας αναπληρώνει το Ληξίαρχο της  συγκεκριμένης Ληξιαρχικής Περιφέρειας .

 

 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.  Μαρίνο – Ντούνο  Αναστάσιο  του Διονυσίου

Οι ασκούμενες αρμοδιότητες του, εκτείνονται επί των κάτωθι  υπηρεσιών  του Δήμου  Ζακύνθου ως κατωτέρω :

Τις κατά  τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Ελατίων  σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση καθ΄ ύλην  αντιδημάρχους και υπηρεσίες του Δήμου , ως ακολούθως : 

 • Την εποπτεία  της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική  Ενότητα και  του προσωπικού που  έχει οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας.
 • Την παρακολούθηση, της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας .
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα.
 • Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της  Δ.Ε.
 • Σε συνεργασία με τις  αρμόδιες υπηρεσίες  και με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,την οργάνωση και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα πολιτικής προστασία , κοινωνικής πολιτικής , ύδρευσης , αναπλάσεων , χώρων αναψυχής , αθλητικών εγκαταστάσεων ,νεκροταφείων και γενικά για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Αναθέτει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο  την υπογραφή  βεβαιώσεων (μονίμου κατοικίας , πληθυσμού κλπ)  που αφορούν την ΔΕ Ελατίων.

 Ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας αναπληρώνει το Ληξίαρχο της συγκεκριμένης Ληξιαρχικής Περιφέρειας .

Αναπληρωση Δημαρχου – Αντιδημαρχων

Όταν ο κ. Δήμαρχος  απουσιάζει ή κωλύεται  στα καθήκοντα του  αναπληρώνεται από τον  Αντιδήμαρχο  κ. Αντίοχο – Μπαλιακρά Αντώνιο  ενώ όταν και αυτός απουσιάζει  ή κωλύεται  στα καθήκοντα του ,  αναπληρώνεται  από τον Αντιδήμαρχο κ. Στάθη Ιωάννη .

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις καθ΄υλην αρμοδιότητες  ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου εξακολουθεί  να έχει όλες τις αρμοδιότητες του Δήμου,  και την εποπτεία λειτουργίας των υπολοίπων υπηρεσιακών μονάδων του Δήμο Ζακύνθου που δεν έχει εκχωρήσει με την παρούσα .

 

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου  Δημοτικής Ενότητας  που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί :

α) Για την Δημοτική  Ενότητας Ζακυνθίων ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αρτεμισίων

β) Για την Δημοτική  Ενότητα Λαγανά ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ζακυνθίων

γ) Για την Δημοτική  Ενότητα Αρκαδίων ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε.  Λαγανά

δ) Για την Δημοτική  Ενότητα Αρτεμισίων ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αρκαδίων

ε) Για την Δημοτική  Ενότητα Αλυκών ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ελατίων

στ) Για την Δημοτική  Ενότητα Ελατίων ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αλυκών

Στην διάρκεια της ορισθείσης θητείας των Αντιδημάρχων (01-09-2014 μέχρι 28-02-2017)  δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση τους  παρά μόνο μετά από  αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Η παρούσα να δημοσιευθεί  μία φορά  σε μία ημερήσια  εφημερίδα  του Νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

Ο Δήμαρχος

Παύλος Κολοκοτσάς

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
2. Οριζόμενους Αντιδημάρχους

 

Εσωτερική Διανομή
Όλες της Υπηρεσίες του Δήμου Ζακύνθου.

 

Πρόσκληση σύγκλησης συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μπόχαλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΠΟΧΑΛΗΣ

   Καλείσθε να προσέλθετε εις την 1η πρώτη δημόσια  - ανοικτή συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Μπόχαλης  που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο )Πλατεία Δ. Σολωμού  την   5η  του μηνός  Σεπτεμβρίου       έτους   2014  ,ημέρα Παρασκευή και ώρα   11:00 πμ   για τη συζήτηση  και λήψη  αποφάσεων στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερησίας  διατάξεως ,σύμφωνα με τις  σχετικές διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) & της υπ’αριθ. 43 Εγκυκλίου (Αρ.Πρωτ :30565/6-8-2014 Αρθρο 2)

ΘΕΜΑ 1ο : ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ &  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΠΟΧΑΛΗΣ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΙΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΤΗΣ  ΥΠ.  ΑΡΙΘΜΟΝ

 43  ΕΓΚΥΓΚΛΙΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ:30565/6-8-2014 ΑΡΘΡΟ 2

ΘΕΜΑ 2ο : ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   ΜΠΟΧΑΛΗΣ
ΣΥΝΕΧΙΣΗ &  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ  ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  ΠΟΛΕΩΣ ΜΠΟΧΑΛΗΣ  ΦΕΚ /1988

1)ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

2)ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

3) ΦΕΚ

ΘΕΜΑ 3ο : ΑΜΕΣΕΣ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015

ΓΙΑ  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  –ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΠΟΧΑΛΗΣ   /  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΑΠΑΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ –ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΙ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥΡΑΓΙΟΥ &  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥΛΙΟΥ-ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ  & ΜΙΚΡΟΥ ΠΛΑΤΩΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ.ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΑΡΡΩΝ  ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΑΛΥΚΩΝ  ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ- ΠΛΑΝΟΥ
 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  & ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΧΑΛΗΣ –  ΟΔΟΣ   ΦΙΛΙΚΩΝ
 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  & ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΟΛΗΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΧΑΛΗΣ (ΟΔΟΣ   ΦΙΛΙΚΩΝ )
 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ –ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΠΟΧΑΛΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΥΡΟ /ΛΟΦΟ ΣΤΡΑΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΕΡΜΑ ΒΑΡΡΕΣ.
 1. ΕΡΓΟ ΓΙΑ Ε.Σ.Π.Α  & ΜΕΣΩ Π.Ι.Ν /ΠΕΖ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ , ΑΝΩ   ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ  PARKING ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ , ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ , ΜΝΗΜΕΙΟ ΗΡΩΩΝ , WC & AMEAWC , ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ , ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΣΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ  ,ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ,ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, κλπ.

6 )   ΕΡΓΟ ΓΙΑ  Ε.Σ.Π.Α.    &  ΜΕΣΩ   Π.Ι.Ν./ΠΕΖ  ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ

      ΧΡΗΣΗΣ  ΓΗΣ ΣΤΟ  ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΜΠΟΧΑΛΗΣ (ΠΔ/ΦΕΚ 594/1988).

      ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ

     ΕΠΙΠΕΔΑ (ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑIΚΑ PANELS)

7)  <<SOS  ΘΑΝΑΤΟΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΟΧΑΛΗΣ>> ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΓΚΕΛΟΥ–ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΜΟΥΡΑΓΙΑ – ΤΟΙΧΙΑ  & ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΗΜΕΙΟ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΜΕ  ΑΚΡΩΣ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΤΟ ΚΡΕΜΝΟ , ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ, ΠΕΖΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ  ΜΕΧΡΙ  ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΠΙΚΡΥΔΙΩΤΙΣΣΑ.

8) <<SOS ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ >>.ΑΜΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΗΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΠΟΧΑΛΗΣ& ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ /ΠΥΚΡΙΔΙΩΤΙΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ &ΚΑΤ’ΕΠΕΚΤΑΣΗΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ .

9)  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΟΧΑΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΠΟΧΑΛΗΣ ΦΕΚ /1988

10) ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ << ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΑΝΗ>> ΜΝΗΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΣΤΗΛΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ(ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΩΣ)

11)  ΘΕΣΗ ΑΦΡΑΤΗ –ΠΑΛΙΑ ΤΡΟΜΠΑ –ΒΡΥΣΗ   ΑΝΑΠΛΑΣΗ

12)  ΘΕΣΗ ΚΥΔΩΝΙ –ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ .ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΩΝ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ    ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΟ.

13) ΘΕΣΗ ΚΥΔΩΝΙ /ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ –ΔΕΞΑΜΕΝΗ   Δ.Ε.Υ.Α.Ζ

(ΕΝΤΟΣ  ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ  ΜΠΙΑΖΗ ) ΠΕΡΙΟΧΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ  ΜΠΙΑΖΗ ,ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ,ΓΑΒΡΙΕΛΗ .

14) ΘΕΣΗ ΚΥΔΩΝΙ –ΠΡΑΝΗ ΠΛΑΓΙΕΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ  ΚΑΣΤΡΟΥ .

15) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  ΓΙΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΚΗΔΕΙΩΝ , ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ , ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ,ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ , ΠΑΝΗΓΗΡΙΩΝ ,ΚΛΠ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΧΑΛΗΣ.

16)ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΟ-ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  &  ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ  & ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ.

17)  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ  –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ  ΟΔΟΥ  ΜΠΟΧΑΛΗΣ – ΠΟΛΗΣ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟ ΠΗΓΗ ΜΠΟΧΑΛΗΣ ΜΕΣΩ ΙΣΡΑΗΛΗΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ

ΔΙΠΛΑ ΟΙΚΙΑΣ ΛΙΒΕΡΗ &  ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΚΩΝ.

18)ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ  ΚΟΙΝ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΠΟΧΑΛΗΣ

19) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ <ΜΠΑΡΕΣ>Α) ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟ<<ΦΡΥΔΙ>> ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ .ΜΗΚΟΥΣ 1200 ΜΕΤΡΑ.

Β) ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟ <ΑΡΙΓΚΟΥ> ΠΡΙΝ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ  ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ –ΜΗΚΟΥΣ  200 ΜΕΤΡΑ.

20) ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΤΩΝ <<ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ>> ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΠΟΧΑΛΗΣ.

21) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ –ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΧΑΛΗΣ. Α) ΑΓΙΟΥ  ΑΝΔΡΕΟΥ  - ΑΡΙΓΚΟΣ   Β. )ΤΡΙΩΝ  ΜΑΡΤΥΡΩΝ – ΑΚΡΩΤΗΡΙ.

22) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ ΩΡΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  (ΜΕΧΡΙ 20 ΑΤΟΜΩΝ )ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  ΒΑΡΡΩΝ –ΚΑΣΤΡΟΥ –ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ –ΚΥΔΩΝΙΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΠΟΧΑΛΗΣ  ΜΕ ΤΗ ΠΟΛΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  ΚΤΕΛ.

23)ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

24) ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ  ΣΤΡΟΦΗΣ  ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΗΦΟΡΑ ΠΡΟΣ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ /ΤΣΙΠΗΡΑ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ /ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

25)ΟΔΟΠΟΙΙΑ –ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ  ΟΔΩΝ ΜΠΟΧΑΛΗΣ

ΘΕΜΑ 4o:ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ –ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΜΕΙΣ :ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ,ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ  & ΠΑΝΙΔΑΣ  ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ,ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΟΥ

, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ,ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ,κλπ.

ΔΡΑΣΕΙΣ:ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ,ΣΥΜΒΟΛΩΝΝ ,ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑΣ,ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ,ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ,κτλ

1)ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ .ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ,ΕΜΒΛΗΜΑΤΩΝ , κτλ.

2)ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ & ΠΑΝΙΔΑΣ .ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΙΟΝΟΒΙΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ <<ΝΤΟΠΙΕΣ>> ΜΕ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ –ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΙΚΡΗΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ κτλ.

3)ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ .ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

<<ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ>> ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ.

4)ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΟΥ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ . ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΔΩΝΙ  ΜΕ ΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ <<ΚΥΔΩΝΙΑΤΙΚΑ>>.

5)ΤΟΜΕΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ

ΘΕΜΑ 5o : ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ –ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

&  ΜΕ ΔΙΑΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΠΟΧΑΛΗΣ .

ΘΕΜΑ  6ο  :ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΧΑΛΗΣ ΩΣ << ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΔΡΑ>> ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

ΘΕΜΑ 7ο  :<<ΚΙΝΔΥΝΟΣ –ΘΑΝΑΤΟΣ – ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ>>

ΠΕΡΙΟΧΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΠΟΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΑΠOΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ –ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΙ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1) ΚΡΕΜNΟΣ  ΥΨΟΥΣ   25 ΜΕΤΡΩΝ / ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ

2) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΜΠΟΧΑΛΗΣ   –  ΠΟΛΗΣ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ   ΟΔΟΣ   ΦΙΛΙΚΩΝ .ΚΡΕΜNΟΣ- ΛΑΓΚΑΔΙ  ΑΡΙΣΤΕΡΑ  

– ΜΠΟΧΑΛΗΣ  ΟΔΟΣ  ΦΙΛΙΚΩΝ    ΚΙΝΔΥΝΟΣ / ΘΑΝΑΤΟΣ  ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ   ΣΕ ΠΕΖΟΥΣ  ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΝΤΑ    ΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ   ΟΔΟΥ       ΦΙΛΙΚΩΝ

3)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ  ΠΟΛΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ  & ΠΡΟΣ ΜΠΟΧΑΛΗ / ΣΤΑΥΡΟΣ

4)<<SOS  KΙΝΔΥΝΟΣ / ΘΑΝΑΤΟΣ    ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ  ΜΟΥΡΑΓΙΑ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ >>

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΓΚΕΛΟΥ – ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ       ΜΟΥΡΑΓΙΑ – ΤΟΙΧΙΑ  & ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΗΜΕΙΟ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΜΕ  ΑΚΡΩΣ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΤΟ ΚΡΕΜΝΟ , ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ, ΠΕΖΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ  ΜΕΧΡΙ  ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΠΙΚΡΥΔΙΩΤΙΣΣΑ.

5) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ    ΔΙΚΤΥΟ    ΓΙΑ   ΠΡΑΝΗ  ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ   ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΠΟΧΑΛΗΣ. 

6)ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ     << ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΑΝΗ >>

ΜΝΗΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

7)  ΘΕΣΗ  ΚΥΔΩΝΙ   -  ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

ΠΙΣΩ  ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΣ  ΧΩΡΙΣ  ΚΑΓΚΕΛΟ Η ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΟ ΛΑΓΚΑΔΙ.

8)ΘΕΣΗ  ΚΥΔΩΝΙ   -   ΠΡΑΝΗ ΠΛΑΓΙΕΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥ.

9)  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ < ΜΠΑΡΕΣ>

α) ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟ <ΦΡΙΔΙ> ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ . ΜΗΚΟΥΣ = 1.200 μέτρα

β) ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟ <ΑΡΙΓΚΟΥ > ΠΡΙΝ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ- ΜΗΚΟΥΣ=200 μέτρα  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ  ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ.

10)SOS–ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΝΗ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΧΑΛΗΣ

 

ΤΣΑΚΟΣ   ΑΝΤ.   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

διακηρύσσει

την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχων για τη:

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Προϋπολογισμού € 1.473.013,98 (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α.: € 191.491,82
Προϋπολογισμού: € 1.664.505,80 (μετά Φ.Π.Α.)

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

 • το άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α),
 • το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,
 • τη με αριθμό 177/22-05-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ζακύνθου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και οι όροι της Διακήρυξης,
 • και τους όρους του παρόντος τεύχους,και 

καλει

 

τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο τη μεταφορά προσώπων να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου.


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16η Ιουλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ (που θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Ζακύνθου, Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1, 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695361300.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για καθένα από τα δρομολόγια που αφορά η προσφορά.
Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης ,δίδονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ζακύνθου , Βανάτο , 29100, Ζάκυνθος, Πληροφορίες: Βυθούλκας Ανδρέας, τηλ. 2695360951, fax: 2695360970, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Στυλιανός Μποζίκης

 

pdfΔιακήρυξη μεταφοράς μαθητών 2012 2013

Ναυάγιο

Αποτελεί μια πασίγνωστη παραλία στην ανατολική πλευρά του νησιού κοντά στο ορεινό χωριό της Αναφωνήτριας. Πεντακάθαρα νερά, λευκή άμμος, εντυπωσιακοί απότομοι βράχοι και το μισοβυθισμένο στην άμμο κουφάρι ενός πλοίου συνθέτουν ένα φανταστικό σκηνικό.

ο Γερμανός περιηγητής E.L. Salvatos αναφέρει το 1901, για την περιοχή του Ναυαγίου, ότι ήταν μία πολύ μικρή παραλία με μαύρες πέτρες. Γέροντες της περιοχής μιλούν ότι μέχρι το 1920 υπήρχε εκεί πολύ μικρή παραλία με το όνομα Σπιριλί.

Μετά το 1922 από κατολισθήσεις δημιουργήθηκε αρχικά η πρώτη αξιόλογη παραλία η οποία ήταν περίπου μέχρι το σημείο που είναι σήμερα το καράβι. Η τελευταία κατολίσθηση μετά το Ναυάγιο δημιούργησε την σημερινή παραλία.

Tο ναυάγιο τοποθετείται χρονολογικά στο 1983, ενώ το πλοίο το οποίο ναυάγησε μετέφερε λαθραία τσιγάρα.

Αξίζει να αναφερθεί κανείς στην ιστορία του ναυαγίου:

Την 2 -2 - 1980 και ώρα 05: 00 το Φ/Γ πλοίο "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ" Ν.Π. 4512, Κ.Ο.Χ. 465 με πενταμελές πλήρωμα και μεταφέροντας φορτίο 1895 κούτες τσιγάρα ενώ βρισκόταν στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κεφαλονιάς - Ζακύνθου, υπέστη βλάβη στην κύρια μηχανή και έμεινε ακυβέρνητο. Αποτέλεσμα ήταν να προσαράξει στη βραχώδη και απόκρημνη ακτή ΒΑ της Νήσου Ζακύνθου όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Επί του πλοίου επέβαιναν τρεις (3) Έλληνες ως συνεργείο για επιδιόρθωση μηχανικής βλάβης και ένας Ιταλός ως συνοδόςφορτίου.
Το πλήρωμα με πνευρσή λέμβο αποβιβάστηκε σε βραχώδη ακτή όπου στη συνέχεια διασχίζοντας δύσβατη ορεινή περιοχής έφθασε στην Κοινότητα Βολιμών όπου και ενημέρωσε το Σταθμό Χωροφυλακής Βολιμών για το συμβάν.

Ακόμα και σήμερα η παραλία έχει πρόσβαση μόνο από τη θάλασσα. Από την πόλη της Ζακύνθου, το γειτονικό πόρτο Βρώμη αλλά και από άλλα σημεία του νησιού φεύγουν καθημερινά καραβάκια για την παραλία του ναυαγίου

Ενετικό Φρούριο Ζακύνθου

Το Ενετικό Φρούριο Ζακύνθου βρίσκεται στη θέση που σύμφωνα με γραπτές μαρτυρίες υπήρχαν τα τείχη της Αρχαίας Ακρόπολης (Ψωφίδας). Οι επαναλαμβανόμενοι μεγάλοι σεισμοί που έπλητταν το νησί κατέστρεφαν και τα οχυρωματικά έργα με αποτέλεσμα να ανακατσκευάζονται συχνά.

Η κατασκευή των τειχών και των οχυρώσεων του Φρουρίου, που έχουν διασωθεί, ολοκληρώθηκε το 1646, όταν proveditor general da mar ήταν ο Io Bapt. Grimani, από Ενετούς μηχανικούς με ντόπιους μαστόρους, με μεγάλη επιμέλεια και ανθεκτικά υλικά. Τότε κατασκευάστηκε και ο κύριος λιθόστρωτος δρόμος, που έφτανε μέχρι τον αιγιαλό, η περίφημη Strada Giustiniana, η Σαρτζάδα, όπως καθιερώθηκε τα νεώτερα χρόνια. Σημαντική επέμβαση για τη συντήρηση κι επισκευή των τειχών, αλλά και των κτιρίων του Φρουρίου, με παράλληλη φροντίδα για το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης, έγινε από τους ΄Αγγλούς το 1812, όταν ήταν κυρίαρχοι στο νησί.

Το 1970-71, η Αρχαιολογική Υπηρεσία πραγματοποίησε στερεωτικές εργασίες σε τμήματα των τειχών και πυλών του Φρουρίου, που κινδύνευαν να καταρρεύσουν. ΄Υστερα από ανασκαφικές εργασίες που άρχισαν το 1984 και συνεχίζονται αποκαλύφθηκαν πολλές εκκλησίες, που χρονολογούνται από τον 11ο μέχρι τον 18ο αιώνα., άλλα οικοδομήματα, ένα εξαιρετικά επιμελημένο σύστημα συλλογής των ομβρίων υδάτων (αγωγοί, δεξαμενές κ.λπ.) καθώς και αποχετευτικοί αγωγοί. Κυρίως όμως προέκυψε αρχαιολογικό υλικό που χρονολογείται από την προϊστορική μέχρι τη μεταβυζαντινή εποχή και είναι αυτό που προσδίδει την ιδιαιτερότητα του χώρου.
Τα ορατά μνημεία που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ανασκαφών χρονολογούνται από τη βυζαντινή εποχή έως και την περίοδο της Αγγλοκρατίας.
α. Σωτήρας ή Παντοκράτορας ή "Domo" ή San Salvatore ( Βυζαντινός ναός 12ου αιώνα)
β. Αγ. Φραγκίσκος , τρίκλιτη βασιλική 14ου αιώνα.
γ. Αγ. Βαρβάρα, μονόκλιτη βασιλική.
δ. Αγ. Ιωάννης ο Πρόδρομος,τέλη 15ου αιώνα.
ε. Ναός Υπεραγίας Θεοτόκου Λαουρένταινας
στ. Αγ. Ιωάννης Θεολόγος, 15ος αιώνας.
ζ. Ενετικές φυλακές
η. Ενετική πυριτιδαποθήκη
θ. Γήπεδο άγγλων αξιωματικών
ι. Αγγλικός στρατώνας
ια. Διοικητήριο - στρατώνας. 

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166