Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 70
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

198 - Δήμος Ζακύνθου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παραχώρησης μιας θέσεις περιπτέρου σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Ζακύνθου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζάκυνθος: 09-11-2018
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αριθ. Πρ.: 25621
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Παραχώρησης μιας θέσεις περιπτέρου
σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου

στον Δήμο Ζακύνθου

1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ),
Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Ζακύνθου τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση της εξής θέσεως περιπτέρου:
α. Αυτό που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Στραβοπόδη & Κάλβου
2. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:
α) άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),
β) πολύτεκνοι, και
γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες
θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από
την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν
χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της
Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις
παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης
λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
3. Η θέση περιπτέρου θα διατεθεί σε ενδιαφερομένους Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου,
με την καταβολή τέλους, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού
έτους και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο κατά
το άρθρο 285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού
καταβολής αυτών.
Καθώς το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη είναι μόνον εισοδηματικό, τη θέση καταλαμβάνει αυτός
που έχει το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα. Αν τη θέση καταλαμβάνουν περισσότεροι από ένας
δικαιούχοι, τότε πραγματοποιείται μεταξύ τους κλήρωση.
4. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων γίνεται για δέκα χρόνια από την
ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης.
Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα
αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην
αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί
το δικαίωμα στον αιτούντα.
5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Τμήμα Αδειών Καταστημάτων του Δήμου Ζακύνθου,
που βρίσκεται στο Βανάτο, μέχρι 23/11/2018 τα εξής δικαιολογητικά:
- Άτομα με Αναπηρία,
α. Αίτηση.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
δ. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν.
2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.
ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο
- Πολύτεκνοι
α. Αίτηση.

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
δ. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την
πολυτεκνική ιδιότητα.
ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο
-Πολεμιστές Κύπρου
α. Αίτηση.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
δ. Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή
συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο
6. Η κατασκευή του περιπτέρου ή η επισκευή του ήδη υπάρχοντος (όπου αυτό υφίσταται) καθώς και
οι δαπάνη για την εγκατάσταση μετρητή και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος βαρύνει τον δικαιούχο και
θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Επίσης για τη χρήση
κοινόχρηστου χώρου , πέραν του χώρου που καταλαμβάνει η παραχωρηθείσα θέση περιπτέρου,
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ 24-9/20-10-1958.
7. Το Ατομο με αναπηρία ή ο πολύτεκνος ή ο πολεμιστής Κύπρου στον οποίο έχει παραχωρηθεί το
δικαίωμα παραχώρησης θέσης περιπτέρου , υποχρεούται να διακόψει οποιαδήποτε δραστηριότητα
που σχετίζεται με αυτή, εντός 10 ημερών από τη λήξη της περιόδου παραχώρησης και να παραδώσει
τα κλειδιά του περιπτέρου στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου. Σε περίπτωση που είχε τοποθετήσει το
κουβούκλιο με δική του δαπάνη, δικαιούται εντός αυτού του 10ημέρου και αν το επιθυμεί, να το
απομακρύνει με δική του δαπάνη.
Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του δήμου και να δημοσιευθεί
σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Με αφορμή, τη χθεσινή Διεθνή Ημέρα κατά της Επιθετικότητας εναντίον των Παιδιών, που θεσπίστηκε το 1983, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και των επίκαιρων τέτοιων γεγονότων στη χώρα μας και στον τόπο μας, χρήζει ιδιαίτερης μνείας, η δραστηριότητα της από το 2015 συγκροτηθείσας -με Απόφαση Δημάρχου Ζακύνθου- Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων, στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ζακύνθου, η οποία χειρίζεται υποθέσεις κατόπιν Εισαγγελικών παραγγελιών. Η εν λόγω ομάδα, σε πλήρη συνεργασία με τις Εισαγγελικές και Αστυνομικές Αρχές, έχει χειριστεί μέχρι σήμερα με υπευθυνότητα και ευαισθησία άνω των σαράντα πέντε (45) υποθέσεων και έχει διενεργήσει επιτυχώς, επτά (7) μεταγωγές ανηλίκων σε Κέντρα Προστασίας Παιδιών, εκτός Ζακύνθου, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική και ψυχική υγεία ανηλίκων.

Επίσης, με αφορμή την πλήρη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Ζακύνθου, στο οποίο μάλιστα θα λειτουργεί και ειδικό παράρτημα για τους Ρομά, ο Δήμος Ζακύνθου ενημερώνει ότι πλέον συγκροτήθηκε το εφικτό πλέγμα δημοτικών κοινωνικών – προνοιακών υπηρεσιών που απευθύνεται στο κάθε δημότη που για οποιαδήποτε αιτία βρίσκεται στην ανάγκη προνοιακής και κοινωνικής στήριξης.

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Ζακύνθου λειτουργεί στον 1ο όροφο του Μικρού Διοικητηρίου (είσοδος από την Οδό Τάλμποτ Κεφαλληνού), από Δευτέρα έως Παρασκευή 7.00-3.00 και ώρες εξυπηρέτησης του κοινού από 8:00’ - 13:30’ από Δευτέρα έως και Πέμπτη.

Είναι στελεχωμένο από δυο Κοινωνικούς Λειτουργούς, έναν Ψυχολόγο, μια Ειδική Παιδαγωγό και έναν Διαμεσολαβητή για Ρομά.

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομά περιλαμβάνει τρείς κεντρικούς άξονες:

-Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών.

-Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας.

-Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων (το τηλ. επικοινωνίας με το Κέντρο Κοινότητας είναι το 2695362176).

Εκτός του Κέντρου Κοινότητας, υπενθυμίζεται ότι από τον Ιανουάριο 2018, με πλήρη στελέχωση, έχει ξεκινήσει η νέα οργανωμένη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών Αλληλεγγύης του Δήμου ( Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Εστιατόριο, Κοινωνικό Συσσίτιο) που εδρεύουν στην οδό Τεμπονέρα , στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Νεότητας στο Ποτάμι Αγ. Χαραλάμπους, όπου έχουν καταγραφεί με αντικειμενικά κριτήρια και εξυπηρετούνται συνολικά άνω των τριακοσίων πενήντα (350) περιπτώσεων (τηλέφωνο επικοινωνίας με τις κοινωνικές δομές του Δήμου είναι το 2695024757).

Οι δημοτικές υπηρεσίες πρόνοιας που παρέχονται από το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ζακύνθου περιλαμβάνουν επίσης, την ιατροφαρμακευτική κάλυψη και ασφάλιση ανασφάλιστων, την παροχή ένδεκα διαφορετικών κατηγοριών κοινωνικών επιδομάτων σε επτακόσιους (700) περίπου δικαιούχους, την προώθηση και παροχή Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης , σε άνω των χιλίων διακοσίων (1200) ατόμων, που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές και οικονομικές ομάδες

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τις υπηρεσίες αυτές είναι : 2695362116 και 118.

Επίσης, συνδράμονται και υποστηρίζονται δεκάδες περιπτώσεις ατόμων που είτε τελούν υπό την ανάγκη χορήγησης προς αυτούς έκτακτων βοηθημάτων και αρωγής, είτε τελούν σε κατάσταση αστεγίας.

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες Πρόνοιας του Δήμου Ζακύνθου και τα στελέχη – υπάλληλοι που εργάζονται εκεί, είναι με ευαισθησία, κατανόηση και υπευθυνότητα, διαθέσιμοι σε κάθε συνδημότη που θα ήθελε υποστήριξη και αρωγή .

Το τηλέφωνο επικοινωνίας κεντρικά με το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας είναι το 2695027895

Έκτακτη ανακοίνωση του Τοπικού Συμβουλίου Πόλης Ζακύνθου

Λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούν σήμερα στο νησί μας, η μουσική εκδήλωση του Τοπικού Συμβουλίου Πόλης Ζακύνθου σε συνεργασία με τον Δήμο δεν θα γίνει στην Πλατεία Αγίου Μάρκου, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί, αλλά στο Πνευματικό Κέντρο και ώρα 20:30.

Στο ανοιχτό καρναβαλικό πάρτι, στο οποίο θα συμμετέχουν σπουδαίοι καλλιτέχνες και πιο συγκεκριμένα ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο Λάκης Τζορντανέλλι, ο Γιώργος Πολυχρονιάδης και η Κατερίνα Αδαμαντίδου, είστε όλοι προσκεκλημένοι για να περάσουμε μια ωραία ψυχαγωγική βραδιά, με τραγούδια των δεκαετιών 1960, 1970 και 1980.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6980468570, κ. Γούλιαρη.

Δελτίο Τύπου του Τοπικού Συμβουλίου Πόλης για ανοιχτό καρναβαλικό πάρτυ

Γνωστοποιείται πως το Τοπικό Συμβούλιο Πόλης σε συνεργασία με τον Δήμο Ζακύνθου, διοργανώνει ανοιχτό καρναβαλικό πάρτυ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Αγίου Μάρκου.
Μαζί μας θα είναι σπουδαίοι καλλιτέχνες και πιο συγκεκριμένα ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο Λάκης Τζορντανέλλι, ο Γιώργος Πολυχρονιάδης και η Κατερίνα Αδαμαντίδου.
Σας περιμένουμε όλους για να περάσουμε μια ωραία ψυχαγωγική βραδιά, με τραγούδια των δεκαετιών 1960, 1970 και 1980.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6980468570, κ. Γούλιαρη.

Δελτίο Τύπου για το επιμορφωτικό σεμινάριο "Μουσείο και Σχολείο"

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου διοργανώνει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου και το Σύλλογο Φίλων Ξενοπουλείου παιδικής βιβλιοθήκης επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών με τίτλο: «ΜΟΥΣΕΙΟ και ΣΧΟΛΕΙΟ», το οποίο θα υλοποιηθεί από τη συγγραφέα –παιδαγωγό Μαρίζα Ντεκάστρο στην Ξενοπούλειο Βιβλιοθήκη και στο Μουσείο Ζακύνθου, στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2018.
Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου και ώρες 9:00-11:00 στην Ξενοπούλειο Βιβλιοθήκη με τη συμμετοχή σχολείων της Α/θμιας εκπαίδευσης και με την παρουσία της κας Ντεκάστρο, θα πραγματοποιηθεί η δράση με τίτλο «Ένα μουσείο στη βιβλιοθήκη».
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, τις ώρες 17:30-20:00 στο Μουσείο Ζακύνθου, η συγγραφέας – παιδαγωγός Μαρίζα Ντεκάστρο θα πραγματοποιήσει την κεντρική ομιλία του σεμιναρίου με θέμα «Παίζουμε αρχαιολογικά».
Θα προηγηθούν εισηγήσεις των φορέων που υλοποίησαν εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Ζακύνθου σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων: 1. "Από τη βιβλιοθήκη στο Μουσείο, μια αναστοχαστική προσέγγιση της εκπαιδευτικής συνεργασίας» από την Αλεξάνδρα Κατσαϊτου, νηπιαγωγό & υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την Παναγιώτα Ακτύπη, εκπαιδευτικό και 2. «Η Ζάκυνθος συναντά το Βυζάντιο και την Δύση" από την Αθηνά Τσάτσου, εκπαιδευτικό, Διευθύντρια 4ου Δημοτικού σχολείου Ζακύνθου και τη Βασιλική Αγγελοπούλου, νηπιαγωγό Msc.
Το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00- 11:00 οι συμμετέχοντες θα ξεναγηθούν στο Μουσείο Ζακύνθου και στη συνέχεια (11:00-13:00) θα παρακολουθήσουν εργαστήριο σχεδιασμού εκπαιδευτικού προγράμματος από την κα. Ντεκάστρο.
Ευχαριστούμε θερμά το Σύλλογο εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου «Δ. Σολωμός», το Ξενοδοχείο Φοίνικας και το ΚΤΕΛ Ν. Ζακύνθου για τη συνδρομή τους στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
Η είσοδος για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι ελεύθερη για το κοινό.
Η Μαρίζα Ντεκάστρο γεννήθηκε στην Αθήνα. Από το 1973 μέχρι το 1982 σπούδασε στη Σορβόννη παιδαγωγικά και λογοτεχνία για παιδιά, και επιστρέφοντας στην Ελλάδα εφάρμοσε τις σπουδές της στην ιδιωτική εκπαίδευση. Έχει γράψει βιβλία για παιδιά, σχετικά με θέματα ιστορίας και τέχνης, κείμενα αρχαιολογικού περιεχομένου στις παιδικές σελίδες του περιοδικού "Αρχαιολογία", και έχει μεταφράσει παιδικά μυθιστορήματα και παραμύθια. Συνεργάσθηκε με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου στο πρόγραμμα της Φιλαναγνωσίας και επισκέφθηκε πολλά σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Το 2006 τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για το βιβλίο που έγραψε με τον Π. Βαλαβάνη "Μικρές ιστορίες του μουσείου" και το 2012 από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για το βιβλίο "Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου".

Ενημερωτική δράση του ΣΚΓ του Δήμου Ζακύνθου στην Ξενοπούλειο Δημοτική Παιδική Βιβλιοθήκη

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Ζακύνθου σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Ομάδα Ζακύνθου 2016-2017 πραγματοποίησαν ενημερωτική εκδήλωση τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 και ώρα 19:30 στο χώρο του μουσείου της Ξενοπουλείου Δημοτικής Παιδικής Βιβλιοθήκης.

Τα θέματα που ανέπτυξε η νομική σύμβουλος του Κέντρου, Πέττα Κατερίνα, ήταν: « Η Νομική και Πραγματική διάσταση της ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα- Καλές πρακτικές πρόληψης κι αντιμετώπισης φαινομένων ανισότητας».

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια παρουσίασης του ανωτέρω θέματος έγινε μια μικρή ιστορική αναδρομή στη θέση της γυναίκας από την προϊστορική εποχή έως και την 8η Μαρτίου 1857 ημέρα ορόσημο για τα δικαιώματα της γυναίκας κι επίτευξης της νομικής κατοχύρωσης της ισότητας των δύο φύλων διότι, όπως διευκρινίστηκε, τότε δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για ισότιμη, δυναμική και ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε κλάδο της ανθρώπινης δράσης.

Εν συνεχεία, έγινε αναφορά στην συνταγματική κατοχύρωση της αρχής της ισότητας των δύο φύλων τόσο με το Σύνταγμα του 1975 όσο και μετά την αναθεώρησή του το 2001 ενώ, παράλληλα, παρατέθηκαν κι άλλοι τρόποι θεμελίωσής της τόσο σε νομοθετικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο υπερνομοθετικής ισχύος διεθνών συμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, έγινε συζήτηση για τις νομοθετικές ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν κατά την περίοδο 1981-1989 και οι οποίες στόχευαν στην εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών στους τομείς γάμου-οικογένειας, απασχόλησης-επαγγελματικής κατάρτισης, μητρότητας, εκπαίδευσης-πολιτισμού, υγείας- κοινωνικής ασφάλισης, πολιτικής- διαδικασίας λήψης αποφάσεων, βίας- εγκληματικότητας και αγροτικού τομέα ενώ, ταυτόχρονα, σχολιάστηκε η αποτελεσματικότητα της Διεθνούς Σύμβασης CEDAW για την εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης κατά των γυναικών, η οποία αποτελεί νόμο του ελληνικού κράτους από τις 30 Απριλίου 1983.

Επιπρόσθετα, τονίστηκε ότι τροχοπέδη στην προσπάθεια πραγμάτωσης της πραγματικής ισότητας των δύο φύλων συνιστά η πατριαρχική δομή της κοινωνίας μας ανά τους αιώνες η οποία καθόρισε και την ιεραρχία ανάμεσα στα δύο φύλα και δημιούργησε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις σχετικά με τη φυσική και νοητική κατωτερότητα της γυναίκας. Όπως διευκρινίστηκε, τα εν λόγω έμφυλα στερεότυπα, τα οποία αναπαράγονται, ενισχύονται και συντηρούνται από διάφορους μηχανισμούς όπως την οικογένεια, το σχολείο, τον κοινωνικό περίγυρο, τα ΜΜΕ, τον αθλητισμό και την πολιτιστική δημιουργία, δημιουργούν ανισότητα στις σχέσεις ισχύος ανάμεσα στα δύο φύλα, η οποία με τη σειρά της οδηγεί πολλές φορές στη βία κατά των γυναικών (έμφυλη βία).

Στο τέλος της παρουσίασης προτάθηκαν ενδεικτικά κάποιες καλές πρακτικές πρόληψης κι αντιμετώπισης φαινομένων ανισότητας, όπως η κατάλληλη αγωγή των νέων στο πλαίσιο της οικογένειας και ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της παιδείας με εισαγωγή μαθημάτων για την ισότητα των φύλων, σεμινάρια ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και ύπαρξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού απαλλαγμένου από έμφυλα στερεότυπα με σκοπό την καλλιέργεια του σεβασμού προς την ανθρώπινη οντότητα.

Η παρουσίαση του ανωτέρω θέματος πλαισιώθηκε από την προβολή φωτογραφικού υλικού της Φωτογραφικής Ομάδας Ζακύνθου 2016-2017 με θέμα ‘’Γυναικείο Πορτραίτο’’ και μέσω αυτής της σύμπραξης έγινε λόγος για τη δυνατότητα αξιοποίησης της καλλιτεχνικής έκφρασης στον αγώνα για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Ζακύνθου, δια της νομικής του συμβούλου Πέττα Κατερίνας, θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαιτέρως τον δάσκαλο της Φωτογραφικής Ομάδας Ζακύνθου 2016-2017, κο Γκούγια Θεόδωρο, καθώς επίσης και την πρόεδρο του συλλόγου φίλων της Ξενοπουλείου Δημοτικής Παιδικής Βιβλιοθήκης, κα Κατσαϊτου Αλεξάνδρα, για την άψογη συνεργασία και φιλοξενία.

Με εκτίμηση τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου.

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Ζακύνθου

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής.

Γαϊτάνι (Κοινοτικό Γραφείο), 29 100 Ζάκυνθος
Τηλ/Fax.: 26950 25997
Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 16:00

Προκήρυξη για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.»

                      Ανακοινώνει

      Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζακύνθου (Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.) που εδρεύει στο Δήμο Ζακύνθου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου (Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.)

(Για τη στελέχωση της δομής «ΚΔΑΠ – ΜΕΑ “Ιωάννης Βαρδακαστάνης”»)

Δήμος Ζακύνθου ΤΕ Φυσικοθεραπευτών

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

31-8-2016,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1
102

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου (Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.)

(Για τη στελέχωση της δομής «ΚΔΑΠ – ΜΕΑ “Ιωάννης Βαρδακαστάνης”»)

Δήμος Ζακύνθου ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

31-8-2016,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ) ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ),

γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3599/2007  ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία ισχύει μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε   ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους.

102

Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.       

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.», Δημαρχείο πρώην Δ. Αρκαδίων (ισόγειο), Βανάτο, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος, υπόψη κας Πέττα – Μπίκα Βενεράντας (τηλ. επικοινωνίας: 26953-60909).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ζακύνθου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου

Ζακύνθου «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.»

ΘΕΟΔΩΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

 

 

Κατεβάστε το εποχικό παράρτημα

Κατεβάστε το έντυπο αίτησης

Κατεβάστε την ανακοίνωση της ΚΕΔΗΖ ΣΟΧ1

Με εκτίμηση,

ΠΕΤΤΑ-ΜΠΙΚΑ Βενεράντα

Διευθύντρια Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Δημαρχείο πρώην Δ. Αρκαδίων (ισόγειο)

Βανάτο, 29100 Ζάκυνθος

Τηλ: 26953-60909

Φαξ: 26953-60914

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σύνδεσμος Καθαριότητας

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου συστάθηκε το 1985 αλλά ενεργοποιήθηκε το 1992 ως Σύνδεσμος Καθαριότητας Δήμων Νομού Ζακύνθου. Είναι ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο του νέου ενιαίου Δήμου σύμφωνα με την νέα αρχιτεκτονική δομή της αυτοδιοίκησης και αποτελεί τον, από το Νόμο προβλεπόμενο, Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) της Α’ διαχειριστικής ενότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Με την ενεργοποίηση του χαράσσεται στρατηγική για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο νομού με βασική φιλοσοφία της στρατηγικής του να συνοψίζεται στην εξής αρχή: Τα απορρίμματα δεν αγνοούνται, αλλά διαχειρίζονται και η διαχείρισή τους είναι υπόθεση όλων μας.
Το 1995 ο Σύνδεσμος κέρδισε το πρώτο διεθνές βραβείο HABITTAT II που αφορά την «αξιολόγηση καλύτερων παραδειγμάτων πολεοδομικών και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων», τον Απρίλιο του 1998 πραγματοποίησε στην Ζάκυνθο το πρώτο Διεθνές Συνέδριο για απορρίμματα στην Ελλάδα με θέμα «Διαχείριση Απορριμμάτων σε Νησιά και Μικρές γεωγραφικές ενότητες», ενώ το 2010 διοργάνωσε στο νησί την 4η Σύνοδο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
Η συνεχής ανάπτυξη του φορέα, η ενεργοποίησή του σε νέες δραστηριότητες δημιουργεί σταδιακά νέες θέσεις εργασίας τόσο σε εργατοτεχνικό προσωπικό όσο και εξειδικευμένο πλέον επιστημονικό προσωπικό, ενώ σήμερα απασχολεί περίπου 80 εργαζόμενους.

 

Ευχαριστήρια επιστολή χορωδίας Λευκίμμης Κέρκυρας στο Δήμο Ζακύνθου

ΧΟΡΩΔΙΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

49080 Λευκίμμη, Κέρκυρα

Έτος ιδρύσεως 1988                                                                 

τηλ. 6977817546, 6972293502, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ΑΦΜ: 998968515 ΔΟΥ Κερκύρας

Λευκίμμη, 22-03-2016

Αρ. πρωτ.: ΧΛ/10

ΠΡΟΣ:

Αξιότ. κ. Παύλο Κολοκοτσά

Δήμαρχο Ζακύνθου

Πλατεία Σολωμού 1, Ζάκυνθος

Τηλ.: 26953-61301

Φαξ: 26953-61314

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Η Χορωδία Λευκίμμης Κερκύρας νιώθει την ανάγκη να σας ευχαριστήσει θερμότατα για την υποδοχή σας στο Δημαρχείο της Ζακύνθου, για τα καλά και εποικοδομητικά σας λόγια προς τον ιστορικό μας φορέα και για την αγάπη που μας περιβάλλατε. Ταυτόχρονα, θεωρούμε μεγάλη μας τιμή που σας είχαμε ανάμεσά μας και μοιραστήκατε μαζί μας τους πόθους και τα όνειρά σας για την ανάπτυξη των νησιών μας και την διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Κατά τα ανωτέρω, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, παρακαλούμε να θεωρήσετε και δική σας τη Χορωδία Λευκίμμης καθώς εν τοις πράγμασιν, υπό την υψηλή σας αιγίδα και τους οραματισμούς, μπορεί να αποτελέσει όργανο στην κατεύθυνση της διατήρησης και προβολής της επτανησιακής μας πολιτιστικής κληρονομιάς! Προς τούτο παρακαλούμε όπως θεωρήσετε δεδομένη την συμμετοχή μας στις εκδηλώσεις που διοργανώνετε.

Με την ευχή να είστε καλά και να έχετε υγεία και δύναμη, διατελούμε με εκτίμηση προς το σεπτό σας πρόσωπο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Γαστεράτος

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166