Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 70
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

197 - Δήμος Ζακύνθου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παραχώρησης μιας θέσεις περιπτέρου σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Ζακύνθου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζάκυνθος: 09-11-2018
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αριθ. Πρ.: 25621
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Παραχώρησης μιας θέσεις περιπτέρου
σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου

στον Δήμο Ζακύνθου

1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ),
Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Ζακύνθου τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση της εξής θέσεως περιπτέρου:
α. Αυτό που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Στραβοπόδη & Κάλβου
2. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:
α) άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),
β) πολύτεκνοι, και
γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες
θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από
την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν
χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της
Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις
παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης
λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
3. Η θέση περιπτέρου θα διατεθεί σε ενδιαφερομένους Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου,
με την καταβολή τέλους, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού
έτους και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο κατά
το άρθρο 285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού
καταβολής αυτών.
Καθώς το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη είναι μόνον εισοδηματικό, τη θέση καταλαμβάνει αυτός
που έχει το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα. Αν τη θέση καταλαμβάνουν περισσότεροι από ένας
δικαιούχοι, τότε πραγματοποιείται μεταξύ τους κλήρωση.
4. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων γίνεται για δέκα χρόνια από την
ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης.
Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα
αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην
αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί
το δικαίωμα στον αιτούντα.
5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Τμήμα Αδειών Καταστημάτων του Δήμου Ζακύνθου,
που βρίσκεται στο Βανάτο, μέχρι 23/11/2018 τα εξής δικαιολογητικά:
- Άτομα με Αναπηρία,
α. Αίτηση.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
δ. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν.
2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.
ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο
- Πολύτεκνοι
α. Αίτηση.

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
δ. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την
πολυτεκνική ιδιότητα.
ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο
-Πολεμιστές Κύπρου
α. Αίτηση.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
δ. Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή
συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο
6. Η κατασκευή του περιπτέρου ή η επισκευή του ήδη υπάρχοντος (όπου αυτό υφίσταται) καθώς και
οι δαπάνη για την εγκατάσταση μετρητή και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος βαρύνει τον δικαιούχο και
θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Επίσης για τη χρήση
κοινόχρηστου χώρου , πέραν του χώρου που καταλαμβάνει η παραχωρηθείσα θέση περιπτέρου,
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ 24-9/20-10-1958.
7. Το Ατομο με αναπηρία ή ο πολύτεκνος ή ο πολεμιστής Κύπρου στον οποίο έχει παραχωρηθεί το
δικαίωμα παραχώρησης θέσης περιπτέρου , υποχρεούται να διακόψει οποιαδήποτε δραστηριότητα
που σχετίζεται με αυτή, εντός 10 ημερών από τη λήξη της περιόδου παραχώρησης και να παραδώσει
τα κλειδιά του περιπτέρου στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου. Σε περίπτωση που είχε τοποθετήσει το
κουβούκλιο με δική του δαπάνη, δικαιούται εντός αυτού του 10ημέρου και αν το επιθυμεί, να το
απομακρύνει με δική του δαπάνη.
Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του δήμου και να δημοσιευθεί
σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες.

Έκτακτη ανακοίνωση του Τοπικού Συμβουλίου Πόλης Ζακύνθου

Λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούν σήμερα στο νησί μας, η μουσική εκδήλωση του Τοπικού Συμβουλίου Πόλης Ζακύνθου σε συνεργασία με τον Δήμο δεν θα γίνει στην Πλατεία Αγίου Μάρκου, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί, αλλά στο Πνευματικό Κέντρο και ώρα 20:30.

Στο ανοιχτό καρναβαλικό πάρτι, στο οποίο θα συμμετέχουν σπουδαίοι καλλιτέχνες και πιο συγκεκριμένα ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο Λάκης Τζορντανέλλι, ο Γιώργος Πολυχρονιάδης και η Κατερίνα Αδαμαντίδου, είστε όλοι προσκεκλημένοι για να περάσουμε μια ωραία ψυχαγωγική βραδιά, με τραγούδια των δεκαετιών 1960, 1970 και 1980.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6980468570, κ. Γούλιαρη.

Δελτίο Τύπου του Τοπικού Συμβουλίου Πόλης για ανοιχτό καρναβαλικό πάρτυ

Γνωστοποιείται πως το Τοπικό Συμβούλιο Πόλης σε συνεργασία με τον Δήμο Ζακύνθου, διοργανώνει ανοιχτό καρναβαλικό πάρτυ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Αγίου Μάρκου.
Μαζί μας θα είναι σπουδαίοι καλλιτέχνες και πιο συγκεκριμένα ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο Λάκης Τζορντανέλλι, ο Γιώργος Πολυχρονιάδης και η Κατερίνα Αδαμαντίδου.
Σας περιμένουμε όλους για να περάσουμε μια ωραία ψυχαγωγική βραδιά, με τραγούδια των δεκαετιών 1960, 1970 και 1980.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6980468570, κ. Γούλιαρη.

Δελτίο τύπου για σχολή ναυαγοσωστικής στο νησί της Zακύνθου

Το Τμήμα Τουρισμού & Απασχόλησης του Δήμου Ζακύνθου, διοργανώνει Σχολή Εκπαίδευσης Ναυαγοσωστών στη Ζάκυνθο, καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 87/Γ1/01/1973, κάθε κολυμβητική δεξαμενή ή λουτρική εγκατάσταση επιβάλλεται να διαθέτει Ναυαγοσώστη για την εποπτεία των λουομένων.

Η Σχολή θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2018 και τα πτυχία που θα χορηγηθούν θα είναι:

α. επόπτη ασφαλείας

β. επαγγελματία ναυαγοσώστη

γ. δίπλωμα α’ βοηθειών (React Right/S.S.I.)

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως 18 Φεβρουαρίου 2018, ενώ θα τηρηθεί και σειρά προτεραιότητας.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή των μαθημάτων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν καθημερινά, πρωινές ώρες, στο τηλέφωνο του Τμήματος Τουρισμού Δ. Ζακύνθου 2695361315 (κ. Κάρδαρη Αθηνά).

Δελτίο Τύπου για το επιμορφωτικό σεμινάριο "Μουσείο και Σχολείο"

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου διοργανώνει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου και το Σύλλογο Φίλων Ξενοπουλείου παιδικής βιβλιοθήκης επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών με τίτλο: «ΜΟΥΣΕΙΟ και ΣΧΟΛΕΙΟ», το οποίο θα υλοποιηθεί από τη συγγραφέα –παιδαγωγό Μαρίζα Ντεκάστρο στην Ξενοπούλειο Βιβλιοθήκη και στο Μουσείο Ζακύνθου, στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2018.
Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου και ώρες 9:00-11:00 στην Ξενοπούλειο Βιβλιοθήκη με τη συμμετοχή σχολείων της Α/θμιας εκπαίδευσης και με την παρουσία της κας Ντεκάστρο, θα πραγματοποιηθεί η δράση με τίτλο «Ένα μουσείο στη βιβλιοθήκη».
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, τις ώρες 17:30-20:00 στο Μουσείο Ζακύνθου, η συγγραφέας – παιδαγωγός Μαρίζα Ντεκάστρο θα πραγματοποιήσει την κεντρική ομιλία του σεμιναρίου με θέμα «Παίζουμε αρχαιολογικά».
Θα προηγηθούν εισηγήσεις των φορέων που υλοποίησαν εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Ζακύνθου σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων: 1. "Από τη βιβλιοθήκη στο Μουσείο, μια αναστοχαστική προσέγγιση της εκπαιδευτικής συνεργασίας» από την Αλεξάνδρα Κατσαϊτου, νηπιαγωγό & υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την Παναγιώτα Ακτύπη, εκπαιδευτικό και 2. «Η Ζάκυνθος συναντά το Βυζάντιο και την Δύση" από την Αθηνά Τσάτσου, εκπαιδευτικό, Διευθύντρια 4ου Δημοτικού σχολείου Ζακύνθου και τη Βασιλική Αγγελοπούλου, νηπιαγωγό Msc.
Το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00- 11:00 οι συμμετέχοντες θα ξεναγηθούν στο Μουσείο Ζακύνθου και στη συνέχεια (11:00-13:00) θα παρακολουθήσουν εργαστήριο σχεδιασμού εκπαιδευτικού προγράμματος από την κα. Ντεκάστρο.
Ευχαριστούμε θερμά το Σύλλογο εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου «Δ. Σολωμός», το Ξενοδοχείο Φοίνικας και το ΚΤΕΛ Ν. Ζακύνθου για τη συνδρομή τους στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
Η είσοδος για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι ελεύθερη για το κοινό.
Η Μαρίζα Ντεκάστρο γεννήθηκε στην Αθήνα. Από το 1973 μέχρι το 1982 σπούδασε στη Σορβόννη παιδαγωγικά και λογοτεχνία για παιδιά, και επιστρέφοντας στην Ελλάδα εφάρμοσε τις σπουδές της στην ιδιωτική εκπαίδευση. Έχει γράψει βιβλία για παιδιά, σχετικά με θέματα ιστορίας και τέχνης, κείμενα αρχαιολογικού περιεχομένου στις παιδικές σελίδες του περιοδικού "Αρχαιολογία", και έχει μεταφράσει παιδικά μυθιστορήματα και παραμύθια. Συνεργάσθηκε με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου στο πρόγραμμα της Φιλαναγνωσίας και επισκέφθηκε πολλά σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Το 2006 τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για το βιβλίο που έγραψε με τον Π. Βαλαβάνη "Μικρές ιστορίες του μουσείου" και το 2012 από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για το βιβλίο "Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου".

Ανακοίνωση για τα βοσκοτόπια

Ο Δήμος Ζακύνθου ενημερώνει τους κτηνοτρόφους του Ν. Ζακύνθου ότι όσοι από αυτούς δεν πρόλαβαν να λάβουν γνώση για τις καταστάσεις κατανομής μεριδίων επιλέξιμων βοσκοτόπων ετών 2016 και 2017 και δεν πλήρωσαν τα τέλη, μπορούν να το πράξουν έως τις 15 Φεβρουαρίου 2018. Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να μεταβούν στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου στο ΞΕΝΙΑ (1ος όροφος) και ώρες 8:00-14:00, προκειμένου να ενημερωθούν. Εν συνεχεία θα πρέπει να προσκομίσουν το αποδεικτικό καταβολής των τελών στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτην/κής της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση μη καταβολής του ποσού, η αρμόδια ΔΑΟΚ της Περιφέρειας προχωρά στη σύνταξη χρηματικού καταλόγου, ο οποίος συνοδεύεται από περιληπτική Κατάσταση Βεβαίωσης Οφειλής και τον αποστέλλει στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην ταμειακή βεβαίωση του χρέους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Α' 90), όπως ισχύει.
Τηλ. για πληροφορίες 2695027722.

Δελτίο Τύπου για την αδελφοποίηση του Δήμου Ζακύνθου με την Ισπανική πόλη Σαγκούντο

Με την Ισπανική πόλη Σαγκούντο της Ισπανίας αδελφοποιήθηκε ο Δήμος Ζακύνθου, κατά τη διάρκεια πανηγυρικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο νησί μας βρίσκεται για τον σκοπό αυτό ο Δήμαρχος του Σαγκούντο, κ. Francesc Fernandez Carrasco, ο οποίος συνυπέγραψε το πρωτόκολλο συνεργασίας και αδελφοποίησης μαζί με τον Δήμαρχο Ζακύνθου, κ. Παύλο Κολοκοτσά.

Αρχικά, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νίκος Τσίπηρας, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης ενέργειας, σημειώνοντας πως για να υπάρξουν αποτελέσματα από την αδελφοποίηση των δύο περιοχών είναι απαραίτητη προϋπόθεση να αγκαλιαστεί αυτή η προσπάθεια από τους πολίτες.

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου τόνισε από την πλευρά του ότι η Ζάκυνθος ανοίγει ακόμη περισσότερο τα φτερά της μέσω αυτής της αδελφοποίησης, με τη σημερινή Δημοτική Αρχή να έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στην εξωστρέφεια του νησιού, προσελκύοντας ακόμη περισσότερους επισκέπτες στον τόπο μας, οι οποίοι συνδράμουν στην οικονομική ανάπτυξη.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος της Ισπανικής πόλης ευχαρίστησε, σε άπταιστα ελληνικά, τον Δήμο Ζακύνθου που ολοκλήρωσε την τελετή αδελφοποίησης (οι διαδικασίες είχαν αρχίσει από το 2009) και σημείωσε τα παρακάτω:

"Τον 7ο αιώνα π.Χ. μια ομάδα Ζακυνθινών έφτασε μέχρι τα Ισπανικά παράλια καιδημιούργησε την πόλη Ζακάνθα ή Ζακυνθαίων, πόλη που σύντομα εξελίχθηκε σε εμπορικό κέντρο. Ο ιστορικός Πολύβιος αναφέρεται στην πολιορκία της Ζακάνθης από τον 26χρονο Αννίβα (218 π.Χ.), στην οποία οι Ζακυνθινοί ζήτησαν Ρωμαϊκή βοήθεια, όμως αυτή δεν ήρθε ποτέ. Αντιστάθηκαν, αλλά τελικά δεν απέτρεψαν την άλωση και την καταστροφή της πόλης. Στην πορεία η πόλη ανοικοδομήθηκε από τους Ρωμαίους, που της έδωσαν το λατινικό όνομα Ζακούντουμ. Σήμερα η πόλη έχει το όνομα Σαγκούντο και στο Δημαρχείο της υπάρχει επιγραφή αφιερωμένη στους Ζακυνθινούς προγόνους της".

Να σημειωθεί πως τις προσπάθειες για τη συγκεκριμένη αδελφοποίηση ξεκίνησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος "Φιόρο του Λεβάντε", με τον πρόεδρο, κ. Λάμπρο Καπνίση, να κάνει ειδική μνεία στους ανθρώπους που συνετέλεσαν τα μέγιστα για να φτάσουμε σε αυτή την αίσια κατάληξη, ενώ ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου, που ολοκλήρωσαν την αδελφοποίηση και πλέον οι δεσμοί 3.000 ετών γίνονται ακόμη πιο ισχυροί.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31
2) το άρθρο 15 του Ν. 4467/17 (ΦΕΚ 56/13.04.2017 τεύχος Α')
3) την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β')
4) την ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.05.2017 (ΦΕΚ 1970/07.06.2017 τεύχος Β')
5) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81
6) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
7) Την υπ’ αριθ. 160/2017 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση των χώρων αιγιαλού- παραλίας
8) την 79/2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
9) Την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 9663/23-6-2017 έγκριση του αυτοτελούς γραφείου δημόσιας περιουσίας Ζακύνθου
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
δημοπρασία απλή πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

 Κατεβάστε τη διακήρυξη

Ενημερωτική δράση του ΣΚΓ του Δήμου Ζακύνθου στην Ξενοπούλειο Δημοτική Παιδική Βιβλιοθήκη

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Ζακύνθου σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Ομάδα Ζακύνθου 2016-2017 πραγματοποίησαν ενημερωτική εκδήλωση τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 και ώρα 19:30 στο χώρο του μουσείου της Ξενοπουλείου Δημοτικής Παιδικής Βιβλιοθήκης.

Τα θέματα που ανέπτυξε η νομική σύμβουλος του Κέντρου, Πέττα Κατερίνα, ήταν: « Η Νομική και Πραγματική διάσταση της ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα- Καλές πρακτικές πρόληψης κι αντιμετώπισης φαινομένων ανισότητας».

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια παρουσίασης του ανωτέρω θέματος έγινε μια μικρή ιστορική αναδρομή στη θέση της γυναίκας από την προϊστορική εποχή έως και την 8η Μαρτίου 1857 ημέρα ορόσημο για τα δικαιώματα της γυναίκας κι επίτευξης της νομικής κατοχύρωσης της ισότητας των δύο φύλων διότι, όπως διευκρινίστηκε, τότε δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για ισότιμη, δυναμική και ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε κλάδο της ανθρώπινης δράσης.

Εν συνεχεία, έγινε αναφορά στην συνταγματική κατοχύρωση της αρχής της ισότητας των δύο φύλων τόσο με το Σύνταγμα του 1975 όσο και μετά την αναθεώρησή του το 2001 ενώ, παράλληλα, παρατέθηκαν κι άλλοι τρόποι θεμελίωσής της τόσο σε νομοθετικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο υπερνομοθετικής ισχύος διεθνών συμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, έγινε συζήτηση για τις νομοθετικές ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν κατά την περίοδο 1981-1989 και οι οποίες στόχευαν στην εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών στους τομείς γάμου-οικογένειας, απασχόλησης-επαγγελματικής κατάρτισης, μητρότητας, εκπαίδευσης-πολιτισμού, υγείας- κοινωνικής ασφάλισης, πολιτικής- διαδικασίας λήψης αποφάσεων, βίας- εγκληματικότητας και αγροτικού τομέα ενώ, ταυτόχρονα, σχολιάστηκε η αποτελεσματικότητα της Διεθνούς Σύμβασης CEDAW για την εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης κατά των γυναικών, η οποία αποτελεί νόμο του ελληνικού κράτους από τις 30 Απριλίου 1983.

Επιπρόσθετα, τονίστηκε ότι τροχοπέδη στην προσπάθεια πραγμάτωσης της πραγματικής ισότητας των δύο φύλων συνιστά η πατριαρχική δομή της κοινωνίας μας ανά τους αιώνες η οποία καθόρισε και την ιεραρχία ανάμεσα στα δύο φύλα και δημιούργησε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις σχετικά με τη φυσική και νοητική κατωτερότητα της γυναίκας. Όπως διευκρινίστηκε, τα εν λόγω έμφυλα στερεότυπα, τα οποία αναπαράγονται, ενισχύονται και συντηρούνται από διάφορους μηχανισμούς όπως την οικογένεια, το σχολείο, τον κοινωνικό περίγυρο, τα ΜΜΕ, τον αθλητισμό και την πολιτιστική δημιουργία, δημιουργούν ανισότητα στις σχέσεις ισχύος ανάμεσα στα δύο φύλα, η οποία με τη σειρά της οδηγεί πολλές φορές στη βία κατά των γυναικών (έμφυλη βία).

Στο τέλος της παρουσίασης προτάθηκαν ενδεικτικά κάποιες καλές πρακτικές πρόληψης κι αντιμετώπισης φαινομένων ανισότητας, όπως η κατάλληλη αγωγή των νέων στο πλαίσιο της οικογένειας και ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της παιδείας με εισαγωγή μαθημάτων για την ισότητα των φύλων, σεμινάρια ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και ύπαρξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού απαλλαγμένου από έμφυλα στερεότυπα με σκοπό την καλλιέργεια του σεβασμού προς την ανθρώπινη οντότητα.

Η παρουσίαση του ανωτέρω θέματος πλαισιώθηκε από την προβολή φωτογραφικού υλικού της Φωτογραφικής Ομάδας Ζακύνθου 2016-2017 με θέμα ‘’Γυναικείο Πορτραίτο’’ και μέσω αυτής της σύμπραξης έγινε λόγος για τη δυνατότητα αξιοποίησης της καλλιτεχνικής έκφρασης στον αγώνα για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Ζακύνθου, δια της νομικής του συμβούλου Πέττα Κατερίνας, θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαιτέρως τον δάσκαλο της Φωτογραφικής Ομάδας Ζακύνθου 2016-2017, κο Γκούγια Θεόδωρο, καθώς επίσης και την πρόεδρο του συλλόγου φίλων της Ξενοπουλείου Δημοτικής Παιδικής Βιβλιοθήκης, κα Κατσαϊτου Αλεξάνδρα, για την άψογη συνεργασία και φιλοξενία.

Με εκτίμηση τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου.

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Ζακύνθου

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής.

Γαϊτάνι (Κοινοτικό Γραφείο), 29 100 Ζάκυνθος
Τηλ/Fax.: 26950 25997
Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 16:00

Δελτίο Τύπου του Δημάρχου Ζακύνθου για την υποδοχή συμμαθητών του από τη Σχολή Ευελπίδων

Τους συμμαθητές του από τη Σχολή Ευελπίδων (τάξη 1971) υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Ζακύνθου, κ. Παύλος Κολοκοτσάς, ο οποίος τους καλωσόρισε στο νησί μας και αναφέρθηκε σε όσα έχουν γίνει κατά την περίοδο της θητείας του.
Πλαισιωμένος από τον Αντιδήμαρχο, κ. Αντώνη Αντίοχο-Μπαλιακρά, ο Δήμαρχος τόνισε πως βρίσκονται σε έναν πανέμορφο κα ευλογημένο τόπο, που έχει πλούσια φυσική ομορφιά.
Οι επισκέπτες από τη Βόρειο Ελλάδα δοκίμασαν τα τοπικά μας προϊόντα (μαντολάτο και σταφίδα), ενώ αναφέρθηκαν με τα καλύτερα λόγια για τον Δήμαρχο, σημειώνοντας πως "είναι συγκινημένοι που ο συμμαθητής τους κατόρθωσε να φτάσει στο αξίωμα του Δημάρχου, γεγονός που δείχνει την αγάπη των Ζακυνθινών προς το πρόσωπό του".
Ο Δήμος Ζακύνθου έχει αναλάβει την ξενάγηση των επισκεπτών μας και έχει δημιουργηθεί πρόγραμμα για την τετραήμερη παραμονή τους.
Τέλος, το ταξίδι προς τη Ζάκυνθο έγινε με αφορμή το γεγονός της συμπλήρωσης 50 ετών από την είσοδό τους στη Σχολή Ευελπίδων (1967).

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166