Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 70
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 66
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

188 - Δήμος Ζακύνθου

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ-ΕΛΑΤΙΩΝ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ &
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ζάκυνθος, 18 - 11 -2020
Αρ. πρωτ.: 23384
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
1. Επωνυμία και διευθύνσεις:
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ταχ. δ/νση: Πλατεία Διον. Σολωμού 1, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος
Κωδικός: NUTS EL621
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
τηλ.: 2695361301
φαξ.: 2695361314
Αρμόδια Δ/νση: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ταχ. δ/νση: τ. Δημαρχείο Βανάτου, Βανάτο, Τ.Κ. 29100
Πληροφορίες: Α. Κορφιάτης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
τηλ.: 2695360921
φαξ: 2695063768
2. Επικοινωνία:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ζακύνθου) www.zakynthos.gov.gr.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.
3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής και Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης /Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
5. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45233120-6 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
6. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΟ
7. Τόπος εκτέλεσης: Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.
8. Τίτλος έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ-ΕΛΑΤΙΩΝ)
9. Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων που χρήζουν επισκευής στις Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ και ΕΛΑΤΙΩΝ.
10. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 153.221,37 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)
11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
12. Διάρκεια σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 180 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
13. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
-Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε δημόσια έργα της κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
- Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
- Κριτήρια επιλογής: Οσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας , οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία Α2 τάξη & άνω.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.
- Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.064,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
14. Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή κάτω των ορίων.
15. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
16. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) - άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.
17. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 09/12/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00΄.
18. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
19. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής.
20. Ημερομηνία και ώρα Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ης των προσφορών ορίζεται ηορίζεται η 1414/1/122/2020/2020, , ημέραημέρα ΔευτέραΔευτέρα και ώρα και ώρα 10.00΄π.μ.10.00΄π.μ.
21. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
22. Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
23. Γίνεται δεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
24. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΥΠΟΔ. & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΑΕ 571 με κωδικό έργου 2014ΣΕ57100004 του Π.Δ.Ε, (ΑΔΑ 75ΦΔ465ΧΘΞ-ΡΛΦ).
25. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του
26. Άλλες πληροφορίες: Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 03/16.01.2020 (ΑΔΑ: 62ΥΒΩΡ1-ΟΙΤ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Ζακύνθου και η έγκριση των όρων δημοπράτησης με την υπ’ αριθμ. 263/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Ζακύνθου.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Ζακύνθου.
27. Αυτή η προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα www.zakynthos.gov.gr σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στην ιστοσελίδα «Διαύγεια» diavgeia.gov.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

1. Επωνυμία και διευθύνσεις:
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ταχ. δ/νση: Πλατεία Διον. Σολωμού 1, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος
Κωδικός: NUTS EL621
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
τηλ.: 2695361301
φαξ.: 2695361314
Αρμόδια Δ/νση: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ταχ. δ/νση: τ. Δημαρχείο Βανάτου, Βανάτο, Τ.Κ. 29100
Πληροφορίες: Α. Κορφιάτης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
τηλ.: 2695360921
φαξ: 2695063768
2. Επικοινωνία:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ζακύνθου) www.zakynthos.gov.gr.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως
προαναφέρεται.
3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής και Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης /Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν
ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
5. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45259000-7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
6. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΟ
7. Τόπος εκτέλεσης: οδός ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ πόλης Ζακύνθου.
8. Τίτλος έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
9. Σύντομη περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει την επισκευή και συντήρηση των
εγκαταστάσεων της μαθητικής εστίας και ξενώνα που βρίσκονται επί της οδού
ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ στην πόλη της Ζακύνθου.
10. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 84.677,42 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)
11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
12. Διάρκεια σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 120 ημερολογιακές ημέρες
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
13. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
ΑΔΑ: 9Κ7ΣΩΡ1-ΣΨΑ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.05.19 14:53:27
EEST
Reason:
Location: Athens
20PROC006730401 2020-05-19
-Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε δημόσια έργα της κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και
4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
- Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 22
της διακήρυξης.
- Κριτήρια επιλογής: Οσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας , οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία Α1τάξη &
άνω.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ενωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο
παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.
- Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της
παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,
που ανέρχεται στο ποσό των 1.694,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης
οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
14. Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή κάτω των ορίων.
15. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
16. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) - άρθρο 95 του Ν.
4412/2016.
17. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η
12/06/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00΄.
18. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό
φάκελο του υποσυστήματος. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών
προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική
ΑΔΑ: 9Κ7ΣΩΡ1-ΣΨΑ 20PROC006730401 2020-05-19
επιστολή συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
19. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον
συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν.
4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να
παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης
συμμετοχής.
20. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 18/06/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄.
21. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
22. Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές
στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
23. Γίνεται δεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
24. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ και έχει Κ.Α. 30.7331.220
25. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε
συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της
εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του
26. Άλλες πληροφορίες: Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου
αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 47/24.03.2020 (ΑΔΑ: Ω2ΨΝΩΡ1-ΞΦ4)
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Ζακύνθου και η έγκριση των όρων
δημοπράτησης με την υπ’ αριθμ. ... απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.
Ζακύνθου.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του
Δ. Ζακύνθου.
27. Αυτή η προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο σύμφωνα με
το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα www.zakynthos.gov.gr
σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στην ιστοσελίδα «Διαύγεια»
diavgeia.gov.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ"

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω
Μη.Μ.Ε.Δ. του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ"
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου, κατ' εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β' ) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.2α του αρθ.95 του Ν. 4412/2016.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμού του κάτωθι αναφερόμενου έργου.
Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την υπ' αριθμ. 25/2019 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Ζακύνθου ( Α.Δ.Α.: 60ΑΣΩΡ1-6Α3) είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1. Βυθούλκα Ανδρέα - ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
2. Παντή Μαρία - Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του κάτωθι έργου:
"ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ"
προϋπολογισμού 188.064,52 ευρώ ( άνευ Φ.Π.Α. 24%)
Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31-07-2019 και ώρα 9:30 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).
Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες:
α) του Δήμου Ζακύνθου: www.zakynthos.gov.gr
β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr
Ο

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ διακηρύττει ότι εκθέτει σε ανοικτή διαδικασία επιλογής με το σύστημα
οικονομικής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ( κριτήριο για την ανάθεση της
σύμβασης ε ίναι η π λέον χ αμηλότερη α πό οικονομική ά ποψη π ροσφορά μ όνο β άση τ ιμής –
χαμηλότερη τιμή ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 ¨ Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών ¨ και τους όρους του συμβατικού τεύχους ¨ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ¨, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Προϋπολογισμού δαπάνης 188.064,52 ευρώ. ( χωρίς ΦΠΑ 24 %)
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά , μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promihteus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. , μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία 06-08- 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. , σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος .
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 3761 ευρώ και θα απευθύνεται προς τον ΔΗΜΟ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται
στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 26953 60951 / 60954 / 60921 .

Δελτίο Τύπου του Δημάρχου Ζακύνθου για αναληθή δημοσιεύματα

Προκαλούν οργή και αγανάκτηση τα αναληθή δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, σύμφωνα με τα οποία ο Δήμος Ζακύνθου είναι ανύπαρκτος και άφαντος από τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τον όμορφο τόπο μας.

Δυστυχώς, κάποιοι παραπληροφορούν την κοινή γνώμη και στοχοποιούν με αισχρό τρόπο τη Δημοτική Αρχή.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας αναφέρουμε πως ο Δήμος Ζακύνθου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας συμμετείχε ενεργά στην κατάσβεση των πυρκαγιών με μέσα και προσωπικό που διαθέτει και τα οποία συντονίζει σε συνεργασία με την Πυροσβεστική.

Μας ενδιαφέρει η ουσία και όχι το φαίνεσθαι. Εμείς, εργαζόμαστε νυχθημερόν για τον σκοπό αυτό και δεν μας ενδιαφέρει να βγάζουμε... σέλφι στις φωτιές για να αποδεικνύουμε την ύπαρξή μας.

Στις πυρκαγιές πηγαίνουν αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν για να σβήσουν και όχι εκείνοι που νοιάζονται μόνο για την αυτοπροβολή τους.

Καλό θα ήταν λοιπόν τα τοπικά ΜΜΕ να έρθουν σε επαφή με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, ώστε να πληροφορηθούν επακριβώς το έργο που παράγεται για τις φωτιές, για τις πλημμύρες και τα σκουπίδια. 

Έλεος... Όσο κι αν προσπαθούν διάφοροι επιτήδειοι να μας παρουσιάσουν ως εξιλαστήρια θύματα των πυρκαγιών, θα αποτύχουν οικτρά. Διότι όλοι στη Ζάκυνθο είμαστε γνωστοί. Και πιο γνωστοί είναι αυτοί που επιδίδονται σε στημένα δημοσιεύματα για να εξυπηρετήσουν δικούς τους σκοπούς.

Δελτίο Τύπου για το νέο διαδικτυακό φαινόμενο «Blue Whale Challenge»

Επειδή, στους εφήβους, κατά κύριο λόγο, τείνει να λάβει ανησυχητικές διαστάσεις το νέο διαδικτυακό φαινόμενο «Blue Whale Challenge» (Δοκιμασία – Πρόκληση «Μπλε Φάλαινα») που μπορεί να προκαλέσει σοβαρότατες σωματικές βλάβες στους συμμετέχοντες και να στοιχήσει ακόμη και στην απώλεια ζωής των χρηστών, υπάρχει κινητοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών μετά από παρέμβαση και του Αρείου Πάγου για ενημέρωση των γονέων, αλλά φυσικά και των ίδιων των ανηλίκων και εν γένει των νέων, σε όλη η Χώρα, προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση αυτού του επικίνδυνου παιχνιδιού αυτοκτονία, με σκοπό την έγκυρη πρόληψη περιστατικών.

Η «μπλε φάλαινα» που παρουσιάζεται ως ένα παιχνίδι ιδιαίτερα δημοφιλές στις τάξεις των εφήβων με κύκλο διάρκειάς του περίπου 50 μέρες, οδηγεί το χρήστη σε μια σειρά άκρως επικίνδυνων δοκιμασιών για την υγεία του και τη σωματική του ακεραιότητα.

Ήδη σε πολλές χώρες υπάρχουν πολλά θύματα, νέα παιδιά που έπαιξαν και έχασαν τη ζωή τους. Στη χώρα μας, έχει ήδη καταγραφεί το πρώτο θύμα αυτού του επικίνδυνου διαδικτυακού παιχνιδιού.

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας συστήνει στους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κρατούν τις γέφυρες επικοινωνίας με τα παιδιά τους ανοιχτές, να ενδιαφέρονται και να επιβλέπουν διακριτικά τις διαδικτυακές τους δραστηριότητες και να τα ενημερώσουν για την επικινδυνότητα τέτοιων «παιχνιδιών» προσέχοντας να μην εξάρουν την αυξημένη λόγω ηλικίας περιέργειά τους.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε σε επαγρύπνηση, να διατηρούμε χαμηλούς τόνους για το συγκεκριμένο θέμα καθώς η περιέργεια των παιδιών μπορεί να επιφέρει πρόσθετα προβλήματα.

Όποιος γονέας υποπτευθεί πως το παιδί του σχεδιάζει να προβεί στη δοκιμασία – πρόκληση «Μπλε Φάλαινα» ή σε παρόμοια, ή όποιος νέος ή πολίτης, αντιληφθεί οτι φίλοι του ή γνωστοί του είναι χρήστες ή σχεδιάζουν να συμμετέχουν στο άκρως αυτό επικίνδυνο παιχνίδι και γνωρίζει σχετικές πληροφορίες γι’ αυτό, να επικοινωνήσει άμεσα με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με τους ακόλουθους τρόπους :

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙ D

Μέσω twitter: @ CyberAlertGRΟ

Δελτίο Τύπου του Δημάρχου Ζακύνθου για την Ολυμπιακή Φλόγα

Με τιμές αρχηγού κράτους θα υποδεχθεί η Ζάκυνθος την Ολυμπιακή Φλόγα και μάλιστα το νησί μας θα είναι ο πρώτος σταθμός, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. 

Χθες το μεσημέρι ο Δήμαρχος Ζακύνθου, κ. Παύλος Κολοκοτσάς, συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη, στην οποία παρόντες ήταν εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας (Αστυνομία, Λιμεναρχείο και Πυροσβεστική), ο περιφερειακός σύμβουλος, κ. Καμπίτσης, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Ζήβας, ο υπεύθυνος της τελετής, κ. Αναγνωστόπουλος, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Αρκαδίων, κ. Κολπονδίνος. Να σημειωθεί ότι οι δύο τελευταίοι ήταν οι πρώτοι που είχαν ξεκινήσει τις συζητήσεις με την Ολυμπιακή Επιτροπή, προκειμένου να έρθει η φλόγα στη Ζάκυνθο. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του ο Δήμαρχος σημείωσε πως η έλευση της Ολυμπιακής φλόγας είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τη Ζάκυνθο, που θα προβάλλει το νησί μας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Όπως ανέφερε ο κ. Αναγνωστόπουλος αμέσως μετά υπήρξε η επαφή με τον Μητροπολίτη Δωδώνης, κ. Χρυσόστομο, καθώς και με τον Δήμαρχο. 

"Καταφέραμε όλοι μαζί να φέρουμε την ολυμπιακή φλόγα στο νησί. Τονίζω πως για πρώτη φορά δεν θα περάσει από Πύργο και Αμαλιάδα, γι αυτό "φωνάζει" η Ηλεία. Θα ξεκινήσει από την Κυλλήνη στις 5 το απόγευμα της 21ης Απριλίου με το πλοίο "11880" του κ. Θεοδόση, όπου μέσα σε αυτό εκείνη την ώρα θα είναι και απλοί ταξιδιώτες και θα φτάσει εδώ στις 18:15. Την επόμενη ημέρα και ώρα 8 το πρωί θα φύγει από το νησί μας πάλι με το ίδιο καράβι, προκειμένου να συνεχίσει το ταξίδι της με τελικό προορισμό τη Βραζιλία, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί η επόμενη Ολυμπιάδα. Ο πρώτος λαμπαδηδρόμος θα ξεκινήσει στις 18.45 από το λιμάνι και η φλόγα θα πάει στην Πλατεία Σολωμού. Καθ´ όλο το μήκος της παραλιακής οδού Κ. Λομβάρδου δεν θα υπάρχουν σταθμευμένα οχήματα, παρά μόνο μαθητές από την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και αθλητές από τα τοπικά σωματεία, οι οποίοι θα κρατούν σημαιάκια της Ελλάδος και της Βραζιλίας. Εκατομμύρια κόσμου ανά τον κόσμο θα βλέπουν τη Ζάκυνθο και ως εκ τούτου τα μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να είναι δρακόντεια, ούτως ώστε να μην υπάρξουν παρατράγουδα. Σε ό,τι αφορά το καλλιτεχνικό μέρος που θα λάβει χώρα στην πλατεία Σολωμού θα συμμετέχουν οι "Τραγουδιστάδες τση Ζάκυθος" και τα χορευτικά πολιτιστικών συλλόγων του νησιού μας" υπογράμμισε ο κ. Αναγνωστόπουλος.

Οι λαμπαδηδρόμοι θα είναι οι εξής: 1) Δανιήλ Λούντζης (χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου Νέων Κ21, αθλητής Συλλόγου "Απολλοφάνους Φιλόξενος"). 2) Αριστοτέλης Μαρίνος (παραολυμπιονίκης). 3) Παναγιώτης Αγαλιανός (συμμετοχή στον τελικός της Παγκόσμιας Γυμνασιάδας στη Βραζιλία και μέλος της Εθνικής Ομάδας Σφαιροβολίας-αθλητής ΑΓΕΖ). 4) Ανδρέας Θανάσης (6ος Ολυμπιονίκης Παίδων στη Δισκοβολία-αθλητής ΑΓΕΖ). 5) Μάγδα Γαζέα (3ης Βαλκανιονίκης, συμμετοχή στο 2ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2007 και 2009 και συμμετοχή στους μεσογειακούς αγώνες 2005, 2009, 2013). Η Μάγδα Γαζέα, ως τελευταία λαμπαδηδρόμος της διαδρομής, θα ανάψει το βωμό στην πλατεία. 6) Την Παρασκευή 22 Απριλίου ο επί σειρά ετών λαμπαδηδρόμος, Κωνσταντίνος Παρισσόπουλος, θα μεταφέρει τη φλόγα από την πλατεία Σολωμού στα γραφεία της "Ionian Grup" στην παραλιακή. 

Τέλος, η Ζάκυνθος είχε την τιμή να υποδεχθεί την Ολυμπιακή Φλόγα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, όσο και στους Παραολυμπιακούς του 2011. Στην τελετή θα συμμετέχουν περισσότερα από 40 μέλη της Ολυμπιακής και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, τα οποία θα φιλοξενηθούν από το Δήμο Ζακύνθου.

Μουσείο Γρηγορίου Ξενόπουλου

“Τον κόσμο τον πρωτογνώρισα στη Ζάκυνθο, στο πατρικό μου σπίτι και στο μεγάλο του περιβόλι” γράφει το 1938 στα 70 του χρόνια ο Γρηγόριος Ξενόπουλος στην “Αυτοβιογραφία” του. “Το “Ξενοπουλέικο” ήταν ψηλό, το ψηλότερο απ’ όλα της γειτονιάς, κάτασπρο, δίπατο με ισόγειο και με τέσσερα μεγάλα παράθυρα, από δύο σε κάθε πάτωμα προς τον δρόμο. Οι κομψές γρίλιες τους ήταν άσπρες... Το σπίτι είχε αέρα και θέα. Δεν απείχε άλλωστε και πολύ από τη θάλασσα του Αμμου...”.
Στην ίδια θέση, στη γραφική συνοικία της Φανερωμένης, όπου ο συγγραφέας, παιδί ακόμη, άκουγε τις “πολλές γλυκόλαλες καμπάνες” της, το πατρικό του σπίτι υπάρχει ακόμη, αλλοιωμένο βέβαια από τους σεισμούς και τα χρόνια.
Πεζογράφος με ογκώδες έργο ο Γρηγ . Ξενόπουλος (1865-1951) παρέμεινε ως μια ισχυρή λογοτεχνική φυσιογνωμία, όχι μόνο της Ζακύνθου, αλλά και ολοκλήρου της Ελλάδας. Επιδόθηκε με επιτυχία σε διαφορετικά είδη λόγου: θεμελιωτής του νεοελληνικού θεάτρου, κριτικός της λογοτεχνίας, ιδρυτής και εκδότης του μακροβιότερου λογοτεχνικού περιοδικού της ΝΕΑΣ ΕΣΤΙΑΣ. Ακόμη, από τους πρώτους που ασχολήθηκαν συστηματικά με την παιδική λογοτεχνία. Ο «Φαίδων» δεν ήταν μόνο ο δημιουργός της «Διάπλασεως των Παίδων» , αλλά και η σταθερή πνοή της.
Στο χώρο αυτό στεγάζεται το ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, στην οδό Γαήτα (στην ιστορική συνοικία της Φανερωμένης) και περιέχει προσωπικά είδη του συγγραφέα, χειρόγραφά του, εκδόσεις των έργων του, τεύχη του περιοδικού «Η Διάπλασις των Παίδων», διάφορα βιβλία, φυλλάδια, έντυπα, φωτογραφικό υλικό κλπ.
Επίσης, στα εκθέματα του περιλαμβάνονται αντικείμενα, έπιπλα, και σκεύη από το σπίτι της οικογένειας Ξενoπούλου, καθώς και διάφορα είδη σχετικά με την κόρη του συγγραφέα, Ευθαλία Ξενοπούλου-Νάτσιου και το σύζυγό της, Χριστόφορο Νάτσιο, γλύπτη.


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
9.12.1867: Γέννηση του συγγραφέα στην Κωνσταντινούπολη, με πατέρα τον Ζακυνθινό Διονύσιο Ξενόπουλο και μητέρα τη Φαναριώτισσα Ευθαλία Θωμάδου.
1868: Εγκατάσταση της οικογένειας Ξενοπούλου στη Ζάκυνθο.
1879: Έκδοση του περιοδικού ¨Η Διάπλασις των Παίδων¨, στο οποίο γράφεται αμέσως συνδρομητής.
1880: Πρώτη δημοσίευση του Ξενόπουλου, (ένα έμμετρο αίνιγμα) στη Διάπλαση.
1883: Τελειώνει το Γυμνάσιο και πηγαίνει στην Αθήνα για να σπουδάσει Φυσικομαθηματικός. Τυπώνεται το πρώτο μυθιστόρημά του, ¨Θαύματα του Διαβόλου¨.
1885: Γράφει και δημοσιεύει στίχους του στην καθαρεύουσα.
1887 / 88: Εγκαταλείπει τις σπουδές του και αφοσιώνεται στη λογοτεχνία.
1889 /90: Αρχίζει τη συνεργασία του με το περιοδικό «Εστία». 1894: Α΄ γάμος του με την Ευφροσύνη Αχιλ. Διογενείδη.
1895: Παρουσιάζεται η κωμωδία του «Ο Ψυχοπατέρας». Γεννιέται η κόρη του, Λεωνή.
1896: Αρχισυντάκτης στη Διάπλαση - Ανανεώνει την ύλη της και γράφει την Α΄ «Αθηναϊκή Επιστολή» του. 1901: Β΄ γάμος του με την Χριστίνα (Τίνα) Γ. Κανελλοπούλου. 1902: Γέννηση της κόρης του Αικατερίνης. 1903: Γέννηση του μετέπειτα γαμπρού του, Χριστόφορου Νάτσιου (γλύπτη). 1904: Γέννηση της κόρης του Ευθαλίας (συζ. Χριστόφορου Νάτσιου). «Το μυστικό της κοντέσσας Βαλέραινας».
1906: Επίσκεψη στη Ζάκυνθο. Εκδίδεται το μυθιστόρημα «Μαργαρίτα Στέφα».
1908 / 09: Η Κυβέλη παρουσιάζει στη Ζάκυνθο, με μεγάλη επιτυχία, το δράμα του, «Φωτεινή Σάντρη».
1909: «Στέλλα Βιολάντη».
1910: «Ο Πειρασμός». 1911: Τελευταίο του ταξίδι στη Ζάκυνθο.
1912: Αρχίζει τη συνεργασία του με την εφημερίδα «Έθνος».
1913: «Το Ψυχοσάββατο».
1914: «Το Φιόρο του Λεβάντε».
1915: «Ο Κόκκινος Βράχος».
1918: «Καβαλερία ποπολάνα».
1919: Του απονέμεται ο Αργυρούς Σταυρός του Σωτήρος. «Οι Φοιτηταί».
1922: «Το ανθρώπινο». Του απονέμεται το Εθνικόν Αριστείο των Γραμμάτων και των Τεχνών.
1923: «Η Αδελφούλα μου».
1924: «Η τρίμορφη γυναίκα».
1925: «Αναδυομένη».
1927: Ιδρύει και εκδίδει το περιοδικό «Νέα Εστία».
1928: Θάνατος της μητέρας του στη Ζάκυνθο.
1931: Εκλέγεται ακαδημαϊκός.
1932: «Ανιέζα», «Θείος Όνειρος».
1933: «Ο ποπολάρος». Τη διεύθυνση της «Νέας Εστίας» αναλαμβάνει ο γαμπρός του, Πέτρος Χάρης, λογοτέχνης.
1938 / 39: Δημοσιεύται η «Αυτοβιογραφία» του στην εφημερίδα «Αθηναϊκά Νέα».
1940: «Νύχτα γεμάτη θαύματα».
1945: Καταστρέφεται το σπίτι του στην οδό Ευριπίδου 42, στην Αθήνα. Γράφει στη Διάπλαση την τελευταία του «Αθηναϊκή Επιστολή».
1948: Διακόπτεται η έκδοση της Διάπλασης.
14.1.1951: Θάνατος και ταφή του Ξενόπουλου στην Αθήνα.
1956: Επανεκδίδεται η «Διάπλασις των Παίδων» από την Εύα Κυριακού και, ένα χρόνο μετά, από τον Κώστα Παράσχο. 

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166