Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

18 - Δήμος Ζακύνθου

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΕΔΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Υπογράφτηκε σήμερα 25/02/2021 και ώρα 12:00μμ μεταξύ των 3 εμπλεκόμενων φορέων , η σύμβαση κατασκευής της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων Ζακύνθου ( Ο.Ε.Δ.Α) . Τον Δήμο ως Αναθέτουσα Αρχή εκπροσώπησε ο Δήμαρχος Ζακύνθου κ.Αρετάκης , τον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ ως κύριο του Έργου , η Πρόεδρος του Φορεά και Περιφερειάρχης κα .Ρόδη Κράτσα και την Ανάδοχο Κοινοπραξία ο κ.Γεωργόπουλος.

Η ολοκλήρωση της διεθνούς διαδικασίας , ως αναμενόταν , διήρκησε 12 μήνες , ολοκληρωμένη σήμερα κατόπιν των εγκριτικών ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Υπενθυμίζετε ότι η Σύμβαση έχει διάρκεια έως και 24 μήνες με την ανάλυση του ποσού της σύμβασης να έχεις ως εξής:

α/α

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ

 
 

1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

248.000,00

 

2

ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

2.207.000,00

 

3

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.769.000,00

 

4

ΕΡΓΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.019.000,00

 

5

ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

528.000,00

 

6

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1.550.000,00

 

7

ΕΡΓΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΧΥΤΥ-ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

549.000,00

 

8

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

159.000,00

 

9

ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

499.000,00

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ1

9.528.000,00

 

ΓΕ & ΟΕ 18%

1.715.040,00

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ2

11.243.040,00

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9% του Σ2)

1.011.873,60

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ3

12.254.913,60

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

122.548,12

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12.377.461,72

 

Έτσι μπαίνει τέλος στην αγωνία των Ζακυνθινών που για χρόνια βίωναν καθημερινά τα προβλήματα της μη υπάρξεως ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων και αντίστοιχης πολιτικής και οργάνωσης.

Εν συνέχεια, μέσα από τις κοινές προσπάθειες Δήμου και Περιφέρειας αναμένεται η χρηματοδότηση της αποκατάστασης του πρώην ΧΥΤΑ στον Σκοπό.

                                                                                                                                                          

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών στη παροχή ασφαλούς φροντίδας βρεφών και νηπίων

ΔΕΙΤΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Ανακοινώνει   13. Την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Διεύθυνση την Δ/νση Παιδικών Σταθμών και στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού του Φορέα. για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του ν.π.δ.δ., στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού και διασποράς του κορωνοϊού και της προάσπισης της δημόσιας υγείας με την παροχή ασφαλούς φροντίδας στα νήπια και βρέφη των δομών μας καθώς και στη εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης του Φορέα μας , για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, και με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα ειδικότητες: 14.   Α.ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών. 2. Να είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101-5, των κατωτέρω επιπέδων: Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού. Α/Α Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Διάρκεια   σύμβασης Αριθμός   1 ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.   Από την υπογραφή της σύμβασης για 8 μήνες   2   2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β ́ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα , ή Πτυχίο Α ́ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή – Απολυτήριος τίτλος: – Ενιαίου Λυκείου ή – Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή -Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή – Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.   Από την υπογραφή της σύμβασης για 8 μήνες   2   ΣΥΝΟΛΟ 4   Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο. πτώσεις. Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της (Ν.3584/2007, άρθρο 12). 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 4. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007. 5. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι. 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, υπολογιζόμενο με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω (σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.2527/1997 και στη συνέχεια από την παρ. 12α του άρθρου 20 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/9-9-1999 τεύχος Α’), έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί, να δηλώνουν τον φορέα στον οποίο απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη). Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στη Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζακύνθου, στον χώρο του Πίνακα Ανακοινώσεων του καταστήματος όπου εδρεύει η υπηρεσία, (Κρυονερίου 3) και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, (πλατεία Σολωμού 1), συντασσομένου κατ’ άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης. Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά κατά προτεραιότητα τη συνημμένη στην παρούσα αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού   ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ή εναλλακτικά στα Γραφεία της Διοίκησης των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, επί της οδού Κρυονερίου 3., κατόπιν τηλ. ραντεβού. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δύο (2) ημέρες λόγω του κατεπείγοντος και αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της ανάρτησής στο κατάστημα της υπηρεσίας και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, και συγκεκριμένα από 25-2-2021, ημέρα Πέμπτη έως και τις 26-2-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. Ε. ΠΡΟΣΛΗΨΗ Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 8 μηνών αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων επιλογής των υποψηφίων. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα συμμετεχόντων της οικείας ειδικότητας.   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΑΜΨΑΣ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

της υπ. αρ. 33862/6-05-2019 ΚΥΑ

Ζάκυνθος, 19/02/2021

        

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

–ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία της διαδικασίας για καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 600 € για ζημίες σε βοηθητικούς χώρους/αποθήκες, πρώτων και κύριων κατοικιών από το μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ»

ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ / ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ

Η εφάπαξ αυτή οικονομική ενίσχυση δεν αφορά σε ζημίες

σε μάντρες, περιφράξεις, χαγιάτια, υπόστεγα (λότζες) κλπ

Υπενθυμίζεται ότι από την Πέμπτη 4/02/2021 ο Δήμος Ζακύνθου, άνοιξε τη διαδικασία που αφορά στην οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών των οποίων η πρώτη κατοικία επλήγη από φυσική καταστροφή, και για την οποία θα δοθεί επίδομα (600 €) στα νοικοκυριά των οποίων οι βοηθητικοί χώροι/αποθήκες της κύριας κατοικίας επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές του μεσογειακού κυκλώνα ΙΑΝΟΣ στις 18 και 19/9/2020. Μέχρι και την 18η Φεβρουαρίου, έχουν καταγραφεί με πλήρη δικαιολογητικά 160 περιπτώσεις.

Για τους δημότες οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στο Δήμο Ζακύνθου προκειμένου να δηλώσουν ζημίες στην πρώτη και κύρια κατοικία τους και που βοηθητικοί χώροι/αποθήκες των κύριων κατοικιών τους έχουν υποστεί ζημία η προθεσμία να κάνουν αίτημα για αυτοψία με παράλληλη κατάθεση δικαιολογητικών, λήγει στις 24/02/2021. Παράταση της προθεσμίας δεν πρόκειται να δοθεί λόγω του περιορισμένου χρόνου που έχει απομείνει βάσει των κείμενων διατάξεων

Για την υποβολή του αιτήματός τους μπορούν να τηλεφωνούν στο τηλέφωνο 2695362118 ή 2695362175 κατά τις ώρες 9:00 έως 14:00 .

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι βοηθητικοί χώροι/αποθήκες να είχαν δηλωθεί στην Εφορία προ της εκδήλωσης του κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ»

Οι δημότες που είχαν κάνει αιτήσεις στο Δήμο και στις κατοικίες των οποίων έγινε ήδη αυτοψία από τα συνεργεία του Δήμου, δεν χρειάζεται οι ίδιοι να κάνουν καμία ενέργεια ./

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ - Την 24/2/2021 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία της διαδικασίας για καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης από το μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

–ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία της διαδικασίας για καταβολή
εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 600 € για ζημίες σε βοηθητικούς χώρους/αποθήκες,
πρώτων και κύριων κατοικιών από το μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ»
ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ / ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ
Η εφάπαξ αυτή οικονομική ενίσχυση δεν αφορά σε ζημίες
σε μάντρες, περιφράξεις, χαγιάτια, υπόστεγα (λότζες) κλπ

Υπενθυμίζεται ότι από την Πέμπτη 4/02/2021 ο Δήμος Ζακύνθου, άνοιξε τη διαδικασία που
αφορά στην οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών των οποίων η πρώτη κατοικία επλήγη από
φυσική καταστροφή, και για την οποία θα δοθεί επίδομα (600 €) στα νοικοκυριά των οποίων οι
βοηθητικοί χώροι/αποθήκες της κύριας κατοικίας επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές του
μεσογειακού κυκλώνα ΙΑΝΟΣ στις 18 και 19/9/2020. Μέχρι και την 18 η Φεβρουαρίου, έχουν
καταγραφεί με πλήρη δικαιολογητικά 160 περιπτώσεις.
Για τους δημότες οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στο Δήμο Ζακύνθου προκειμένου να δηλώσουν
ζημίες στην πρώτη και κύρια κατοικία τους και που βοηθητικοί χώροι/αποθήκες των κύριων
κατοικιών τους έχουν υποστεί ζημία η προθεσμία να κάνουν αίτημα για αυτοψία με
παράλληλη κατάθεση δικαιολογητικών, λήγει στις 24/02/2021. Παράταση της
προθεσμίας δεν πρόκειται να δοθεί λόγω του περιορισμένου χρόνου που έχει απομείνει βάσει
των κείμενων διατάξεων
Για την υποβολή του αιτήματός τους μπορούν να τηλεφωνούν στο τηλέφωνο 2695362118 ή
2695362175 κατά τις ώρες 9:00 έως 14:00 .
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι βοηθητικοί χώροι/αποθήκες να είχαν δηλωθεί στην Εφορία
προ της εκδήλωσης του κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ»
Οι δημότες που είχαν κάνει αιτήσεις στο Δήμο και στις κατοικίες των οποίων έγινε ήδη αυτοψία
από τα συνεργεία του Δήμου, δεν χρειάζεται οι ίδιοι να κάνουν καμία ενέργεια ./

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Διεύθυνση Πρόνοιας,

Κοινωνικών Υποθέσεων,

Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού

Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας

Κοινωνικής Πολιτικής και

Προστασίας της Δημόσιας Υγείας

Ζάκυνθος, 04/02/2021

    

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΣΚΟΠΟΣ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ (ΚΕΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ.

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, KAI ΤΩΝ ΚΟΙΝ. ΔΟΜΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

 • 2695362176 και 2695362174 ΓΙΑ ΚΕΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

 • 2695362116 ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΑΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

 • 2695362174 ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΦΤΑΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΙΟΥΛΙΟ 2021.

 • ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ «ΙΑΝΟ» ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΙΝΑΙ : 2695362175 και 2695362118 (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) μέχρι και 24/02/2021

 • ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ / ΣΥΣΣΙΤΙΟ & ΚΟΙΝ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΙΝΑΙ: 2695024757 και 2695022234

Για όλα τα ανωτέρω οι Πολίτες μπορούν να απευθύνονται και ηλεκτρονικά στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΣ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ  (ΚΕΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ.

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, KAI ΤΩΝ ΚΟΙΝ. ΔΟΜΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

 2695362176 και 2695362174 ΓΙΑ ΚΕΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

 2695362116 ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΑΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

 2695362174 ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

(email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΟΥΝ ΑΥΤΗΝ

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΦΤΑΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΙΟΥΛΙΟ 2021.

 ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ «ΙΑΝΟ» ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΕΙΝΑΙ : 2695362175 και 2695362118 (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) μέχρι και 24/02/2021

 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ / ΣΥΣΣΙΤΙΟ

& ΚΟΙΝ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΙΝΑΙ: 2695024757 και 2695022234

 

Για όλα τα ανωτέρω οι Πολίτες μπορούν να απευθύνονται και ηλεκτρονικά στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ,
ΕΙΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΣΚΟΠΟΣ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
(ΚΕΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ.
ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, KAI ΤΩΝ ΚΟΙΝ. ΔΟΜΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
 2695362176 και 2695362174 ΓΙΑ ΚΕΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
 2695362116 ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΑΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
 2695362174 ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
(email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )
 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΟΥΝ ΑΥΤΗΝ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΦΤΑΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΙΟΥΛΙΟ 2021.
 ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ «ΙΑΝΟ» ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΕΙΝΑΙ : 2695362175 και 2695362118 (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) μέχρι και 24/02/2021
 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ / ΣΥΣΣΙΤΙΟ
& ΚΟΙΝ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΙΝΑΙ: 2695024757 και 2695022234
 
Για όλα τα ανωτέρω οι Πολίτες μπορούν να απευθύνονται και ηλεκτρονικά στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΙΑΝΟΣ-

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

της υπ. αρ. 33862/6-05-2019 ΚΥΑ

Ζάκυνθος, 1/02/2021

        

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

–ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-

Ξεκινά στο Δήμο Ζακύνθου, διαδικασία για καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 600 € για ζημίες σε βοηθητικούς χώρους/αποθήκες, πρώτων και κύριων κατοικιών από το μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ»

ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ / ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ

Η εφάπαξ αυτή οικονομική ενίσχυση δεν αφορά σε ζημίες

σε μάντρες, περιφράξεις, χαγιάτια, υπόστεγα (λότζες) κλπ

Τι θα πρέπει να προσέξουν οι δημότες – Πως θα γίνει η διαδικασία

Ο Δήμος Ζακύνθου, ενημερώνει ότι, μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιτεύχθηκε τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών των οποίων η πρώτη κατοικία επλήγη από φυσική καταστροφή, και θα δοθεί επίδομα (600 €) στα νοικοκυριά των οποίων οι βοηθητικοί χώροι/αποθήκες της κύριας κατοικίας επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές του μεσογειακού κυκλώνα ΙΑΝΟΣ στις 18 και 19/9/2020.

Οι δημότες οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στο Δήμο Ζακύνθου προκειμένου να δηλώσουν ζημίες στην πρώτη και κύρια κατοικία τους και που βοηθητικοί χώροι/αποθήκες των κύριων κατοικιών τους έχουν υποστεί ζημία παρακαλούνται να κάνουν αίτημα για αυτοψία στο τηλέφωνο 2695362118 ή 2695362175 κατά τις ώρες 9:00 έως 14:00 και για το χρονικό διάστημα από τη Πέμπτη 4/02/2021 μέχρι την Τετάρτη 24/02/2021. Στο δε, τηλ. 2695362174, θα δίδονται σχετικές πληροφορίες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι βοηθητικοί χώροι/αποθήκες να είχαν δηλωθεί στην Εφορία προ της εκδήλωσης του κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ»

Οι δημότες που είχαν κάνει αιτήσεις στο Δήμο και στις κατοικίες των οποίων έγινε ήδη αυτοψία από τα συνεργεία του Δήμου, δεν χρειάζεται οι ίδιοι να κάνουν καμία ενέργεια ./

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ολοκληρώθηκε από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου η διαδικασία για την οικονομική ενίσχυση των πολιτών για την αποκατάσταση των ζημιών οικοσκευής και για μικρής κλίμακας επισκευές των κύριων κατοικιών που επλήγησαν από το πέρασμα του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» κατά την 18η και 19η Σεπτεμβρίου 2020.

Μετά την προετοιμασία από την επιτροπή του σχετικού φακέλου με το σύνολο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων του δήμαρχου κ. Ν. Αρετάκη, για τη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους πολίτες, υποβλήθηκε αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για επιχορήγηση του Δήμου Ζακύνθου με το ποσόν 1.079.744 € προκειμένου να αποδοθούν σε 454 νοικοκυριά της Ζακύνθου οι αναλογούσες οικονομικές ενισχύσεις.

Για το ζήτημα αυτό θα παραχωρηθεί από το Δήμαρχο Ζακύνθου και τον Υπεύθυνο – Συντονιστή της αρμόδιας Επιτροπής, συνέντευξη τύπου προς τα τοπικά ΜΜΕ, τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12η μεσημβρινή, στην αίθουσα συσκέψεων του 2ου ορόφου του Δημαρχείου Ζακύνθου, με τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας για τη μη διάδοση και διασπορά του κορωνοϊού (Ο μέγιστος αριθμός των παρευρισκόμενων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 9 άτομα και όλοι θα φέρουν τις ατομικές μάσκες προστασίας τους).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

    

                                                        

                                

                                                                Ζάκυνθος:   05 /01/2021

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

   ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                                          

   ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

     Τηλ:2695 361301                                                          Προς:MME

    Φαξ:2695 361314                                                                                                 

   Δ/νση: Πλατεία Δ.Σολωμού 1                                                                                                    

   Email:dimoszak@otenet.gr                                      

                                                                          

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

Η ανατολή του νέου έτους μας υποχρεώνει να αναφερθούμε στο μέχρις τώρα έργο της Δημοτικής Αρχής και να επισημάνουμε τις μελλοντικές εξελίξεις όσον αφορά την πορεία του Δήμου και των συνυφασμένων Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Η Δημοτική Αρχή έλαβε υπ΄όψιν τις αρνητικές συνιστώσες που είχε να αντιμετωπίσει όπως:

1)Την εξάμηνη πανδημία η οποία είχε σοβαρές συνέπειες στη λειτουργία των Δ/νσων του Δήμου λόγω της απουσίας του προσωπικού.

2)Την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά μεγάλου μέρους της αντιπολιτευτικής μερίδας του Δημοτικού Συμβουλίου εναντίον του Δημάρχου με επιδίωξη την πειθαρχική δίωξη του και την εκ την έσω κατάρρευση της ομάδας.

3)Την ανοργάνωτη παρουσία των αρμοδίων Δ/νσεων του Δήμου που μαζί με την κακοδιαχείριση των αιρετών έχουν υπερχρεώσει το Δήμο και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις με χρέη περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ συνολικά.

4)Την απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση των υποδομών τόσο του Δήμου όσο και των επιχειρήσεων ΦoΔΣΑ & ΔΕΥΑΖ όπως κάτ΄ επανάληψη έχουμε αναφέρει λεπτομέρειες μέσω του Tύπου και του διαδικτύου.

5)Την ύπαρξη σοβαρών καταχρηστικών συμβάσεων και παραλείψεων είσπραξης πολλών εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος των συμφερόντων του Δήμου όπως αντικατάσταση φωτιστικών Δημοτικού φωτισμού, ενοικιάσεις Δημοτικών Κοινοχρήστων χώρων, τελών παρεπιδημούντων, δημοτικών τελών κ.λ.π.

6)Την εφαρμογή μιας αναχρονιστικής και παράνομης κανονιστικής δια τα καταστήματα με σοβαρότατες συνέπειες στην αισθητική και κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης.

7)Την απαράδεκτη κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου η οποία είχε εγκαταλειφθεί χωρίς κανένα ενδιαφέρον για την τύχη της.

8)Την πλήρη διάλυση της ΔΕΥΑΖ η οποία είχε μεταβληθεί σε ένα καρτέλ διαπλεκόμενων πολιτικών και ιδιωτικών συμφερόντων.

9)Την παραβατικότητα όσον αφορά την λαθροϋδροληψία, την παράνομη σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης, την εκροή λυμάτων αποχέτευσης δια μέσου του δικτύου ομβρίων στη θάλασσα, την ύπαρξη αδιευκρίνιστου αριθμού παρανόμων ηλεκτρικών παροχών χωρίς καταβολή Δημοτικών Τελών, την άναρχη δόμηση, την καταστροφή του δάσους κ.λ.π.

10)Τις συνέπειες του Κορονωϊού και τις υποχρεώσεις εκ του λόγου τούτου της Δημοτικής Αρχής για την Κοινωνική Προστασία.

Η Δημοτική Αρχή αφού έλαβε υπ΄όψιν της ότι τα ανωτέρω εκτός της πανδημίας είναι αποτελέσματα πολυπαραγοντικών στρεβλοτήτων δεκαετιών και απαιτούν ιδιαίτερη διαχειριση, ότι το προσωπικό συμφέρον για να είναι υγιές πρέπει να μην εκτρέπεται από το κοινωνικό γενικό συμφέρον του δημότη και ότι η καθημερινότητα των κατοίκων πρέπει να αντιμετωπισθεί με την κατασκευή σωστών έργων υποδομής και όχι ευκαιριακή διασπάθιση κεφαλαίων χωρίς αποτέλεσμα αποφάσισε την σύνταξη ενός προγράμματος το οποίον πρόγραμμα δια το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 31/03/2021 προβλέπει:

1)Να τεθεί οριστικό τέρμα στην κακοδιαχείριση και στην σπάταλη διαπλεκόμενη διάθεση των δημοτικών εσόδων. Επιδίωξη που έχει επιτευχθεί σε μεγάλο ποσοστό και έως τις 31/03 θεωρούμε ότι θα έχει πλήρως επιτευχθεί.

2)Να ελαφρυνθεί ο Δήμος και απ΄αυτόν εξαρτώμενες επιχειρήσεις από τα υπέρογκα χρέη. Προς τον σκοπό αυτό έχουν διατεθεί οκτώμιση (8,5) εκατομμύρια ευρώ από την σημαντική κυβερνητική συνδρομή και βοήθεια προς τον Δήμο μας μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών. Πέραν τούτου ο Δήμος από ίδια έσοδα συνεισφέρει με ποσόν περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ δια τον σκοπό αυτό.

Ο στόχος αυτός εκπληρούται και είναι βέβαιον ότι στο τέλος της Δημαρχιακής Θητείας ο Δήμος θα έχει απαλλαγεί από τα δυσβάσταχτα χρέη του παρελθόντος αρκεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αφήσει την Δημοτική Αρχή να διαχειριστεί τα χρέη στην Τράπεζα Πειραιώς.

3)Όσον αφορά τις υποδομές: Σοβαροί ανασχετικοί παράγοντες είναι η πλημμελής στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό των Υπηρεσιών του Δήμου, οι συνεχείς ενστάσεις των εργολάβων στους διαγωνισμούς που γίνονται, η συνεχόμενη άρνηση του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και το απρόβλεπτο τέλος της Πανδημίας. Πρόθεσή μας είναι μέχρι την 31/03/2021 να έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες των έργων που θα αναφέρονται στα προγράμματα Τρίτση, Δημοσίων Επενδύσεων και χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ και να αρχίσουν οι κατασκευές των νέων έργων που έχουν ήδη ολοκληρωμένες μελέτες και ευρίσκονται στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης τους όπως:

 1. Ηλεκτρική παροχή στο ΛΙΒΑκόστος 80.000 € ολοκληρώθηκε.
 2. Κατασκευή έκτασης εναπόθεσης απορριμμάτων στο Λίβα συνολικού κόστους 300.000 € προς ολοκλήρωση.
 3. Αποκατάσταση λειτουργίας βιολογικού του Σκοπού με συνεργεία του Δήμου, ολοκληρώθηκε.
 4. Καθαρισμός τάφρωναγροτικών και δασικών οδών δια την πυροπροστασίασυνολικού κόστους 32.000 €, ολοκληρώθηκε.
 5. Καθαρισμός χωματερώνπροηγουμένων ετών με συνεργεία του Δήμου, προς ολοκλήρωση.
 6. Κατασκευή δέκα παιδικών χαρώνστις Δημοτικές Ενότητες, προϋπολογισμού 250.000 €, συνεχίζεται.
 7. Ανακαίνιση 6 παιδικών σταθμώνσυνολικού προϋπολογισμού 300.000 €, ολοκληρώθηκε.
 8. Ανακαίνιση της Μαθητικής Εστίαςπροϋπολογισμού 110.000 €, ολοκληρώθηκε.
 9. Κατασκευή Τοίχου αντιστήριξης στην περιοχή Ξύγκια προϋπολογισμού 26.000 €, ολοκληρώθηκε.
 10. Κατασκευή Τοίχου αντιστήριξης στον Ξεχωριάτη ολοκληρώθηκε η μελέτη, έναρξη κατασκευής προϋπολογισμού 106.000 € (πιστώσεις Ιανού).
 11. Αντικατάσταση ξύλινου πατώματος γυμναστηρίου Παναγούλας προϋπολογισμού 80.000 €, ολοκληρώθηκε.
 12. Επισκευή και αντικατάσταση τμήματος οροφής γυμναστηρίου Παναγούλας και συντήρηση βοηθητικών χώρων προϋπολογισμού 25.000€, ολοκληρώθηκε.
 13. Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ζακύνθου.

προϋπολογισμού 200.000 €, ολοκληρώθηκε.

 1. Επισκευή γηπέδωνκόστους 20.000€ με εργασία συνεργείων του Δήμου, ολοκληρώθηκε.
 2. Διάνοιξη οδών, κοπή δέντρων, αποκατάσταση λόγω πλημμυρών, φερτών υλικών στους δρόμους όλων των δημοτικών ενοτήτων και χρήσης εκσκαπτικών μηχανημάτων λόγω Ιανού προϋπολογισμού 130.000 €, ολοκληρώθηκε.
 3. Κοπή δέντρων και απομάκρυνση, αποκατάσταση καταστρεφθέντων τμημάτων τοιχίου περίφραξης και διαδρόμων μετά επισκευής του κυλικείου λόγω Ιανού του Α’ Νεκροταφείου, προϋπολογισμού 130.000 €, συνεχίζεται.
 4. Πρόσθετες παρεμβάσεις στις 6 Δημοτικές Ενότητες για αποκαταστάσεις ζημιών σε Δημοτικά κτίρια, γήπεδα και κοινόχρηστους χώρους λόγω ζημιών από Ιανό, προϋπολογισμού 140.000 €, συνεχίζεται.
 5. Επισκευές σχολικών κτιρίων με συνεργεία του Δήμου, ολοκληρώθηκε.
 6. Επισκευή λακκουβών Δημοτικών οδών δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού 120.000 €, συνεχίζεται.
 7. Αγροτική οδοποιία Ζακύνθου Δ.Ε. Αλυκών και Αρκαδίων προϋπολογισμού 300.000€, συνεχίζεται ο διαγωνισμός μετά από ένσταση εργολάβου.
 8. Αντιπλημμυρικά έργα Συντάσσεται μελέτη ώστε να απομακρυνθούν ασφαλώς τα ύδατα των πλευρικών επιφανειών του Κάστρου και να μην κατακλύζουν το δίκτυο ομβρίων της πόλης. Επίσης να αποχετεύονται τα όμβρια των Αρκαδίων και Αλυκών ασφαλώς στο ποτάμι χωρίς κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων και ατυχημάτων, προϋπολογισμού 150.000 €, χρηματοδότηση από Δήμο (ΣΑΤΑ), συνεχίζεται.
 9. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων. Ολοκληρώθη η σύνταξη μελέτης ανακαίνισης και αξιοποίησης κοινοχρήστων χώρων που περιλαμβάνει την πλατεία Αγ. Νικολάου στο άνω Γερακάρι, εργασίες ανάπλασης στην περιοχή του Αεροδρομίου στα οικόπεδα του Δήμου και μικροεπεμβάσεις σε πλατείες της πόλεως προϋπολογισμού 200.000 € από πιστώσεις του Δήμου (ΣΑΤΑ), συνεχίζεται.
 10. Επισκευές κερκίδων Δημοτικού Σταδίου Έχει συνταχθεί μελέτη στατικής επάρκειας των κερκίδων του Σταδίου και του Δημοτικού σχολείου του Παντοκράτορα. Λόγω της σοβαρότητος εξετάζεται η μελέτη δια την σύμφωνη γνώμη και άλλου μηχανικού και μετά θα αρχίσει η διαγωνιστική διαδικασία με πιστώσεις του Δήμου λόγω του επειγόντως, προϋπολογισμού 150.000€ συνεχίζεται.
 11. Έργα δια ΑμΕΑ.
  1. Δημιουργία ολοκληρωμένου τουριστικού προσβάσιμου θαλάσσιου προορισμού σε τέσσερις (4) παραλίες προϋπολογισμού 225.000€, τρέχει ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός.
  2. Κατασκευή ραμπών και WC ΑμΕΑ στις σχολικές μονάδες προϋπολογισμού 207.080€.
 12. Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την Δ/νση Καθαριότητας.

Διαγωνισμός προμήθειας μηχανημάτων προϋπολογισμού 220.000 €, έχει υποβληθεί ένσταση εργολάβου, συνεχίζεται.

 1. Προμήθεια απορριμματοφόρου.

Αφορά προμήθεια απορριμματοφόρου αξίας 150.000 €, το όχημα παρελήφθη, ολοκληρώθη.

 1. α) Αποχέτευση Καλαμακίου

           β) Πλατεία Βολιμών

   Θα επιδιωχθεί απεμπλοκή και ολοκλήρωση των έργων καθ’όσον το πρώτο είναι απαραίτητο λόγω τουρισμού και το δεύτερο λόγω ανάπτυξης της ορεινής περιοχής μετά μάλιστα από τις απρόβλεπτες εξελίξεις στο Ναυάγιο.

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (Με εγκριθείσα δαπάνη από προγράμματα και ίδια κεφάλαια του Δήμου).

1.Κατασκευή οδού πρόσβασης στο ΛΙΒΑ προϋπολογισμού 1.780.000 €, ολοκληρώθηκε.

2.Κατασκευή οδοποιίας στις 6 Δημοτικές Ενότητες προϋπολογισμού 500.000€ συνεχίζεται ο διαγωνισμός.

3.Επεμβάσεις δια αντιμετώπιση ζημιών Ιανού στις 6 Δημοτικές ενότητες σε αποκαταστάσεις οδών, τοίχων αντιστήριξης πρανών, αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών μέτρων προστασίας προϋπολογισμού 1.000.000 €.

4.Ανάπλαση οδού Ταβουλάρη Ελήφθησαν οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές εγκρίσεις. Ελήφθη έγκριση από το Πράσινο Ταμείο για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, προϋπολογισμός έργου 500.000 €.

5.OPEN MALL .Ολοκληρώθη η μελέτη συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία υπεβλήθη ένσταση εργολάβου, προϋπολογισμός 1.800.000€ .

6.Επισκευή συντήρηση δημοτικών οδών (Νερούλη, Τερτσέτη, Αγίου Διονυσίου, Φιλιτά, κ.λ.π.) Εξελίσσεται ο διαγωνισμός, υπεβλήθη ένσταση εργολήπτη, προϋπολογισμού 800.000 € (ΣΑΤΑ) των Δήμων.

7.Ανάπλαση λαϊκών κατοικιών Αγ. Χαραλάμπη με κατασκευή παιδικών χαρών, γηπέδου 5x5 κλπ, επίκειται δημοπράτηση προϋπολογισμού 500.000 €. (συνεχίζεται)

8.Επισκευή μόνωσης οροφής και εξασφάλιση επαρκούς στατικής αντοχής στο κτίριο του Γυμναστηρίου του σχολικού συγκροτήματος ΕΠΑΛ και αναγκαίες επισκευές μέχρι του ποσού των 500.000 € σε σχολικά συγκροτήματα από πιστώσεις κονδυλίων του Δήμου (ΣΑΤΑ). Συντάσσεται μελέτη ύψους 500.000€.(συνεχίζεται)

9.Υπογειοποίηση κάδων.

Συνετάχθη μελέτη υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων. Επίκειται διαγωνισμός προϋπολογισμού 400.000 €.(συνεχίζεται)

10.ΔΕΥΑΖ Συντήρηση του Βιολογικού Πόλης(Πρόγραμμα Τρίτση).

Συνετάχθη η σωστή μελέτη με την συμμετοχή του Αντιπροέδρου κ.Ζαρκάδη και επίκειται ο διαγωνισμός του έργου μετά την ενημέρωση του προγράμματος Τρίτση δια εγκριθείσα πίστωση 4.000.000€ περίπου.

11.ΔΕΥΑΖ Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ).

Αντικατάσταση αγωγού Μπόχαλης – Φιλικών.

Το έργο εκτελείται προϋπολογισμού 930.000€.

12.ΔΕΥΑΖ Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι

Η διαγωνιστική διαδικασία συνεχίζεται.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.250.000€

13.ΔΕΥΑΖ Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

Αγ. Λέοντας-Εξ. Χώρα 380.000€

Η διαγωνιστική διαδικασία συνεχίζεται.

14.Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού.

Δ/νση Καθαριότητας προϋπολ.: 1.140.000€

Ο διαγωνισμός διεξάγεται κανονικά

15.Αποκατάσταση πολιτιστικού κέντρου Βασιλικού.

Επικαιροποιείται η υπάρχουσα μελέτη δια υποβολή στο πρόγραμμα Τρίτση προς χρηματοδότηση προϋπολ.:300.000€.

16.Κατασκευή κτιρίου για τοποθέτηση του αρχείου της Πολεοδομίας κατ΄επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου.

Συντάσσεται μελέτη δια υποβολή στο πρόγραμμα Τρίτση προϋπολογισμού 600.000€.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙΣ 31/03/2021 ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΡΙΤΣΗ Η ΑΛΛΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ).

1)Ανακαίνιση και στατική επάρκεια Δημοτικού Κτιρίου που εξετάζεται η Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου.

Συμπληρώνεται και επικαιροποιείται η μελέτη οπότε θα χορηγηθεί άμεσα η πίστωση δια την κατασκευή του έργου από την Περιφέρεια. Μετά θα ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία προϋπολογισμού 3.000.000€.(συνεχίζεται)

2)Ανάπλαση παραλίας Αργασίου

Επικαιροποιείται η μελέτη δια έγκριση από την Κτηματική Υπηρεσία να εκτελεσθούν οι εργασίες ώστε να χορηγηθούν οι πιστώσεις από την Περιφέρεια μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Υπάρχει σχετική επικοινωνία με την Κτηματική Υπηρεσία και θα επιδιωχθεί η σύντομη ολοκλήρωση των διαδικασιών προϋπολογισμού 4.385.000€ (συνεχίζεται)

3)Σφαγεία.

Μετά από την μακροχρόνια προσπάθεια αγοράς χώρου δια εγκατάσταση σφαγείων χωρίς αποτέλεσμα λόγω απροθυμίας των δημοτών απεφασίσθη η εγκ/ση σφαγείων σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου στην περιοχή του Κοιλιωμένου. Ήδη συνετάχθη το τοπογραφικό και άμεσα θα ληφθούν οι εγκρίσεις δια την σύνταξη μελέτης και εν συνεχεία εξασφάλισης και με την συμμετοχή του Δήμου της αναγκαίας πίστωσης δια την διαγωνιστική διαδικασία, προϋπολογισμού περίπου 1.000.000€. (συνεχίζεται)

4) Αθλητικό Κέντρο στο Φιολίτη.

Επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης και υποβολή στο πρόγραμμα Τρίτσης για εξασφάλιση της πίστωσης. Προϋπολογισμός 2.500.000€ (συνεχίζεται)

5)Γήπεδο Αγερικού.        

Έχει ήδη συνταχθεί αρχιτεκτονική μελέτη και άμεσα θα συνταχθούν οι λοιπές απαιτούμενες ώστε να υποβληθούν στο Υπουργείο Αθλητισμού για σχετική έγκριση πίστωσης, προϋπολογισμού έργου περίπου 400.000€.(συνεχίζεται)

6)Ανάπλαση πόλης Ζακύνθου.

Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη ανάπλασης της πόλης Ζακύνθου και μετά την έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων κυκλοφοριακών και περιβαλλοντολογικών όρων θα υποβληθεί στο πρόγραμμα Τρίτση για την χρηματοδότηση προϋπολογισμού έργου 2.000.000€. (συνεχίζεται)

7)Ανάπλαση της παραλίας από ΞΕΝΙΑ έως Ακρωτήρι.

Θα συνταχθεί μελέτη η οποία θα υποβληθεί στην Κτηματική Υπηρεσία για να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Κατόπιν θα υποβληθεί στην Περιφέρεια για χρηματοδότηση από σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 5.400.000€. (συνεχίζεται)

8)ΔΕΥΑΖ Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης προς αντικατάσταση παλαιού και φθαρμένου από αμιαντοσωλήνες και σιδηροσωλήνες.

Συντάσσεται μελέτη με την άνευ αμοιβής σημαντική συνδρομή και συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Εταιρείας Πολιτικού Μηχανικού κ.Ζαρκάδη.

Μετά την ολοκλήρωση και την έγκριση των περιβαλλοντολογικών όρων θα κατατεθεί στο πρόγραμμα «Τρίτση» για έγκριση πίστωσης προϋπολογισμού περίπου 12.000.000€.(συνεχίζεται)

9) ΔΕΥΑΖ Επέκταση κτιρίου ΔΕΥΑΖ στην Μπόχαλη.

Εκπονείται Αρχιτεκτονική Μελέτη επέκτασης καθ΄ ύψους του κτιρίου της ΔΕΥΑΖ στην Μπόχαλη. Τούτο είναι απαραίτητο δια την συγκέντρωση των Υπηρεσιών σε ένα κτήριο δια την οργάνωση και απόδοση των. Εκκρεμεί η σύνταξη στατικής μελέτης και Η-Μ εγκ/σεων. Πρόβλημα είναι ότι το ισόγειο είναι αυθαίρετο και δεν έχει οικοδομική άδεια. Μετά την τακτοποίηση θα ενταχθεί σε πρόγραμμα ή θα γίνει με κόστος της επιχείρησης, προϋπολογισμού περίπου 800.000€.(συνεχίζεται)

10)Επέκταση Λυκείου Κατασταρίου.  

Εκπονείται αρχιτεκτονική μελέτη δια την καθ΄ ύψους επέκταση του Λυκείου. Πρόβλημα είναι η μη ύπαρξη οικοδομικής άδειας του ισογείου διότι το κτίσμα είναι αυθαίρετο. Μετά την σύνταξη των μελετών θα επιδιωχθεί η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Τρίτση. Προϋπολογισμός περίπου 500.000€.(συνεχίζεται)

11)Συμπληρωματικές παρεμβάσεις στα σχολεία.

Συντάσσεται μελέτη δια απαραίτητες παρεμβάσεις στα σχολεία πέραν των αναφερόμενων εις το έργο των 500.000€ που χρηματοδοτείται από τα κεφάλαια (ΣΑΤΑ) του Δήμου. Το έργο τούτο θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Τρίτση και είναι προϋπολογισμού 1.500.000€.

12)Ενεργειακή αναβάθμιση του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου. Συνεχίζεται η διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού προϋπολογισμού 400.000€.(συνεχίζεται)

13)Παρεμβάσεις στον Λόφο του Στράνη και στην Μπόχαλη.

Λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων δια το έτος 1821 μας εζητήθη να προτείνουμε ένα έργο στο πρόγραμμα Τρίτση δια να εγκριθεί η κατασκευή του. Προς τούτο με το Τοπικό Συμβούλιο προκρίνεται έργο αναβάθμισης του Λόφου του Στράνη και των κοινοχρήστων χώρων της Μπόχαλης η μελέτη του οποίου θα υποβληθεί στο πρόγραμμα Τρίτση.

Ο προϋπολογισμός θα είναι 400.000€.

14)Κατασκευή πινακοθήκης μετά ξενώνων.

Το έργο αυτό θα κατασκευασθεί στις Βολίμες σε κεντρικό οικόπεδο που θα παραχωρήσει ο Δήμαρχος στον Δήμο δια τον σκοπό αυτό και μόνον, επιφάνειας 1500τ.μ.

Στους ξενώνες θα διαμένουν δωρεάν φοιτητές ελληνικών και ξένων σχολών καλών τεχνών ή ανεγνωρισμένοι καλλιτέχνες με υποχρέωση να αφήνουν έναν πίνακα δώρο στην πινακοθήκη. Τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία δια την ανάπτυξη της περιοχής μετά από τις απρόβλεπτες συνέπειες της αξιοποίησης του Ναυαγίου. Η μελέτη θα ενταχθεί στο πρόγραμμα Τρίτση μετά τις εγκρίσεις από την Οικονομική Επιτροπή και θα τύχη η κατασκευή πρόσθετης οικονομικής προσφοράς από τον Δήμαρχο.

Πέραν των ανωτέρω που αποτελούν το κατασκευαστικό πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής θα επιδιώξουμε τη σύμφωνη γνώμη των Τοπικών Κοινωνιών δια χωροθέτηση δυο βιολογικών που θα εξυπηρετούν τις ευρύτερες περιοχές των Αλυκών και του Τσιλιβή αντιστοίχως ώστε να καταστεί δυνατή η αποσυμφόρηση του βιολογικού της πόλης και να προχωρήσει η σύνταξη των σχετικών μελετών.

Όσον αφορά τις καταχρηστικές συμβάσεις, την μη είσπραξη των τελών, την μη εισέτι σύνταξη νέας κανονιστικής δια τα καταστήματα, την περιουσία του Δήμου και την διάλυση της ΔΕΥΑΖ με λαθροϋδροληψίες και παράνομες συνδέσεις αποχέτευσης επειδή είναι θέματα σοβαρά τα οποία θα απασχολήσουν και την Δικαιοσύνη η Δημοτική Αρχή τα επεξεργάζεται με την δέουσα προσοχή για το συμφέρον των Δημοτών και σύντομα μετά την Πανδημία θα αναφερθεί εκτενώς.

Όσον αφορά τον νέο ΦοΔΣΑ μετά την κατάργηση του υφισταμένου υποχρεούμεθα αφενός να παρακολουθήσουμε την κατασκευή του νέου εργοστασίου διαχείρισης δια να προστατεύσουμε τον υδροφόρο ορίζοντα του νησιού μας και αφετέρου να αναπτύξουμε την διαλογή στην πηγή ώστε να αποφύγουμε την συνέπεια συνεχών αυξήσεων στα Δημοτικά τέλη.

Όσον αφορά τις επιπτώσεις της πανδημίας οι θεσμοθετημένες από την Πολιτεία απαλλαγές υποχρεώσεων θα εφαρμοστούν απολύτως είτε με μη καταβολή είτε με επιστροφή χρημάτων. Μετά την οριστική απαλλαγή από την πανδημία θα συγκροτηθεί ειδική επιτροπή η οποία αφού εκτιμήσει τις ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία θα εισηγηθεί σύμφωνα με τις δυνατότητες του Δήμου λήψη συγκεκριμένων μέτρων στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατά την διάρκεια της πανδημίας η συνεχής προσφορά του Δήμου μέσω των Κοινωνικών Δομών είναι γνωστή και αξιόλογη.

    

                                               Καλή Χρονιά με υγεία δια όλους μας                                    

                                                                          Ο Δήμαρχος Ζακύνθου

                                                                            Νικήτας Αρετάκης

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166