Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

13 - Δήμος Ζακύνθου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜ. (ΒΛΠ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) "Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων προς το Δήμο Ζακύνθου σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας των όμορων επιχειρήσεων"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΠΑΡΑΤΑΣΗ και απαλλαγή υποχρέωσης κατάθεσης φορολογικής ενημερότητας για την υποβολή αιτήσεων προς το Δήμο Ζακύνθου σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας των όμορων επιχειρήσεων»

Η πρόσκληση που αφορά για στην παραχώρηση της απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν των όμορων προς τον αιγιαλό επιχειρήσεων, άνευ δημοπρασίας, στην τιμή που έχει καθοριστεί ανά τετραγωνικό μέτρο, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ξαπλωστρών έλαβε παράταση.

Η νέα ημερομηνία βάση της τροποποιητικής ΚΥΑ 51872 ΕΞ 2021 ΦΕΚ1798/΄Β/29.04.2021 είναι η 30η Ιουνίου 2021. Προτείνουμε όμως οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά να έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία έως 31 Μαΐου 2021 ώστε να υπάρχει χρόνος διεκπεραίωσης.

Επίσης βάση της ίδιας ΚΥΑ καταργήθηκε η υποχρέωση κατάθεσης φορολογικής ενημερότητας. Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών συνεχίζει να γίνεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email):

vpettabika@1340.syzefxis.gov.gr

υπόψη κας Πέττα-Μπίκα Βενεράντας. Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 26953-60923 εργάσιμες ώρες και ημέρες. Την πρόσκληση καθώς και τα συνημμένα αυτής μπορείτε να τα βρείτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.zakynthos.gov.gr → Γραφείο Τύπου → Ανακοινώσεις.

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ Δ.Ε ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ .Δ.ΖΑΚΥΝΘΟΥ»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ζάκυνθος, 06/05/2021

Αρ. πρωτ.: 8347


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

 1. Επωνυμία καιδιευθύνσεις:

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ταχ. δ/νση: Πλατεία Διον. Σολωμού 1, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος Κωδικός: NUTS EL621

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimoszak@otenet.gr

τηλ.: 2695361301

φαξ.: 2695361314

Αρμόδια Δ/νση: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ταχ. δ/νση: τ. Δημαρχείο Βανάτου, Βανάτο, Τ.Κ. 29100 Πληροφορίες: Μ.ΠΑΝΤΗ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nikgiatras@1280.syzefxis.gov.gr

τηλ.: 2695360954

φαξ: 2695063768

 1. Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ζακύνθου) www.zakynthos.gov.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.

 1. ΤύποςΑναθέτουσαςΑρχήςκαι Δραστηριότητα πουαυτήασκεί:

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης /Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

 1. 4.Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δενανατίθεταιαπόκεντρικήαρχήαγορών
 2. 5.ΚωδικόςκύριουλεξιλογίουCPV:45233260-9
 3. 6.Είδος Σύμβασης:ΕΡΓΟ
 4. 7.Τόποςεκτέλεσης:Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΥΖΑΚΥΝΘΟΥ.
 5. 8.Τίτλοςέργου:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ Δ.Ε ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ .Δ.ΖΑΚΥΝΘΟΥ»
  1. 9.Σύντομηπεριγραφή:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ Δ.Ε ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ .Δ.ΖΑΚΥΝΘΟΥ».
  2. 10.Εκτιμώμενησυνολικήαξία:ευρώ(χωρίςΦ.Π.Α.24%)
 6. 11.Απαγορεύονταιοι εναλλακτικέςπροσφορές.
 7. 12.Διάρκειασύμβασης:Προθεσμίαεκτέλεσηςτουέργου180ημερολογιακές ημέρες

από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 1. 13.Προϋποθέσειςσυμμετοχής:


Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

-    Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών   που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ   και που είναι εγκατεστημένα σε:

-     

-    α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

-    β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

-    γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

-    δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

-    Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. ,

-    Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

-    Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

-    Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.

-    Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής :

-    - αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης

-    - αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.

-  Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 8141 ευρώ. i Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 1. 14.Διαδικασίαανάθεσης:Ανοικτή κάτω τωνορίων.
 2. 15.Ησύμβαση δενυποδιαιρείταισετμήματα.
 3. 16.Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικήάποψηπροσφοράμόνοβάσειτιμής(χαμηλότερητιμή)-άρθρο95τουΝ.4412/2016.
 4. ΗμερομηνίαλήξηςτηςπροθεσμίαςυποβολήςτωνπροσφορώνείναιηΔευτέρα ,24/05/2021καιώρα14:00.

 1. 18.Φάκελοι   προσφορών:   Οι   προσφορέςυποβάλλονταιαπότουςενδιαφερομένουςηλεκτρονικά,μέσωτηςδιαδικτυακήςπύληςτουΕΣΗΔΗΣ,μέχριτηνκαταληκτικήημερομηνίακαιώραπουορίζεταιστοάρθρο18τηςπαρούσαςδιακήρυξης,σεηλεκτρονικόφάκελοτουυποσυστήματος.Εντόςτριών(3)εργασίμωνημερώναπότηνηλεκτρονικήυποβολήτωνωςάνωστοιχείωνκαιδικαιολογητικώνπροσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,σεέντυπημορφήκαισεσφραγισμένοφάκελο,ηπρωτότυπηεγγυητικήεπιστολή συμμετοχής.Επισημαίνεται ότι η ενλόγω υποχρέωσηδεν ισχύειγιατις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ.εγγυήσεις τουΤ.Μ.Ε.Δ.Ε.).


 1. 19.Χρόνοςισχύοςπροσφορών:Κάθευποβαλλόμενηπροσφοράδεσμεύειτονσυμμετέχονταστονδιαγωνισμόκατάτηδιάταξητουάρθρου97τουν.4412/2016,γιαδιάστημαΔΕΚΑμηνών,απότηνημερομηνίαλήξηςτηςπροθεσμίαςυποβολής τωνπροσφορών.
 2. 20.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ναζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος τηςπροσφοράςτους καιτης εγγύησης συμμετοχής..
 3. 21.ΗμερομηνίακαιώραηλεκτρονικήςαποσφράγισηςτωνπροσφορώνηΠέμπτη,27/05/2021καιώρα10:00πμ.
 4. 22.Πρόσωπαταοποίαεπιτρέπεταιναπαρίστανταιστηναποσφράγιση:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
 5. 23.Γλώσσαδιαδικασίας:Οιπροσφορέςκαιταπεριλαμβανόμενασεαυτέςστοιχεία,καθώςκαιτααποδεικτικάέγγραφασυντάσσονταιστηνελληνικήγλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφακαι δικαιολογητικάεφαρμόζεται η ΣυνθήκητηςΧάγης της που κυρώθηκεμετον.1497/1984(Α΄188).
 6. 24.Γίνεταιδεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολήπροσφορών.
  1. 25.Χρηματοδότηση:ΤοέργοχρηματοδοτείταιαπότοΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.
  2. 26.Προδικαστικέςπροσφυγές:Κάθεενδιαφερόμενος,οοποίοςέχειήείχεσυμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ήενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσαςαρχήςκατάπαράβασητηςνομοθεσίαςτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςήτηςεσωτερικήςνομοθεσίας,δικαιούταιναασκήσειπροδικαστικήπροσφυγήενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσαςαρχής,προσδιορίζονταςειδικώςτιςνομικέςκαιπραγματικέςαιτιάσειςπουδικαιολογούντοαίτημάτου
  3. 27.Άλλες πληροφορίες: Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και ηέγκριση των όρων δημοπράτησης με την υπ’ αριθμ. 148/2021 απόφαση του Δ.ΣτουΔήμουΖακύνθου.ΤοαποτέλεσματηςδημοπρασίαςθαεγκριθείαπότηνΟικονομικήΕπιτροπήτουΔ.Ζακύνθου.
 7. 28.Αυτή η προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο σύμφωνα μετοάρθρο66τουΝ.4412/2016,στηνιστοσελίδασύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στην ιστοσελίδα «Διαύγεια»diavgeia.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

i               Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης (Πρβ άρθρο 72 παρ. 1 περ. α, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ Δ.Ε.ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ - ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ζάκυνθος, 06/05/2021

Αρ. πρωτ.: 8346


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

 1. Επωνυμία καιδιευθύνσεις:

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ταχ. δ/νση: Πλατεία Διον. Σολωμού 1, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος Κωδικός: NUTS EL621

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimoszak@otenet.gr

τηλ.: 2695361301

φαξ.: 2695361314

Αρμόδια Δ/νση: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ταχ. δ/νση: τ. Δημαρχείο Βανάτου, Βανάτο, Τ.Κ. 29100 Πληροφορίες: Μ.ΠΑΝΤΗ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nikgiatras@1280.syzefxis.gov.gr

τηλ.: 2695360954

φαξ: 2695063768

 1. Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ζακύνθου) www.zakynthos.gov.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.

 1. ΤύποςΑναθέτουσαςΑρχήςκαι Δραστηριότητα πουαυτήασκεί:

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης /Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

 1. 4.Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δενανατίθεταιαπόκεντρικήαρχήαγορών
 2. 5.ΚωδικόςκύριουλεξιλογίουCPV:45233260-9
 3. 6.Είδος Σύμβασης:ΕΡΓΟ
 4. 7.Τόποςεκτέλεσης:Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΥΖΑΚΥΝΘΟΥ.
 5. 8.Τίτλοςέργου:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ Δ.Ε.ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ - ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»
 6. 9.Σύντομηπεριγραφή:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ Δ.Ε.ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ - ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ».
 7. 10.Εκτιμώμενησυνολικήαξία:ευρώ(χωρίςΦ.Π.Α.24%)
 8. 11.Απαγορεύονταιοι εναλλακτικέςπροσφορές.
 9. 12.Διάρκειασύμβασης:Προθεσμίαεκτέλεσηςτουέργου365ημερολογιακές ημέρες

από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 1. 13.Προϋποθέσειςσυμμετοχής:


Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

-    Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών   που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ   και που είναι εγκατεστημένα σε:

-     

-    α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

-    β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

-    γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

-    δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

-    Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. ,

-    Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

-    Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

-    Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.

-    Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής :

-    - αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης

-    - αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.

-  Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 8875 ευρώ. i Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 1. 14.Διαδικασίαανάθεσης:Ανοικτή κάτω τωνορίων.
 2. 15.Ησύμβαση δενυποδιαιρείταισετμήματα.
 3. 16.Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικήάποψηπροσφοράμόνοβάσειτιμής(χαμηλότερητιμή)-άρθρο95τουΝ.4412/2016.
 4. ΗμερομηνίαλήξηςτηςπροθεσμίαςυποβολήςτωνπροσφορώνείναιηΠαρασκευή,25/05/2021καιώρα14:00.

 1. 18.Φάκελοι   προσφορών:   Οι   προσφορέςυποβάλλονταιαπότουςενδιαφερομένουςηλεκτρονικά,μέσωτηςδιαδικτυακήςπύληςτουΕΣΗΔΗΣ,μέχριτηνκαταληκτικήημερομηνίακαιώραπουορίζεταιστοάρθρο18τηςπαρούσαςδιακήρυξης,σεηλεκτρονικόφάκελοτουυποσυστήματος.Εντόςτριών(3)εργασίμωνημερώναπότηνηλεκτρονικήυποβολήτωνωςάνωστοιχείωνκαιδικαιολογητικώνπροσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,σεέντυπημορφήκαισεσφραγισμένοφάκελο,ηπρωτότυπηεγγυητικήεπιστολή συμμετοχής.Επισημαίνεται ότι η ενλόγω υποχρέωσηδεν ισχύειγιατις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ.εγγυήσεις τουΤ.Μ.Ε.Δ.Ε.).


 1. 19.Χρόνοςισχύοςπροσφορών:Κάθευποβαλλόμενηπροσφοράδεσμεύειτονσυμμετέχονταστονδιαγωνισμόκατάτηδιάταξητουάρθρου97τουν.4412/2016,γιαδιάστημαΔΕΚΑμηνών,απότηνημερομηνίαλήξηςτηςπροθεσμίαςυποβολής τωνπροσφορών.
 2. 20.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ναζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος τηςπροσφοράςτους καιτης εγγύησης συμμετοχής..
 3. 21.ΗμερομηνίακαιώραηλεκτρονικήςαποσφράγισηςτωνπροσφορώνηΔευτέρα,28/05/2021καιώρα10:00πμ.
 4. 22.Πρόσωπαταοποίαεπιτρέπεταιναπαρίστανταιστηναποσφράγιση:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
 5. 23.Γλώσσαδιαδικασίας:Οιπροσφορέςκαιταπεριλαμβανόμενασεαυτέςστοιχεία,καθώςκαιτααποδεικτικάέγγραφασυντάσσονταιστηνελληνικήγλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφακαι δικαιολογητικάεφαρμόζεται η ΣυνθήκητηςΧάγης της που κυρώθηκεμετον.1497/1984(Α΄188).
 6. 24.Γίνεταιδεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολήπροσφορών.
  1. 25.Χρηματοδότηση:ΤοέργοχρηματοδοτείταιαπότοΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.
  2. 26.Προδικαστικέςπροσφυγές:Κάθεενδιαφερόμενος,οοποίοςέχειήείχεσυμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ήενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσαςαρχήςκατάπαράβασητηςνομοθεσίαςτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςήτηςεσωτερικήςνομοθεσίας,δικαιούταιναασκήσειπροδικαστικήπροσφυγήενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσαςαρχής,προσδιορίζονταςειδικώςτιςνομικέςκαιπραγματικέςαιτιάσειςπουδικαιολογούντοαίτημάτου
  3. 27.Άλλες πληροφορίες: Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και ηέγκριση των όρων δημοπράτησης με την υπ’ αριθμ. 148/2021 απόφαση του Δ.ΣτουΔήμουΖακύνθου.ΤοαποτέλεσματηςδημοπρασίαςθαεγκριθείαπότηνΟικονομικήΕπιτροπήτουΔ.Ζακύνθου.
 7. 28.Αυτή η προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο σύμφωνα μετοάρθρο66τουΝ.4412/2016,στηνιστοσελίδασύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στην ιστοσελίδα «Διαύγεια»diavgeia.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

i               Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης (Πρβ άρθρο 72 παρ. 1 περ. α, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).

Εγγραφές & Επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ζακύνθου, για το σχολικό έτος 2021-2022

                                                                                    Ζάκυνθος 06/05/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                                                                              

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΠΑΙΔΙΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγγραφές & Επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ζακύνθου, για το σχολικό έτος 2021-2022

 Αγαπητοί Γονείς, 

     Οι νέες αιτήσεις καθώς και οι αιτήσεις επανεγγραφών νηπίων και βρεφών για 

  την σχολική περίοδο 2021-2022  ξεκινούν την  10η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα,    

  με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα.

Σας γνωρίζουμε ότι:

Το ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφ/κοί Σταθμοί Δήμου Ζακύνθου για το σχολ. έτος 2021-2022 θα λειτουργήσει τα παρακάτω Τμήματα Προσχολικής Αγωγής:

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

1Ος Παιδικός σταθμός Αγίου Διονυσίου

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΜΑΛΙΑ

26950-48771

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

2ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός Κρυονερίου

ΑΝΔΡΕΩΛΑ ΜΑΡΙΑ

26950-23551

           49426

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

3ο΅  Παιδικός Σταθμός Καλλιπάδου

ΤΟΥΡΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

26950-61749

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

4ο΅  Παιδικός Σταθμός Λιθακιάς

ΝΗΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

26950-51074

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

5ος Παιδικός Σταθμός Αργασίου

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΑΓΝΗ

26950-29478

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

6ος  Παιδικός Σταθμός Κατασταρίου

ΚΑΛΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

26950-85190

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 
                   

-  Στους παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών(30μηνών)  έως την ηλικία εγγραφής  τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (δημόσιο νηπιαγωγείο)

-  Στον 2ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Κρυονερίου λειτουργεί ένα (1) νηπιακό τμήμα και δύο (2) βρεφικά  στα οποία γίνονται δεκτά βρέφη από 8 μηνών.

Η απαιτούμενη ηλικία πρέπει να συμπληρώνεται κατά τη

1η Σεπτεμβρίου που

ξεκινά το σχολικό έτος.

1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

     Η αίτηση συμμετοχής καθώς και λοιπά δικαιολογητικά θα διατίθενται:

   - στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζακύνθου  www.zakynthos.gov.gr 

   - στους  Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς κατόπιν ραντεβού και

     τηρώντας  τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας λόγω του COVID-19.

2.  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

     Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται  κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα

    ΜΟΝΟ

Στους παιδικούς/βρεφ/κούς σταθμούς,  από  09:00 έως 12:30,  καθημερινά κατόπιν ραντεβού  με την προϊσταμένη του σταθμού   και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα εσωκλείονται τα παρακάτω:

  

α) ΕΝΤΥΠΟ  1 (Αίτηση εγγραφής)

β) ΕΝΤΥΠΟ  2 (Φάκελος με κατάσταση υγείας παιδιού

     γ) ΕΝΤΥΠΟ  3 (Πληροφοριακά στοιχεία απαιτούμενων δικαιολογητικών που                             

         συνοδεύουν την αίτηση) 

     δ) ΕΝΤΥΠΟ 4  Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής νηπίου/βρέφους           

     ε) Απαιτούμενα δικαιολογητικά

και στον οποίο εξωτερικά, θα αναγράφονται υποχρεωτικά, τα παρακάτω:

                                 ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ»,

Παιδικός Σταθμός ……………………

ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  νηπίου/βρέφους   

ή

ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  νηπίου/βρέφους     

           

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Οι αιτήσεις επανεγγραφών υπάγονται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτούνται κανονικά (ΦΕΚ 4249/ Τ.Β’/5-12-2017).
 • Σχετικά με την εγγραφή δύο (2) ή περισσότερων παιδιών μιας οικογένειας, υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση για το καθένα, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Ως προς τη δήλωση δομών, υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης έως και τριών (3) εναλλακτικών επιλογών κατά σειρά προτίμησης.
  • Σχετικά με τη σωστή επιλογή δομής, υπολογίζεται η ηλικία που συμπληρώνει το βρέφος-νήπιο, την 1/9/2021.
 • Σε περιπτώσεις ισοψηφίας των μορίων, επιλέγονται τα παιδιά που οι αιτήσεις τους έχουν το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα και αν προκύψει ισοψηφία και στο οικογενειακό εισόδημα, τότε πραγματοποιείται κλήρωση.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ το έντυπο της  αίτησης πρέπει να είναι υπογεγραμμένο
 • Αιτήσεις που κατατίθενται μετά την 31η Μαϊου 2021 θα θεωρούνται ως εκπρόθεσμες, Θα μοριοδοτούνται με το ισχύον σύστημα ξεχωριστά και θα εξυπηρετούνται εφόσον::

υπάρχουν κενές θέσεις     και

έχουν ικανοποιηθεί οι εμπρόθεσμες αιτήσεις.

 3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 Α. Η επεξεργασία όλων των αιτήσεων εγγραφής (επανεγγραφές και νέες επιλογές) και η διαδικασία επιλογής βρεφών και νηπίων γίνεται από ειδική Επιτροπή βάσει μοριοδότησης κριτηρίων που ορίζονται με απόφαση Δ.Σ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

1.

Κάτοικος

                20   μόρια

2.

Παιδί ορφανό και από τους δυο γονείς

                50   μόρια

3.

Μονογονεϊκή οικογένεια

                20   μόρια

4.

Διαζευγμένοι ή σε Διάσταση (γονείς)

               15    μόρια

5.

Γονέας ΑΜΕΑ με 67% αναπηρία

              30   μόρια

 6.

Παιδί  ΑΜΕΑ με 67% αναπηρία στην οικογένεια

               30   μόρια

 7.

Παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών

               50   μόρια

8. 

Τρίτεκνη οικογένεια

              20   μόρια

9.

Πολύτεκνη οικογένεια (τετράτεκνη)

                25 μόρια

(+10 μόρια για κάθε επιπλέον παιδί)

10.

Παιδί που φιλοξενήθηκε στις δομές μας το σχ. έτος 2019-20 με την προϋπόθεση να μην υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα.

                10   μόρια

11.

Αδέρφια δίδυμα, τρίδυμα και άνω

                10  μόρια

12.

Γονείς μισθωτοί με πλήρη ή μερική απασχόληση

                  50   μόρια

13.

Ανεργία και των δύο γονέων

                  20   μόρια

14.

Ανεργία ένας από τους δυο γονείς

                 10   μόρια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (Για εισοδήματα)

 1.

  0.000,00€      ---        20.000,00€

20 μόρια

 2.

20.001,00€       ---       40.000,00€

10 μόρια

 3.

40.001,00€       και άνω       

  0 μόρια

Β. Η διαδικασία της Α επιλογής, (σειρά προτίμησης π.σ. στην αίτηση), γίνεται με βάση την δυναμικότητα του κάθε σταθμού με φθίνουσα σειρά μορίων από τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί σε κάθε σταθμό.

Γ. Για τις επόμενες επιλογές θα υπάρξει ενιαία λίστα επιλαχόντων  για όλους τους σταθμούς. Η συμπλήρωση κενών που μπορεί να υπάρξουν με συμπληρωματικές επιλογές θα γίνεται με βάση αυτή την ενιαία λίστα ώστε να εξασφαλίζει όριο μορίων σε όλους τους σταθμούς.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ

  Α. Η μηνιαία εισφορά των Γονέων στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς  για το έτος 2021-2022 ισχύει ως   εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για εισοδήματα

Μηνιαίο πληρωτέο ποσό

Νηπιακό  Τμήμα

                   0,00€ -    5.000,00€

                      60,00  €

           5.001.00€ – 10.000,00€

                      80,00  €

         10.001,00€ – 20.000,00€

                    100,00  €

          20.001,00€  και άνω

                    120,00  €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για εισοδήματα

Μηνιαίο πληρωτέο ποσό

Βρεφικό Τμήμα

           0,00€ - 40.000,00€

                    120,00€

         40.001,00€  και άνω

                    140,00€

 1. Σε περίπτωση πολύ χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος ο Γονέας  μπορεί με έγγραφη

   αίτησή του και κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών που θα ζητηθούν

   υπηρεσιακά να μπορεί να λάβει μείωση στη μηνιαία εισφορά του ή και απαλλαγή .

 2. Για δύο (2) παιδιά της ίδιας οικογένειας, μείωση στα τροφεία για το 2ο παιδί πενήντα τοις εκατό        

   (50%).

 3. Για Πολύτεκνες Οικογένειες, Μονογονεϊκές Οικογένειες, Ανύπαντρες ή Διαζευγμένες Μητέρες

    μείωση στα τροφεία πενήντα τοις εκατό (50%).

 4. Για Νήπια/βρέφη που εισέρχονται στους Δ.Π.Σ., στο 1ο 15νθήμερο του μήνα θα χρεώνονται

   ολόκληρο τον μήνα, ενώ εάν εισέρχονται μετά το πρώτο 15νθήμερο, θα χρεώνονται το μισό (50%).

 5. Για Οικογένειες με αναπηρία γονέα από 75% κα άνω έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%).

 6. Μέχρι την 15η Ιουνίου κάθε έτους θα πρέπει να έχει γίνει οριστική εξόφληση των εισφορών,

   ειδάλλως η οφειλή θα βεβαιώνεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ζακύνθου σύμφωνα με   

   την ισχύουσα νομοθεσία.

 7. Η ετήσια οικονομική εισφορά μπορεί να προπληρωθεί εφάπαξ με έκπτωση 15% εφόσον

καταβληθεί το αργότερο σε ενάμιση μήνα από την ημερομηνία εγγραφής του παιδιού

 8. Για εγγραφές κατά την διάρκεια του σχολ. έτους και μετά την 25η του μήνα υποβολής της αίτησης

δεν θα καταβάλλονται τροφεία.

 9. Δεν γίνεται απαλλαγή ή μείωση της μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής στις περιπτώσεις απουσίας

  (ολιγοήμερης ή παρατεταμένης) του παιδιού από τον Βρεφονηπιακό ή Παιδικό Σταθμό, εκτός

  εξαιρετικών περιπτώσεων που αποδεικνύονται με δικαιολογητικά κατά περίπτωση(π.χ. νοσηλεία

  τέκνου κ.λ.π.)

10. Σε καμία περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική συμμετοχή που έχει ήδη

  καταβληθεί. Επίσης η εισφορά του μηνός κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση διαγραφής

  καταβάλλεται κανονικά ανεξαρτήτως αριθμού παρουσιών του νηπίου/βρέφους.

11. Αν κάποιος γονέας επιθυμεί την διαγραφή του παιδιού του για σοβαρούς λόγους όπως π.χ.

  μετάθεση σε άλλο Νομό, λόγοι υγείας κ.α. είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει αίτηση στη

  Διεύθυνση του Ν.Π.Δ.Δ., διαφορετικά συνεχίζει να πληρώνει την μηναία εισφορά κανονικά.

12. Οι υπάλληλοι Τραπεζών, ΔΕΚΟ και λοιπών εταιρειών ανωνύμων ή μη, εφόσον εισπράττουν

επίδομα για τον παιδικό σταθμό, θα καταβάλλουν στο σύνολο του, όποιο ποσό τους επιχορηγεί η

υπηρεσία τους, ανεξαρτήτως εάν το εισπράττουν προσωπικά αυτοί ή εάν το καταβάλλουν οι

υπηρεσίες τους απευθείας στο Δήμο. Εάν το ποσό που καταβάλλει η υπηρεσία του είναι μικρότερο

από τα ανωτέρω προβλεπόμενα, ο γονέας υποχρεούται να καταβάλει την διαφορά.

 

Η μηνιαία οικονομική εισφορά καταβάλλεται, με μέριμνα των γονέων και κηδεμόνων κατά

κυριότητα και τηρώντας τα μέτρα αντιμετώπισης και αποφυγής εξάπλωσης του COVID-19, μέσω

ηλεκτρονικής πληρωμής στον αριθμό λογαριασμού που θα τους γνωστοποιηθεί στο 2 ο μισό του

μηνός Σεπτεμβρίου, ή κατόπιν επικοινωνίας, με την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Ζακύνθου,

(τηλ.26953-61354-355), έως την 10 η εκάστου μήνα. Ως καταθέτης θα αναγράφεται το

Ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του υπόχρεου και στην αιτιολογία το όνομα του βρέφους/νηπίου).

Διακανονισμός της οφειλής καθιστά ταμειακώς ενήμερο τον αιτούντα. Επιπλέον Γονείς με

οικονομικές εκκρεμότητες περασμένων ετών, δεν θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση

εγγραφής ή επανεγγραφής του τέκνου τους στους παιδικούς σταθμούς. Καμία οικονομική

δοσοληψία δεν επιτρέπεται με το προσωπικό των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής.

 5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 Για τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και  το «Πρόγραμμα Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), το ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ’» Δήμου Ζακύνθου θα συμμετέχει με τις δομές του και για το σχολικό έτος 2021-2022.

 Ως εκ τούτου η διαδικασία επιλογής και έγκρισης των αιτήσεων είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τη διαθεσιμότητα των θέσεων που θα προκύψουν σε κάθε Σταθμό, μετά από τη συμμετοχή του φορέα μας στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Συνεπώς, πρώτα θα δημοσιευτούν τα αποτελέσματα του προγράμματος ΕΣΠΑ από την ΕΕΤΑΑ και κατόπιν θα αναρτηθούν τα οικεία αποτελέσματα για τις εναπομείνασες θέσεις, σε κάθε έναν από τους Σταθμούς μας. Γι’ αυτό τον λόγο η υπηρεσία μας προτρέπει όλους τους Γονείς, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια για την ένταξή τους στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» και του «Προγράμματος Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολική ηλικίας», της Ε.Ε.Τ.Α.Α., να υποβάλλουν εκεί αίτηση, στο χρονικό διάστημα που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, για την πιθανότερη εξασφάλιση θέσης στις δομές μας  με Αξία Τοποθέτησης. (VOUCHER).

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα λάβει χώρα:

- στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζακύνθου         www.zakynthos.gov.gr

- στα γραφεία της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών (Κρυονερίου 3).

-  στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Σχετικά με την εγγραφή των βρεφών και των νηπίων που θα επιλεγούν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ (με voucher), θα ισχύουν τα εξής:

-        Οι επανεγγραφές και οι νέες επιλογές θα επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας  

σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης

 • Οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών επέχουν θέση αποδοχής των όρων λειτουργίας της ΔιεύθυνσηςΠαιδικώνκαιΒρεφονηπιακώνΣταθμώνΔήμου Ζακύνθου. Οι Γονείς ωφελούμενοι των προγραμμάτων ΕΣΠΑ μετά την ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. οφείλουν να προσκομίσουν το voucher για την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγγραφής στις Δομές του Φορέα μας. Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης θα πρέπει να γίνει άμεσα έγγραφη αίτηση διαγραφής του νηπίου/βρέφους προκειμένου να καλυφθεί η κενή θέση από την λίστα επιλαχόντων και με οικονομική επιβάρυνση δύο (2) μηνών ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι Γονείς βάσει των ετήσιων εισοδημάτων τους.
 • Τα παιδιά των εγγραφών και επανεγγραφών εκτός του Προγράμματος ΕΣΠΑ θα ξεκινήσουν την 1-9-2021 ενώ οι τα ωφελούμενα νήπια/βρέφη των επιδοτούμενων προγραμμάτων αμέσως μετά των ολοκλήρωση των διαδικασιών υπογραφής των συμβάσεων.

                           

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

       ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

   1. Αίτηση (ΕΝΤΥΠΟ 1).

   2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου 3μήνου),  Εάν δεν είναι στην Ελληνική

       γλώσσα θα πρέπει, να συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση (τελευταίου 3μήνου), από το  

       Υπουργείο  Εξωτερικών ή από μεταφραστικό γραφείο.

       Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται η προσκόμισή του, καθώς και τα  

       εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο μερών.

   3. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο  

       εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων    Αν δεν υπάρχει  το εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους  

       τότε δύναται να υποβληθεί του προηγουμένου οικ. έτους με την υποχρέωση  τον Σεπτέμβριο  

       να προσκομιστεί στον σταθμό φιλοξενίας η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου τρέχοντος  

       έτους

     Για τους μη υπόχρεους σε υποβολή φορολογικής δήλωσης κρίνεται απαραίτητη,     βεβαίωση 

       απαλλαγής από την εφορία.

     4.       Αποδεικτικό κατοικίας (ανά περίπτωση):

                                                   

 • ΔΕΗ ή άλλη εταιρεία(τελευταίου 3μηνου) υποχρεωτικά στο όνομα ενός εκ των 2 γονέων ή
 • ΕΥΔΑΠ (τελευταίου 3μηνου) υποχρεωτικά στο όνομα ενός εκ των 2 γονέων ή
 • ΟΤΕ ή άλλη εταιρεία (τελευταίου 3μηνου) υποχρεωτικά στο όνομα ενός εκ των 2 γονέων ή
 • Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου υποχρεωτικά στο όνομα ενός εκ των 2 γονέων

                  Η φιλοξενία δεν αποτελεί απόδειξη κατοικίας.

     5.   Ατομικό δελτίο υγείας του παιδιού,   (ΕΝΤΥΠΟ 2),  συμπληρωμένη απαραιτήτως από       

           παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας με τα προβλεπόμενα για την ηλικία του 

           νηπίου εμβόλια. Επίσης, πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Μantoux. 

           Εφόσον δεν υπάρχει πιστοποιημένη απόδειξη εμβολιασμού του βρέφους/νηπίου, 

           τούτο δεν μπορεί να εγγραφεί στην δύναμη των τμημάτων προσχολικής αγωγής του

           ν.π.δ.δ.

     6    Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής τέκνου.(ΕΝΤΥΠΟ 4)

     7.   Κατάσταση συνημμένων δικαιολογητικών (ΕΝΤΥΠΟ 3)

     8.   Δικαιολογητικά εργασίας (ανά περίπτωση): (αφορούν και τους 2 γονείς.

1.  ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:

 • Αναγγελία πρόσληψης ή Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη, η οποία θα αναφέρει υποχρεωτικά εάν πρόκειται για πλήρη ή μερική απασχόληση και η ημερομηνία πρόσληψης  να είναι προγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.ή
  εργόσημο
  (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών).

 2. ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

 •    Βεβαίωση εργασίας, όπου θα αναφέρεται η σχέση εργασίας του υπαλλήλου ( μόνιμος, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) και η ημερομηνία έκδοσης θα είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.

3.  ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ:

 •   Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ
 •   Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης  του 

     επιτηδεύματος.

4.  ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ:

 • Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. απ’ όπου θα επιβεβαιώνεται η ασφάλιση κατά το έτος 2019.

                   5.  ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

 • Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, υποχρεωτικά με ημερομηνία προγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης ή
 • Βεβαίωση του χρόνου ανεργίας από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

 

          

      9.  ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

α. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου του             

    διαζευκτηρίου  (σε περίπτωση που δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής

    κατάστασης).

                  β. Σε περίπτωση γονέων που βρίσκονται σε διάσταση απαιτείται:

 • Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση.
 • Δικαστική απόφαση, που θα αναφέρεται η επιμέλεια του παιδιού.

                    (Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της δημοσίευσης της 

                     παρούσας πρόσκλησης). Όταν δεν αποδεικνύεται η διάσταση, θα προσκομίζονται 

                     κανονικά τα  δικαιολογητικά και των 2 γονέων.

 γ. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (για ορφανό παιδί), εάν  αυτό δεν 

     αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 δ. Για τις αιτήσεις επανεγγραφών βρεφών-νηπίων, κρίνεται απαραίτητο, να έχουν εξοφληθεί 

    τα  τροφεία προηγούμενης χρήσης  για όσους καταβάλουν μηνιαία εισφορά.

 ε. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων:

 • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφρασή του (αν δεν είναι σε λατινική γραφή).
 • Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα ή αντίγραφο αίτησης, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύεται.

     στ. Σε περίπτωση γονέων με παιδί στην οικογένεια που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με  

           ποσοστό   αναπηρίας 67% και άνω ή γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό       

           αναπηρίας  67%, και άνω απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση  

          από Δημόσιο  Νοσοκομείο  (σε ισχύ).

  ζ. Βεβαίωση από το ίδρυμα φιλοξενίας.( Για Παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο

      δομών κατά της βίας των γυναικών).

               10.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

          Όλα τα ως ανωτέρω δικαιολογητικά εγγραφής με την προϋπόθεση να έχουν εξοφληθεί τα τροφεία        

        της  προηγούμενης περιόδου, 2020-2021). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην   

       οικογενειακή κατάσταση, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

11.    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ                                        

 1. Αναπηρία γονέων ή τέκνου: Αντίγραφο απόφασηςΚΕΠΑ.
 2. Πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους τρίτεκνους και Πιστοποιητικό ΑΣΠΕ για τουςπολύτεκνους.
 3. Άγαμοι γονείς: Πιστοποιητικό οικογενειακήςκατάστασης
 4. Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση: Βεβαίωση επιμέλειας μόνιμης ή προσωρινής αρμόδιου δικαστηρίου και διαζευκτήριο. Η διάσταση πιστοποιείται με έγγραφο Πρωτοδικείου και όχι με ΥπεύθυνηΔήλωση.

           12.   Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο

                                                                                    ΕΝΤΥΠΟ   1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                                                                                                Hμερομηνία: ……………….

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ  & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ                                                                                            Αρ. Πρωτ…………………….

ΣΤΑΘΜΟΙ

                                                                                                                                       Προς  το  Δ.Σ.  Του   Ν.Π.Δ.Δ.

                                                                            

 1. 1.ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΤΗΣΗΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ(ΔΗΛΩΣΤΕ  ΜΕ  Χ )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

Α.Φ.Μ

Α.Φ.Μ

Δ.Ο.Υ

Δ.Ο.Υ

Α.Δ.Τ

Α.Δ.Τ

ΑΣΦΑΛ. ΤΑΜΕΙΟ

ΑΣΦΑΛ. ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ

Τ.Κ

Τ.Κ

ΤΗΛ.ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΤΗΛ.ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΟ

ΚΙΝΗΤΟ

e-mail

e-mail

     2.  ΤΡΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΔΗΛΩΣΤΕ « 1, 2, 3», ΣΤΗΝ ΣΤΗΛΗ «ΕΠΙΛΟΓΗ»)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ & ΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ

1Ος Παιδικός σταθμός Αγίου Διονυσίου

26950-48771

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΜΑΛΙΑ

2ος  Παιδικός Σταθμός Κρυονερίου

26950-23551

ΑΝΔΡΕΩΛΑ ΜΑΡΙΑ

3ο΅  Παιδικός Σταθμός Καλλιπάδου

26950-61749

ΤΟΥΡΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

4ο΅  Παιδικός Σταθμός Λιθακιάς

26950-51074

ΝΗΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

5ος   Παιδικός Σταθμός Αργασίου

26950-29478

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΑΓΝΗ

6ος  Παιδικός Σταθμός Κατασταρίου

26950-85190

ΚΑΛΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

    3. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΚΥΚΛΩΣΕΤΕ «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ»

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΩΝ

ΜΕΤΡΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΩΝ

ΧΡΗΣΗ

ΠΑΝΑΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

           

 

 

 

ΑΠΟΧΏΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΥΣ/ΝΗΠΙΟΥ

ΑΠΟΧΏΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΥΣ/ΝΗΠΙΟΥ

   

13:30

16:00

      4. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΚΥΚΛΩΣΕΤΕ

     

 

                

 

     5.  ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΟΛΟΙ  ΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ  

                      ΝΑ  ΚΥΚΛΩΣΕΤΕ ΤΑ «ΝΑΙ» ΚΑΙ ΤΑ «ΟΧΙ» ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ

Προτίθεμαι να καταθέσω αίτηση και με το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Α) Θα καταβάλω το μηνιαίο αντίτιμο παροχής υπηρεσιών από τον μήνα εγγραφής μέχρι και την 31η Ιουλίου του έτους 2021 εκτός και αν έχει διακοπεί η φιλοξενία του παιδιού μου στον φορέα σας με πράξη διαγραφής από τον νόμιμο κηδεμόνα.

Β) Με την υπογραφή της παρούσας, δηλώνω ρητά ότι συναινώ και παρέχω τη συγκατάθεσή μου στον Φορέα σας για επεξεργασία1 των προσωπικών δεδομένων που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα και στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679).

Γ) Όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που καταθέτω είναι γνήσια και αληθή .

Δ)  Εάν λάβω voucher για κάποιο από τα προγράμματα ΕΣΠΑ θα προσκομίσω τούτο άμεσα στην Δομή στην οποία έχω γίνει δεκτός προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του τέκνου μου μέσω του προγράμματος. Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης θα υποβάλλω άμεσα έγγραφη αίτηση διαγραφής καταβάλλοντας την προβλεπόμενη οικονομική επιβάρυνση των δύο )2) μηνών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα.

Ε) Η παρούσα αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης αποδοχής των όρων λειτουργίας της Διεύθυνσης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ζακύνθου.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ        /202..............

Ο/Η ΑΙΤ…

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)………………………………….

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

     ΕΥΡΩ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

                                                                                            ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ

1.Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εγγραφή/επανεγγραφή των παιδιών στον φορέα, την παροχή διατροφής και ιατρικής παρακολούθησης καθώς και της μεταξύ μας επικοινωνίας.

                                                                                               ΕΝΤΥΠΟ  2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ   

                  

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΗΠΙΟΥ/ΒΡΕΦΟΥΣ

(Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο)

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………….............................................

Ημερομηνία γέννησης:…………………………………………………………………………………………….

Βάρος σώματος:……………………………………………………………………………………………...........

Χρόνιο  νόσημα:………………………………………………………………………………………………….....

Αλλεργικές εκδηλώσεις (Φάρμακα, τροφές, κλπ.):…………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………………………………………..

Ανάπτυξη:…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………….………………………………………

Εξέταση κατά συστήματα:

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….………………………………………………………

Έλλειψη G6PD                   

                 ΝΑΙ                    ΟΧΙ

Επεισόδιο σπασμών:                 

                                      ΝΑΙ                ΟΧΙ

Εάν ναι, αιτία.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................../....................................................................................................................................................................

Υπάρχουν φάρμακα που δεν πρέπει να παίρνει

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

Άλλες παρατηρήσεις:

……………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………………………………………..

Ο/Η ………………………………………………………………………………………………………………..είναι πλήρως εμβολιασμένος/-η για την ηλικία του και υγιής. Μπορεί να φιλοξενηθεί σε βρεφικό-παιδικό σταθμό  και να συμμετέχει στις επιτηρούμενες δραστηριότητες του σταθμού (π.χ. γυμναστικές ασκήσεις μουσικοκινητική κ.λ.π.)

Ηερομηνία …………/…………/202….

                                                                                                                                    Ο  ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

                                                                                                                                        ΕΝΤΥΠΟ 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ                      

                                                

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Καταγράψτε εδώ τα δικαιολογητικά-έγγραφα που επισυνάπτετε.

Η Προϊσταμένη  η οποία είναι υπεύθυνη για την παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, ελέγχει αν όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ περιέχονται στο φάκελο κατάθεσης και σημειώνει με X το αντίστοιχο κουτί. Με την παραλαβή της αίτησης η αρμόδια υπάλληλος θα παραδίδει στον αιτούντα τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου. Οι εγκεκριμένες αιτήσεις στο τέλος της διαδικασίας θα  αναγράφονται στη λίστα με δικαιούχο τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής.

Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και της υποβολής των συνημμένων δικαιολογητικών είναι αποκλειστικά του αιτούντος.

A/A

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

                                                                                                             Ζάκυνθος …../…../202….

                                                                                                                  

                                                                                                                           Ο/Η ΑΙΤ………

                                                                                                                   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

                                                                                                                                                                      ΕΝΤΥΠΟ   4

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

 

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

Τόπος Γέννησης:

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

 

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

                               

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Θα παραλαμβάνω το παιδί/παιδιά μου από τον Παιδικό Σταθμό

Σε περίπτωση απουσίας μου θα παραλαμβάνει το παιδί μου από τον Παιδικό Σταθμό

ο/η                                                   κάτοχος του ΑΔΤ                                                 

Και ελείψει αυτού ο/η                                                 κάτοχος του ΑΔΤ

Σε περίπτωση αλλαγής των προσώπων που εξουσιοδοτώ να παραλαμβάνουν το παιδί μου, υποχρεούμαι να ενημερώσω σχετικά τον Παιδικό Σταθμό

Η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα.

 (4)

Ημερομηνία:      ……….20……

                                                                                                                                                                                                       Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

χορήγηση βεβαιώσεων ακατάσχετου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

της υπ. αρ. 33862/6-05-2019 ΚΥΑ

Ζάκυνθος, 26/04/2021

        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις που Τράπεζες έχουν παρακρατήσει μέρος της οικονομικής ενίσχυσης δικαιούχων για ζημίες που υπέστη η οικοσκευή των πρώτων κύριων κατοικιών τους, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 271 του Νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/ 19-07-2018 Τεύχος Α’) τα ποσά αυτών των οικονομικών ενισχύσεων είναι ακατάσχετα και αυτού του είδους οι οικονομικές ενισχύσεις δεν κατάσχονται, ούτε συμψηφίζονται με οποιουδήποτε είδους ή κατηγορία οφειλών των δικαιούχων

Προκειμένου να διορθωθεί από τις Τράπεζες το πρόβλημα αυτό και να αποδοθούν στους δικαιούχους τα παρακρατηθέντα ποσά, η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή για τον «ΙΑΝΟ» παρέχει βεβαιώσεις για το ακατάσχετο αυτών των οικονομικών ενισχύσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους πρόβλημα μπορούν να προσέρχονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ζακύνθου, στον 1ο όροφο του «Μικρού Διοικητηρίου» είσοδος από την οδό Τάλμποτ Κεφαλληνού, από 8:45’πμ έως 13:45’ μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη 28/04, προκειμένου να λάβουν τις σχετικές βεβαιώσεις ακατάσχετου για να τις Τραπεζικές Υπηρεσίες.

Πληρ. στο τηλ. 2965362174

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΟΙΚ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις που Τράπεζες έχουν παρακρατήσει
μέρος της οικονομικής ενίσχυσης δικαιούχων για ζημίες που υπέστη η
οικοσκευή των πρώτων κύριων κατοικιών τους, παρά το γεγονός ότι
σύμφωνα με το άρθρο 271 του Νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/ 19-07-2018
Τεύχος Α’) τα ποσά αυτών των οικονομικών ενισχύσεων είναι ακατάσχετα
και αυτού του είδους οι οικονομικές ενισχύσεις δεν κατάσχονται, ούτε
συμψηφίζονται με οποιουδήποτε είδους ή κατηγορία οφειλών των
δικαιούχων
Προκειμένου να διορθωθεί από τις Τράπεζες το πρόβλημα αυτό και να
αποδοθούν στους δικαιούχους τα παρακρατηθέντα ποσά, η Οικονομική
Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή για τον
«ΙΑΝΟ» παρέχει βεβαιώσεις για το ακατάσχετο αυτών των οικονομικών
ενισχύσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους πρόβλημα
μπορούν να προσέρχονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ζακύνθου, στον 1 ο όροφο του «Μικρού
Διοικητηρίου» είσοδος από την οδό Τάλμποτ Κεφαλληνού, από 8:45’πμ
έως 13:45’ μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη 28/04, προκειμένου να λάβουν
τις σχετικές βεβαιώσεις ακατάσχετου για να τις Τραπεζικές Υπηρεσίες.
Πληρ. στο τηλ. 2965362174

Μεσογειακό Κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ»

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

της υπ. αρ. 33862/6-05-2019 ΚΥΑ

Ζάκυνθος, 22/04/2021

        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Άρχισε (σήμερα το πρωί) 22/04/2021 από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ζακύνθου η απόδοση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων των οικονομικών ενισχύσεων για τις ζημίες από το Μεσογειακό Κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» στην οικοσκευή και για μικρής κλίμακας επισκευές για τις πρώτες και κύριες κατοικίες 454 νοικοκυριών, συνολικού ποσού 1.079.744,00 €

Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 271 του Νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/ 19-07-2018 Τεύχος Α’) τα ποσά αυτών των οικονομικών ενισχύσεων είναι ακατάσχετα και αυτού του είδους οι οικονομικές ενισχύσεις δεν κατάσχονται, ούτε συμψηφίζονται με οποιουδήποτε είδους ή κατηγορία οφειλών των δικαιούχων.

Σε ότι αφορά την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών για τις αποθήκες ή βοηθητικούς χώρους, αναμένεται, ακόμη, η έγκριση του υποβληθέντος από την 17/03/2021, αιτήματος χορήγησης της πίστωσης στο Δήμο από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Απόδοση στους δικαιούχους οικ. ενισχ. για ΙΑΝΟ από Δήμο Ζακύνθου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

της υπ. αρ. 33862/6-05-2019 ΚΥΑ

Ζάκυνθος, 22/04/2021

        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Άρχισε (σήμερα το πρωί) 22/04/2021 από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ζακύνθου η απόδοση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων των οικονομικών ενισχύσεων για τις ζημίες από το Μεσογειακό Κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» στην οικοσκευή και για μικρής κλίμακας επισκευές για τις πρώτες και κύριες κατοικίες 454 νοικοκυριών, συνολικού ποσού 1.079.744,00 €

Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 271 του Νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/ 19-07-2018 Τεύχος Α’) τα ποσά αυτών των οικονομικών ενισχύσεων είναι ακατάσχετα και αυτού του είδους οι οικονομικές ενισχύσεις δεν κατάσχονται, ούτε συμψηφίζονται με οποιουδήποτε είδους ή κατηγορία οφειλών των δικαιούχων.

Σε ότι αφορά την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών για τις αποθήκες ή βοηθητικούς χώρους, αναμένεται, ακόμη, η έγκριση του υποβληθέντος από την 17/03/2021, αιτήματος χορήγησης της πίστωσης στο Δήμο από το Υπουργείο Εσωτερικών.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ζάκυνθος, 13/4/2021

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ»

Ο Δήμος Ζακύνθου ανακοινώνει ότι αύριο Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 θα κλείσει η Αλεξάνδρου Ρώμα από το ύψος της οδού Ταβουλάρη έως το τέλος της οδού 21 ης Μαίου προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα για την επισκευή του οδοστρώματος.

Παρακαλείσθε να μη σταθμεύετε τα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ζάκυνθος 07/04/2020

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                                    

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                                     Αρ.πρωτ. 6393

                                            

           Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

                                                  

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί

α) η υπ’ αριθ. A187 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α -3-

α) η υπ’ αριθ. A188 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α -3-

α) η υπ’ αριθ. A189 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α -4-

α) η υπ’ αριθ. A190 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α -3-

α) η υπ’ αριθ. A191 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α -3-

α) η υπ’ αριθ. A192 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α -3-

Οι Τεχνικές προδιαγραφές σας επισυνάπτονται με την παρούσα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μας αποστείλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 09/04/2020 και ώρα 15:00 π.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) και Φ/Α του/των Δελτίου/ων Ταυτότητας εν προκειμένου να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας ή

Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Ατομική Ασφαλιστική ενημερότητα (σε περίπτωση εταιρείας, των μελών αυτής)

ε. Σε περίπτωση εταιρείας απαιτείται αντίγραφο του καταστατικού, του ορισμού εκπροσώπου και του πιστοποιητικού ΓΕΜΗ.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                

ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ   

                                                                                                    

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166