Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

11 - Δήμος Ζακύνθου

Αντικαταστάσεις Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Λαγανά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ διακηρύττει ότι εκθέτει σε πρόχειρο διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν.1418/84,οπως αυτός τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του Ν.2338/95 το οποίο τροποποιεί και
συμπληρώνει το Ν.1418/84,το Π.Δ 609/85 και τον Ν.2229/94,ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών
Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία
δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ 23/93 και 85/95, και γενικότερα το Ν. 3669/08 «Κύρωση της
Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΚΔΕ), για την ανάδειξη αναδόχου για την
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΓΑΝΑ
Προϋπολογισμού Δαπάνης 43.050 ευρώ. ( με ΦΠΑ 23 %)

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 03 Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ (λήξη επιδόσεως
προσφορών) στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ύδρευσης, στη θέση «Σταυρός Μπόχαλης» Ζακύνθου.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και
την ίδια ώρα χωρίς νέα δημοσίευση, δηλαδή στις 10 Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ (λήξη
επιδόσεως προσφορών).
Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές
ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1,
Α2, 1η για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ , εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης
ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85,καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα κατηγορίας
Υδραυλικών.
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 700 ευρώ. και θα απευθύνεται προς την Δ.Ε.Υ.Α.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 26950 43427,
43811 (εσωτερικό 3) (Μούσουρα Ιουστίνη).

ΑΔΑ: Β4ΛΔΟΡ8Ζ-ΙΓ9

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.)

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.
ΛΑΓΑΝΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 43.050 € (με Φ.Π.Α)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2012
Ζάκυνθος 21/03/2012
Αριθ. Μελέτης: 20/2012

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2114/10-05-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΖ
ΑΒΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Προμήθεια Υδρομέτρων

H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, για την ενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ», προϋπολογισμού 45.294,75 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 15/06/12 και ώρα 10:30 π.μ στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ύδρευσης, που βρίσκονται στην θέση «Σταυρός Μπόχαλης» Ζακύνθου. 

 

ΑΔΑ: Β4ΛΕΟΡ8Ζ-ΖΞΤ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.)
Διον. Ρώμα 1 (Κτίριο ΞΕΝΙΑ)
291 00 Ζάκυνθος
Τηλ.: 26950 43427
Fax: 26950 24099
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.294,75 €
ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΗΣΗ: ΙΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Ζάκυνθος 25/05/2012
Αριθ. Πρωτ: 2393
Αριθ. Μελέτης: 29/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισ-
μένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, για την ενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ», προϋπολογισμού 45.294,75 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) σύμφωνα με τις διατάξεις
της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Ο διαγωνισμός θα
γίνει την Παρασκευή 15/06/12 και ώρα 10:30 π.μ στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ύδρευσης, που
βρίσκονται στην θέση «Σταυρός Μπόχαλης» Ζακύνθου. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα
επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, δηλαδή στις 22/06/12, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10:30 π.μ.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. και περιλαμβάνει την προμήθεια υδρομέτ-
ρων ½’’, ¾’’ και 1’’ που τοποθετούνται στις παροχές νερού των καταναλωτών.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
συνεταιρισμοί που ασχολούνται με την παραγωγή ή την προμήθεια του ζητούμενου εξοπλισμού, καθώς κι
ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης (με Φ.Π.Α.) του προσφερόμενου εξοπλισμού.
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού θα γίνεται από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., μέχρι και
τις 13/06/12 και ώρα 13:00 (τηλ. επικοινωνίας 29650 43811, Εσωτ. 12, fax 26950 24099, email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. – Υπεύθυνες επικοινωνίας: Ζελίκα Μαρούδα, Δώρα Μπαταγιάννη).
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού, την Παρασκευή 15/06/12 και ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. Προσφορές μπορούν επίσης
να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπόθεση
ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού, με ευθύνη του προσφέροντος. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρίσ-
τανται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Προμήθεια Σωληνοειδών - ΔΕΥΑΖ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.)
Διον. Ρώμα 1 (Κτίριο ΞΕΝΙΑ)
291 00 Ζάκυνθος
Τηλ.: 26950 43427
Fax: 26950 24099
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.120,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Ζάκυνθος 23/04/2012
Αριθ. Πρωτ: 1807
Αριθ. Μελέτης: 27/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, για την ενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», προϋπολογισμού 54.120,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 14/06/12 και ώρα 10:30 π.μ στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ύδρευσης, που βρίσκονται στην θέση «Σταυρός Μπόχαλης» Ζακύνθου. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, δηλαδή στις 21/06/12, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. και περιλαμβάνει σωληνοειδή υλικά (ορειχάλκινα και χαλύβδινα μικροεξαρτήματα) καθώς και συνδέσμους αγωγών (ενωτικά, ζιμπώ, κ.α.) που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται με την παραγωγή ή την προμήθεια του ζητούμενου εξοπλισμού, καθώς κι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης (με Φ.Π.Α.) του προσφερόμενου εξοπλισμού.

Αντικατάσταση αγωγών δεξαμενών ύδρευσης

H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ζακύνθου προκηρύσσει Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές.

ΑΔΑ: Β4ΡΠΟΡ8Ζ-Σ2Τ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Έργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Προϋπολογισμός: 49.200,00 € (με Φ.Π.Α. 23 %)

Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2012

Αρ. Πρωτ.: 2458/30-05-2012

Αρ. Μελέτης: 11/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα της προσφοράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν.1418/84,οπως αυτός τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του Ν.2338/95 το οποίο τροποποιεί και
συμπληρώνει το Ν.1418/84,το Π.Δ 609/85 και τον Ν.2229/94,ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών
Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία
δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ 23/93 και 85/95, και γενικότερα το Ν. 3669/08 «Κύρωση της
Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΚΔΕ) για την ανάδειξη αναδόχου για την
εκτέλεση του έργου:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Προϋπολογισμού Δαπάνης 49.200 ευρώ ( με ΦΠΑ 23 %)
Η Δημοπρασία θα γίνει την στις 12 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ (λήξη επιδόσεως προσφορών)
στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ύδρευσης, στη θέση «Σταυρός Μπόχαλης» Ζακύνθου.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και
την ίδια ώρα χωρίς νέα δημοσίευση, δηλαδή στις 19 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ (λήξη
επιδόσεως προσφορών).
Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές
ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1,
Α2, 1η για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΝ και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης
ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα κατηγορίας
Υδραυλικών.
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 800 ευρώ. και θα απευθύνεται προς την ΔΕΥΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 26950
43811,43427 (εσωτερικό 3,Μούσουρα Ιουστίνη).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΖ

ΑΒΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Χαιρετισμός Δημάρχου Ζακύνθου στην εκδήλωση για την Ένωση των Επτανήσων

mpozikis2

Αγαπητοί μου συμπατριώτες επτανήσιοι,
Είναι μεγάλη η συγκίνησή μου σήμερα, που έχουμε την ευκαιρία να γιορτάσουμε μαζί την εκατοστή τεσσαρακοστή έβδομη επέτειο της ένωσης των νησιών μας με την Ελλάδα.
Ξέρω ότι εδώ στην άλλη άκρη της γης, η καρδιά σας, η σκέψη σας, βρίσκεται κοντά μας, στα νησιά μας. Ξέρω ότι τα τραγούδια σας είναι για τη Ζάκυνθο, την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τη Λευκάδα. Υποψιάζομαι ότι στη ζωή σας εδώ στην ξενιτιά παλέψατε με Λαιστρυγόνες και επιβιώσατε, αγωνιστήκατε με τους ξένους της χώρας των λωτοφάγων και καταφέρατε να κρατήσετε τη μνήμη σας ζωντανή, αντισταθήκατε στη γοητεία της κάθε Κίρκης που βρέθηκε στο δρόμο σας, κλείσατε τ’ αυτιά σας στα τραγούδια των σειρήνων. Ξέρω πως για σας οι σειρήνες ωχριούν μπροστά στους χορωδούς και τους κανταδόρους μας. Θέλω, όμως να ξέρετε και σεις ότι και η δική μας καρδιά και η δική μας σκέψη βρίσκεται κοντά σας. Βρισκόμαστε κοντά σας και σας στηρίζουμε στο μόχθο σας για μια καλύτερη ζωή. Βρισκόμαστε κοντά σας για να γλυκάνουμε τη νοσταλγία για την πατρίδα με λίγο ήλιο απ’ την πατρίδα που κουβαλάμε στις αποσκευές μας. Αγαπημένοι μου συμπατριώτες, σας εύχομαι «νόστιμον το ήμαρ» που θ’ αντικρίσετε, ο καθένας τη δική του Ιθάκη.
Ο τόπος μας, τα νησιά μας, γεμάτα από ομορφιές και ιδιαιτερότητες , φυσικές και κοινωνικές, ακολούθησαν μια κοινή πορεία, επί 800 χρόνια, ανεξάρτητα από την κυρίως Ελλάδα, και δέχτηκαν επιρροές από τη δύση με αποτέλεσμα να έχουν μια ιδιομορφία εντελώς διαφορετική από τις απέναντι ακτές.
Τα  Επτάνησα, έζησαν κάτω από την Ενετική κυριαρχία από τον 15ο ως τα τέλη του 18ου αιώνα και δε γνώρισαν ποτέ τουρκική κατοχή. Επί Ενετοκρατίας, αποτέλεσαν καταφύγιο του Τουρκοκρατούμενου Ελληνισμού και  έγιναν το χωνευτήρι της γόνιμης αλληλεπίδρασης στοιχείων Ανατολής και Δύσης, απ' όπου «ξεπήδησε ένα κοινό νέο πνεύμα που έμελλε να εκφρασθεί μ' όλες τις μορφές της τέχνης την αρχιτεκτονική, την ποίηση, τη μουσική, το θεατρικό λόγο, τη ζωγραφική». Ο πολιτισμός τους, πλούσιος σε μορφές και πληθωρικός σε έργα, αποτελεί την έκφραση μίας πολύχρονης και πολυκύμαντης ιστορικής περιόδου.
Τα νησιά μας είναι ο τόπος που έφερε στην Ελλάδα, από την Ευρώπη, όλα τα νέα πολιτικά ρεύματα και τις κοινωνικές αναζητήσεις, τα οποία χαρακτήρισαν την σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι η γη που γέννησε τους πρώτους επαναστάτες και τις πρώτες επαναστάσεις.
Στη Ζάκυνθο του 17ου αιώνα, το 1628, ήταν που έγινε η πρώτη αστική επανάσταση στην Ευρώπη: Το ρεμπελιό των ποπολάρων.
Τα Επτάνησα ήταν που υποδέχτηκαν σαν ελευθερωτή το στρατό της επαναστατημένης Γαλλίας, στο όνομα της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφότητας λαών και πολιτών. Το κάψιμο του «λίμπρο ντ’ όρο» ήταν η πρώτη συμβολική πράξη δήλωσης και απαίτησης των ίσων δικαιωμάτων των πολιτών που εκδηλώθηκε ποτέ σε ελληνική γη.  
Η Ιόνιος Πολιτεία ήταν το πρώτο κράτος με αυτοδιάθεση, που δημιουργήθηκε στον ελλαδικό χώρο, στην αυγή του 19ου αιώνα, από το 1800 έως το 1807. Ήταν η πρώτη φορά που ο Ελληνικός λαός είχε κερδίσει το δικαίωμα να κυβερνάται από μόνος του, έστω και με κάποιο περιορισμό, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453.
Η περίοδος της αγγλικής κυριαρχίας, που κατ’ ευφημισμό ονομάστηκε «προστασία», ήταν η τελευταία και από τις πιο σκληρές «στα ξένα χέρια». Αντίσταση και αγώνας οι επτανήσιοι για να ενωθούν με τη «μητέρα» Ελλάδα, άγριο κυνηγητό και καταπίεση και βασανισμοί και εκτελέσεις οι εγγλέζοι κατακτητές.
Δεν έδωσαν ποτέ σημασία στο χρυσό των αλυσίδων τους οι επτανήσιοι. Πάντα σαν αλυσίδες που έπρεπε να αποτινάξουν από πάνω τους τις είχαν και πάντα γι’ αυτό αγωνίζονταν. Πάντα, κάτω από τον όποιο κατακτητή, όποια και αν ήταν η επίσημη γλώσσα τους, για μητρική τους γλώσσα είχαν τα ελληνικά και θεωρούσαν τους εαυτούς τους έλληνες. Έθρεψαν την αγάπη τους για την Ελλάδα με ποίηση και ποιήματα, με μουσική και τραγούδια, ενώ στον έναν ώμο κρέμαγαν το όπλο και στον άλλο «τη λύρα τη δίκαιη».
Έδωσαν αγώνες και προσέφεραν θυσία τη ζωή τους στο βωμό της ελευθερίας οι πρωτοπόροι επτανήσιοι ριζοσπάστες που πάλεψαν για την ένωση των νησιών μας με το μικρό και νεοσύστατο τότε ελληνικό κράτος. Πόση προσμονή και πόσες ελπίδες και πόσους πόθους λευτεριάς δεν εναπόθεσαν στην ένωση με την Ελλάδα μια Μητέρα Ελλάδα που έπλασαν με τα υλικά της εξιδανικευμένης αγάπης για την πατρίδα και, δυστυχώς, πολύ λίγο ανταποκρινόταν στις προσδοκίες τους.
Είναι κατασκευασμένη αναλήθεια η άποψη που κυριαρχεί στα μαθητικά εγχειρίδια ότι τα Επτάνησα παραχωρήθηκαν σαν δώρο από την Βασίλισσα Βικτωρία προς το νέο τότε μονάρχη της Ελλάδας, το Δανό Πρίγκηπα Γεώργιο Α'. Ήταν ο αγώνας των επτανησίων για ανεξαρτησία, που έφερε την πολυπόθητη Ένωση και αυτή η ένωση αποτέλεσε την πρώτη επέκταση των συνόρων του ελληνικού κράτους 30 περίπου χρόνια μετά τη δημιουργία του. Στις 29 Μαρτίου 1864 υπογράφτηκε  συνθήκη ανάμεσα στην Αγγλία, τη Γαλλία, τη Ρωσία και στο ελληνικό βασίλειο, με την οποία τα Επτάνησα, στις 21 Μαΐου, πέρασαν οριστικά στην ελληνική κυριαρχία.
147 χρόνια τώρα, τα νησιά μας ακολουθούν τη μοίρα του ελληνικού κράτους, έχοντας πάντα συνείδηση της ιδιαιτερότητας που τα χαρακτηρίζει γιατί οι Επτανήσιοι, παρά την επιχειρούμενη ισοπέδωση, συνεχίζουν να φτιάχνουν πατρίδες από ποίηση και μουσική και από κείνο το διάφανο  του αφρού της θάλασσας, με το οποίο ζυμώνονται τα οράματα και οι χίμαιρες των ανθρώπων.

Νέα Υόρκη, 21 Μαϊου 2011

Παρέμβαση Δημάρχου Ζακύνθου για τα οικονομικά του Δήμου

bozikis3

Σοβαρά έχει βλάψει το Δήμο μας, αλλά και συνολικά την Αυτοδιοίκηση η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, τόσο σε ότι έχει να κάνει με την οικονομική κρίση, αλλά και από την παρατεταμένη ακυβερνησία του τόπου μας. Ήδη, πολλοί Δήμοι στην Ελλάδα (Περιστέρι, Πέραμα, Πάτρα και άλλοι) ουσιαστικά έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, δεδομένου ότι αυτή  Δήμων βασίζεται στο φιλότιμο των εργαζομένων που εργάζονται απλήρωτοι. Τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης έχουν επιβαρυνθεί δραματικά για δύο λόγους, κυρίαρχα από τη μη χρηματοδότηση από την Πολιτεία και δευτερευόντως από τη δραματική μείωση των εσόδων του Δήμου από τέλη, καθώς οι δημότες, είτε λόγω αδυναμίας (οι περισσότεροι), είτε λόγω της ρευστής κατάστασης που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία δεν πληρώνουν τα τέλη τους. Ο Δήμος μας, παρά το γεγονός ότι ήταν και είναι κατάχρεος, λόγω των σωρευμένων χρεών των πρώην καποδιστριακών δήμων και κυρίως των τ. Δήμων Ζακυνθίων και Λαγανά, εντούτοις, μέχρι σήμερα, είναι σε λειτουργία (ενώ πολλοί περίμεναν ότι θα είχε αναστείλει τη λειτουργία του από το 1ο τρίμηνο του 2011) οι εργαζόμενοι λαμβάνουν κανονικά το μισθό τους, οι πολίτες εξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό (αλλά όχι στο βαθμό που επιθυμούμε), ο Δήμος μας παράγει έργο και υπηρεσίες, καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες των πολιτών, όπως, καθαριότητα, ύδρευση, αποχέτευση, αντιπλημμυρικά έργα, εκπόνηση μελετών και δρομολόγηση μεγάλων έργων κ.α.
Όμως, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, ο Δήμος μας αδυνατεί να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στους δημότες, ακόμα και σε βασικές ανάγκες τους (π.χ. δημοτικός φωτισμός). Η αιτία που δημιουργεί το πρόβλημα δεν είναι μόνο η αδυναμία του Δήμου, αλλά και η κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, όπου κανένας προμηθευτής δεν προμηθεύει το Δήμο αν δεν εξοφληθεί προκαταβολικά, δοθέντος ότι και ο ίδιος πληρώνει τοις μετρητοίς τα υλικά που προμηθεύεται. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα πραγματικό αδιέξοδο, που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να λύνεται. Ενδεικτικά, σας αναφέρω τα ποσά που λάμβαναν οι πρώην καποδιστριακοί Δήμοι και τα ποσά που λαμβάνει σήμερα ο Δήμος μας:
1.ΚΑΠ (Λειτουργικές δαπάνες): Οι έξι πρώην Δήμοι ελάμβαναν περισσότερα από 600.000€/μήνα, σήμερα ο Δήμος μας λαμβάνει 280.000€/μήνα, όταν οι ανελαστικές δαπάνες (μισθοδοσία, καύσιμα κ.α.) ανέρχονται στις 600.000€/μήνα.
2.ΣΑΤΑ (Χρηματοδότηση για την εκτέλεση έργων): Οι πρώην έξι Δήμοι εκλάμβαναν πάνω από 5.000.000€ ετησίως. Το 2011 ο Δήμος μας έλαβε 2.300.000€ και μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει ούτε ένα ευρώ.
3.Το ίδιο μειωμένα σε ποσοστό άνω του 50% ήταν για το 2011 τα έσοδα του Δήμου μας για ειδικές δαπάνες, όπως σχολεία, πυροπροστασία κ.α. Για το 2012 δεν έχουμε λάβει ούτε ένα ευρώ.
Μετά από όλα τα παραπάνω, ο κάθε καλόπιστος δημότης μας είναι βέβαιο ότι θα αντιληφθεί το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας. Ζητάμε από όλους τους Ζακυνθινούς κατανόηση, αλλά και βοήθεια μέσα από εθελοντικές δράσεις. Θα μπορούσαν οι συνδημότες μας και τους καλώ να το πράξουν, να κόψουν τα χόρτα των δρόμων (του τμήματος εκείνου που είναι μπροστά από την ιδιοκτησία τους) μόνοι τους και να μην περιμένουν το Δήμο, που αυτή τη στιγμή, αλλά και στο άμεσο μέλλον, δεν μπορεί και δεν θα μπορέσει να κόψει, με δικές του δαπάνες, τα χόρτα.

Δευτέρα 28 Μαϊου 2012

Τοποθέτηση του Δημάρχου στην ημερίδα "Η αντιμετώπιση της εξάρτησης στην Ελλάδα"

mpozikis2

Αγαπητοί συνδιοργανωτές της Στοργής,
Αγαπητή κα Πρόεδρε του ΟΚΑΝΑ,
Κυρίες και Κύριοι συμμετέχοντες,

Είναι προφανές ότι η εξάρτηση, με όποια μορφή και αν εκδηλώνεται ή με οποιαδήποτε ουσία και αν δημιουργείται, αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που μαστίζει τις σύγχρονες κοινωνίες μας.
Χιλιάδες άνθρωποι, αλλά κυρίως παιδιά, έφηβοι και νέοι γίνονται, κάθε χρόνο, όμηροι της εξάρτησης –ιδιαιτέρως από ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ–  και των ανθρώπων που εμπορεύονται αυτές τις ουσίες.
Το πρόβλημα είναι βαθιά κοινωνικό και βρίσκει τις ρίζες του στις παθογένειες του σύγχρονου τρόπου πολιτικής και οικονομικής οργάνωσης της κοινωνίας μας. Η οικογένεια είναι ο πρώτος ιστός της κοινωνίας που υφίσταται τις επιπτώσεις από ένα εξαρτημένο μέλος της.
Οι χρήστες ουσιών είναι ασθενείς, που χρήζουν ψυχιατρικής και όχι μόνο υποστήριξης. Η πρόληψη, η περίθαλψη, η αποκατάσταση και η επανένταξη του εξαρτημένου στην κοινωνία και την παραγωγική διαδικασία πρέπει να γίνουν μόνιμο μέλημα της πολιτείας.
Ο Δήμος μας είναι, και χρειάζεται μόνιμα να είναι, ευαίσθητος δέκτης των απεγνωσμένων μηνυμάτων για βοήθεια, που εκπέμπουν οι ίδιοι οι ασθενείς, οι οικογένειές τους, τα σχολεία.
Η σημερινή εκδήλωση, που συνδιοργανώνουμε με τη ΣΤΟΡΓΗ, το κατ’ εξοχήν αρμόδιο για το θέμα Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υγείας του νησιού μας, εντάσσεται στη μόνιμη μέριμνα του Δήμου Ζακύνθου για το πρόβλημα της εξάρτησης και των επιπτώσεών της στο άτομο και το σύνολο. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε τις γενεσιουργούς αιτίες της εξάρτησης, χρειάζεται να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να προλαβαίνουμε την εκδήλωση των φαινομένων της, να αντιμετωπίζουμε τα αποτελέσματά της και να τα ελαχιστοποιούμε τις επιπτώσεις της.
Δεν είμαι ο αρμόδιος να παρουσιάσω, σήμερα, τα στοιχεία και τους αριθμούς που αντικατοπτρίζουν τη ζοφερή κατάσταση της εξάρτησης στη Ζάκυνθο. Αυτό θα το κάνουν οι ομιλητές μας. Εγώ, σαν δήμαρχος, μπορώ να σας πω αυτό που και ο καθένας μας αντιλαμβάνεται γύρω του: το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξυμμένο στον τόπο μας. Η ανορθολογική από κάθε άποψη ανάπτυξη του τουρισμού συνέτεινε σε αυτό. Η τοπική μας κοινωνία βρέθηκε ανέτοιμη να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα που έφερε ένας χαμηλής στάθμης τουρισμός.
Την πραγματοποίηση της σημερινής εκδήλωσης αποφάσισε το Δημοτικό μας Συμβούλιο στις 22 Φεβρουαρίου, με αφορμή την κατάθεση στη βουλή του νέου νομοσχεδίου περί ναρκωτικών.
Είναι προφανές ότι η πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει λάβει όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Τα μέχρι σήμερα μέτρα είχαν μόνο κατασταλτικό χαρακτήρα και οι ποινές αντικαταστούσαν τη φροντίδα των πασχόντων.
Ο νέος «κώδικας περί ναρκωτικών» που κατατέθηκε για συζήτηση στη Βουλή στις 9 Γενάρη 2012
επιχειρεί για πρώτη φορά στη χώρα μας την αποποινικοποίηση της αποκλειστικής ίδιας χρήσης, ενώ, τιμωρεί την κατ' επάγγελμα μεγαλοδιακίνηση ή χρηματοδότηση μεγαλοδιακίνησης ναρκωτικών με ποινή έως ισοβίων και μεγάλα χρηματικά πρόστιμα, χαρακτηρίζει ως κακούργημα την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών,
προβλέπει ηπιότερη μεταχείριση για τον δράστη διακίνησης μικροποσότητας ναρκωτικών υπό συγκεκριμένα κριτήρια, όπως είναι η πιεστική ανάγκη εξασφάλισης της δόσης, η έλλειψη σκοπού κέρδους και η ψυχολογική πίεση,
καθιερώνει για πρώτη φορά το δικαίωμα στη θεραπεία και ένταξη σε προγράμματα απεξάρτησης του εξαρτημένου κρατουμένου    και
προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής εναλλακτικών μέτρων απεξάρτησης.   
Σημαντική είναι η άποψη που εισάγει ο νέος κώδικας για την αποποινικοποίηση της χρήσης ναρκωτικών, ως πράξης αυτοπροσβολής. Θεωρητικά το ζήτημα είναι κομβικό καθώς ο κάθε άνθρωπος δεν μπορεί παρά να έχει δικαίωμα να διαθέτει  ελεύθερα το σώμα του έστω και για να του δημιουργήσει βλάβες.  Πρακτικά, η άποψη αυτή μπορεί να αποτελέσει την κοινωνική ασπίδα, τόσο για τη μη «αποθήκευση» μεγάλου αριθμού ανθρώπων στη φυλακή, όσο και για την αποφυγή συντήρησης φαινομένων ιδεοληψιών που οδηγούν συνανθρώπους μας στον κοινωνικό αποκλεισμό.
Ο νέος κώδικας για τα ναρκωτικά, που έχει ανάγκη ο τόπος μας, πρέπει να αναδείξει σε αιχμή του δόρατος της εθνικής πολιτικής την πλήρη απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη, τη  συρρίκνωση κι όχι τη διαχείριση του κοινωνικού αποκλεισμού.
Το νομοσχέδιο φαίνεται να διέπεται από τη σωστή αρχή ότι η θεραπεία – επανένταξη είναι αποτελεσματικότερη όταν διενεργείται σε δομές εκτός φυλακής. Γι’ αυτό και χαιρετήθηκε από κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς φορείς, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.  
Να είναι, άραγε, αιτία για τη μη προώθηση της ψήφισης του νομοσχεδίου, η εναντίωση σε αυτό ετερόκλητων πολιτικών απόψεων και των κομμάτων που τις εκφράζουν;
Παρ’ ότι το σχέδιο νόμου ήταν σε δημόσια διαβούλευση από τον Αύγουστο του 2011 και παρ’ ότι από τις 9 Γενάρη έχει κατατεθεί για συζήτηση στη βουλή, ακόμα δεν έχει ψηφιστεί.
Η εύθραυστη ενότητα της κυβέρνησής μας, ελπίζουμε να μην αποτελέσει εμπόδιο για τη θέσπιση ενός νόμου που έχουν ανάγκη τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας!

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση του θέματος των ναρκωτικών έχει αναμφισβήτητα θετικές ρυθμίσεις. Πρέπει να προχωρήσει η ψήφισή του με τις απαιτούμενες βελτιώσεις. Αυτό δεν αναιρεί τις δικές μας υποχρεώσεις, ως τοπική αυτοδιοίκηση και ως τοπική κοινωνία να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των νέων –ως επί το πλείστον– αυτών ανθρώπων και να παίρνουμε μέτρα για την αποτροπή και πρόληψη του φαινομένου. Μέτρα με φροντίδα και αγάπη γι’ αυτούς που μπορεί να είναι οι φίλοι μας, οι δίπλα μας, τα παιδιά μας.
Η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για την πρόληψη. Ενημέρωση παντού: στα σχολεία, στο δρόμο, στο στρατό, στην οικογένεια. Και διεκδίκηση από μέρους μας: για περισσότερα και πιο πλουραλιστικά προγράμματα απεξάρτησης, για περισσότερα προγράμματα επανένταξης.
Το πρόβλημα δεν είναι του «ξένου», του «περιθωριακού», του «άλλου». Είναι δικό μας και εμείς οφείλουμε να το λύσουμε. Με ευαισθησία και γνώση. Με κατανόηση και αποφασιστικότητα. Με θέληση και επιστημονικότητα.

Προμήθεια καυσίμων- λιπαντικών

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ζάκυνθος 24/05//2012
Αριθ. Πρωτ: ΤΤ 1834
Αριθ. Μελέτης: 24/2012

ΑΔΑ: Β495ΟΡ8Ζ-ΠΝΚ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, για την ενέργεια
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», προϋπολογισμού 73.800 € (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 23%) σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργάνων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 30/05/12 και ώρα 10:30 π.μ στα γραφε-
ία της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., που βρίσκονται στην πόλη της Ζακύνθου, οδός Διον. Ρώμα 1 (Κτίριο ΞΕΝΙΑ).
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. και περιλαμβάνει καύσιμα και λιπαν-
τικά που χρησιμοποιούνται στα μεταφορικά μέσα, στα οχήματα έργων και στον ηλεκτρομηχανολογικό
εξοπλισμό της Επιχείρησης.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται με την παραγωγή ή την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
καθώς κι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι συμμετέχοντες, κατά τη φάση του διαγωνισμού, θα πρέπει να καλύπτουν τα κριτήρια συμμετοχής
που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισ-
θείσης δαπάνης με Φ.Π.Α.
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού θα γίνεται από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., μέχρι
και τις 29/05/12 και ώρα 13:00 (τηλ. επικοινωνίας 29650 43427, Εσωτ. 12, fax 26950 24099, email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. – Υπεύθυνες επικοινωνίας: Ζελίκα Μαρούδα, Δώρα Μπαταγιάννη) .
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., ενώπιον της επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισμού, την Τετάρτη 30/05/12 και ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. Προσφορές μπορούν επίσης
να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπό-
θεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διε-
νέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του προσφέροντος. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.

Παναγιώτης Αβράμης

Προμήθεια & εγκατάσταση υδατοδεξαμενών

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.)
Διον. Ρώμα 1 (Κτίριο ΞΕΝΙΑ)
291 00 Ζάκυνθος
Τηλ.: 26950 43427
Fax: 26950 24099
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39.606 €
ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΗΣΗ: ΙΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Ζάκυνθος 19/03/2012
Αριθ. Πρωτ: 1274
Αριθ. Μελέτης: 19/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισ-
μένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, για την ενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝTΝ», προϋπολογισμού 39.606 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)
σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης». Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 31/05/12 και ώρα 10:30 π.μ στις εγκαταστάσεις του Τμή-
ματος Ύδρευσης, που βρίσκονται στην θέση «Σταυρός Μπόχαλης» Ζακύνθου. Σε περίπτωση που ο διαγω-
νισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς νέα δημοσίε-
υση, δηλαδή στις 07/06/12, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. και περιλαμβάνει την προμήθεια κι εγκα-
τάσταση δύο προκατασκευασμένων υδατοδεξαμενών οι οποίες θα τοποθετηθούν στις Δ.Κ. Κυψέλης (75
m3) και Λαγκαδακίων (150 m3). Επίσης περιλαμβάνεται και η προμήθεια ενός αντλητικού συγκροτήματος
νερού το οποίο θα συνδεθεί με τη δεξαμενή της Δ.Κ. Κυψέλης.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
συνεταιρισμοί που ασχολούνται με την παραγωγή ή την προμήθεια του ζητούμενου εξοπλισμού, καθώς κι
ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης (με Φ.Π.Α.) του προσφερόμενου εξοπλισμού.
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού θα γίνεται από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., μέχρι και
τις 29/05/12 και ώρα 13:00 (τηλ. επικοινωνίας 29650 43427, Εσωτ. 12, fax 26950 24099, email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. – Υπεύθυνες επικοινωνίας: Ζελίκα Μαρούδα, Δώρα Μπαταγιάννη).
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού, την Πέμπτη 31/05/12 και ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. Προσφορές μπορούν επίσης να
αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι
αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού, με ευθύνη του προσφέροντος. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρίσ-
τανται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.
Παναγιώτης Αβράμης
ΑΔΑ: Β49ΜΟΡ8Ζ-ΤΩ8

Ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

διακηρύσσει

την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχων για τη:

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Προϋπολογισμού € 1.473.013,98 (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α.: € 191.491,82
Προϋπολογισμού: € 1.664.505,80 (μετά Φ.Π.Α.)

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

 • το άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α),
 • το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,
 • τη με αριθμό 177/22-05-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ζακύνθου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και οι όροι της Διακήρυξης,
 • και τους όρους του παρόντος τεύχους,και 

καλει

 

τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο τη μεταφορά προσώπων να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου.


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16η Ιουλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ (που θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Ζακύνθου, Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1, 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695361300.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για καθένα από τα δρομολόγια που αφορά η προσφορά.
Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης ,δίδονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ζακύνθου , Βανάτο , 29100, Ζάκυνθος, Πληροφορίες: Βυθούλκας Ανδρέας, τηλ. 2695360951, fax: 2695360970, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Στυλιανός Μποζίκης

 

pdfΔιακήρυξη μεταφοράς μαθητών 2012 2013

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166