Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 70
  • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
  • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

299 - Δήμος Ζακύνθου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με τίτλο: “SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic ar

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την διοικητική διαχείριση και την τεχνική
υποστήριξη του συντονισμού της υλοποίησης του έργου με τίτλο: “SUstaiNable WATER supply
networks in Mediterranean touristic areas” και ακρωνύμιο: «SunWater» του Διασυνοριακού
Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V/A Cross Border Cooperation PROGRAMME «Greece-Italy

2014-2020»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ζακύνθου (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.), που έχει την έδρα της
στην Ζάκυνθο, Ελευθερίας 7, έχοντας υπόψη:
1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών και γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/20061, και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 4.
2. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών και γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 12.
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 ν. 4314/2014 «Αναπτυξιακές παρεμβάσεις – Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2012/17 τροποποίηση ν. 3419/2005», περί συμβάσεων Μίσθωσης έργου σε
συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.
5. Την υπ. αριθμ. ΥΑ 300488/ΥΔ1244 «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων
συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».
6. Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των
δαπανών των Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
7. Το εγκεκριμένο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα Ιταλία 2014‐2020
(ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»)

Σελίδα 2 από 25

8. Τo τεχνικό δελτίο του έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων τους και τον
προϋπολογισμό τους.
9. Την με αριθμ. πρωτ.: 300885/MA3598, 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, του
διασυνοριακού προγράμματος ΙNTERREG V/A CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME
“GREECE – ITALY 2014-2020”
10. Την με αριθμ. Πρωτ. AOO_178/PROT 16/11/2017 – 0000911/33 Απόφαση Ένταξης για
χρηματοδότηση του έργου “SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic areas”
(ακρωνύμιο: ‘SunWater’) που συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας
Interreg V/A Ελλάδα Ιταλία 2014‐2020
11. Το με αριθμ. SunWater I1.2-6c, 12 Απριλίου 2018, Εταιρικό Σύμφωνο (Partnership Agreement)
του έργου: "SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic areas (SunWater)”,
του διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα Ιταλία 2014‐202012.
12. Την υπ’ αριθμ I.1/2.1/11, 16 Απριλίου 2018, Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της
Διαχειριστικής Αρχής του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα Ιταλία
2014‐2020 και της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.
13. Το γεγονός ότι είναι εξασφαλισμένες οι πιστώσεις, πρωτογενές αίτημα (19REG004801363
2019-04-16).
14. Την υπ’ αριθμ. 130/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ζακύνθου με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) ατόμου με
σύμβαση μίσθωσης έργου.

Προβολή της Ζακύνθου στην αγορά του Ισραήλ

Η προβολή της Ζακύνθου στην αγορά του Ισραήλ, συνεχίζεται με την αποστολή του
τριών άρθρων που εστάλησαν πρόσφατα από το Γραφείο ΕΟΤ Ισραήλ στο γραφείο
τουρισμού του Δήμου Ζακύνθου.
Πρόκειται για την δημοσιογραφική αποστολή που επισκέφτηκε το νησί μας, τον
Σεπτέμβριο του 2018, στα πλαίσια υλοποίησης της στρατηγικής της Επιτροπής
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, σε συνεργασία Γραφείου ΕΟΤ Ισραήλ και
Γραφείου Τουρισμού Δήμου Ζακύνθου. Συνεργασία που αποφέρει πολλαπλά οφέλη
προβολής στο νησί μας, με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
Τα άρθρα αυτά, έγραψε η φιλοξενούμενη δημοσιογράφος από το Ισραήλ κ. Shosh
Lahav και ο κ. Zvi Eidelman, προβάλλοντας το νησί μας στους κάτωθι διαδικτυακούς
τόπους και στο περιοδικό "Our Jerusalem" στο τεύχος Νοεμβρίου (σελ.34-35).
(δείτε συνημμένο αρχείο):
http://www.goodtimes.co.il/  : Ένας ιστότοπος, που λειτουργεί περίπου μια
δεκαετία και απευθύνεται στο κοινό που θέλει να ενημερωθεί σε θέματα που
αφορούν στον τουρισμό και πολιτισμό.
  http://www.ias.co.il/  : Ένας ιστότοπος για τους επαγγελματίες του τουρισμού,
αλλά και το ευρύ κοινό. Θεωρείται από τους ηγέτες στον τομέα αυτόν, με χιλιάδες
αναγνώστες. Ο ιστότοπος λειτουργεί εδώ και περίπου μια δεκαετία.
Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται να αναρτηθούν και τα επόμενα
άρθρα στον ιστοτόπο http://iwomen.co.il/  : Πρόκειται για έναν ιστότοπο για όλη
την οικογένεια, με ειδικά τμήματα τουρισμού, πολιτισμού, μαγειρικής και
γαστρονομίας, που λειτουργεί για περισσότερο από 15 χρόνια, με χιλιάδες
αναγνώστες.
Στα ακόλουθα link μπορείτε να δείτε τα πρώτα δημοσιεύματα για το νησί μας:
https://www.ias.co.il/?p=88179
http://www.goodtimes.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2129997
και στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε το δημοσίευμα, στο περιοδικό "Our
Jerusalem" στο τεύχος Νοεμβρίου, σελ.34-35

Προβολή στο Ισραήλ

Τα πρώτα δύο άρθρα που προβάλουν το νησί μας στην αγορά του Ισραήλ,
απεστάλησαν πρόσφατα από το Γραφείο ΕΟΤ Ισραήλ στο γραφείο τουρισμού του
Δήμου Ζακύνθου.
Πρόκειται για τη δημοσιογραφική αποστολή που επισκέφθηκε το νησί μας, τον
Σεπτέμβριο του 2018, στα πλαίσια υλοποίησης της στρατηγικής της Επιτροπής
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, σε συνεργασία Γραφείου ΕΟΤ Ισραήλ και
Γραφείου Τουρισμού Δήμου Ζακύνθου. Μια συνεργασία που αποφέρει πολλαπλά
οφέλη προβολής στο νησί μας, με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
Τα άρθρα αυτά, έγραψε η μία εκ των δύο φιλοξενουμένων δημοσιογράφων από το
Ισραήλ κ. Shosh Lahav και προβάλλονται στους κάτωθι διαδικτυακούς τόπους:
http://www.goodtimes.co.il/  : Ένας ιστότοπος, που λειτουργεί περίπου μια
δεκαετία και απευθύνεται στο κοινό που θέλει να ενημερωθεί για θέματα που
αφορούν στον τουρισμό και πολιτισμό.
  http://www.ias.co.il/  : Ένας ιστότοπος για τους επαγγελματίες του τουρισμού,
αλλά και το ευρύ κοινό. Θεωρείται από τους ηγέτες στον τομέα αυτόν, με χιλιάδες
αναγνώστες. Ο ιστότοπος λειτουργεί εδώ και περίπου μια δεκαετία.
Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να αναρτηθούν και τα επόμενα
άρθρα στον ιστοτόπο http://iwomen.co.il/ , που λειτουργεί για περισσότερο από 15
χρόνια, με χιλιάδες αναγνώστες.
Στα ακόλουθα link μπορείτε να δείτε τα πρώτα δημοσιεύματα για το νησί μας:
https://www.ias.co.il/?p=88179
http://www.goodtimes.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2129997

Δελτίο Τύπου του Δημάρχου Ζακύνθου για τη μελέτη που αφορά την ιαματική πηγή στα Ξύγκια

Αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα τοπικής εφημερίδος ("ΕΡΜΗΣ") σχετικά με την αξιοποίηση της ιαματικής πηγής στη θέση "Ξύγκια" της Τοπικής Κοινότητας Ορθονιών της Δημοτικής Ενότητας Ελατίων του Δήμου Ζακύνθου, δηλώνουμε πως διαψεύδουμε κατηγορηματικά ότι υπάρχουν δεσμεύσεις που δεν επιτρέπουν τη δόμηση και την ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων, όπως γράφτηκε.
Προς ενημέρωση των δημοτών του Δήμου Ζακύνθου και με σκοπό την σωστή και αντικειμενική ενημέρωσή τους, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
• Ο Δήμος Ζακύνθου έχει υποβάλλει φάκελο για την αναγνώριση της ανωτέρω πηγής στο Υπουργείο Τουρισμού.
• Συμπληρωματικά του φακέλου ζητήθηκε Υδρογεωλογική-Γεωλογική Μελέτη, μικροβιολογική και φυσικοχημική ανάλυση, ραδιολογική έκθεση, υγειονομική έκθεση.
• Για την σύνταξη των ανωτέρω ελήφθησαν δείγματα τόσο κατά την ξηρή περίοδο (Μάιο-Οκτώβριο) όσο και κατά την υγρή περίοδο (Οκτώβριο-Μάιο).
• Με την αναγνώριση της πηγής δημιουργούνται τρεις ζώνες, ήτοι:

Α) Ζώνη 1: Η κύρια ανάβλυση της πηγής Ξύγκια χωροθετείται στη θέση Χ=212997 και Υ=4195265 (ΕΓΣΑ '87). Η πρώτη ζώνη προστασίας περιλαμβάνει την ίδια την πηγή και τον χώρο που περιλαμβάνεται σε ακτίνα 20m γύρω από τη θέση της πηγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων για την προστασία των έργων υδροληψίας. Η ζώνη 1 καλύπτει έκταση 0.00125 km2. Εντός της ζώνης απαγορεύονται όλες οι δραστηριότητες που θα μπορούσαν δυνητικά να ρυπάνουν ή μολύνουν τα νερά καθώς και να ελαττώσουν την παροχή της πηγής. Λόγω της παράκτιας θέσης της πηγής κρίθηκε σκόπιμο η ζώνη προστασίας 1 να εκτείνεται τόσο στην ξηρά όσο και στον θαλάσσιο χώρο που περιβάλει την πηγή.

Β) Ζώνη 2: Η ζώνη 2 σχετίζεται άμεσα με τους γεωλογικούς σχηματισμούς που τροφοδοτούν την πηγή. Στην εν λόγω περίπτωση αφορά στους πλακώδεις ασβεστόλιθους της ενότητας των Παξών. Κρίθηκε σκόπιμο η ζώνη 2 να περικλείει
κατ´ ελάχιστο το σύνολο της εμφάνισης του σχηματισμού στην ευρύτερη περιοχή, δεδομένου ότι οι διάσπαρτες αναβλύσεις από τους πλακώδεις ασβεστόλιθους παρατηρούνται καθ´ όλο το μήκος της ακτογραμμής από την παραλία Ξύγκια έως και περίπου 300m νότια της κύριας ανάβλυσης. Η ζώνη 2 οριοθετείται εντός πολυγώνου με κορυφές τα σημεία 1 έως και 11, συνολικής έκτασης 0,36 km2. Εντός της ζώνης προτείνεται η αποφυγή οποιασδήποτε ανθρώπινης δραστηριότητας που μπορεί να οδηγήσει σε ρύπανση ή και μείωση της παροχής της πηγής. Οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιείται με τον απαιτούμενο σεβασμό στο περιβάλλον.
Συγκεκριμένα στη ζώνη 2 προτείνεται σύμφωνα με την εκάστοτε χρονικά ισχύουσα νομοθεσία να μην επιτρέπονται:
1. Η ανόρυξη γεωτρήσεων. Εξαιρούνται οι ερευνητικές γεωτρήσεις καθώς και γεωτρήσεις που το νερό τους προορίζεται για χρήση στις λουτρικές εγκαταστάσεις, με την προϋπόθεση του απολύτως ελεγχόμενου σχεδιασμού κατασκευής και αξιοποίησης. Ο έλεγχος αυτός θα πραγματοποιηθεί με την εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης.
2. Οι υπόγειες αποχετεύσεις μέσω απορροφητικών βόθρων.
3. Η μεταφορά, απόρριψη, αποθήκευση και ενταφιασμός αποβλήτων, φυτοφαρμάκων, χημικών λιπασμάτων, ορυκτέλαιων και άλλων χημικών ουσιών.
4. Η εγκατάσταση μετασχηματιστών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ρευστό μέσο ψύξης και μόνωσης.

Γ) Ζώνη 3: Η ζώνη 3 αποσκοπεί στην ποιοτική προστασία του νερού της πηγής από χημικούς ή ραδιενεργούς ρύπους που δύσκολα αποικοδομούνται ή διασπώνται. Συνυπολογίζοντας το μοντέλο λειτουργίας της πηγής και τη μορφολογία της στενής περιοχής μελέτης, προτείνεται ως ζώνη προστασίας 3 πολύγωνο που οριοθετείται από τα σημεία 1 έως 9 και 12 έως 17 και είναι συνολικής έκτασης 0.995 km2. Η ζώνη 3 περικλείει τις ζώνες προστασίας 1 και 2 και εκτείνεται στην περιοχή ανάντη της πηγής σε μέγιστη απόσταση περίπου 1,4 km και περικλείει τα δύο ρήγματα ΒΑ-ΝΔ διεύθυνσης που συμβάλλουν στην τροφοδοσία του υπόγειου υδροφόρου, σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο λειτουργίας της πηγής. Η ελάχιστη απόσταση εκατέρωθεν των ρηγμάτων που περιλήφθηκε στη ζώνη προστασίας 3 είναι 100m.
Στη ζώνη 3 επιτρέπεται το σύνολο, σχεδόν, των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τον σχετικό Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό, με την προϋπόθεση της λελογισμένης και περιβαλλοντικά συμβατής χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στη γεωργία και την απαγόρευση χρήσης παραπροϊόντων ως βελτιωτικών του εδάφους.
Εντός της ζώνης αυτής δεν επιτρέπεται:
1. Η χωροθέτηση κοιμητηρίων και δραστηριοτήτων, όπως ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων αποθεσιοθαλάμων αδρανών υλικών, μονάδων διάλυσης και αδρανοποίησης ανακυκλούμενων υλικών.
2. Κανενός είδους λατομικές, μεταλλευτικές ή εξορυκτικές δραστηριότητες, καθώς επίσης και η δημιουργία δανειοθαλάμων αδρανών υλικών.
3. Η μεταφόρτωση ή η μετάγγιση χημικών και η διακίνηση ραδιενεργών υλικών.

Καταλήγοντας, τονίζουμε πως με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ζακύνθου, κ. Παύλου Κολοκοτσά, η μελέτη για τα Ξύγκια θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Σχολείο των Ορθονιών την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 7 το απόγευμα, ώστε οι συμπολίτες μας να ενημερωθούν πλήρως για τις ενέργειές μας.

Δελτίο Τύπου του Δημάρχου Ζακύνθου για την εκπομπή "My Greek Odyssey"

Γυρίσματα στη Ζάκυνθο πραγματοποιεί τηλεοπτικό συνεργείο της διεθνούς τηλεοπτικής ταξιδιωτικής εκπομπής "My Greek Odyssey", που είναι μια αυστραλιανή παραγωγή εμπνευσμένη, οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από επιτυχημένους Έλληνες ομογενείς.

Στο νησί μας για αυτόν τον σκοπό βρίσκονται ο Ελληνοαυστραλός επιχειρηματίας και παρουσιαστής της εκπομπής, κ. Peter Maneas  και ο παραγωγός-σκηνοθέτης, κ. Alex Begetis, οι οποίοι ήρθαν με το σκάφος "Μια ζωή" και θα μείνουν στη Ζάκυνθο έως τις 20 Αυγούστου.

Η εκπομπή έχει σαν στόχο να αναδείξει τις ομορφιές και τον πολιτισμό του νησιού μας και θα προβληθεί στα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα της Αυστραλίας, της Ευρώπης, της Ρωσίας και της Κίνας. Παράλληλα, φωτίζει πτυχές της θρησκευτικής παράδοσης, των τοπικών προϊόντων, της μουσικής παράδοσης, των γεύσεων και των εθίμων.

Η παραγωγή έχει ήδη έρθει σε επαφή και συνεργάζεται για τις ανάγκες των γυρισμάτων με τις Ελληνικές Αρχές και συγκεκριμένα με τα Υπουργεία Τουρισμού, Πολιτισμού και Εθνικής Άμυνας, με τη Διεύθυνση του ΕΟΤ, αλλά και με την ηγεσία του Ελληνικού Στρατού και του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι παραγωγοί της εκπομπής συνεργάζονται με τον Δήμο Ζακύνθου (Γραφείο Τουρισμού) και επισκέπτονται, μεταξύ άλλων, διάφορα αξιοθέατα του τόπου μας, όπως είναι το "Ναυάγιο", οι Γαλάζιες Σπηλιές, το Κερί, η Μπόχαλη, το Μαραθονήσι, το Καμπί, τις πλατείες Διονυσίου Σολωμού και Αγίου Μάρκου και τα Μουσεία Σολωμού και Βυζαντινό.

Να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος Ζακύνθου, κ. Παύλος Κολοκοτσάς, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή και μίλησε για τις ομορφιές του τόπου μας και τα αγροτικά προϊόντα. Τόνισε, δε, πως όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στον φιλόξενο τόπο μας.

Ο κ. Κολοκοτσάς πλαισιώθηκε από παιδιά της Στ' 2 τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου, που συμμετείχαν στην εκπομπή τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο.

Δελτίο Τύπου του Δημάρχου Ζακύνθου για τη συνάντησή του με τους κ.κ. Γιαννάκη και Ποταμίτη

Τον "δράκο" του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτη Γιαννάκη, βράβευσε ο Δήμαρχος Ζακύνθου, κ. Παύλος Κολοκοτσάς αναγνωρίζοντας την προσφορά του στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Ο Δήμαρχος τόνισε πως αθλητές σαν τον Παναγιώτη Γιαννάκη είναι παράδειγμα προς μίμηση, διότι έχουν πολύ καλή συμπεριφορά τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τα νέα παιδιά που ασχολούνται με το άθλημα.

Έγινε συζήτηση για τις αθλητικές υποδομές του νησιού, στην οποία παρών ήταν και ο Ζακυνθινός επιχειρηματίας και πρόεδρος του ΑΟ Κατασταρίου, κ. Αντώνης Ποταμίτης, ο οποίος συνόδευε τον κ. Γιαννάκη.

Ο Δήμαρχος τόνισε πως το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει αρκετά έργα στο δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, όπως είναι ο φωτισμός και το ταρτάν, ενώ προχωρά και η ανέγερση του κλειστού γηπέδου μπάσκετ Τ11.

Ο κ. Γιαννάκης ανέφερε πως είναι στη διάθεση του Δήμου Ζακύνθου για να βοηθήσει με την εμπειρία που έχει στην κατασκευή των αθλητικών υποδομών και πρόσθεσε πως το νησί χρειάζεται προπονητικό κέντρο και μια χαρτογράφηση των αναγκών που υπάρχουν.

Από την πλευρά του ο κ. Ποταμίτης συμπλήρωσε πως προσφέρεται να φτιάξει γήπεδο στο Καταστάρι, καθώς και να συνδράμει για να γίνει πλήρως λειτουργικό το γήπεδο της ΕΠΣ στο Γαϊτάνι, ζητώντας ταυτόχρονα τη συνεργασία του Δήμου για να προχωρήσουν τάχιστα οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, αίτημα που αποδέχθηκε ο Δήμαρχος.

Το ραντεβού ανανεώθηκε για το επόμενο διάστημα και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.