Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

291 - Δήμος Ζακύνθου

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ-ΛΑΚΟΥΒΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΣΑΤΑ 2019)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Zάκυνθος, 10/06/2020

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 10054

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                                                

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ-ΛΑΚΟΥΒΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΣΑΤΑ 2019)»

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου

προκηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ-ΛΑΚΟΥΒΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΣΑΤΑ 2019)» κωδικός CPV45233120-6 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 55.000,00 €, με τη δαπάνη των εργασιών: 32.685,96 €, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 5.883,47 €, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%): 5.785,41€, αναθεώρηση: Ø, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 10.645,16€.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2019 και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 30.7333.197 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τον συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

          

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση:Πλατεία Διον. Σολωμού 1-Τ.Κ. 29100-Ζάκυνθος).

                   

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/06/2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12.00’ π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 22/06/2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12.00’ π.μ.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων   και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ, στην κατηγορία Α1 καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή την βεβαίωση εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα.

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της αναλυτικής διακήρυξης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο της σύμβασης, τα παραρτήματά τους και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζακύνθου https://www.zakynthos.gov.gr/.

 Για να υποβάλλουν όμως προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το σφραγισμένο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, υπεύθυνος κ.Κορφιάτης Αντώνιος, τηλ. 26950360921 ή να το τυπώσουν από την ηλεκτρονική μορφή του, φέροντας τη σφραγίδα και τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 15/06/2020  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 18/06/2020.

Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

         

Ο Δήμαρχος

  ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

Πρόσβαση προς την παραλία Πόρτο Ρώμα της Τ.Κ. Βασιλικού

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 19/05/2020 - 8484
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Ζακύνθου διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές με το σύστημα της προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 125 του Ν 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου : «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΡΤΟ ΡΩΜΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ»
Προϋπολογισμού Δαπάνης 19.500,00 ευρώ. ( με ΦΠΑ 24 %)
Η Δημοπρασία θα γίνει την 03/06/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.oo πμ (λήξη επιδόσεως
προσφορών) στα γραφεία της ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ΖΑΚΥΝΘΟΥ ( ΒΑΝΑΤΟ,
29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ).
Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1 καί
άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και εργοληπτικές
κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως και κάτοχοι παλαιών
εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του
ΜΕΕΠ με την παρ.9 του άρθρου 16 του Ν.1418/84
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του Δήμου Ζακύνθου κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στο Βανάτο και στο τηλέφωνο 26953 60904
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

1. Επωνυμία και διευθύνσεις:
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ταχ. δ/νση: Πλατεία Διον. Σολωμού 1, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος
Κωδικός: NUTS EL621
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
τηλ.: 2695361301
φαξ.: 2695361314
Αρμόδια Δ/νση: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ταχ. δ/νση: τ. Δημαρχείο Βανάτου, Βανάτο, Τ.Κ. 29100
Πληροφορίες: Α. Κορφιάτης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
τηλ.: 2695360921
φαξ: 2695063768
2. Επικοινωνία:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ζακύνθου) www.zakynthos.gov.gr.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως
προαναφέρεται.
3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής και Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης /Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν
ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
5. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45259000-7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
6. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΟ
7. Τόπος εκτέλεσης: οδός ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ πόλης Ζακύνθου.
8. Τίτλος έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
9. Σύντομη περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει την επισκευή και συντήρηση των
εγκαταστάσεων της μαθητικής εστίας και ξενώνα που βρίσκονται επί της οδού
ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ στην πόλη της Ζακύνθου.
10. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 84.677,42 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)
11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
12. Διάρκεια σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 120 ημερολογιακές ημέρες
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
13. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
ΑΔΑ: 9Κ7ΣΩΡ1-ΣΨΑ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.05.19 14:53:27
EEST
Reason:
Location: Athens
20PROC006730401 2020-05-19
-Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε δημόσια έργα της κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και
4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
- Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 22
της διακήρυξης.
- Κριτήρια επιλογής: Οσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας , οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία Α1τάξη &
άνω.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ενωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο
παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.
- Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της
παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,
που ανέρχεται στο ποσό των 1.694,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης
οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
14. Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή κάτω των ορίων.
15. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
16. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) - άρθρο 95 του Ν.
4412/2016.
17. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η
12/06/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00΄.
18. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό
φάκελο του υποσυστήματος. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών
προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική
ΑΔΑ: 9Κ7ΣΩΡ1-ΣΨΑ 20PROC006730401 2020-05-19
επιστολή συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
19. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον
συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν.
4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να
παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης
συμμετοχής.
20. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 18/06/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄.
21. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
22. Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές
στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
23. Γίνεται δεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
24. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ και έχει Κ.Α. 30.7331.220
25. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε
συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της
εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του
26. Άλλες πληροφορίες: Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου
αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 47/24.03.2020 (ΑΔΑ: Ω2ΨΝΩΡ1-ΞΦ4)
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Ζακύνθου και η έγκριση των όρων
δημοπράτησης με την υπ’ αριθμ. ... απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.
Ζακύνθου.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του
Δ. Ζακύνθου.
27. Αυτή η προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο σύμφωνα με
το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα www.zakynthos.gov.gr
σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στην ιστοσελίδα «Διαύγεια»
diavgeia.gov.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 3ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΔΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Ζακύνθου διακηρύττει ότι εκθέτει σε συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς                                                 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου :
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 3ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΔΟΥ»

Προϋπολογισμού Δαπάνης   50.000,00 ευρώ. ( με ΦΠΑ 24 %)

Η Δημοπρασία θα γίνει την 28/04/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 1.3o μμ (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΒΑΝΑΤΟ, 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ).

Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1 και άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ.9 του άρθρου 16 του Ν.1418/84

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου Ζακύνθου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στο Βανάτο και στο τηλέφωνο 26953 60906.          

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 5ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΓΑΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Ζακύνθου διακηρύττει ότι εκθέτει σε συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς                                                 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου :
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 5ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΓΑΣΙΟΥ

Προϋπολογισμού Δαπάνης   50.000,00 ευρώ. ( με ΦΠΑ 24 %)

Η Δημοπρασία θα γίνει την 28/04/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.3o πμ (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΒΑΝΑΤΟ, 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ).

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1 καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ.9 του άρθρου 16 του Ν.1418/84

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του Δήμου Ζακύνθου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στο Βανάτο και στο τηλέφωνο 26953 60906.          

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ διακηρύττει ότι εκθέτει σε συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς                                               σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»

Προϋπολογισμού Δαπάνης   50.000,00 ευρώ. ( με ΦΠΑ 24 %)

Η Δημοπρασία θα γίνει την 28/04/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.3o πμ (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΒΑΝΑΤΟ, 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ).

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1 καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ.9 του άρθρου 16 του Ν.1418/84

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στο Βανάτο και στο τηλέφωνο 26953 60906.          

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 6ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Ζακύνθου διακηρύττει ότι εκθέτει σε συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 95 του Ν 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου :
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 6ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ
Προϋπολογισμού Δαπάνης 50.000,00 ευρώ. ( με ΦΠΑ 24 %)
Η Δημοπρασία θα γίνει την 24/04/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.3o μμ (λήξη επιδόσεως
προσφορών) στα γραφεία της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΒΑΝΑΤΟ,
29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ).
Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές
ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1 καί
άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και εργοληπτικές
κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως και κάτοχοι παλαιών
εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του
ΜΕΕΠ με την παρ.9 του άρθρου 16 του Ν.1418/84
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του Δήμου Ζακύνθου κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στο Βανάτο και στο τηλέφωνο 26953 60906.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 2ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Ζακύνθου διακηρύττει ότι εκθέτει σε συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς                                                 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου :
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 2ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ»

Προϋπολογισμού Δαπάνης   49.999,35 ευρώ. ( με ΦΠΑ 24 %)

Η Δημοπρασία θα γίνει την 24η Απριλίου , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30.oo πμ (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΒΑΝΑΤΟ, 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ).

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1 καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ.9 του άρθρου 16 του Ν.1418/84

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου Ζακύνθου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στο Βανάτο και στο τηλέφωνο 26953 60906.          

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 4ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΘΑΚΙΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Ζακύνθου διακηρύττει ότι εκθέτει σε συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 4ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΘΑΚΙΑΣ» Προϋπολογισμού Δαπάνης 50.000,00 ευρώ. ( με ΦΠΑ 24 %) Η Δημοπρασία θα γίνει την 24η Απριλίου , ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30.oo πμ (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΒΑΝΑΤΟ, 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1 και άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ.9 του άρθρου 16 του Ν.1418/84 Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου Ζακύνθου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στο Βανάτο και στο τηλέφωνο 26953 60906.

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Γ του Ν 4412/2016 ως ισχύει, για την επιλογή του αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑ»

                                                                                                                                                                   ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Γ του Ν 4412/2016 ως ισχύει, για την επιλογή του αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο:

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑ»

Προϋπολογισμός: 203.952,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), CPV: 45231110-9 Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016,

2. Το γεγονός ότι στο Δήμο Ζακύνθου η επάρκεια χώρου εναπόθεσης υπολειμματικών απορριμμάτων στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων αποτελεί σημαντικό και κρίσιμο παράγοντα για την ορθολογική διαχείριση στο νησί μας. Η έλλειψη ασφαλούς και κατάλληλα διαμορφωμένου οικοπέδου για την τοποθέτηση των επεξεργασμένων απορριμμάτων δύναται να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον καταστρατηγώντας κρίσιμους Περιβαλλοντικούς Όρους της Μονάδας και κυρίως να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στον υδροφόρο ορίζοντα  και κατ’ επέκταση στην υγεία των πολιτών της Ζακύνθου.

Ο Δήμος μας για τους παραπάνω λόγους είχε φροντίσει πάντοτε να εξασφαλίζει επαρκή και κατάλληλα διαμορφωμένο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, χώρο έτσι ώστε με ασφάλεια να τοποθετούνται τα επεξεργασμένα απορρίμματα.

Τον Σεπτέμβριο όμως του 2019, χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου και του ΦοΔΣΑ, στην Μονάδα προέκυψε σοβαρή βλάβη σε μηχάνημα κρίσιμο για την διαδικασία επεξεργασίας που αφορά στον τεμαχισμό των απορριμμάτων. Οι εργασίες επισκευής από την ανάδοχο εταιρεία που λειτουργεί το χώρο διήρκησαν περίπου δύο μήνες. Με αποτέλεσμα να συσσωρευθούν απορρίμματα αναμένοντας την περαιτέρω επεξεργασία τους. Την 27/11/2019 η Εταιρεία διέκοψε την παροχή υπηρεσιών οπότε συσσωρεύθηκαν νέες ποσότητες απορριμμάτων στους χώρους υποδοχής χωρίς να επεξεργάζονται από την Εταιρεία. Η Εταιρεία ειδοποίησε εγγράφως ότι ξεκίνησε ξανά την επεξεργασία των


απορριμμάτων την 13/2/2020. Λόγω της δραστηριότητος που επέδειξε για την διαχείριση των μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων που είχαν συγκεντρωθεί καλύφθηκε ο χώρος εναπόθεσης του υπολείμματος σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Με αποτέλεσμα την απρόβλεπτη δέσμευση όλου του διαθέσιμου χώρου και ο υπολειπόμενος χώρος να αντιστοιχεί σε τοποθέτηση  υπολειμμάτων για χρονικό διάστημα λίγων ημερών.

Όπως γίνεται κατανοητό η εξάντληση του διαθέσιμου οικοπέδου δεν προέρχεται από αμέλεια του Δήμου μας αλλά από παράγοντες μη προβλέψιμους και μη οφειλόμενους σε εμάς.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε Τεχνική Μελέτη Έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Γηπέδου στην περιοχή Λίβα» με προϋπολογισμό 203.952,22 € εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με κωδικό Κ.Α. 30.7122.005 και αφορά την διαμόρφωση σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Όρους χώρου για την τοποθέτηση των επεξεργασμένων απορριμμάτων. Επειδή η διενέργεια ενός Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μοιραία θα επισύρει απρόβλεπτες χρονικές καθυστερήσεις όσον αφορά την κατασκευή κατάλληλα στεγανοποιημένου χώρου για την διάθεση των συμπιεσμένων υπολειμμάτων.

-          Επειδή ο υπάρχων χώρος για εναπόθεση των υπολειμμάτων εξαντλείτε εντός ολίγων ημερών και τούτο συμβαίνει αφενός λόγω της απροβλέπτου επαναδραστηριοποίησης της εταιρείας  και αφετέρου λόγω της μεγάλης ποσότητας των συσσωρευμένων απορριμμάτων με αποτέλεσμα τη δέσμευση του συνόλου του διαθέσιμου χώρου για την τοποθέτηση των συμπιεσμένων απορριμμάτων.

-          Επειδή η τοποθέτηση των συμπιεσμένων απορριμμάτων σε μη κατάλληλη διαμορφωθείσα  και στεγανοποιημένη επιφάνεια εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και κυρίως για την καταστροφή του υδροφόρου ορίζοντα. Φαινόμενα όπου επιτείνονται λόγο των βροχοπτώσεων και της απορρόφησης των στραγγιδίων στο έδαφος.

-          Επειδή έχουν προηγηθεί κατασκευές ανάλογων χώρων στο παρελθόν, θα επιδιωχθεί και θα επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση επί των τιμών του τιμολογίου με επιδίωξη το κόστος να είναι κάτω του ημίσεος του προϋπολογισθέντος ποσού.

-          Επειδή κρίνεται απολύτως απαραίτητο και λόγω κατεπείγουσας πλέον ανάγκης που δεν οφείλεται σε αμέλεια του Δήμου μας ή σε καταστάσεις προβλέψιμες αλλά σε γεγονότα απρόβλεπτα.

-          Συναφώς επειδή δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται από την Νομοθεσία για την υλοποίηση του παραπάνω έργου έτσι ώστε να μην προκληθεί ζημία στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων και την δυνατότητα ομαλής και απρόσκοπτης διαχείρισης των απορριμμάτων.

Αποφασίστηκε η εφαρμογή του άρθρου 32, παρ. γ’ του Νόμου 4412/2016 το οποίο αναφέρει τα εξής :

Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη  δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1.  Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

2.  Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.

Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.

Καθόσον σε περίπτωση όπου δεν υπάρξει διαθέσιμος χώρος μοιραία τα απορρίμματα θα παραμένουν στους δρόμους του νησιού.

2.                Την υπ’ αριθμ. 3/16-01-2020 (ΑΔΑ: 62ΥΒΩΡ1-ΟΙΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζακύνθο με θέμα: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 Δήμου


Ζακύνθου» με την οποία εγκρίθηκε η πίστωση του έργου εις βάρος του κωδικού Κ.Α.: 30.7122.005»

3.                Την παρ. 2γ του άρθρου 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» και το άρθρο 32γ του Ν. 4412/ 2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4605/2019.

4.                Ότι κριτήριο ανάθεσης των εργοληπτικών επιχειρήσεων που θα καλούνται στην εν λόγω διαδικασία διαπραγμάτευσης αποτελεί ότι θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο Α2 τάξης και άνω για την κατηγορία Έργων

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Σας απευθύνουμε την παρούσα πρόσκληση, προκειμένου να συμμετάσχετε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το 32, παρ. γ’ του Νόμου 4412/2016 ως ισχύει, με την υποβολή της προσφοράς για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑ» υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στα συνημμένα τεύχη του έργου.

Συγκεκριμένα προσκαλούμε στο Δημαρχείο Πόλεως, στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Ζακύνθου, Πλατεία Σολωμού αρ. 1-Τ.Κ. 29100-ΖΑΚΥΝΘΟΣ, στον 2ο όροφο την Παρασκευή 13-03-2020 και ώρα 10:00 π.μ.έως 10:30 π.μ. τους οικονομικούς φορείς:

1.  «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»

2.  . ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΤΣΙΠΡΑΣ, ΕΔΕ &

3.  «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

4.    ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

προσκομίζοντας σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου Ζακύνθου εντός της παραπάνω ημερομηνίας και μέχρι την προαναφερόμενη ώρα υπόψη του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς.

Με κριτήριο κατακύρωσης: Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Χρονική Διάρκεια εκτέλεσης έργου: 20 (είκοσι) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

Τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις θα παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κα  Ασπασία Σούλη, τηλ. 26953 60954 το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 12-03-2020 και ώρα 14:00 μ.μ.Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. https://www.zakynthos.gov.gr/ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Νικήτας Αρετάκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Γ του Ν 4412/2016 ως ισχύει, για την επιλογή του αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑ» Προϋπολογισμός: 203.952,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), CPV: 45231110-9 Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 4412/2016, 2. Το γεγονός ότι στο Δήμο Ζακύνθου η επάρκεια χώρου εναπόθεσης υπολειμματικών απορριμμάτων στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων αποτελεί σημαντικό και κρίσιμο παράγοντα για την ορθολογική διαχείριση στο νησί μας. Η έλλειψη ασφαλούς και κατάλληλα διαμορφωμένου οικοπέδου για την τοποθέτηση των επεξεργασμένων απορριμμάτων δύναται να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον καταστρατηγώντας κρίσιμους Περιβαλλοντικούς Όρους της Μονάδας και κυρίως να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στον υδροφόρο ορίζοντα και κατ’ επέκταση στην υγεία των πολιτών της Ζακύνθου. Ο Δήμος μας για τους παραπάνω λόγους είχε φροντίσει πάντοτε να εξασφαλίζει επαρκή και κατάλληλα διαμορφωμένο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, χώρο έτσι ώστε με ασφάλεια να τοποθετούνται τα επεξεργασμένα απορρίμματα. Τον Σεπτέμβριο όμως του 2019, χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου και του ΦοΔΣΑ, στην Μονάδα προέκυψε σοβαρή βλάβη σε μηχάνημα κρίσιμο για την διαδικασία επεξεργασίας που αφορά στον τεμαχισμό των απορριμμάτων. Οι εργασίες επισκευής από την ανάδοχο εταιρεία που λειτουργεί το χώρο διήρκησαν περίπου δύο μήνες. Με αποτέλεσμα να συσσωρευθούν απορρίμματα αναμένοντας την περαιτέρω επεξεργασία τους. Την 27/11/2019 η Εταιρεία διέκοψε την παροχή υπηρεσιών οπότε συσσωρεύθηκαν νέες ποσότητες απορριμμάτων στους χώρους υποδοχής χωρίς να επεξεργάζονται από την Εταιρεία. Η Εταιρεία ειδοποίησε εγγράφως ότι ξεκίνησε ξανά την επεξεργασία των

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166