Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 70
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

264 - Δήμος Ζακύνθου

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΔΕ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ-ΛΑΓΑΝΑ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ &
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ζάκυνθος, 18-11-2020
Αρ. πρωτ.: 23408
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
1. Επωνυμία και διευθύνσεις:
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ταχ. δ/νση: Πλατεία Διον. Σολωμού 1, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος
Κωδικός: NUTS EL621
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
τηλ.: 2695361301
φαξ.: 2695361314
Αρμόδια Δ/νση: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ταχ. δ/νση: τ. Δημαρχείο Βανάτου, Βανάτο, Τ.Κ. 29100
Πληροφορίες: Α. Κορφιάτης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
τηλ.: 2695360921
φαξ: 2695063768
2. Επικοινωνία:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ζακύνθου) www.zakynthos.gov.gr.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.
3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής και Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης /Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
5. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45233120-6 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
6. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΟ
7. Τόπος εκτέλεσης: Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΓΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.
8. Τίτλος έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΔΕ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ-ΛΑΓΑΝΑ)
9. Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων που χρήζουν επισκευής στις Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ και ΛΑΓΑΝΑ.
10. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 124.999,96 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)
11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
12. Διάρκεια σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 120 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
13. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
-Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε δημόσια έργα της κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
- Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
- Κριτήρια επιλογής: Οσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας , οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία Α2 τάξη & άνω.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.
- Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
14. Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή κάτω των ορίων.
15. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
16. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) - άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.
17. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 11/12/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00΄.
18. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
19. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής.
20. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/12/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00΄π.μ.
21. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
22. Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
23. Γίνεται δεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
24. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΥΠΟΔ. & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΑΕ 571 με κωδικό έργου 2014ΣΕ57100004 του Π.Δ.Ε, (ΑΔΑ 75ΦΔ465ΧΘΞ-ΡΛΦ).
25. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του
26. Άλλες πληροφορίες: Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 03/16.01.2020 (ΑΔΑ: 62ΥΒΩΡ1-ΟΙΤ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Ζακύνθου και η έγκριση των όρων δημοπράτησης με την υπ’ αριθμ. 264/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Ζακύνθου.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Ζακύνθου.
27. Αυτή η προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα www.zakynthos.gov.gr σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στην ιστοσελίδα «Διαύγεια» diavgeia.gov.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

Προβολή και προώθηση του ενημερωτικού μηνύματος για προστασία από τον κορωνοϊό.

                                                                        ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πάτρα,       16-04-2020

Αρ.Πρωτ.:        60718

Σχετ.:               60717

Ταχ. Δ/νση

Πληροφ.

Τηλέφωνο  

Fax

Email

: Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 158

26442 – Πάτρα

: Μαρία Σωτηροπούλου

: 2610 - 461435

: 2610 - 461434

: dpp@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

1) Δήμους της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

2) Δ/νση Πληροφορικής &  

     Επικοινωνιών Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

1) Γραφείο Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

2) Γ.Γ.Π.Π./ Δ/νση Διεθνών Σχέσεων,  

     Εθελοντισμού – Εκπαίδευσης &

     Εκδόσεων/Τμήμα Εκδόσεων

       

ΘΕΜΑ :

Προβολή και προώθηση του ενημερωτικού μηνύματος για προστασία από τον κορωνοϊό.

ΣΧΕΤ. :

Το με αρ. πρωτ. 2804/15-04-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.).

       Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο με θέμα «Προβολή και προώθηση του ενημερωτικού μηνύματος για προστασία από τον κορωνοϊό» για περαιτέρω προώθηση της ενημέρωσης προς τους πολίτες με σκοπό τη συνέχιση της επαγρύπνισης του πληθυσμού για προστασία από τον κορωνοϊό.

       Οι σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ για τα σποτ είναι :

https://youtu.be/WOBiOeS02pk  ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ (full version) – 1.55 min

https://youtu.be/ez59rHLliE8   ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ (cut version) – 1.10 min

       Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τις άμεσες ενέργειές σας.

Με εντολή Συντονιστή

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Μαρία Σωτηροπούλου

Έκτακτο ενημερωτικό σημείωμα Γ.Γ ΕΟΤ

Καλημέρα σας, 

Εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ κ. Φραγκάκη, σας αποστέλλω έκτακτο ενημερωτικό σημείωμα. Είναι στα αγγλικά και στα ελληνικά ενώ συνοδεύεται από φωτογραφία (print screen).

ΑΓΓΛΙΚΑ:

From the very first day, the Greek National Tourism Organization (GNTO) provides information on the measures taken for the coronavirus outbreak by the Greek Government. Info related to tourism, our visitors and the situation in our country. You can visit the special section in visitgreece.gr and get informed for any updates.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ:

Ο ΕΟΤ παρέχει πληροφόρηση από την πρώτη μέρα για τα μέτρα που λαμβάνονται για τον κορωνοϊό από την Ελληνική Κυβέρνηση και αφορούν τον τουρισμό, τους επισκέπτες μας και την κατάσταση στην χώρα. Μπείτε στην ειδική ενότητα του visitgreece.gr και ενημερωθείτε αναλυτικά για οτιδήποτε νεότερο.

Σας απευθύνουμε θερμή παρότρυνση να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες διάδοσης του μαζί με την φωτογραφία (Print Screen):

 1. να το αναρτήσετε σε όλες τις ιστοσελίδες των φορέων (Ο.Τ.Α.) και σε όλα τα Social Media που διαχειρίζεστε
 2. να το προωθήσετε σε όλα τα ενημερωτικά sites και δημοσιογραφικά blogs της Περιφέρειας σας
 3. να το προωθήσετε σε όλους τους επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου της Περιφέρειας σας
 4. να το προωθήσετε σε όλες τις ιστοσελίδες και στα ΜΜΕ του εξωτερικού με τα οποία διατηρείτε επαφή ή έχετε συνεργασία
 5. να το στείλετε με email σε όλες τις διεθνείς επαγγελματικές επαφές σας από την τουριστική βιομηχανία (Travel Agents, Tour Operators κ.α.)

Παρακαλούμε θερμά επιβεβαιώστε τη λήψη του mail, ενημερώστε μας όταν προχωρήσετε στις παραπάνω ενέργειες και αποστείλετε feedback (ενδεικτικές απαντήσεις στα emailslinks από sites όπου μπήκε το μήνυμα του ΕΟΤ κ.α.).

Καλή δύναμη

ΗλίαςΤζιώρας

Ειδικός Σύμβουλος Γ.Γ. ΕΟΤ

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

Tel. +30 210 87 07 453 –Mob.+30 6976656999

Fax. +30 210 64 40 264

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ενημέρωση σχετικά με τον κορωνοϊό

                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πάτρα,         28-02-2020

Αρ.Πρωτ.:           36962

Σχετ.:                 36961

Ταχ. Δ/νση

Πληροφ.

Τηλέφωνο   

Fax

Email

: Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 158

  26442 – Πάτρα

: Μαρία Σωτηροπούλου

: 2610 - 461435

: 2610 - 461434

: dpp@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

1) Δήμους της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

2) Δ/νση Πληροφορικής &  

    Επικοινωνιών της 

    Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

1) Γραφείο Συντονιστή της 

     Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

2)  Γ.Γ.Π.Π./ Δ/νση Διεθνών

     Σχέσεων, Εθελοντισμού –

     Εκπαίδευσης & Εκδόσεων/

     Τμήμα Εκδόσεων

       

ΘΕΜΑ :

Ενημέρωση σχετικά με τον κορωνοϊό. 

ΣΧΕΤ.  :

Το με αρ. πρωτ. 1568/27-02-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.).

         Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με τον κορωνοϊό» για περαιτέρω διάδοση των οδηγιών σχετικά με τη νόσο COVID-19. Ο σύνδεσμος με τις οδηγίες για τον κορωνοϊό είναι: https://www.civilprotection.gr/el/koronoios-covid-19-hrisimes-odigies .

        Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τις ενέργειές σας.

Με Εντολή Συντονιστή

Η αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Πολιτικής Προστασίας

Μαρία Σωτηροπούλου

«Αντιπυρική Περίοδος 2019- Μέτρα για την πρόληψη»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζάκυνθος : 12/06/2019
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Αρ. πρωτ: 13095

/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση Δημοτικό Κατάστημα Βανάτου
Ταχ.Κωδικας 29100
Πληροφορίες: Αντωνία Τσιμάρα
Τηλ.2695361313,2695360941
Fax. 2695361314
Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΚΟΙΝ:
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Θέμα: «Αντιπυρική Περίοδος 2019- Μέτρα για την πρόληψη»
Σχετ: Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω
δασικών πυρκαγιών ΑΔΑ:ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ
Ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου σας ενημερώνουμε ότι:
1. Οι ιδιοκτήτες, οι εκμεταλλευτές οικοπεδικών εκτάσεων που βρίσκονται μέσα
σε κατοικημένες περιοχές, ή κοντά σε αυτές ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ
στην κοπή και απομάκρυνση των χόρτων και των εγκαταλελειμμένων καυστών ή
εκρήξιμων υλικών για την αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς. (άρθρα της υπ΄ αριθ. 4
Πυρ/κής Διάταξης (Φ.Ε.Κ 724 τ. Β’ /22-12-1987)
2. Επίσης απαγορεύεται η καύση εκτάσεων από 01-05-2019 έως 31-10-2019,
χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού
ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5.παρ.1 της 9/2000 Πυροσβεστικής
Διάταξης (ΦΕΚ Β’ 1459/30-11-2000) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.
9 Α /2005 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1554/10-11-2005).
Στους δράστες εμπρησμού είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, επιβάλλονται
βαρύτατες ποινικές κυρώσεις του Ποινικού Κώδικα:
α) Ποινή φυλάκισης από 2 έτη έως ισόβια.
β) Χρηματική ποινή από 2.900 ευρώ έως 150.000 ευρώ.
(άρθρα 264,265 και 266 του Π.Κ.).

γ. Παύουν να ισχύουν οι εξισωτικές αποζημιώσεις (επιδοτήσεις) από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ.
Το παρόν, καλείστε να το αναρτήσετε σε εμφανή σημεία στα Κοινοτικά
Καταστήματα και σε χώρους συνάθροισης κοινού, (πλατείες, καφενεία κ.λ.π).
Επίσης θα πρέπει να μας κοινοποιήσετε άμεσα στα πλαίσια εφαρμογής του
άρθρου 82 του Ν. 3852/2010 την καταγραφή των μέσων και του ανθρώπινου
δυναμικού που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των δασικών
πυρκαγιών.
Οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι έχουν την εύθηνη της υλοποίησης της ενημέρωσης
των Προέδρων τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δελτίο Τύπου της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου για τη συνεργασία με την εταιρεία "Monster Energy"

Άλλη μια διαφημιστική προβολή της Ζακύνθου σε παγκόσμιο επίπεδο οργάνωσε και υλοποίησε η Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου, αφού αυτή τη φορά συνεργάστηκε με την εταιρεία ενεργειακών ποτών "Monster Energy" και δημιουργήθηκε μια πίστα Motorcross στο "Ναυάγιο", όπου ο παγκόσμιος πρωταθλητής, κ. Romain Febvre, έκανε επίδειξη των ικανοτήτων του.

Για την εκτέλεση αυτού του πρότζεκτ εργάστηκε μια ομάδα 23 ατόμων που επιφορτίστηκε με την κατασκευή της πίστας, η οποία δημιουργήθηκε μετά από 1.000 ώρες εργασίας και μεταφορά 12 τόνων άμμου, χωρίς να υπάρχει καμία βοήθεια από τεχνητά μέσα!

Ο Romain Febvre είχε κατακτήσει λίγους μήνες πριν το Motorcross των Εθνών με την ομάδα της Γαλλίας και σε δηλώσεις που έκανε μετά το πέρας του διαφημιστικού ανέφερε τα εξής:

"Έχουμε σαν αθλητές συνηθίσει να αγωνιζόμαστε σε όμορφες και ιδιαίτερες πίστες σε όλο τον κόσμο. Τίποτα όμως δεν συγκρίνεται με την παραλία του "Ναυαγίου" στη Ζάκυνθο. Είναι ένα απίστευτο θέαμα, αφού οδηγείς ανάμεσα σε γαλανά νερά και ένα ναυάγιο πλοίου. Ήταν μια τεράστια πρόκληση για όλους μας, ειδικά όταν έπρεπε να μεταφέρουμε τα πάντα με μικρές βάρκες από την άλλη πλευρά του νησιού".

Αξίζει να αναφερθεί πως το θέμα αυτό είχε συζητηθεί, μετά από αίτημα της Επιτροπής Τουρισμού, στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου στις 22 Αυγούστου 2017 και εκεί είχε αποφασιστεί ομόφωνα να προχωρήσει το συγκεκριμένο διαφημιστικό σποτ, δεδομένου ότι απάντες (συμπολίτευση και αντιπολίτευση) αναγνώρισαν πως η δράση είναι ιδιαίτερα ισχυρή, με εντυπωσιακή προοπτική ανάδειξης της εικόνας της Ζακύνθου και με προοπτική προβολής της Ζακύνθου σε τεραστίων διαστάσεων κοινό, ανυπολόγιστης διαφημιστικής αξίας.

Είναι χαρακτηριστικό πως η προβολή του συγκεκριμένου βίντεο (https://www.youtube.com/watch?v=jjEmFB7zY4o) θα γίνει από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης παγκόσμιας εμβέλειας, τα οποία παρακολουθούν 100 εκατομμύρια τηλεθεατές κατ´ ελάχιστον!

Παράλληλα, θα δημοσιευθούν φωτογραφίες του παγκόσμιου πρωταθλητή από το νησί της Ζακύνθου και το "Ναυάγιο" σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 30 εκατομμύρια ακολούθους!

Εκτός από το πρώτο βίντεο, θα ακολουθήσει κι ένα δεύτερο με τα παρασκήνια των γυρισμάτων, το οποίο θα επικεντρώνεται περισσότερο στην κουλτούρα και στους ανθρώπους της Ζακύνθου, καθώς και στη διαμονή των αθλητών σε αυτό, ως έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Κληθείς να σχολιάσει τη νέα διαφημιστική προβολή του νησιού μας, ο Δήμαρχος, κ. Παύλος Κολοκοτσάς, τόνισε τα εξής: "Συνεχίζουμε άοκνα την προσπάθεια για να γίνει η Ζάκυνθος πιο γνωστή και να προσελκύσουμε περισσότερο ποιοτικό τουρισμό. Και αυτή η δράση παγκόσμιας εμβέλειας δείχνει ξεκάθαρα τον προσανατολισμό μας για ένα βελτιωμένο τουριστικό προϊόν. Τέτοιες εναλλακτικές πρωτοβουλίες μπορούν να μας καταστήσουν παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Διαψεύδουμε καθημερινά όσους, για τους δικούς τους λόγους, μεμψιμοιρούν και τα βλέπουν όλα μαύρα και άραχνα. Δεν είμαστε αντίθετοι στην κριτική, όμως όταν αυτή δεν συνοδεύεται με προτάσεις, τότε και ο πιο αδαής αντιλαμβάνεται πλήρως ότι υπάρχουν σκοπιμότητες. Μας κατηγορούν ότι κάνουμε ταξίδια στο εξωτερικό και συμμετέχουμε στις τουριστικές εκθέσεις, όμως αρκετοί δεν βγάζουν άχνα για το γεγονός πως στη Ζάκυνθο καταρρίπτονται τα τελευταία χρόνια όλα τα ρεκόρ αφίξεων. Κάθε χρόνο έρχονται όλο και περισσότεροι. Αυτή είναι μια νίκη. Δεν πτοούμαστε από τα τοξικά σχόλια, συνεχίζουμε τη δουλειά μας προς όφελος των συμπολιτών μας".

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού, κ. Αντώνης Νικολουδάκης, ευχαρίστησε την εταιρεία ενεργειακών ποτών "Monster Energy" για την επιλογή της Ζακύνθου και γνωστοποίησε κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες της συμφωνίας:

"Κατ´ αρχήν να πούμε ότι οι τεχνικοί της πίστας ήταν στην παραλία για 4 ημέρες πριν το γύρισμα, ώστε να δώσουν μια συγκεκριμένη μορφή στην άμμο. Δεν χρησιμοποιήθηκαν τεχνητά μέσα. Η διαμόρφωση του χώρου έγινε με χειρωνακτική εργασία, προκειμένου να προφυλαχθεί η παραλία. Παράλληλα, μετά το τέλος των γυρισμάτων η εταιρεία ανέλαβε εξ´ ολοκλήρου το κόστος για τον καθαρισμό της παραλίας και την επιστροφή του τμήματος της ακτής στη φυσική της μορφή. Το τελικό διαφημιστικό σποτ παραχωρήθηκε στο Δήμο με δικαιώματα προβολής και για την αξιοποίηση στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του νησιού μας. Να πω επίσης πως η Monster Energy ανέλαβε και την παροχή χορηγίας ύψους 3.000 ευρώ προς το Δήμο, υπό τη μορφή αγοράς εξοπλισμού για την ενίσχυση και διεύρυνση των υποδομών για τις "Γαλάζιες Σημαίες"  καθώς επίσης και την προμήθεια περίφραξης του ναυπηγήματος και πινακίδων σήμανσης στην παραλία του Ναυαγίου. Από την πλευρά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλλαν για την επίτευξη αυτού του σκοπού και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο, κ. Παύλο Κολοκοτσά, το Δημοτικό Συμβούλιο που ενέκρινε ομόφωνα τη δράση, τα μέλη της Επιτροπής Τουρισμού και την αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου μας, κ. Κάρδαρη. Όλοι μαζί συντονισμένα και με μεθοδικότητα συνεχίζουμε τις ενέργειες για την όσο το δυνατόν καλύτερη προβολή της Ζακύνθου. Δεν χρειάζονται πολλά χρήματα για αυτό, αλλά σχέδιο και στρατηγική".

Δελτίο Τύπου του Δημάρχου Ζακύνθου για αναληθή δημοσιεύματα

Προκαλούν οργή και αγανάκτηση τα αναληθή δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, σύμφωνα με τα οποία ο Δήμος Ζακύνθου είναι ανύπαρκτος και άφαντος από τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τον όμορφο τόπο μας.

Δυστυχώς, κάποιοι παραπληροφορούν την κοινή γνώμη και στοχοποιούν με αισχρό τρόπο τη Δημοτική Αρχή.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας αναφέρουμε πως ο Δήμος Ζακύνθου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας συμμετείχε ενεργά στην κατάσβεση των πυρκαγιών με μέσα και προσωπικό που διαθέτει και τα οποία συντονίζει σε συνεργασία με την Πυροσβεστική.

Μας ενδιαφέρει η ουσία και όχι το φαίνεσθαι. Εμείς, εργαζόμαστε νυχθημερόν για τον σκοπό αυτό και δεν μας ενδιαφέρει να βγάζουμε... σέλφι στις φωτιές για να αποδεικνύουμε την ύπαρξή μας.

Στις πυρκαγιές πηγαίνουν αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν για να σβήσουν και όχι εκείνοι που νοιάζονται μόνο για την αυτοπροβολή τους.

Καλό θα ήταν λοιπόν τα τοπικά ΜΜΕ να έρθουν σε επαφή με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, ώστε να πληροφορηθούν επακριβώς το έργο που παράγεται για τις φωτιές, για τις πλημμύρες και τα σκουπίδια. 

Έλεος... Όσο κι αν προσπαθούν διάφοροι επιτήδειοι να μας παρουσιάσουν ως εξιλαστήρια θύματα των πυρκαγιών, θα αποτύχουν οικτρά. Διότι όλοι στη Ζάκυνθο είμαστε γνωστοί. Και πιο γνωστοί είναι αυτοί που επιδίδονται σε στημένα δημοσιεύματα για να εξυπηρετήσουν δικούς τους σκοπούς.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η διάθεσης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ – ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ) του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 116/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Καθορισμός αδειών υπαίθριου εμπορίου & έγκριση του ύψους και του τρόπου είσπραξης του τέλους ανά άδεια καθώς και του τόπου του χρόνου και της διαδικασίας κληρώσεων».
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.46696/8959/19-06-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη χορήγηση ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (25) αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (7 σε κοινόχρηστο χώρο και 18 σε ιδιωτικό).

Κατεβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

 

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166