Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 70
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

255 - Δήμος Ζακύνθου

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΗΝ 09 /10/2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΗΝ 09 /10/2019

( 18 η Συνεδρίαση) ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 22860/ 04-10-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

Ανακοινώσεις –Ερωτήσεις

Θέματα                                                                            Εισηγητής

 1. 1.

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου άρθρο 64.Ν.4042/12 (ΦΕΚ 24/13-2-2012 τεύχος Ά)

     κ. Δήμαρχος

 1. 2.

Ορισμός μελών Διοικητικού   Συμβουλίου της ΔΕΥΑΖ .

(Εγκ .Υ.Π.Ε.Σ. 51/28/12/2010 σε συνδυασμό με το αρθ. 255 ΠΑΡ.ν.3463/2006).»

κ. Πρόεδρος

 1. 3.

Ορισμός μελών Διοικητικού   Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζακύνθου.(Αρθ.240 του Νόμου 3463/2006)

κ. Πρόεδρος

 1. 4.

Ορισμός μελών   Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελoύς επιχείρησης Δήμου Ζακύνθου του Ν.Π.Δ.Δ. (ΚΕΔΗΖ) (αρθ.103 του Ν.3852/2010)

κ. Πρόεδρος

 1. 5.

Oρισμός μελών   Διοικητικού Συμβουλίου για την σύσταση της   Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης, «Παναγιώτης Χιώτης».     (αρθ.103 του Ν.3852/10)

κ. Πρόεδρος

 1. 6.

Oρισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την σύσταση της Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης, «Σπύρος Καββαδίας». (αρθ.103 του Ν.3852/10)

κ. Πρόεδρος

 1. 7.

Γ΄ Κατανομή έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού Σχολικού Τροχονόμου σχολικού έτους 2018-2019 (11ος-12ος 2019 -1ος 2020)

κ. Πρόεδρος

 1. 8.

Επικαιροποίηση του διαχειριστή του Δήμου στο win banking των Τραπεζών Πειραιώς,ALPHA BANK και ΕΘΝΙΚΗΣ

Οικονομική Υπηρεσία

 1. 9.

Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Ελλάδος και μεταφορά διαθέσιμων αποθεματικών από τις άλλες Τράπεζες

Οικονομική Υπηρεσία

 1. 10.

Oρισμός υπολόγων έργου για τα Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) που τηρούνται στην τράπεζα της Ελλάδος

Οικονομική Υπηρεσία

 1. 11.

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2019

Οικονομική Υπηρεσία

 1. 12.

Αντικατάσταση μέλους ομάδας διοίκησης παρακολούθησης έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της 2ης τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου»

κα Ελισάβετ Μαρώτη

 1. 13.

Πρόσληψη κοινωνιολόγου ως σύμβουλος υποδοχής Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών

κα Ελισάβετ Μαρώτη

 1. 14.

Έγκριση σύνδεση παροχής με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ στο νεκροταφείο Τ.Κ. Αγαλά

κ. Πρόεδρος

 1. 15.

Αιτήσεις-προτάσεις

κ. Πρόεδρος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παραχώρησης μιας θέσεις περιπτέρου σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Ζακύνθου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζάκυνθος: 09-11-2018
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αριθ. Πρ.: 25621
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Παραχώρησης μιας θέσεις περιπτέρου
σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου

στον Δήμο Ζακύνθου

1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ),
Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Ζακύνθου τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση της εξής θέσεως περιπτέρου:
α. Αυτό που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Στραβοπόδη & Κάλβου
2. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:
α) άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),
β) πολύτεκνοι, και
γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες
θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από
την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν
χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της
Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις
παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης
λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
3. Η θέση περιπτέρου θα διατεθεί σε ενδιαφερομένους Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου,
με την καταβολή τέλους, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού
έτους και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο κατά
το άρθρο 285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού
καταβολής αυτών.
Καθώς το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη είναι μόνον εισοδηματικό, τη θέση καταλαμβάνει αυτός
που έχει το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα. Αν τη θέση καταλαμβάνουν περισσότεροι από ένας
δικαιούχοι, τότε πραγματοποιείται μεταξύ τους κλήρωση.
4. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων γίνεται για δέκα χρόνια από την
ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης.
Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα
αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην
αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί
το δικαίωμα στον αιτούντα.
5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Τμήμα Αδειών Καταστημάτων του Δήμου Ζακύνθου,
που βρίσκεται στο Βανάτο, μέχρι 23/11/2018 τα εξής δικαιολογητικά:
- Άτομα με Αναπηρία,
α. Αίτηση.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
δ. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν.
2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.
ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο
- Πολύτεκνοι
α. Αίτηση.

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
δ. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την
πολυτεκνική ιδιότητα.
ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο
-Πολεμιστές Κύπρου
α. Αίτηση.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
δ. Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή
συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο
6. Η κατασκευή του περιπτέρου ή η επισκευή του ήδη υπάρχοντος (όπου αυτό υφίσταται) καθώς και
οι δαπάνη για την εγκατάσταση μετρητή και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος βαρύνει τον δικαιούχο και
θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Επίσης για τη χρήση
κοινόχρηστου χώρου , πέραν του χώρου που καταλαμβάνει η παραχωρηθείσα θέση περιπτέρου,
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ 24-9/20-10-1958.
7. Το Ατομο με αναπηρία ή ο πολύτεκνος ή ο πολεμιστής Κύπρου στον οποίο έχει παραχωρηθεί το
δικαίωμα παραχώρησης θέσης περιπτέρου , υποχρεούται να διακόψει οποιαδήποτε δραστηριότητα
που σχετίζεται με αυτή, εντός 10 ημερών από τη λήξη της περιόδου παραχώρησης και να παραδώσει
τα κλειδιά του περιπτέρου στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου. Σε περίπτωση που είχε τοποθετήσει το
κουβούκλιο με δική του δαπάνη, δικαιούται εντός αυτού του 10ημέρου και αν το επιθυμεί, να το
απομακρύνει με δική του δαπάνη.
Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του δήμου και να δημοσιευθεί
σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες.

Γραφείο Δηλώσεων Ζημιών του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασίας Δημόσιας Υγείας του Δήμου Ζακύνθου

Οι ιδιοκτήτες κύριων κατοικιών, που έχουν κριθεί μη κατοικήσιμες, από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών, μπορούν να προσέλθουν στο Γραφείο Δηλώσεων Ζημιών του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασίας Δημόσιας Υγείας του Δήμου Ζακύνθου, στον 1ο όροφο του κτιρίου του Μικρού Διοικητηρίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 1), προκειμένου να υποβάλουν αίτηση χορήγησης «εφ’ άπαξ» κοινωνικού βοηθήματος

Στο ίδιο Γραφείο, υπενθυμίζεται, ότι μπορούν να προσέρχονται για υποβολή αιτήσεων αυτοψίας, και όσοι έχουν υποστεί ζημίες στην οικοσκευή της κύριας κατοικίας τους, όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 8:30’ πμ έως 130’ μμ.

Δελτίο Τύπου για την έκθεση ζωγραφικής στο Πνευματικό Κέντρο από Ιταλούς και Ζακυνθινούς καλλιτέχνες - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Γνωστοποιούμε πως ο Δήμος Ζακύνθου σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Κολλέγιο LORENZOVALLA της Παβίας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο "Παρθενώνας" της Παβίας, οργανώνει έκθεση ζωγραφικής στην οποία θα λάβουν μέρος Ιταλοί και Ζακυνθινοί καλλιτέχνες και θα έχει ως θέμα "Back to Zakynthos-H Ζάκυνθος και οι τρεις ποιητές".

Η εκδήλωση αυτή γίνεται στα πλαίσια της αδελφοποίησης με τον Δήμο της Παβίας και αφορά ουσιαστικά τους τρεις σπουδαίους ποιητές, Διονύσιο Σολωμό, Ανδρέα Κάλβο και Ούγκο Φώσκολο, οι οποίοι γεννήθηκαν στο νησί μας, ενώ ξεπέρασαν τα σύνορα της Ελλάδας με το σπουδαίο έργο τους.

Στο νησί μας για αυτόν τον σκοπό βρίσκεται ήδη ο Πρύτανης, κ. Μαουρίτσιο Μακαρίνι, και οι ζωγράφοι: Κοράντο Μπονόλι, Ντάριο Μπρέβι, Τζάνι Τζέλα, Τομάζο Κιάπα, Ντέιβιντ Φέρο, Φραντζέσκο Γκαρτπέλι, Φλωρέντσα Μαρτίνεζ, Ολίνσκι Σαντάνο, Πέπε Πικά, Μάσιμο Ρομάνι, Λεονάρντο Σαντόλι και Βιτόριο Βαλέντε. Στην έκθεση θα υπάρχουν και έργα των Ζακυνθινών ζωγράφων, Αντώνη Μιλάνου και Διονύση Τσολάκου.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν το βράδυ του Σαββάτου 22 Ιουλίου (ώρα 19.30) και θα διαρκέσει έως τις 6 Αυγούστου.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ και ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ» και στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ «ΑΓκΑΛιΑ»

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την νέα σχολική περίοδο 2017-2018 στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία «Ιωάννης Βαρδακαστάνης» καθώς και στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «ΑΓκΑΛιΑ». Οι δομές αυτές λειτουργούν στα πλαίσια του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», ΕΣΠΑ 2014-2020, και υπάγονται στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.». Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μητέρες ή άτομα στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών και η συμμετοχή είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το παρακάτω πίνακα:

Επωνυμία

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) «ΑΓκΑΛιΑ»

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.μεΑ.) «Ιωάννης Βαρδακαστάνης»

Τοποθεσία

Αγαλάς Ζακύνθου( πλατεία χωριού )

Νέο ανακαινισμένο κτήριο στην περιοχή Ρομιρίου Ζακύνθου

Απευθύνεται σε

Παιδιά ηλικίας 5–12 ετών

Παιδιά και Άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτου ηλικίας

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Θεωρία της μουσικής, χορωδία, εκμάθηση μουσικών οργάνων, ζωγραφική, κατασκευές, μελέτη καθημερινών μαθημάτων κ.α.

Θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική, κουκλοθέατρο, χορός, κατασκευές, ομάδες κουζίνας,  μουσική, αθλητικές δραστηριότητες, λογοθεραπεία, συμβουλευτική/ψυχολογική υποστήριξη, κατ’ οίκον  παρεμβάσεις, εκδρομές και εξόδους κοινωνικοποίησης

Πληροφορίες

Τηλέφωνο: 6980032559 από 10:00 μέχρι 14:00

Τηλέφωνο Δομής: 2695029265

Υπεύθυνος: Φιλιακός Σταμάτης

Τηλέφωνο: 2695094090 από 10:00 μέχρι 16:00

Υπεύθυνες: Μαρούδα Διονυσία&Σταμίρη Μαρίζα

Τηλέφωνο διοικητικού τμήματος Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.: 26953-60909

                                                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΔΗΖ

                                                                                                                                                                                    ΘΕΟΔΩΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ