Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

2020 - Δήμος Ζακύνθου

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ζάκυνθος 07/04/2020

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                                    

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                                     Αρ.πρωτ. 6393

                                            

           Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

                                                  

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί

α) η υπ’ αριθ. A187 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α -3-

α) η υπ’ αριθ. A188 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α -3-

α) η υπ’ αριθ. A189 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α -4-

α) η υπ’ αριθ. A190 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α -3-

α) η υπ’ αριθ. A191 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α -3-

α) η υπ’ αριθ. A192 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α -3-

Οι Τεχνικές προδιαγραφές σας επισυνάπτονται με την παρούσα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μας αποστείλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 09/04/2020 και ώρα 15:00 π.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) και Φ/Α του/των Δελτίου/ων Ταυτότητας εν προκειμένου να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας ή

Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Ατομική Ασφαλιστική ενημερότητα (σε περίπτωση εταιρείας, των μελών αυτής)

ε. Σε περίπτωση εταιρείας απαιτείται αντίγραφο του καταστατικού, του ορισμού εκπροσώπου και του πιστοποιητικού ΓΕΜΗ.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                

ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ   

                                                                                                    

8 η Απριλίου Παγκόσμια Ημέρα Γιορτής για τους Ρομά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Διεύθυνση

 

Πρόνοιας, Κοινωνικών Υποθέσεων,

Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού

 

Zάκυνθος, 7/04/2021

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

8 η Απριλίου Παγκόσμια Ημέρα Γιορτής για τους Ρομά

 

Η 8η Απριλίου αποτελεί μέρα γιορτής για τους Τσιγγάνους (τους Ρομά) όλου του κόσμου,

σε ανάμνηση του Πρώτου Παγκόσμιου Συνεδρίου τους, που έγινε στο Λονδίνο στις 8

Απριλίου 1971 και έθεσε τις βάσεις για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους από τη διεθνή

κοινότητα.

Οι Ρομά σε παγκόσμιο επίπεδο αριθμούν άνω των 15 εκατομμυρίων ατόμων.

Η ιστορία των Ρομά, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας εδώ και

αιώνες. Παρά το γεγονός ότι αποτελούν τη μεγαλύτερη μειονότητα της Ευρώπης, οι

κοινότητες των Ρομά εξακολουθούν να υφίστανται εκτεταμένες διακρίσεις και

περιθωριοποίηση. Το γεγονός αυτό εμποδίζει τους Ρομά να αποκτήσουν πρόσβαση στα

θεμελιώδη δικαιώματα της εκπαίδευσης, της εργασίας, της αξιοπρεπούς στέγασης ή των

βασικών υπηρεσιών υγείας.

Στην Ευρώπη προωθούνται συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις για να τερματιστεί η

περιθωριοποίηση αιώνων και να ενταχθούν ομαλά στις κοινωνίες που διαβιούν χωρίς να

αποβάλλουν ή χάσουν τη πλούσια διακριτή τους κουλτούρα και ταυτότητα

Στη κατεύθυνση αυτών των αρχών λειτουργεί με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, από

τα μέσα του 2018 στη κοινωνική δημοτική δομή, στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζακύνθου,

παράρτημα για τους Ρομά στελεχωμένο από μία Κοινωνική Λειτουργό, μία ειδική

παιδαγωγό επικουρούμενη από ακόμη μία παιδαγωγό του Κόμβου «Οικογένειας-Παιδιού»

του Κέντρου Κοινότητας και έναν διαμεσολαβητή Ρομά, (ο ίδιος Ρομά).

Ο καταγεγραμμένος από το Παράρτημα Ρομά, μόνιμος πληθυσμός Ρομά στο Δήμο

Ζακύνθου δεν ξεπερνά τα 230 άτομα συνολικά, τα οποία κατανέμονται σε ένα σύνολο 75

περίπου οικογενειών Ρομά.

Μέχρι το 2018 η μοναδική ουσιώδης δράση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ζακύνθου

έναντι μέρους του πληθυσμού Ρομά που δεν διέθετε στέγη, ήταν η παραχώρηση

δημοτικής έκτασης και η υποβοήθηση από τον τέως Δήμο Αρκαδίων στην ανάπτυξη

καταυλισμού, ο οποίος όμως ακόμη στερείται ηλεκτροδότησης και σωστών υγειονομικά

βασικών υποδομών.

Από τον Μάιο του 2018 έως σήμερα ο Δήμος Ζακύνθου μέσω του Κέντρου Κοινότητας και

του Παραρτήματός του για τους Ρομά έχει αναπτύξει τις εξής δράσεις:

1)Εγγραφή όλων των παιδιών Ρομά μαθητικής ηλικίας σε βαθμίδες της υποχρεωτικής

εκπαίδευσης με παράλληλη μέριμνα για την έκδοση βιβλιαρίων υγείας και για τους

 

υποχρεωτικούς εμβολιασμούς για τα οποία τα στελέχη του Κέντρο Κοινότητας Ζακύνθου

υποστήριξαν με συνεχής επαφές στην ΤΟΜΥ Ζακύνθου καθώς και στο Γ.Ν. Ζακύνθου.

2)Αναπτύχθηκαν δράσεις ενημερώσεις και ευαισθητοποίησης του διδακτικού

προσωπικού, των υπευθύνων διεύθυνσης, και των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης, που φοιτούν μαθητές Ρομά και προωθήθηκε (όχι πάντα με επιτυχία)η

εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων για την σχολική ένταξη των μαθητών Ρομά.

3)Σχολική διαρροή: Οργανώθηκαν απογευματινά τμήματα μαθησιακής στήριξης των

ανήλικων Ρομά της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από το καλοκαίρι του 2018 έως το Μάρτιο

2020 όπου και ξέσπασε η Πανδημία. Κατά περίπτωση υπήρξε συμβουλευτική γονέων και

γυναικών-μητέρων Ρομά σε ότι αφορά τον οικογενειακό προγραμματισμό, τις συνθήκες

διαβίωσης των νοικοκυριών, την αναγκαιότητα φοίτησης των παιδιών, καθώς και την

αναγκαιότητα επιμελούς παρακολούθησης της υγείας των παιδιών αλλά και των ιδίων κτλ.

4)Έγινε προσπάθεια το 2019 να δημιουργηθεί τμήμα γραμματισμού ενηλίκων Ρομά και

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, η οποία όμως δεν ευοδώθηκε λόγω μη συνεχούς

προσέλευσης των ενηλίκων Ρομά που ενεγράφησαν παρά το αρχικό ζωηρό τους

ενδιαφέρον.

5)Μέσω του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ζακύνθου, συστηματικά και εφαρμόζοντας

όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις του νόμου παρέχονται προνοιακά και κοινωνικά

επιδόματα και ασφαλιστική κάλυψη ανασφαλίστων Ρομά για την ιατροφαρμακευτική τους

περίθαλψη

6) Από τον Μάρτιο του 2020 ως σήμερα ο Δήμος Ζακύνθου μέσω του Κέντρου

Κοινότητας, των Δημοτικών Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας, με τη συνδρομή των

Δημοτικών Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό

Φαρμακείο ) και της Δημοτικής Δράσης «Κοντά σου» δρομολόγησε κατά διαστήματα,

δράσεις υγειονομικής προστασίας και επικούρησης με παροχή αγαθών και προϊόντων

ατομικής και οικιακής καθαριότητας με συνεχή συμβουλευτική και ενημερωτική υποστήριξη

για την διασφάλιση της υγείας του πληθυσμού Ρομά από τον Covid-19.

Τα κύρια μελήματα της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας και του Κέντρου Κοινότητας του

Δήμου Ζακύνθου, είναι :

α) μετά την ομαλοποίηση της καθημερινότητας και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων

και συνθηκών που επιβάλλει σήμερα η πανδημία, να επανεκκινήσει η προσπάθεια

ένταξης του συνόλου των παιδιών Ρομά στην υποχρεωτική εκπαίδευση, παράλληλα με

την υποστήριξή τους για την αποτροπή της σχολικής διαρροής.

β) Η ολοκλήρωση της υγειονομικής θωράκισης των ανήλικων παιδιών Ρομά.

γ) Η προώθηση ένταξής τους στις δομές προσχολικής αγωγής

δ)Η βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών και των όρων διαβίωσης των Ρομά στο

δημοτικό καταυλισμό.#/#

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Διεύθυνση
 
Πρόνοιας, Κοινωνικών Υποθέσεων,
Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού
 
Zάκυνθος, 7/04/2021
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
8 η Απριλίου Παγκόσμια Ημέρα Γιορτής για τους Ρομά
 
Η 8η Απριλίου αποτελεί μέρα γιορτής για τους Τσιγγάνους (τους Ρομά) όλου του κόσμου,
σε ανάμνηση του Πρώτου Παγκόσμιου Συνεδρίου τους, που έγινε στο Λονδίνο στις 8
Απριλίου 1971 και έθεσε τις βάσεις για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους από τη διεθνή
κοινότητα.
Οι Ρομά σε παγκόσμιο επίπεδο αριθμούν άνω των 15 εκατομμυρίων ατόμων.
Η ιστορία των Ρομά, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας εδώ και
αιώνες. Παρά το γεγονός ότι αποτελούν τη μεγαλύτερη μειονότητα της Ευρώπης, οι
κοινότητες των Ρομά εξακολουθούν να υφίστανται εκτεταμένες διακρίσεις και
περιθωριοποίηση. Το γεγονός αυτό εμποδίζει τους Ρομά να αποκτήσουν πρόσβαση στα
θεμελιώδη δικαιώματα της εκπαίδευσης, της εργασίας, της αξιοπρεπούς στέγασης ή των
βασικών υπηρεσιών υγείας.
Στην Ευρώπη προωθούνται συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις για να τερματιστεί η
περιθωριοποίηση αιώνων και να ενταχθούν ομαλά στις κοινωνίες που διαβιούν χωρίς να
αποβάλλουν ή χάσουν τη πλούσια διακριτή τους κουλτούρα και ταυτότητα
Στη κατεύθυνση αυτών των αρχών λειτουργεί με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, από
τα μέσα του 2018 στη κοινωνική δημοτική δομή, στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζακύνθου,
παράρτημα για τους Ρομά στελεχωμένο από μία Κοινωνική Λειτουργό, μία ειδική
παιδαγωγό επικουρούμενη από ακόμη μία παιδαγωγό του Κόμβου «Οικογένειας-Παιδιού»
του Κέντρου Κοινότητας και έναν διαμεσολαβητή Ρομά, (ο ίδιος Ρομά).
Ο καταγεγραμμένος από το Παράρτημα Ρομά, μόνιμος πληθυσμός Ρομά στο Δήμο
Ζακύνθου δεν ξεπερνά τα 230 άτομα συνολικά, τα οποία κατανέμονται σε ένα σύνολο 75
περίπου οικογενειών Ρομά.
Μέχρι το 2018 η μοναδική ουσιώδης δράση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ζακύνθου
έναντι μέρους του πληθυσμού Ρομά που δεν διέθετε στέγη, ήταν η παραχώρηση
δημοτικής έκτασης και η υποβοήθηση από τον τέως Δήμο Αρκαδίων στην ανάπτυξη
καταυλισμού, ο οποίος όμως ακόμη στερείται ηλεκτροδότησης και σωστών υγειονομικά
βασικών υποδομών.
Από τον Μάιο του 2018 έως σήμερα ο Δήμος Ζακύνθου μέσω του Κέντρου Κοινότητας και
του Παραρτήματός του για τους Ρομά έχει αναπτύξει τις εξής δράσεις:
1)Εγγραφή όλων των παιδιών Ρομά μαθητικής ηλικίας σε βαθμίδες της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης με παράλληλη μέριμνα για την έκδοση βιβλιαρίων υγείας και για τους
 
υποχρεωτικούς εμβολιασμούς για τα οποία τα στελέχη του Κέντρο Κοινότητας Ζακύνθου
υποστήριξαν με συνεχής επαφές στην ΤΟΜΥ Ζακύνθου καθώς και στο Γ.Ν. Ζακύνθου.
2)Αναπτύχθηκαν δράσεις ενημερώσεις και ευαισθητοποίησης του διδακτικού
προσωπικού, των υπευθύνων διεύθυνσης, και των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, που φοιτούν μαθητές Ρομά και προωθήθηκε (όχι πάντα με επιτυχία)η
εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων για την σχολική ένταξη των μαθητών Ρομά.
3)Σχολική διαρροή: Οργανώθηκαν απογευματινά τμήματα μαθησιακής στήριξης των
ανήλικων Ρομά της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από το καλοκαίρι του 2018 έως το Μάρτιο
2020 όπου και ξέσπασε η Πανδημία. Κατά περίπτωση υπήρξε συμβουλευτική γονέων και
γυναικών-μητέρων Ρομά σε ότι αφορά τον οικογενειακό προγραμματισμό, τις συνθήκες
διαβίωσης των νοικοκυριών, την αναγκαιότητα φοίτησης των παιδιών, καθώς και την
αναγκαιότητα επιμελούς παρακολούθησης της υγείας των παιδιών αλλά και των ιδίων κτλ.
4)Έγινε προσπάθεια το 2019 να δημιουργηθεί τμήμα γραμματισμού ενηλίκων Ρομά και
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, η οποία όμως δεν ευοδώθηκε λόγω μη συνεχούς
προσέλευσης των ενηλίκων Ρομά που ενεγράφησαν παρά το αρχικό ζωηρό τους
ενδιαφέρον.
5)Μέσω του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ζακύνθου, συστηματικά και εφαρμόζοντας
όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις του νόμου παρέχονται προνοιακά και κοινωνικά
επιδόματα και ασφαλιστική κάλυψη ανασφαλίστων Ρομά για την ιατροφαρμακευτική τους
περίθαλψη
6) Από τον Μάρτιο του 2020 ως σήμερα ο Δήμος Ζακύνθου μέσω του Κέντρου
Κοινότητας, των Δημοτικών Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας, με τη συνδρομή των
Δημοτικών Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό
Φαρμακείο ) και της Δημοτικής Δράσης «Κοντά σου» δρομολόγησε κατά διαστήματα,
δράσεις υγειονομικής προστασίας και επικούρησης με παροχή αγαθών και προϊόντων
ατομικής και οικιακής καθαριότητας με συνεχή συμβουλευτική και ενημερωτική υποστήριξη
για την διασφάλιση της υγείας του πληθυσμού Ρομά από τον Covid-19.
Τα κύρια μελήματα της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας και του Κέντρου Κοινότητας του
Δήμου Ζακύνθου, είναι :
α) μετά την ομαλοποίηση της καθημερινότητας και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων
και συνθηκών που επιβάλλει σήμερα η πανδημία, να επανεκκινήσει η προσπάθεια
ένταξης του συνόλου των παιδιών Ρομά στην υποχρεωτική εκπαίδευση, παράλληλα με
την υποστήριξή τους για την αποτροπή της σχολικής διαρροής.
β) Η ολοκλήρωση της υγειονομικής θωράκισης των ανήλικων παιδιών Ρομά.
γ) Η προώθηση ένταξής τους στις δομές προσχολικής αγωγής
δ)Η βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών και των όρων διαβίωσης των Ρομά στο
δημοτικό καταυλισμό.#/#

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΊΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ζάκυνθος, 06/04/2021
Αρ. πρωτ.: 6268
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

1. Επωνυμία και διευθύνσεις:
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ταχ. δ/νση: Πλατεία Διον. Σολωμού 1, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος Κωδικός: NUTS EL621
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
τηλ.: 2695361301
φαξ.: 2695361314
Αρμόδια Δ/νση: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ταχ. δ/νση: τ. Δημαρχείο Βανάτου, Βανάτο, Τ.Κ. 29100 Πληροφορίες: Μ.ΠΑΝΤΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
τηλ.: 2695360954
φαξ: 2695063768
2. Επικοινωνία:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (Δήμος
Ζακύνθου) www.zakynthos.gov.gr.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως
προαναφέρεται.
3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής και Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης /Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική
αρχή αγορών
5. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45233120-6
6. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΟ
7. Τόπος εκτέλεσης: Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.
8. Τίτλος έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΊΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»
9. Σύντομη περιγραφή: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΊΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ».
10. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 354.838,71 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)
11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
12. Διάρκεια σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 180 ημερολογιακέςημέρες
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
13. Προϋποθέσεις συμμετοχής:


Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται Α2
(Κ/Ξίες), 1η καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που
είναι εγκατεστημένα σε:
- α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
- Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. ,
- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
- Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για
την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
- Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
- Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής.
- Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής :
- - αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται
από κάθε μέλος της ένωσης
- - αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει
να είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως
άνω άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω,
αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.
- Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 7.097 ευρώ. i
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
14. Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή κάτω των ορίων.
15. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
16. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) - άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.
17. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή , 23/04/2021
και ώρα 14:00 .

18. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη
εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις
εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

19. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα ΔΕΚΑ
μηνών , από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
20. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής..
21. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η Δευτέρα ,
26/04/2021 και ώρα 10:00 πμ.
22. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
23. Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία,
καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
24. Γίνεται δεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
25. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
26. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να
του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία
από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του
27. Άλλες πληροφορίες: Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και η έγκριση των όρων
δημοπράτησης με την υπ’ αριθμ. 306/2020 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Ζακύνθου.Το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Ζακύνθου.
28. Αυτή η προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του
Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα www.zakynthos.gov.gr σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας
και αναρτάται στην ιστοσελίδα «Διαύγεια» diavgeia.gov.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ
i Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση μη
συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης (Πρβ άρθρο 72 παρ. 1
περ. α, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5α
του άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).

«Λειτουργία Κινηματογράφου Φώσκολος»

 

                                                                      Ζάκυνθος:     24/03/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                                          

ΔΗΜΟΣ   ΖΑΚΥΝΘΟΥ

  

                                                               

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                          

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Κινηματογράφου Φώσκολος»

Η Δημοτική Αρχή αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη του πολιτισμού και του Τουρισμού για το νησί.

Ετοιμάζει Οργανισμό Πολιτισμού και Οργανισμό Τουρισμού σε σωστές βάσεις και όχι τις γνωστές ΔΕΠΑΖ, ΣΑΖ κτλ που είχαν ως αποτέλεσμα τη μεγάλη οικονομική ζημία του νησιού χωρίς καμία θετική συμβολή στο υποτιθέμενο αντικείμενό τους.

Θα αναδείξει τόσο το νέο θέατρο όσο και το Υπαίθριο που το τελευταίο χωρίς άδεια χρησιμοποιείτο παράνομα για να αποδίδει στο Δήμο 6.000 ευρώ μικτά όλη τη θερινή περίοδο και να έχει πανάκριβα εισιτήρια για τους Δημότες.

Για το κλείσιμο του κινηματογράφου Φώσκολος και το δήθεν ενδιαφέρον μερικών που γνωρίζουν την πραγματικότητα λυπούμαστε για την παραπληροφόρηση.

Είναι αυτοί που γνωρίζουν και έχουν συμβάλει στο ψέμα, είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν και παραπλανούνται και είναι αυτοί που θέλουν να φύγει ο Δήμαρχος γιατί θίγονται συμφέροντα που χρόνια τώρα έχουν ρημάξει τον τόπο.

Είναι ασύστολο ψεύδος γι’ αυτούς που επικαλούνται το ότι ο Δήμαρχος θέλει να κλείσει το Φώσκολο και ντροπή σε όποιον συμμετέχει σε οποιαδήποτε κίνηση που σκοπό έχει να κατηγορήσει το Δήμαρχο δια αυτό το λόγο.

Η εταιρεία ΣΤΙΓΜΑ νομίμως υπέγραψε συμφωνητικό το 2011 με το Δήμο για τη λειτουργία του κινηματογράφου Φώσκολος με παρακολούθημα το κυλικείο του.

Το 2013 ο τότε Δήμαρχος κ. Στέλιος Μποζίκης γνωρίζοντας προφανώς ως δικηγόρος τις συνέπειες και το ότι το κυλικείο έχει μισθωθεί ως παρακολούθημα του κινηματογράφου χορήγησε άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος για το κυλικείο δια μηδέν πελάτες και μηδέν τ.μ.

Από τότε άρχισε μια μεθόδευση με αποτέλεσμα το 2017 αφού έγιναν παρανόμως οικοδομικές εργασίες εις το εσωτερικό του κινηματογράφου μετετράπη το κυλικείο εμβαδού 5,5 τ.μ. σε έδρα επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος, εχορηγήθει άδεια από την Υγειονομική Υπηρεσία και τον τότε Δήμαρχο κ. Κολοκωτσά και παρεχωρήθησαν 228 τ.μ πλατείας Σολωμού στην εταιρεία ΣΤΙΓΜΑ δια εκμετάλλευση επιχείρησης καφετέριας ως εξυπηρετούσα δήθεν τον Κινηματογράφο Φώσκολο, χωρίς καμία έγκριση από το αρμόδιο συμβούλιο θεαμάτων το οποίο θα έπρεπε οπωσδήποτε να είχε γνωματεύσει δια την επίδραση που είχε στη λειτουργία του κινηματογράφου η κατασκευή των παράνομων οικοδομικών εργασιών που έγιναν εις βάρος της λειτουργίας του κινηματογράφου (κλείσιμο κυρίας θύρας εισόδου, περιορισμός της έκτασης αναμονής με απρόβλεπτες συνέπειες στην περίπτωση άμεσης ανάγκης αποχώρησης των θεατών κλπ).

Βέβαια η λειτουργία της νέας επιχείρησης έγινε χωρίς κανένα οικονομικό όφελος για το Δήμο, χωρίς μετατροπή του υφιστάμενου από το 2011 συμφωνητικού ή σύνταξη νέου συμφωνητικού. Ο Δήμαρχος αντιλαμβανόμενος τη μεθόδευση προσπάθησε να βρει μια λύση δια την νομιμοποίηση της κατάστασης.

Δεν παρεχώρησε εγγράφως το χώρο της πλατείας το έτος 2020, ενημέρωσε την εταιρεία ΣΤΙΓΜΑ για την πρόθεσή του και την άφησε ατύπως να χρησιμοποιήσει το χώρο της πλατείας έως ότου βρεθεί η ενδεδειγμένη νόμιμη λύση.

Αυτός είναι ο λόγος που η εταιρεία ΣΤΙΓΜΑ έγινε ο εύκολος αποδέκτης χωρίς διερεύνηση των κατηγοριών εναντίον του Δημάρχου χωρίς τούτο να ληφθεί υπόψη από το Δήμαρχο.

Αυτό αποτελεί απάντηση σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι ο Δήμαρχος επιδιώκει το κλείσιμο του κινηματογράφου Φώσκολος.

Τον Αύγουστο του 2020 αποστέλλεται στο Δήμο η πρώτη εξώδικος δήλωση από επιχείρηση που ασχολείται με το ίδιο αντικείμενο στην πλατεία Σολωμού και εγκαλεί το Δήμο για αθέμιτο ανταγωνισμό από την εταιρεία ΣΤΙΓΜΑ διότι δεν καταβάλλει ενοίκιο στο Δήμο με αποτέλεσμα να μειώνει τις τιμές εις βάρος της και απειλεί το Δήμο για τις συνέπειες οικονομικές και ποινικές που έχει ο αθέμιτος ανταγωνισμός για την επιχείρηση αυτή.

Ο Δήμαρχος προσπαθώντας να βρει λύση ανέβαλλε την οποιαδήποτε απόφαση.

Το Δεκέμβριο του 2020 επανέρχεται με δεύτερη εξώδικη δήλωση η εταιρεία που θεωρεί ότι θίγεται, επισημαίνει ότι δε λάβαμε μέτρα και απαιτεί άμεσα την αναστολή λειτουργίας της ΣΤΙΓΜΑ κατηγορώντας μας για παράβαση καθήκοντος και για απιστία εις βάρος του Δημοσίου (κακούργημα).

Πέραν τούτου εκπρόσωπος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης ζητεί το χώρο που ανήκει στη Δημόσια Βιβλιοθήκη και καταπάτησε παρανόμως και πέραν του συμφωνητικού που είχε υπογράψει με το Δήμο η εταιρεία ΣΤΙΓΜΑ δια την επέκταση του χώρου του κυλικείου και ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνετο στο αρχικό με το Δήμο μισθωτήριο συμφωνητικό.

Κατόπιν τούτων άμεση υποχρέωσή μου είναι μετά την πιθανή τέλεση πολλών ποινικών αδικημάτων που αφορούν την έκδοση σχετικής άδειας το 2017 για τη λειτουργία επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια) εντός του χώρου του κινηματογράφου χωρίς καμία καταβολή ενοικίου εις τον Δήμο και μετά την εκτέλεση παρανόμων οικοδομικών εργασιών εντός του χώρου του κινηματογράφου να αποστείλω στον κ. Εισαγγελέα σχετική αναφορά-καταγγελία για διερεύνηση των αδικημάτων αυτών.

Επιπλέον είμαι υποχρεωμένος να συγκαλέσω την επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπου το κάθε ένα μέλος δεν θα αποφασίσει για το κλείσιμο του κινηματογράφου ο οποίος νομίμως λειτούργησε από το 2011 και θα λειτουργεί στο μέλλον ανεξάρτητα από την ενοικιάστρια εταιρεία σύμφωνα με το σχετικό συμφωνητικό αλλά θα αποφασίσει για τη νομιμότητα της αδείας εκμετάλλευσης της επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριας) που εχορηγήθει το έτος 2017 με τις παράνομες κατασκευές εις βάρος του κινηματογράφου και του χώρου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης χωρίς να καταβάλλεται το αναλογούν μίσθωμα στο Δήμο.

Όλα τα ανωτέρω συντελούν στον ορθολογισμό, στη νόμιμη λειτουργία του κινηματογράφου και στο συμφέρον του Δήμου τα οποία ο Δήμαρχος είναι υποχρεωμένος να διασφαλίσει.

Όσοι νομίζουν ότι δεν τους ταιριάζει ο Δήμαρχος καλά θα κάνουν να τον αφήσουν να αυτοκαταργηθεί διότι όσο προσπαθούν να τον μειώσουν τόσο περισσότερο τον ανεβάζουν στην εκτίμηση του δημότη που ζει την κακομοιριά που κληρονόμησε από τις μεθοδεύσεις και τις κομπίνες του παρελθόντος.

  

                                                                            

                                            

                                                                           Ο Δήμαρχος Ζακύνθου

                                                                            

                                                                                 Νικήτας Αρετάκης

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 
   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Διεύθυνση Πρόνοιας,                                                              

Κοινωνικών Υποθέσεων,                                                        

Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού

Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας,

Κοινωνικής Πολιτικής και

Προστασίας της Δημόσιας Υγείας

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

                                      

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ζάκυνθος, 23-03-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ

ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ζακύνθου, επανέρχεται στο θέμα της επαναλειτουργίας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Ζάκυνθο, υπό το φως των νέων δεδομένων και διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν.

Κατά την περσινή προσπάθεια με την ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχε δημοσιοποιήσει το Κέντρο Κοινότητας, εκδήλωσαν ενδιαφέρον 12 άτομα, αριθμός μη επαρκής για την προώθηση των διαδικασιών επαναλειτουργίας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο νησί.

Έτσι, εκ νέου προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι / -ες να εγγραφούν σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας να προσέλθουν στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ζακύνθου    (στον 1ο όροφο στο «Μικρό Διοικητήριο», οδός Τάλμποτ Κεφαλληνού), κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες έως και την 9η Απριλίου, προκειμένου να καταθέσουν σχετική αίτηση ενδιαφέροντος παρακολούθησης του ΣΔΕ, προσκομίζοντας:

1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδειας Διαμονής,

2. Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή Βεβαίωση εγγραφής σε Γυμνάσιο και

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2695362175 κα Διονυσία Παράσχη ή κα Αναστασία Τσιροπούλου, Παιδαγωγοί Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζακύνθου

Υπενθυμίζεται ότι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας δίνει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει κάποιος την 9ετή υποχρεωτική εκπαίδευση, ακόμα και αν έχει εγκαταλείψει το σχολείο εδώ και αρκετά χρόνια.

Το ΣΔΕ έχει πρωταρχικό του στόχο την καταπολέμηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς επίσης και την μετέπειτα ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, παρέχοντας ένα ευέλικτο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων που άφησαν για οποιοδήποτε λόγο το σχολείο πριν ακόμη ολοκληρώσουν τα 9 χρόνια υποχρεωτικής φοίτησης σε αυτό. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχει τη δυνατότητα σε ενήλικες να φοιτήσουν για 18 μήνες σε συνολικά 2 κύκλους σπουδών, με την ολοκλήρωση των οποίων οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τίτλο σπουδών ισότιμο με το Απολυτήριο Γυμνασίου.

Ο βασικός πυρήνας του προγράμματος σπουδών συγκροτείται από το γλωσσικό, τον αριθμητικό, τον πληροφορικό, τον κοινωνικό, τον αγγλικό, τον περιβαλλοντικό και τον επιστημονικό γραμματισμό, όπως επίσης και την πολιτισμική και αισθητική αγωγή. Το πρόγραμμα συμβάλλει με αυτό τον τρόπο συνολικά στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης των σπουδαστών μέσω της απόκτησης σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων. Ο σπουδαστής του ΣΔΕ μπορεί να συνεχίσει στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, Γενικό Λύκειο).

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ «ΙΑΝΟΣ» ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4
της υπ. αρ. 33862/6-05-2019 ΚΥΑ

Ζάκυνθος, 17/03/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ «ΙΑΝΟΣ» ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
Α) Περάτωση διαδικασίας για την εφάπαξ οικ. ενίσχυση για τις ζημίες από ΙΑΝΟ σε
Αποθηκευτικούς – Βοηθητικούς χώρους κύριων πρώτων κατοικιών
Έληξε την Πέμπτη 11 Μαρτίου η διαδικασία ελέγχου και αυτοψιών των αιτημάτων /
δικαιολογητικών για καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ποσού 600 € για ζημίες σε
βοηθητικούς χώρους/αποθήκες, πρώτων και κύριων κατοικιών που προκλήθηκαν από το
μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ»
Συνολικά, εν τέλει, εξετάσθηκαν 254 περιπτώσεις. Εγκρίθηκαν 200 περιπτώσεις. Τα ατελή
αιτήματα ή αποσυρθέντα μετά από ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων ή απορρίψεις
μετά τις αυτοψίες ανήλθαν σε 54 εκ τις οποίες 35 μετά από αυτοψίες και 19 λόγω μη
προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Η Επιτροπή κατάρτισε και απέστειλε στις 16/03/2021 τον πλήρη προβλεπόμενο φάκελο
αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για επιχορήγηση του Δήμου Ζακύνθου με το
ποσόν των 120.000,00 € προκειμένου να αποδοθεί στα νοικοκυριά η εφάπαξ, αυτή,
οικονομική ενίσχυση. Η πράξη οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων έχει αναρτηθεί
στη Διαύγεια ( ΑΔΑ 64ΠΣΩΡ1-5ΥΘ ) και επ’αυτής τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός
του εύλογου χρονικού διαστήματος έως και 29/03/2021 είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία
στις εργάσιμες ημέρες στην Υπηρεσία Κοιν. Πρόνοιας (Μικρό Διοικητήριο), είτε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση ianoszak2021@gmail. com
Β) Στο τελικό στάδιο η απόδοση των οικονομικών ενισχύσεων νοικοκυριών για τις
ζημίες που υπέστησαν οι πρώτες κύριες κατοικίες τους από ΙΑΝΟ
Εγκρίθηκε στο σύνολο της, από το Υπουργείο Εσωτερικών η αίτηση που υποβλήθηκε από
την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου για την οικονομική ενίσχυση των πολίτων
για την αποκατάσταση των ζημιών οικοσκευής και για μικρής κλίμακας επισκευές των
κύριων κατοικιών που επλήγησαν από το πέρασμα του Μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός»
κατά την 18 η και 19 η Σεπτεμβρίου 2020

Ο Δήμος Ζακύνθου πιστώθηκε με το αιτηθέν ποσόν 1.079.744,00 € το οποίον εκτιμάται
ότι θα αποδοθεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου/αρχές Απριλίου, από την ταμειακή υπηρεσία
στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
Αριθμητικά δεδομένα:
Στην κύρια α’ φάση
Αιτήσεις : 527
Εγκεκριμένες: 456
Απορριφθείσες: 71, εκ τις οποίες 31 με προσκομισθέντα δικαιολογητικά και 40 λόγω μη
προσκόμισης κατάλληλων και απαιτούμενων δικαιολογητικών
Στην β’ φάση
Αιτήσεις: 243
Περιλήφθηκαν επιπλέον 11 περιπτώσεις από τις απορριφθείσες ης α’ φάσης που
αφορούσαν σε βοηθητικούς χώρους χωρίς ζημίες στις κύριες κατοικίες, όπου εξ αυτών 8
εγκρίθηκαν, 2 απορρίφθηκαν και 1 παρέμεινε άνευ δικαιολογητικών
Εκ των 254 τελικά, αυτών, αιτήσεων:
200 εγκρίθηκαν
35 απορρίφθηκαν
Σε 19 δεν προσκομίστηκαν τα κατάλληλα και απαιτούμενα δικαιολογητικά και επίσης
απορρίφθηκαν

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚ ΕΝΙΣΧ ΓΙΑ ΙΑΝΟ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

της υπ. αρ. 33862/6-05-2019 ΚΥΑ

Ζάκυνθος, 17/03/2021

        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ «ΙΑΝΟΣ» ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Α) Περάτωση διαδικασίας για την εφάπαξ οικ. ενίσχυση για τις ζημίες από ΙΑΝΟ σε Αποθηκευτικούς – Βοηθητικούς χώρους κύριων πρώτων κατοικιών

Έληξε την Πέμπτη 11 Μαρτίου η διαδικασία ελέγχου και αυτοψιών των αιτημάτων / δικαιολογητικών για καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ποσού 600 € για ζημίες σε βοηθητικούς χώρους/αποθήκες, πρώτων και κύριων κατοικιών που προκλήθηκαν από το μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ»

Συνολικά, εν τέλει, εξετάσθηκαν 254 περιπτώσεις. Εγκρίθηκαν 200 περιπτώσεις. Τα ατελή αιτήματα ή αποσυρθέντα μετά από ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων ή απορρίψεις μετά τις αυτοψίες ανήλθαν σε 54 εκ τις οποίες 35 μετά από αυτοψίες και 19 λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Η Επιτροπή κατάρτισε και απέστειλε στις 16/03/2021 τον πλήρη προβλεπόμενο φάκελο αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για επιχορήγηση του Δήμου Ζακύνθου με το ποσόν των 120.000,00 € προκειμένου να αποδοθεί στα νοικοκυριά η εφάπαξ, αυτή, οικονομική ενίσχυση. Η πράξη οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια ( ΑΔΑ 64ΠΣΩΡ1-5ΥΘ ) και επ’αυτής τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος έως και 29/03/2021 είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στις εργάσιμες ημέρες στην Υπηρεσία Κοιν. Πρόνοιας (Μικρό Διοικητήριο), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ianoszak2021@gmail. com

Β) Στο τελικό στάδιο η απόδοση των οικονομικών ενισχύσεων νοικοκυριών για τις ζημίες που υπέστησαν οι πρώτες κύριες κατοικίες τους από ΙΑΝΟ

Εγκρίθηκε στο σύνολο της, από το Υπουργείο Εσωτερικών η αίτηση που υποβλήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου για την οικονομική ενίσχυση των πολίτων για την αποκατάσταση των ζημιών οικοσκευής και για μικρής κλίμακας επισκευές των κύριων κατοικιών που επλήγησαν από το πέρασμα του Μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» κατά την 18η και 19η Σεπτεμβρίου 2020

Ο Δήμος Ζακύνθου πιστώθηκε με το αιτηθέν ποσόν 1.079.744,00 € το οποίον εκτιμάται ότι θα αποδοθεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου/αρχές Απριλίου, από την ταμειακή υπηρεσία στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Αριθμητικά δεδομένα:

Στην κύρια α’ φάση

Αιτήσεις : 527

Εγκεκριμένες: 456

Απορριφθείσες: 71, εκ τις οποίες 31 με προσκομισθέντα δικαιολογητικά και 40 λόγω μη προσκόμισης κατάλληλων και απαιτούμενων δικαιολογητικών

Στην β’ φάση

Αιτήσεις: 243

Περιλήφθηκαν επιπλέον 11 περιπτώσεις από τις απορριφθείσες ης α’ φάσης που αφορούσαν σε βοηθητικούς χώρους χωρίς ζημίες στις κύριες κατοικίες, όπου εξ αυτών 8 εγκρίθηκαν, 2 απορρίφθηκαν και 1 παρέμεινε άνευ δικαιολογητικών

Εκ των 254 τελικά, αυτών, αιτήσεων:

200 εγκρίθηκαν

35 απορρίφθηκαν

Σε 19 δεν προσκομίστηκαν τα κατάλληλα και απαιτούμενα δικαιολογητικά και επίσης απορρίφθηκαν

Επίσκεψη στο χώρο του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Ζακύνθου του κ. Γιώργου Στασινόπουλου, Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου και του κ. Κωνσταντίνου Ζορμπά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο χώρο του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Ζακύνθου του κ. Γιώργου Στασινόπουλου, Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου και του κ. Κωνσταντίνου Ζορμπά, Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη του τομέα Κοινωνικής Συνοχής, Δημόσιας Υγείας και Απασχόλησης και Προέδρου της Επιτροπής Ισότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Τους υποδέχτηκαν η κ. Δήμητρα Φραγκογιαννοπούλου, Κοινωνιολόγος και η κ. Χρύσα Ματσουκατίδου, Ψυχολόγος του ΣΚΓ όπου τους ξενάγησαν στα γραφεία και τον χώρο συνεδριών. Στην εκτενή συζήτηση που ακολούθησε οι κύριοι Αντιπεριφερειάρχες και τα στελέχη του κέντρου συζήτησαν τον συμβολισμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, τη λειτουργία του ΣΚΓ, τις υπηρεσίες που παρέχονται, τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται καθώς και τις δράσεις που υλοποιεί σε επίπεδο ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Τέλος, αναφέρθηκε το πανελλήνιο δίκτυο δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων στο οποίο εντάσσεται και το ΣΚΓ Ζακύνθου, στα πλαίσια του οποίου υπάρχει συνεργασία για την κάλυψη των αναγκών των συμβουλευόμενων, όπως σε περίπτωση αιτήματος φιλοξενίας σε ξενώνα. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Ζορμπάς εξέφρασε την πρόθεση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων να ιδρυθεί στη Ζάκυνθο Ξενώνας Φιλοξενίας γυναικών-θυμάτων βίας και πολλαπλών διακρίσεων, καθώς και των παιδιών τους και δεσμεύτηκε να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ως φορέας υλοποίησης του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014 -2020».

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής.

Γαϊτάνι (Κοινοτικό Γραφείο), 29 100 Ζάκυνθος
Τηλ/
Fax.: 26950 25997
Ε-
mail: symvouleftikozakynthos@gmail.com
Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 07:00 – 17:00

«Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ζακύνθου»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ζάκυνθος, 05/03/2021
Αρ. πρωτ.: 4350
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
1.Επωνυμία και διευθύνσεις:
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ταχ. δ/νση: Πλατεία Διον. Σολωμού 1, Τ.Κ. 29100, ΖάκυνθοςΚωδικός: NUTS EL621
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.τηλ.: 2695361301
φαξ.: 2695361314
Αρμόδια Δ/νση: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ταχ. δ/νση: τ. Δημαρχείο Βανάτου, Βανάτο, Τ.Κ. 29100Πληροφορίες: Μ.ΠΑΝΤΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
τηλ.: 2695360309
φαξ: 2695063768
2.Επικοινωνία:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σταέγγραφα της σύμβασης στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοίδιαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στηνιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ζακύνθου) www.zakynthos.gov.gr.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπωςπροαναφέρεται.
3.Τύπος Αναθέτουσας Αρχής και Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης /Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
4.Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δενανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
5.Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 44112000-8 & 51100000-3
6.Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΟ
7.Τόπος εκτέλεσης: Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.
8.Τίτλος έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ζακύνθου»
9.Σύντομη περιγραφή: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου καιΝηπιαγωγείου Ζακύνθου».
10.Εκτιμώμενη συνολική αξία: 324.093,55 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)
11.Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
12.Διάρκεια σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 180 ημερολογιακές ημέρες
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
13.Προϋποθέσεις συμμετοχής:
- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται Α1 (Κ/Ξίες), Α2 καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΙΚΟΜΙΚΩΝ & ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:
- α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. ,
- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
- Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
- Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
- Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας . Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
- Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 6.482 ευρώ. i Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
14. Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή κάτω των ορίων.
15. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
16. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) - άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.
17. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα , 22/03/2021 και ώρα 14:00 .
18. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
19. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής.
20. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η Πέμπτη , 25/03/2021 και ώρα 10:00 πμ.
21. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
22. Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
23. Γίνεται δεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
24. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ιόνια Νησιά 2014-2020»
25. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του
26. Άλλες πληροφορίες: Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και η έγκριση των όρων δημοπράτησης με την υπ’ αριθμ. 296/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Ζακύνθου.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Ζακύνθου.
27. Αυτή η προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα www.zakynthos.gov.gr σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στην ιστοσελίδα «Διαύγεια» diavgeia.gov.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ
i Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης (Πρβ άρθρο 72 παρ. 1 περ. α, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

της υπ. αρ. 33862/6-05-2019 ΚΥΑ

Ζάκυνθος, 19/02/2021

        

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

–ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία της διαδικασίας για καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 600 € για ζημίες σε βοηθητικούς χώρους/αποθήκες, πρώτων και κύριων κατοικιών από το μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ»

ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ / ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ

Η εφάπαξ αυτή οικονομική ενίσχυση δεν αφορά σε ζημίες

σε μάντρες, περιφράξεις, χαγιάτια, υπόστεγα (λότζες) κλπ

Υπενθυμίζεται ότι από την Πέμπτη 4/02/2021 ο Δήμος Ζακύνθου, άνοιξε τη διαδικασία που αφορά στην οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών των οποίων η πρώτη κατοικία επλήγη από φυσική καταστροφή, και για την οποία θα δοθεί επίδομα (600 €) στα νοικοκυριά των οποίων οι βοηθητικοί χώροι/αποθήκες της κύριας κατοικίας επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές του μεσογειακού κυκλώνα ΙΑΝΟΣ στις 18 και 19/9/2020. Μέχρι και την 18η Φεβρουαρίου, έχουν καταγραφεί με πλήρη δικαιολογητικά 160 περιπτώσεις.

Για τους δημότες οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στο Δήμο Ζακύνθου προκειμένου να δηλώσουν ζημίες στην πρώτη και κύρια κατοικία τους και που βοηθητικοί χώροι/αποθήκες των κύριων κατοικιών τους έχουν υποστεί ζημία η προθεσμία να κάνουν αίτημα για αυτοψία με παράλληλη κατάθεση δικαιολογητικών, λήγει στις 24/02/2021. Παράταση της προθεσμίας δεν πρόκειται να δοθεί λόγω του περιορισμένου χρόνου που έχει απομείνει βάσει των κείμενων διατάξεων

Για την υποβολή του αιτήματός τους μπορούν να τηλεφωνούν στο τηλέφωνο 2695362118 ή 2695362175 κατά τις ώρες 9:00 έως 14:00 .

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι βοηθητικοί χώροι/αποθήκες να είχαν δηλωθεί στην Εφορία προ της εκδήλωσης του κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ»

Οι δημότες που είχαν κάνει αιτήσεις στο Δήμο και στις κατοικίες των οποίων έγινε ήδη αυτοψία από τα συνεργεία του Δήμου, δεν χρειάζεται οι ίδιοι να κάνουν καμία ενέργεια ./

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166