Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

2015 - Δήμος Ζακύνθου

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ             ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ&

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1, Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος

Πληροφορίες : ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Τηλ. : 2695361315

Fax : 2695361314

dimoszak@otenet.gr


Ενέργεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»  
Προϋπολογισμός: 74.400,00 €

Κ.Α: 30.7132.001

Χρηματ/ση : 34.400,00 ΣΑΤΑ -40.000,00 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αριθ. Μελέτης : -3- / 2021Περιεχόμενα


 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΥΜΒΑΣΗΣ............................................................................................................. 4
 2. 1ΣΤΟΙΧΕΙΑΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣΑΡΧΗΣ............................................................................................................................................... 4
 3. 2ΣΤΟΙΧΕΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ................................................................................................................................. 4
 4. 3ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ................................................................. 5
 5. 4ΘΕΣΜΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ.................................................................................................................................................................... 6
 6. 5ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ....................................................................................... 7
 7. 6ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ......................................................................................................................................................................... 7
 8. 7ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΥΝΑΨΗΣ................................................................................................................. 7
 9. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ............................................................................................................................... 9
 10. 1ΓΕΝΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ............................................................................................................................................................ 9
 11. 1.1Έγγραφατηςσύμβασης................................................................................................................................................. 9
 12. 1.2Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφατηςΣύμβασης............................................................................................. 9
 13. 1.3ΠαροχήΔιευκρινίσεων................................................................................................................................................. 9
 14. 1.4Γλώσσα............................................................................................................................................................................. 9
 15. 1.5Εγγυήσεις...................................................................................................................................................................... 10
 16. 2ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑΠΟΙΟΤΙΚΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ.................................................................................................... 10
 17. 2.1Δικαίωμασυμμετοχής................................................................................................................................................. 10
 18. 2.2Λόγοιαποκλεισμού..................................................................................................................................................... 11
 19. 2.3Καταλληλόλητα άσκησηςεπαγγελματικήςδραστηριότητας................................................................................. 14
 20. 2.4Κανόνες απόδειξηςποιοτικήςεπιλογής................................................................................................................... 14
 21. 3ΚΡΙΤΗΡΙΑΑΝΑΘΕΣΗΣ............................................................................................................................................................. 17
 22. 3.1Κριτήριοανάθεσης...................................................................................................................................................... 17
 23. 4ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.............................................................................................................................. 18
 24. 4.1Γενικοί όροιυποβολήςπροσφορών........................................................................................................................ 18
 25. 4.2Χρόνος και Τρόποςυποβολήςπροσφορών............................................................................................................. 18
 26. 4.3Περιεχόμενα Φακέλου«ΔικαιολογητικάΣυμμετοχής»........................................................................................ 19
  1. 4.4Φάκελος«ΤεχνικήΠροσφορά»................................................................................................................................. 19
 27. 4.5Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών19
 28. 4.6Χρόνος ισχύοςτωνπροσφορών............................................................................................................................... 20
 29. 4.7Λόγοιαπόρριψηςπροσφορών.................................................................................................................................. 20
 30. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠΡΟΣΦΟΡΩΝ..................................................................................................... 22
 31. 1ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠΡΟΣΦΟΡΩΝ........................................................................................................................ 22
 32. 1.1Παραλαβή και εξέταση τωνφακέλωνπροσφοράς................................................................................................. 22
 33. 1.2Αξιολόγησηπροσφορών............................................................................................................................................ 22
 34. 2ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ................................................... 23
 35. 3ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ -ΣΥΝΑΨΗΣΥΜΒΑΣΗΣ......................................................................................................................................... 24
  1. 4ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.............................................................................................................................................................................. 24
 36. 5ΜΑΤΑΙΩΣΗΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ......................................................................................................................................................... 25
 37. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ............................................................................................................................................ 26
 38. 1ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ(ΚΑΛΗΣΕΚΤΕΛΕΣΗΣ).............................................................................................................................................. 26
 39. 2ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΑΡΜΟΣΤΕΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.................................................................................................................. 26
 40. 3ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ............................................................................................................................................ 26
 41. 4ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΔΙΑΡΚΕΙΑΤΗΣ................................................................................................................... 26
 42. 5ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ.................................................................................................................... 26
 43. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ............................................................................................................................. 28
  1. 1ΤΡΟΠΟΣΠΛΗΡΩΜΗΣ.............................................................................................................................................................. 28
 44. 2ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥΥΡΩΣΕΙΣ............................................................................................................ 28
 45. 3ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΤΩΝΣΥΜΒΑΣΕΩΝ............................................................................ 29
 46. ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ......................................................................................................................................................... 30
 47. 1ΧΡΟΝΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ................................................................................................................................................ 30
 48. 2ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ............................................................................................. 30
 49. 3ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ–ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.............................................................................................................. 31
 50. 4ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ................................................................................................................................... 31

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.................................................................................................................................................................................... 32

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ............................................................................................................................................................. 32

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΥΔ.................................................................................................................................................................... 55

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ......................................................................................................... 65


 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΥΜΒΑΣΗΣ
  1. 1Στοιχεία ΑναθέτουσαςΑρχής

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Πλ. Σολωμού 1

Πόλη

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

29100

Τηλέφωνο

26953 60941

Φαξ

2695361314

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://zakynthos.gov.gr/

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ζακύνθου και ανήκει στην Γενική κυβέρνηση

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)           Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : http://zakynthos.gov.gr/

β)        Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

την προαναφερθείσα διεύθυνση.

 1. 2ΣτοιχείαΔιαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά και τις τροποποιήσεις του ν.4782/2021.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ζακύνθου.

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη , η οποία χρηματοδοτείται 34.400,00 ΣΑΤΑ -40.000,00 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ανέρχεται στις 74.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 30.7132.001 του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα.

 1. 3Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τηςσύμβασης
 1. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ(2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της 3/2021 μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και επισυνάπτονται στο τέλος της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ).
 2. Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης όπως περιγράφεται και στην υπ’ αριθμ. 3/2021.
 3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 τουΝ.4412/2016.

Τα προς προμήθεια είδη: κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34144212-7

Μερικές προσφορές γίνονται δεκτές. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει για ΜΙΑ ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ . Υποχρεωτικά όμως κάθε επιλεγόμενη ομάδα, θα πρoσφερθεί το σύνολο των ποσοτήτων που αυτή περιλαμβάνει (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).

Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας όλων των ομάδων ανέρχεται στο πόσο των 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) και βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ζακύνθου έτους 2021.

Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται έως και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης.

Οι συμβάσεις θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής .

 1. 4Θεσμικόπλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

 • του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά και τις τροποποιήσεις του ν.4782/2021
  • του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»,
  • του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλεςδιατάξεις»,
   • του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου1,
   • της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικέςσυναλλαγές»,
   • του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το ΕλεγκτικόΣυνέδριο»
   • του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους μεκλήρωση»,
   • του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ΔημοσίωνΣυμβάσεων…»,
   • του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλεςδιατάξεις”,
   • του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του ΥπουργούΕσωτερικών
   • του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου ΠροστιθέμενηςΑξίας»,
   • του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως15,
   • του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και ΠολιτιστικάΘέματα”,
   • του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
   • του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τουςΔιατάκτες”
   • της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

 • την υπ’ αριθ. Α 240 απόφαση Δημάρχου με τις οποίες διατέθηκαν πιστώσεις για το έτος2021
 • τις βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1
  • την υπ’ αριθ. 125/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία : α) ενέκρινε τη διενέργεια συνοπτικούδιαγωνισμού

β) ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αριθμ 03/2021 μελέτης και

γ) καθόρισε τους όρους της παρούσας διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού

 • τους όρους της παρούσας

 1. 5Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειαδιαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ζακύνθου, οδός Πλ. Σολωμού 1, 2ος όροφος την Δευτέρα , 24/5/2021, ώρα 1:00 μμ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή Δευτέρα , 24/5/2021, ώρα 1:00 μμ

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

 1. 6Δημοσιότητα
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό τοπικό Τύπο.

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)

: http://zakynthos.gov.gr/

 1. 7Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασίασύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. 1ΓενικέςΠληροφορίες

 1. 1.1Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

 • η Περίληψη της Διακήρυξης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στηνεφημερίδα Ημέρα
  • η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέροςαυτής
   • Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης[ΤΕΥΔ]
   • οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικάδικαιολογητικά

 1. 1.2Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα τηςΣύμβασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου http://zakynthos.gov.gr

Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, γραφείο 5, Ά όροφος, Κεντρικό Δημαρχείο Ζακύνθου, Πλατεία Σολωμού 1 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, με χρέωση δική τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

 1. 1.3ΠαροχήΔιευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

 1. 1.4Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

 1. 1.5Εγγυήσεις

Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 4.1. εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη της στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Η εγγύηση αυτή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά της.

 1. 2Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια ΠοιοτικήςΕπιλογής

 1. 2.1Δικαίωμασυμμετοχής
 2. 1.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένασε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. 2.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολήπροσφοράς.
 2. 3.Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και ειςολόκληρον.

 1. 2.2Λόγοιαποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

 1. 2.2.2.1.Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:.

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
 1. 2.2.2.2.Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

 1. 2.2.2.3.Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθεςκαταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας

 1. 2.2.2.4.Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνωπεριπτώσεις
 2. 2.2.2.5.Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2 και 2.2.2.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγωαπόφαση.
 3. 2.2.2.6.Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά και τις τροποποιήσεις του ν.4782/2021.

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.3 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος

 1. 2.2.2.7.Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης τηςσύμβασης.
  1. 2.3Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικήςδραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

 1. 2.4Κανόνες απόδειξης ποιοτικήςεπιλογής

2.2.4.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.3, της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου

2.2.2.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

 1. 2.4.2Αποδεικτικάμέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.3, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
 • οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολήτους,
  • οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφήςτους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2 γ. της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις

(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους

2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.2.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β. 3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β. 4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Β. 5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

 1. 3Κριτήρια Ανάθεσης

 1. 3.1Κριτήριοανάθεσης

Οι συμβάσεις θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

 1. 4Κατάρτιση - ΠεριεχόμενοΠροσφορών

 1. 4.1Γενικοί όροι υποβολήςπροσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

 1. 4.2Χρόνος και Τρόπος υποβολήςπροσφορών

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών

 1. 2.4.2.1.Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ζακύνθου Πλ. Σολωμού 1 – Τ.Κ. 29100 Γραφείο 2). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

 1. 2.4.2.2.Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού Προσφορά

του …..

για την προμήθεια: «                      »

με αναθέτουσα αρχή …….

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..

 1. 2.4.2.3.Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότηταςτου

προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail ).

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας .

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του άρθρου 2.4.2.2..

 1. 2.4.2.4.Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 τηςπαρούσας.
 2. 2.4.2.5.Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μηκανονικές..
 3. 2.4.2.6.Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωποαυτών.
 4. 2.4.2.7.Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστήςαυτής.

 1. 4.3Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β),

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

 1. 4.4Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Α της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

 1. 4.5Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικώνπροσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α και Γ της διακήρυξης:

Α. Τιμές

Α. Τιμές

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ]

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. [1]

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης[2].

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή[3] στο κεφάλαιο ....του Παραρτήματος ...της παρούσας διακήρυξης.

 1. 4.6Χρόνος ισχύος τωνπροσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι

 1. 4.7Λόγοι απόρριψηςπροσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.3 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

ε) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.


 1. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 1. 1Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

 1. 1.1Παραλαβή και εξέταση των φακέλωνπροσφοράς

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

 1. 1.2Αξιολόγησηπροσφορών

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

 1. 2Πρόσκλησηυποβολήςδικαιολογητικώνκατακύρωσης-Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.4.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.4 αυτής. Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

 1. κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή,ή
 2. δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικώνή
 3. από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) τηςπαρούσας.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

 1. 3Κατακύρωση - σύναψησύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127,

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

 1. 4Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

 1. 5
  ΜαταίωσηΔιαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.


 1. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ

 1. 1Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

 1. 2Συμβατικό Πλαίσιο - ΕφαρμοστέαΝομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

 1. 3Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

 1. 4Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειάτης

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

 1. 5
  Δικαίωμα μονομερούς λύσης τηςσύμβασης

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.


 1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ

 1. 1Τρόποςπληρωμής
 1. 5.1.1.Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

α) Τμηματικά και ύστερα από την σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής , η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι, ασφαλιστικές εισφορές, κλπ.

Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση τού σχετικού εντάλματος πληρωμής. Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ (€), στο όνομα του δικαιούχου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε νόμιμη εισφορά και κράτηση.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

 1. 5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθεςκρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').)

 1. 2Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις
 1. 5.2.1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, την παράγραφο 4.3 της παρούσας καθώς και το άρθρο 9 της μελέτης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ)

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

 1. 5.2.2.Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκεεκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

 1. 3Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης τωνσυμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

 1. 4Δικαστική επίλυσηδιαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.


 1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 1. 1Χρόνος παράδοσηςυλικών
 1. 6.1.1.Όσον αφορά τα είδη της κάθε ομάδας, τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά από τον ανάδοχο ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας κάθε φορά. Παράλληλα, τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται σε τόπους που θα οριστούν. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται γενικά σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες.

Η προμήθεια πρέπει να παραδοθεί από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ζακύνθου. Η προμήθεια των ειδών αφορά το διάστημα από υπογραφής της σύμβασης και ως δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από αυτήν .

Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στον τόπο παράδοσης θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά και τις τροποποιήσεις του ν.4782/2021. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016 όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά και τις τροποποιήσεις του ν.4782/2021.

 1. 6.1.2.Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
 2. 6.1.3.Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρεςνωρίτερα.

 1. 2Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβήςυλικών
 1. 6.2.1.H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και τα άρθρα 5 και 10 της μελέτης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Πρακτικήδοκιμασία.

Το κόστος της αντικατάστασης ενός ελαττωματικού υλικού βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των πρακτικών δοκιμασιών που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τηνγνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.

 1. 6.2.2.Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους καθοριζόμενους χρόνους του ΠαραρτήματοςΑ

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

 1. 3Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση
 1. 6.3.1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφασηαυτή.
 2. 6.3.2.Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις   λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.   Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
 3. 6.3.3.Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά και τις τροποποιήσεις του ν.4782/2021.

 1. 4Εγγυημένη λειτουργίαπρομήθειας

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘOY

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ&

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 3/2021

 

 

     

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ δυο ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ υδροφορΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

 

                

 

            

 

                                                    

                                             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

60.000,00 ευρώ

                                                                                     ΦΠΑ 24%                                      

14.400,00   ευρώ

                                                                                   

                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ :                

 

74.400,00 ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΔΥΟ(2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ υδροφορΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘOY

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ:

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

ΠΡΟΫΠ:

74.400,00 ευρώ με

ΦΠΑ 24%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Επιχορήγηση ΥΠΕΣ

ΚΑΕ 30.7132.001 (34.400,00 ΣΑΤΑ -40.000,00 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ζακύνθου και αφορά την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, δύο (2) μεταχειρισμένων υδροφόρων οχημάτων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου σε ύδρευση και πυρόσβεση.

Η συγκεκριμένη προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στα 74.400,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης, την πιο συμφέρουσα από τεχνοοικονομικά κριτήρια, προσφορά για το Δήμο.

            Ζάκυνθος 09-04-2021

Ζάκυνθος 09-04-2021

         Ο Συντάξας

               Αρβανιτάκης Νικόλαος

                  

Θεωρήθηκε

     Ο Προϊστάμενος της Δ/σης

Τεχνικών Υπηρεσιών

                 Φαραού Μαριέττα

 

ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ υδροφορΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘOY

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ:

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 
 

ΠΡΟΫΠ:

74.400,00 ευρώ με ΦΠΑ24%

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Επιχορήγηση ΥΠΕΣ

ΚΑΕ 30.7132.001 (34.400,00 ΣΑΤΑ -40.000,00 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

 
           

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ

(ευρώ )

ΔΑΠΑΝΗ

(ευρώ )

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1

2

ΤΕΜ.

30.000,00

60.000,00€

 

ΣΥΝΟΛΟ       60.000,00 ευρώ

Φ.Π.Α 24%    14.400,00 ευρώ

                                                              

                                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   74.400,00 ευρώ

                                

 

 

            Ζάκυνθος 09-04-2021

Ζάκυνθος 09-04-2021

         Ο Συντάξας

               Αρβανιτάκης Νικόλαος

                  

Θεωρήθηκε

     Ο Προϊστάμενος της Δ/σης

Τεχνικών Υπηρεσιών

                 Φαραού Μαριέττα

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ:

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΔΥΟ(2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ υδροφορΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘOY

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ:

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 
 

ΠΡΟΫΠ:

74.400,00 ευρώ με ΦΠΑ24%

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Επιχορήγηση ΥΠΕΣ

ΚΑΕ 30.7132.001 (34.400,00 ΣΑΤΑ - 40.000,00 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

 
           

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός των παρόντων προδιαγραφών είναι να καθορίσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, που αφορούν την προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων υδροφόρων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας,

 

 1. κλάσης κινητήρα EURO 5 ή EURO 4 με προτεραιότητα στην πρώτη κλάση
 2. Έτους πρώτης κυκλοφορίας όχι παλαιότερα από το 2010
 3. Χωρητικότητας τουλάχιστον 12.000 λίτρων
 4. Με αντλία παροχής , πρόσθετο μη απαραίτητο στοιχείο

Τα υπό προμήθεια οχήματα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Δήμου Ζακύνθου σε ύδρευση και πυρόσβεση.

Β. ΓΕΝΙΚΑ

Έκαστον όχημα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα συστήματα / μηχανισμούς / διατάξεις που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΟΕ), διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την εντελώς ασφαλή εκτέλεση όλων των εργασιών / χειρισμών του οχήματος από τους εργάτες του Δήμου και από τους τεχνικούς συντήρησης και επισκευών. Ως μέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζονται 15 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης.

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

1) Γενικά

Το όχημα πρέπει να αποτελείται από αυτοκίνητο με πλαίσιο κατάλληλο για την κατασκευή υδροφόρας. Οι διαστάσεις γενικά του οχήματος, τα κατά άξονα βάρη, η κατανομή φορτίων, οι πρόβολοι και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία του, πρέπει να ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του, βάσει νόμιμης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα και ωφέλιμο φορτίο το με την προσφορά οριζόμενο.

Το όχημα πρέπει να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 12.000 λίτρα νερού.

Οι επιγραφές στο όχημα θα καθορισθούν μετά την σύμβαση από το Δήμο, σε εύλογο χρόνο πριν την παράδοση. Οι μέγιστες διαστάσεις του οχήματος πρέπει να είναι το μήκος και το πλάτος.

 

2) Πλαίσιο

Το πλαίσιο (φορέας) του οχήματος πρέπει να είναι κατασκευής γνωστών εργοστασίων το οποίο να εισάγεται και να αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας ώστε να διασφαλίζεται μία αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και ικανό απόθεμα ανταλλακτικών.

Το μεταλλικό (ατσάλινο) πλαίσιο του οχήματος πρέπει να είναι απόλυτα προωθημένης οδήγησης, πρόσφατης κατασκευής, μεγάλης αξιοπιστίας και με μεγάλη κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το μικτό φορτίο του πλαισίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 19 tn και το ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 12 tn.

Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους επίσημους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων (πλαισίου και αξόνων), όπως και το ίδιο βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής από όμοιο κατάλογο ή υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή της.

Το πλαίσιο πρέπει να είναι βαριάς και ενισχυμένης κατασκευής με ισχυρό σύστημα ανάρτησης για να αντεπεξέρχεται των δυσκολιών που συναντά το όχημα. Το όχημα πρέπει να φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός. Οι πλευρικές μπάρες προστασίας πρέπει να είναι αποσπώμενες για την εύκολη συντήρηση του αυτοκινήτου.

Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως καλής λειτουργίας, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση (ακόμα και για φορτία μεγαλύτερα του μέγιστου επιτρεπόμενου) κατά 20%. Διαφορετικά ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το πλαίσιο.

Τα ζητούμενα παραπάνω στοιχεία του προσφερόμενου πλαισίου πρέπει να αποδεικνύονται στην έγκριση τύπου η οποία θα υποβληθεί με την προσφορά.

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες:

α) Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου του αυτοκινήτου (τύπος - έτος κατασκευής)

β) Διαστάσεις αυτοκινήτου

γ) Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)

δ) Ελάχιστος κύκλος στροφής, του έτοιμου οχήματος μετρούμενος μεταξύ τοίχων

ε) Βάρη πλαισίου και αμαξώματος

ζ) Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (Gross Weight)

η) Ίδιο βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού

θ) Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο

3) Κινητήρας

Ο κινητήρας πρέπει να είναι DIESEL, ισχύος τουλάχιστον 15 HPs/ τόνο ολικού μικτού φορτίου κατά DIN 70Ο2Ο ή σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ο.Κ. 80/1269 ή όπως αυτή συμπληρώθηκε με την οδηγία 97/21 της Ε.Ο.Κ., δηλαδή τουλάχιστον 285 ΗPs και πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. για τις εκπομπές καυσαερίων EURO 5 ή ΕURO 4. Το επίπεδο θορύβου πρέπει να είναι σύμφωνα με την οδηγία 92/97 EC. Η εξαγωγή των καυσαερίων πρέπει να γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καμπίνα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:

-               Τύπος και κατασκευάστρια εταιρία.

-               Η πραγματική ισχύς (κατά DIN 70020 ή 80/1269 και 97/21 οδηγίες της Ε.Ο.Κ.) σύμφωνα με τον αριθμό στροφών (μέγιστη).

-               Η μέγιστη ροπή στρέψεως σύμφωνα με τον αριθμό στροφών.

-               Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρονος). Να διευκρινισθεί αν χρησιμοποιείται φυσική εισπνοή ή υπερπλήρωση και intercooler.

-               Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισμός και η σχέση συμπιέσεως.

-               Η ειδική κατανάλωση καυσίμου.


4) Σύστημα μετάδοσης

Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μηχανικό κιβώτιο τουλάχιστον εννέα (9) συγχρονισμένων ταχυτήτων συνεχούς κλιμάκωσης εμπροσθοπορείας και μίας (1) οπισθοπορείας, χωρίς υποπολλαπλασιασμό, τόσο στο κιβώτιο ταχυτήτων όσο και στο διαφορικό, με P.T.O.( εγκεκριμένο από την εταιρία του πλαισίου), καθώς και με σύστημα που κρατά σταθερές (χαμηλά) τις στροφές του κινητήρα κατά την λειτουργία της υπερκατασκευής. Ο συμπλέκτης θα είναι τύπου ξηρού δίσκου.

Επιθυμητό, να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για το σύστημα μετάδοσης (τύπος και κατασκευαστής του κιβωτίου ταχυτήτων, ταχύτητες, αριθμός και σχέσεις μετάδοσης, P.T.O., κ.λ.π.). Τα διαφορικά πρέπει να είναι ανάλογου κατασκευής έτσι ώστε σε συνεργασία με το κιβώτιο ταχυτήτων, το όχημα να μπορεί να κινηθεί με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και με μέγιστη ταχύτητα πορείας 80 χιλ./ώρα τουλάχιστον, θα περιλαμβάνει δε και διάταξη κλειδώματος. Για το σύστημα μετάδοσης κίνησης πρέπει να δίδονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και αναλυτική τεχνική περιγραφή.

5) Σύστημα πέδησης

Το σύστημα πέδησης επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να είναι διπλού κυκλώματος με αέρα δύο ανεξαρτήτων κυκλωμάτων, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (οδηγία 91/422 EC ή όπως αυτή συμπληρώθηκε με την οδηγία 98/12 της Ε.Ο.Κ.) με A.B.S.. Το όχημα πρέπει διαθέτει βοηθητική πέδηση με επιβραδυντή καυσαερίων (μηχανόφρενο κλαπέτο), με βαλβίδα αποσυμπίεσης. Το χειρόφρενο πρέπει να είναι ικανό να ασφαλίζει το όχημα υπό πλήρες φορτίο. Σε περίπτωση βλάβη στο σύστημα, πρέπει να ακινητοποιείται το όχημα αυτομάτως όπως και το χειρόφρενο.

6) Σύστημα διεύθυνσης

Το σύστημα διεύθυνσης πρέπει να είναι υδραυλικής υποβοήθησης και θα καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές που θέτει η Κοινοτική Οδηγία 92/62 Ε^, επιθυμητό το σύστημα διεύθυνσης να διαθέτει ηλεκτρονικό δείκτη για τον έλεγχο της στάθμης των υγρών του συστήματος διεύθυνσης, ο οποίος θα βρίσκεται στον πίνακα οργάνων. Το τιμόνι πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο κατά ύψος και εμπρός πίσω σε σχέση με τον οδηγό.

7) Άξονες - αναρτήσεις – ελαστικά

Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών (σύμφωνα με την οδηγία 92/62 EC), οι οποίες πρέπει να υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις φόρτισης του οχήματος για όλες τις συνθήκες κίνησής του. Το όχημα πρέπει να φέρει τροχούς με ελαστικά επίστρωτα κατάλληλα για την κίνηση του οχήματος εντός και εκτός δρόμων. Τα ελαστικά πρέπει να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), κατασκευής τελευταίου εξαμήνου προ της παράδοσης του οχήματος, καινούργια, όχι από αναγόμωση, υποχρεωτικά χωρίς αεροθαλάμους (TUbEleSS).

Πρέπει να υπάρχει ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός, σε κατάλληλη βάση στήριξης πάνω στο όχημα. Πρέπει υπάρχει ο κατάλληλος μηχανισμός που καθιστά δυνατή την αφαίρεση του ή την επανατοποθέτησή του από ένα άτομο. Η θέση του εφεδρικού τροχού να μην επηρεάζει τις απαιτήσεις διαστάσεων και επιδόσεων του οχήματος. Στους θόλους των τροχών και σε εμφανές σημείο πρέπει να αναγράφεται ή πίεση λειτουργίας των ελαστικών.

8) Καμπίνα οδήγησης

Η καμπίνα του οδηγού πρέπει να είναι πλήρως προωθημένης οδήγησης, βραχείας κατασκευής (day cab), ανακλινόμενου τύπου, και να φέρει τη συνήθη μόνωση έναντι θορύβου, σκόνης και καιρικών συνθηκών. Πρέπει να διαθέτει σύστημα κλιματισμού (air condition) εργοστασιακής τοποθέτησης καθώς και σύστημα θέρμανσης και αερισμού. Πρέπει να παρέχει την μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για ασφαλή οδήγηση, να φέρει ανεμοθώρακα από γυαλί τύπου LAMINATED (TRIPLEX) ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, η διαφάνεια του οποίου πρέπει να είναι άριστη και να μην προκαλεί παραμόρφωση των αντικειμένων προς οποιαδήποτε διεύθυνση. Γενικά πρέπει να φέρει κρύσταλλα ασφαλείας σ' όλα τα παράθυρα εκ των οποίων τα πλευρικά να ανοίγουν με μηχανικό ή ηλεκτρικό μηχανισμό.

Η καμπίνα πρέπει να διαθέτει δύο (2) πόρτες, υαλοκαθαριστήρες με αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίδακες νερού για τον καθαρισμό του ανεμοθώρακα. Επίσης πρέπει να διαθέτει ρυθμιζόμενα αλεξήλια εσωτερικό φωτισμό και πυροσβεστήρα κατάλληλα στερεωμένο και κατάλληλων προδιαγραφών.

Οι διαστάσεις της καμπίνας και οι θέσεις σε αυτήν, πρέπει να επιτρέπουν να μεταφέρονται άνετα εκτός του οδηγού δύο (2) ακόμη καθήμενα άτομα. Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να είναι άνετο, ανατομικό, ρυθμιζόμενο αεροκάθισμα, ενώ των συνοδηγών άνετο, ανατομικό, ξεχωριστό για τον καθ' ένα ή μονοκόμματο. Η καμπίνα πρέπει να φέρει ακόμη διπλούς εργονομικούς καθρέπτες.

Το ταμπλό του οχήματος πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου, τις φετινές ενδείξεις και τα χειριστήρια, για την ασφαλή παρακολούθηση των λειτουργιών, των βλαβών και της κίνησης του οχήματος, ακόμη δε ραδιόφωνο, ταχογράφο Ε.Ε., ωρομετρητή λειτουργίας του P.T.O., αναμονή 12V με ασφάλεια 10 Α για την τροφοδοσία των συσκευών ενδοεπικοινωνίας, σύστημα V.H.F
συμβατό με το υπάρχον σύστημα επικοινωνίας του Δήμου. Η ανάκληση της καμπίνας πρέπει να γίνεται υδραυλικά.

9) Ηλεκτρικό σύστημα

Το ηλεκτρικό σύστημα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτές 12 ή 24 Volt και εναλλάκτη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς που θα είναι ειδικά ενισχυμένος για τις ανάγκες της υπερκατασκευής εκτός και αν αυτή διαθέτει χωριστό τέτοιο σύστημα. Το όχημα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (φώτα, προβολείς, αναλάμποντα (φλας), ανακλαστήρες, καθρέπτες, ηχητικές συσκευές, σύστημα βομβητή κατά την πορεία όπισθεν του οχήματος, κ.λ.π.) και εκτός από τα βασικά (που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.) εγκατάσταση φωτισμού για νυχτερινή εργασία.

10) Υπερκατασκευή

Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστη και μονταρισμένη επί του πλαισίου που περιγράφεται παραπάνω, και να έχει τις εξής δυνατότητες:

 1. Πότισμα δένδρων.
 2. Μεταφορά νερού.

Αναλυτικότερα περιγράφονται παρακάτω τα συγκροτήματα και συστήματα που πρέπει να έχει η υπερκατασκευή.

Δεξαμενή

Η δεξαμενή πρέπει να είναι χωρητικότητας 12.000 It νερού, κυκλικής ή ελλειπτικής διατομής, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ΙΝΟΧ AISI 304 υψηλής ποιότητας κατάλληλη για μεταφορά νερού, πάχους τουλάχιστον 3 χιλ. με εσωτερικές ενισχύσεις.

Η δεξαμενή πρέπει να διαθέτει επαρκή αριθμό διαφραγμάτων, οριζόντιων και κάθετων, για την αποφυγή της απότομης μετατόπισης του νερού προς κάθε κατεύθυνση και κατά συνέπεια του κέντρου βάρους του οχήματος.

Θα πρέπει να φέρει ανθρωποθυρίδες διαμέτρου τουλάχιστον 500 cm, με αντιολισθητικό διάδρομο γύρω τους και προστατευτικά χείλη για την ασφάλεια των εργαζόμενων καθώς και τις απαραίτητες αναπνευστικές βαλβίδες και στόμια πλήρωσης και εκκένωσης με τους κατάλληλους ταχυσυνδέσμους.
Μέσω του στομίου πλήρωσης θα πρέπει να μπορεί να γεμίσει η δεξαμενή τόσο από δίκτυο ύδρευσης και πυροσβεστικούς κρουνούς όσο και από πηγάδι, με αναρρόφηση. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ο μικρός χρόνος πλήρωσης της δεξαμενής. Μέσω του στομίου εκκένωσης θα πρέπει να μπορεί να εκκενωθεί η δεξαμενή με φυσική ροή και επίσης με τον ίδιο τρόπο να γίνει πότισμα δέντρων και κήπων .

Πρέπει να φέρει δείκτη στάθμης νερού καθώς και ειδικό σύστημα προειδοποίησης στο θάλαμο του οδηγού όταν η στάθμη του νερού θα έχει κατέλθει κάτω από ένα όριο ασφαλείας. Πρέπει επίσης να διατίθεται ειδικό σύστημα το οποίο να θέτει εκτός λειτουργίας τις αντλίες για αποφυγή καταστροφής τους λόγω έλλειψης νερού.

Αντλίες

Το όχημα πρέπει να διαθέτει αντλία ρυθμιζόμενης παροχής τουλάχιστον 500 lt/min και μέγιστης πίεσης τουλάχιστον 8 bar δια να μπορούν να λειτουργήσουν τα συστήματα της υπερκατασκευής. Η αντλία παράλληλα θα χρησιμοποιείται για αναρρόφηση νερού και πλήρωση της δεξαμενής.

11) Χρωματισμός

Όλα τα μεταλλικά μέρη της υπερκατασκευής πρέπει να είναι βαμμένα με χρώματα άριστης ποιότητας.

Η εξωτερική βαφή του οχήματος (πλαίσιο και υπερκατασκευή) επιθυμητό να είναι χρώματος λευκού με περιμετρική κίτρινη λωρίδα δέκα (10) εκατοστών. Οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορισθούν από τον Δήμο μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε εύλογο χρόνο.

12) Γενικά στοιχεία

Α) Το εν λόγω όχημα πρέπει να είναι πλήρως συναρμολογημένο, έτοιμο να λειτουργήσει σύμφωνα με όλα τα παραπάνω.

Β)Το όχημα θα πρέπει να παραδοθεί με τον εξής πρόσθετο εξοπλισμό :

Β.1) Σωλήνα πλήρωσης και εκκένωσης της δεξαμενής ύδατος.

Β.2) Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές.

Β.3) Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον κ.ο.κ.

Β.4) Φαρμακείο πλήρες σύμφωνα με τον κ.ο.κ. και γενικά όλο τον

πρόσθετο εξοπλισμό του οχήματος που προβλέπεται από τον κ.ο.κ.

Β.5) Πλήρη εφεδρικό τροχό (μετά ελαστικού χωρίς αεροθάλαμο).

Β.6) Φώτα νυχτερινής εργασίας.

Β.7) Ένα περιστρεφόμενο φάρο.

Β.8) Κατάλογο ανταλλακτικών.

Β.9 Τρίγωνο βλαβών.

Β.10 Δύο (2) τάκους.

13) Τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν με τις προσφορές

Κάθε προσφορά επιθυμητό να συνοδεύεται από τα κατωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενα έντυπα και σχέδια.

Α) Περιγραφικό κατάλογο του κατασκευαστή του πλαισίου.

Β) Περιγραφικό κατάλογο του κατασκευαστή της υπερκατασκευής.

Γ) Σχέδιο με κλίμακα με γραμμένες τις κύριες εξωτερικές διαστάσεις του οχήματος.

Δ) Των ειδικών για κάθε επί μέρους σύστημα σκαριφημάτων, σχεδίων, φωτοαντιγράφων, εντύπων, κ.λ.π., που ζητούνται στις διάφορες προηγούμενες παραγράφους του παρόντος.

Ε) Πίνακα των εργαλείων του οχήματος, που θα παραδοθούν.

Στην τεχνική προσφορά με ποινή αποκλεισμού πρέπει να επισυναφθούν η έγκριση τύπου του προσφερόμενου αυτοκινούμενου πλαισίου από όπου θα προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του αυτοκινούμενου πλαισίου με τις προδιαγραφές EURO 5 για τα καυσαέρια, τυχόν πιστοποιητικά ποιότητας της υπερκατασκευής και υπεύθυνη δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή της υπερκατασκευής συνοδευόμενη από αντίστοιχο πιστοποιητικό από αρμόδιο οργανισμό.

14) Εξαρτήματα - Εργαλεία

Το όχημα επιθυμητό να είναι εφοδιασμένο εκτός των παραπάνω και με τα εξής εργαλεία:

Α) Ειδικούς εξωλκείς ή εργαλεία που χρειάζονται για την αποσυναρμολόγηση βασικών στοιχείων του οχήματος.

Β) Μία (1) ολόκληρη σειρά κλειδιών και συνήθων εργαλείων (ένα (1) μπουλονόκλειδο, μία (1) σειρά γερμανικών, ένα (1) γαλλικό κλειδί, ένα (1) σφυρί, δύο (2) κατσαβίδια, ένα (1) δοκιμαστικό και μία (1)
πένσα) και πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων (χειρισμός και συντήρηση στα Ελληνικά) για την αποσυναρμολόγηση των διαφόρων στοιχείων και μηχανισμών αυτού, περιλαμβανομένου και του κινητήρα. Αυτά πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς σε σχετικό πίνακα που θα συνοδεύει την προσφορά.

Τα προσφερόμενα εργαλεία να βρίσκονται σε κιβώτια ή ερμάριο σε κατάλληλη θέση. Η αξία όλων ανωτέρω να περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή του οχήματος.

Τεχνική αξία (λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια)

Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας θα ληφθεί υπόψη η ευχέρεια, η ταχύτητα και η άνεση χειρισμού, οι χρόνοι και οι μετρικές αποδόσεις των επιμέρους συστημάτων, η ευκολία συντήρησης και οι τυχόν υφιστάμενες βοηθητικές διατάξεις.

Στο κεφάλαιο της ασφάλειας πρέπει να αναφερθεί κάθε τυχόν υφιστάμενη ειδική διάταξη για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας, όπως εφεδρικά συστήματα λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών συνθηκών.

Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων πρέπει να είναι πλήρης και αξιόπιστος στην χρήση, τα δε χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα.

Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να προσδίδει την μέγιστη άνεση και εργονομική απόδοση. Επίσης πρέπει απαραίτητα να είναι μελετημένες οι συνθήκες ανέσεως.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με την παράδοση στην Υπηρεσία, να καταθέσει και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τους.

Επισημαίνεται ότι τα υπηρεσιακά οχήματα του Δήμου φέρουν πινακίδες χρώματος ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ με ένδειξη στοιχείων - ΚΗΗ κ.ο.κ.- και τα μηχανήματα έργου του Δήμου φέρουν πινακίδες χρώματος κίτρινου με ένδειξη στοιχείων - ΜΕ κ.ο.κ..

Εξωτερικά τα οχήματα θα πρέπει να φέρουν κίτρινη λωρίδα πλάτους 10εκ κατά μήκος, περιμετρικά, στη μέση, περίπου, του οχήματος, παράλληλη με το έδαφος . Θα φέρουν και στις δύο (2) πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου ολόκληρου του τίτλου της Υπηρεσίας στην οποία αυτό ανήκει, σύμφωνα με τα οριζόμενα του αρ. 7 της ΚΥΑ 129/2534/2010 (ΦΕΚ 1θ8/Β’ ). Όλα τα παραπάνω θα γίνουν μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ζακύνθου.

Δ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με όλα τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας που αφορούν το πλαίσιο, τον κινητήρα, το σύστημα μετάδοσης, το σύστημα πέδησης, το σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης για πρόληψη ατυχημάτων και προστασίας εργαζομένων, σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς διατάξεις.

Τα συστήματα χειρισμού του οχήματος θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο και
κατασκευασμένο έτσι, ώστε να προλαμβάνεται η δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων και ειδικότερα:

 • να ανθίστανται στις συνήθεις καταπονήσεις κατά τη λειτουργία τους και στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες.
 • να μη δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις σε περίπτωση λογικού σφάλματος στους χειρισμούς τα όργανα χειρισμού θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά και αναγνωρίσιμα και να φέρουν κατάλληλη σήμανση η τοποθέτηση των οργάνων χειρισμού θα είναι τέτοια, ώστε ο χειρισμός τους να μην δημιουργεί συμπληρωματικούς κινδύνους.
 • Η διάταξη τοποθέτησης των οργάνων χειρισμού επί του οχήματος θα είναι τέτοια, ώστε ο χειριστής να μπορεί από την κύρια θέση χειρισμού να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν εκτιθέμενα άτομα στις επικίνδυνες ζώνες.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που κρίνονται τεχνικά αποδεκτές. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται, ενώ αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

H Συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

 

Σημειώνεται ότι ο κάθε προσφέρων μπορεί να συμμετάσχει είτε και για τις 2 είτε και για την μια από τις 2 απαιτούμενες υδροφόρες .

                                                      

            Ζάκυνθος 09-04-2021

Ζάκυνθος 09-04-2021

         Ο Συντάξας

               Αρβανιτάκης Νικόλαος

                  

Θεωρήθηκε

     Ο Προϊστάμενος της Δ/σης

Τεχνικών Υπηρεσιών

                 Φαραού Μαριέττα

 

ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ υδροφορΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘOY

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ:

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

ΠΡΟΫΠ:

74.400,00 ευρώ με ΦΠΑ24%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Επιχορήγηση ΥΠΕΣ

ΚΑΕ 30.7132.001 (34.400,00 ΣΑΤΑ 40.000,00 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας.

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων υδροφόρων οχημάτων προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του Δήμου σε ύδρευση και πυρόσβεση.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις.

Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας, ισχύουν :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά και τις τροποποιήσεις του ν.4782/2021 ».

2. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (∆.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριµένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σήµερα σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/τ.Α΄/23-2-2007) «Ειδικές ρυθµίσεις 17REQ006203187 2021-05-18 θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπ.Εσ.∆.∆.Α.».

3. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

4. Tο άρθρο 18 του ν.4469/2021 «Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62/τ.Α΄/3-5-2021).

5. Του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».

6. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».

7. Του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

8. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και της παραγράφου Ζ αυτού «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές».

9. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις» και του µε αριθ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 εγγράφου «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων».

10. Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29.5.2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις».

11. Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α’/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας, 17REQ006203187 2021-05-18 οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 37 παρ. 1 και 2 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α΄/19-3-2015) «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις » όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.A'/16.12.2015) «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων».

12. Τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία.

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :

 1. Το συμφωνητικό της προμήθειας.
 2. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.
 3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
 4. Η Ειδική και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
 5. Η προσφορά του αναδόχου.

Άρθρο 4ο : Σύμβαση.

Ο Ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση.

Άρθρο 5ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου.

 

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 6ο : Πλημμελής κατασκευή.

    

Εάν η κατασκευή του υπό προμήθεια μηχανήματος δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 7ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις.

      

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας, πλην Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 8ο : Παραλαβή.

 

Η παραλαβή του υπό προμήθεια μηχανήματος θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού.

Εφ’ όσον ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και λογαριασμό του Αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του, τρόπο.

Άρθρο 9ο : Χρόνος εγγύησης.

 

Ο χρόνος εγγύησης θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (01) έτους.

Άρθρο 10ο -Εγγυήσεις καλής Εκτέλεσης

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών ,χωρίς το ΦΠΑ.               

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης ,κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο προμηθευόμενος υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο μήνες.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

            Ζάκυνθος 09-04-2021

Ζάκυνθος 09-04-2021

         Ο Συντάξας

               Αρβανιτάκης Νικόλαος

                  

Θεωρήθηκε

     Ο Προϊστάμενος της Δ/σης

Τεχνικών Υπηρεσιών

                 Φαραού Μαριέττα

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ υδροφορΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘOY

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ:

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

ΠΡΟΫΠ:

74.400,00 ευρώ με ΦΠΑ24%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Επιχορήγηση ΥΠΕΣ

ΚΑΕ 30.7132.001 (34.400,00 ΣΑΤΑ 40.000,00 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

(ευρώ )

ΔΑΠΑΝΗ

(ευρώ )

 

1ο ΟΧΗΜΑ

 

1

  

1

 

ΤΕΜ.

   

2Ο ΟΧΗΜΑ

2

1

ΤΕΜ.

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ                                                            ευρώ

Φ.Π.Α 24%                                                        ευρώ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                               ευρώ

                                

 

            Ζάκυνθος 09-04-2021

Ζάκυνθος 09-04-2021

         Ο Συντάξας

               Αρβανιτάκης Νικόλαος

                  

Θεωρήθηκε

     Ο Προϊστάμενος της Δ/σης

Τεχνικών Υπηρεσιών

                 Φαραού Μαριέττα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΥΔ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

 
   

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/αναθέτοντα φορέα (αφ)

-  Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

-  Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6100]

-  Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ 1, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 29100

-  Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

- Τηλέφωνο: 2695361315

-  Ηλ. ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

-  Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : http://zakynthos.gov.gr/

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

-   Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού

                   CPV): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» 34144212-7

 • Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:[6100]
-    Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθειες

-  Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [2Ι]

-  Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [3/21]

 
   


Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:

[ ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει

[ ]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι :

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Διεύθυνση       στο       Διαδίκτυο

(διεύθυνση

[……]

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;

Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού

α) [……]

φορέα       στην        ένωση       ή        κοινοπραξία

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα

καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

β) [……]

γ)        Κατά       περίπτωση,       επωνυμία        της

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

γ) [……]

Τμήματα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[ ]


 
   

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]


Μέρος IΙI: Λόγοι αποκλεισμού

 
   

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]

Εάν ναι, αναφέρετε:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,

α) Ημερομηνία:[ ], σημείο-(-α): [ ],

λόγος(-οι):[ ]

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ)         Εάν         ορίζεται        απευθείας        στην καταδικαστική απόφαση:

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):


[……][……][……][……]

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]


Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή     φόρων    ή     εισφορών    κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε:

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο

α)[……]·

α)[……]·

πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

β)[……]

β)[……]

γ)Πως       διαπιστώθηκε      η       αθέτηση      των

υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

δεσμευτική;

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή

έκδοσης απόφασης

-[……]·

-[……]·

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

-[……]·

-[……]·

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις

υποχρεώσεις   του     είτε   καταβάλλοντας τους

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων                                                                                     κατά

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των

Εάν             ναι,            να

Εάν              ναι,              να

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό

αναφερθούν

Αναφερθούν

διακανονισμό για την καταβολή τους ;

λεπτομερείς

Λεπτομερείς

πληροφορίες

Πληροφορίες

[……]

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης            διατίθεται                                   ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]


Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες          σχετικά          με                                      πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή

επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου;

[] Ναι [] Όχι

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [......... ]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : α) πτώχευση, ή

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή

στ)                  αναστολή                        επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:

-  Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

-   Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................]

-[.......................]

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Εάν      ναι,      να      αναφερθούν              λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[..........……]


Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Εάν      ναι,      να      αναφερθούν     λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης           δημόσιας                                          σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ)   ήταν     σε     θέση     να     υποβάλλει   χωρίς

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται         από         την       αναθέτουσα

[] Ναι [] Όχι


αρχή/αναθέτοντα φορέα

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την

επιλογή ή την ανάθεση;

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

 
   

Α: Καταλληλότητα

Καταλληλότητα

Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής; του:

[…]

Εάν      η      σχετική      τεκμηρίωση              διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Δήμο Ζακύνθου, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας τροφίμων για τη λειτουργία των συσσιτίων των απόρων Δημοτών 2019 [παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Υποδείγματα Οικονομικών Προσφορών

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….με έδρα ……………………..……………… οδός…………………………………………

Τ.Κ.: ……………………………… Τηλ.: ……………………………………………….

Fax: ……………………………….. Email:……………………………………………..

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης , αναλαμβάνω να προμηθεύσω τον Δήμο Ζακύνθου για:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

(ευρώ )

ΔΑΠΑΝΗ

(ευρώ )

 

1ο ΟΧΗΜΑ

 

1

 

1

 

ΤΕΜ.

 

 

2Ο ΟΧΗΜΑ

2

1

ΤΕΜ.

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ                                                            ευρώ

Φ.Π.Α 24%                                                        ευρώ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                              ευρώ

                                

(Τόπος και ημερομηνία)

…………………, ……… / ……… / 20…

Ο Προσφέρων (Υπογραφή – σφραγίδα)

 


[1]        Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ. ανθρωποώρες κ.α.

[2]        Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016

[3]        Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε στην 24 η /2019 δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου (Πλ. Σολωμού ) την 4 η του μηνός
Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.30μ.μ για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης.

 

Ανακοινώσεις –Ερωτήσεις

Θέματα Εισηγητής
1. Επικύρωση πρακτικών από την 15 η Συνεδρίαση έως και την 19 η
Συνεδρίαση 2019 Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πρόεδρος
2.
Ενημέρωση- απόφαση για τη διαχείριση των απορριμμάτων κ. Δήμαρχος
3. Παραχώρηση μηχανολογικού εξοπλισμού από το Σύνδεσμο
διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου στο Δήμο
Ζακύνθου .

Αντιδήμαρχος
κ. Δημήτριος
Κουτσογιάννης

4.
Εκλογή αντιπροσώπων στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών κ. Πρόεδρος
5. Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της
ΚΕΔΗΖ για τα έτη 2015,2016 και 2017 .

κ. Πρόεδρος
ΚΕΔΗΖ

6. Παράταση παραχώρησης και χρήσης λεωφορείων από το φορέα
διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου κ. Πρόεδρος
7. Συνέργεια του Δήμου με το ΚΠΕ Λιθακιάς και τις Δ/νσεις
Εκπαίδευσης για δράση με θέμα την Ανακύκλωση

Αντιδήμαρχος
κ. Νικήτας Σπίνος

8.
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ζακύνθου. Αντιδήμαρχος
κ. Νικήτας Σπίνος

9.
Εκμίσθωση ακινήτου στο Α΄ Νεκροταφείο Ζακύνθου Οικονομική
Υπηρεσία

10. Έγκριση άδειας λειτουργιάς καταστήματος εκμίσθωσης
μοτοποδήλατων έως 50cc κ. Πρόεδρος
11. Ευχαριστήριο του Δήμου Ζακύνθου στον πανελλήνιο σύλλογο
συμπαράστασης παραπληγικών «ανάπλαση για τη προσφορά
αναπηρικών αμαξιδίων σε οικονομικά αδύναμα παραπληγικά άτομα
της Ζακύνθου και ευχαριστήριο στο πρακτορείο μεταφορών
«Κομιστική Ζακύνθου» για τη δωρεάν μεταφορά τους.

Τμήμα Κοινωνικής
Πρόνοιας

12. Διόρθωση της αριθ. 267/2019 απόφασης του δημοτικού
συμβουλίου ««Παραχώρηση χρήσης δημοτικών αθλητικών
εγκαταστάσεων γηπέδων ποδοσφαίρου περιόδου 2019-2020»

κ. Πρόεδρος

13. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (αρθ.76 του Νόμου

3852/10) κ. Πρόεδρος

14.
Διάθεση ΣΑΤΑ για εκτέλεση δαπανών Οικονομική
Υπηρεσία

15.
7 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 Οικονομική
Υπηρεσία

16. Τροποποιήσεις συνθέσεων α) Ομάδων Διοίκησης και
Παρακολούθησης Έργου και β) Επιτροπών Παρακολούθησης,
Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου για τις
ενταγμένες στο Ε.Π. “Iόνια Νησιά 2014-2010” του ΕΣΠΑ
Πράξεις α) Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Γυναικών θυμάτων βίας στη Ζάκυνθο και β) Κέντρο
Κοινότητας στο Δήμο Ζακύνθου

Τμήμα Κοινωνικής
Πρόνοιας

Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης
ένταξης της Πράξης με τίτλο Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο
Ζακύνθου ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ : ΟΠΣ 5002518 στο Ε.Π. «Ιόνια
Νησιά 2014-2020» του ΕΣΠΑ

Τμήμα Κοινωνικής
Πρόνοιας

18. Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα για την Πράξη
Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών
θυμάτων βίας στη Ζάκυνθο ενταγμένη στο Ε.Π. “Ιόνια Νησιά 2014-
2010” του ΕΣΠΑ

Τμήμα Κοινωνικής
Πρόνοιας

19.
Συγκρότηση επιτροπής τουριστικής προβολής και ανάπτυξης
–κανονισμός λειτουργίας

Αντιδήμαρχος
κ. Βαρβαρίγος
Χαράλαμπος

20.
Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. κ. Πρόεδρος
21. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί
Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζακύνθου κ. Πρόεδρος
22. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Κοινωφελoύς
επιχείρησης Δήμου Ζακύνθου του Ν.Π.Ι.Δ. (ΚΕΔΗΖ) κ. Πρόεδρος
23. Αντικατάσταση Προέδρου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
Α/θμιας Εκπ/σης, «Παναγιώτης Χιώτης». κ. Πρόεδρος
24. Αντικατάσταση Προέδρου της Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας
Εκπ/σης, «Σπύρος Καββαδίας» κ. Πρόεδρος
25.
Αντικατάσταση μέλους Διαχειριστικής Επιτροπής ΚΠΕ κ. Πρόεδρος
26. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Κανονισμού λειτουργίας
κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Αγ. Κηρύκου –Ωδείο Διονυσίου
Μυλωνά, μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων /Π.Ε.
Ζακύνθου με το Δήμο Ζακύνθου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Αγγερικού ¨Μαρτελάος¨.

κ. Πρόεδρος

27. Μεταβολές Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 – 2021

Αντιδήμαρχος
κ. Νικήτας Σπίνος

28. Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Ζακύνθου στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.)

κ. Πρόεδρος

29.
Αιτήσεις-προτάσεις-ανακοινώσεις κ. Πρόεδρος

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 23 η /2019 δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου (Πλ. Σολωμού ) την 20 η του μηνός
Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00μ.μ για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΗΝ 20/11/2019
( 23 η Συνεδρίαση) ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 26529/14-11-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)
Ανακοινώσεις –Ερωτήσεις

Θέματα Εισηγητής
1. Παραχώρηση μηχανολογικού εξοπλισμού από το Σύνδεσμο
διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου στο Δήμο
Ζακύνθου .

Αντιδήμαρχος
κ. Δημήτριος
Κουτσογιάννης

2.
Συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων Δημοτική
Αστυνομία

3.
Εκλογή αντιπροσώπων στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών κ. Πρόεδρος
4. Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της
ΚΕΔΗΖ για τα έτη 2015,2016 και 2017 .

κ. Πρόεδρος
ΚΕΔΗΖ

5. Παράταση παραχώρησης και χρήσης λεωφορείων από το φορέα
διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου κ. Πρόεδρος
6. Συνέργεια του Δήμου με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφου
Ολυμπίας για παιδια και για παιδια και νέους.

Αντιδήμαρχος
κ. Βασίλειος
Πρασσάς

7.
Συνέργεια του Δήμου με το ΚΠΕ Λιθακιάς και τις Δ/νσεις
Εκπαύδευσης για δράση με θέμα την Ανακύκλωση

Αντιδήμαρχος
κ. Βασίλειος
Πρασσάς

8.
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ζακύνθου.

Αντιδήμαρχος
κ. Βασίλειος
Πρασσάς

9.
Εκμίσθωση ακινήτου στο Α΄ Νεκροταφείο Ζακύνθου Οικονομική
Υπηρεσία

10. Έγκριση άδειας λειτουργιάς καταστήματος εκμίσθωσης
μοτοποδήλατων έως 50cc κ. Πρόεδρος
11. Παραίτηση Υπεύθυνης Έργου από την Ομάδα Διοίκησης
Παρακολούθησης Έργου του Υποέργου με Α/Α 1 “Λειτουργία
Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας
σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Ζακύνθου” της Πράξης με κωδικό
ΟΠΣ (ΜΙS) 5000534 “Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στη Ζάκυνθο” του Ε.Π.
“Iόνια Νησιά 2014-2010”»

κα Ελισάβετ
Μαρώτη

12. Ευχαριστήριο του Δήμου Ζακύνθου στον πανελλήνιο σύλλογο
συμπαράστασης παραπληγικών «ανάπλαση για τη προσφορά
αναπηρικών αμαξιδίων σε οικονομικά αδύναμα παραπληγικά
άτομα της Ζακύνθου και ευχαριστήριο στο πρακτορείο
μεταφορών «Κομιστική Ζακύνθου» για τη δωρεάν μεταφορά
τους.

Τμήμα Κοινωνικής
Πρόνοιας

13. Διόρθωση της αριθ. 267/2019 απόφασης του δημοτικού
συμβουλίου ««Παραχώρηση χρήσης δημοτικών αθλητικών
εγκαταστάσεων γηπέδων ποδοσφαίρου περιόδου 2019-2020»

κ. Πρόεδρος

14.
Αιτήσεις-προτάσεις-ανακοινώσεις κ. Πρόεδρος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

κ. Πρόεδρε,
Παρακαλώ όπως αναγνώσετε και καταγράψετε στα πρακτικά την επιστολή μου που
αναφέρεται στα ακόλουθα σοβαρά θέματα:
Καταρχήν, ξεκινώντας ως αγροτόπαιδο από το Βασιλικό Ζακύνθου από μια οικογένεια με
αρχές και με την βοήθεια των γονέων μου, εισήλθα στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και
σε όλη μου την καριέρα τιμήθηκα και παρασημοφορήθηκα για την εργατικότητά, την
εντιμότητα και για όλα τα ηθικά μου προσόντα που θα πρέπει να κοσμούν κάθε άνθρωπο,
με αποτέλεσμα να φτάσω στα ανώτατα αξιώματα της ιεραρχίας του Στρατού. Απόφοιτος
τεσσάρων(4) Ανωτάτων Σχολών, διακρίθηκα για την επαγγελματική μου καταξίωση .
Τιμήθηκα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την ηγεσία του Στρατού και τις τοπικές
κοινωνίες που υπηρέτησα, για το κοινωνικό μου έργο και την προσφορά μου σε κάθε
Ζακυνθινό αλλά και σε όλους τους Έλληνες που είχα την τιμή να υπηρετήσω.
Η αγάπη μου για την Ζάκυνθο και η προσφορά μου στους Ζακυνθινούς ήταν πάντα
ανιδιοτελής, γι αυτό όσες φορές εκτέθηκα για να υπηρετήσω τον τόπο μου, οι Ζακυνθινοί
με τίμησαν πάντα ως πρώτο στις προτιμήσεις τους .
Εκλέχθηκα Δήμαρχος και ανέλαβα καθήκοντα την 1 η Σεπτεμβρίου 2014. Από την πρώτη
στιγμή βρέθηκα αντιμέτωπος με τα απορρίμματα και τα ογκώδη στους δρόμους , με
κλειστό το μοναδικό υπάρχοντα ΧΥΤΑ χωρίς εναλλακτική λύση, ενώ το θέμα του χώρου στη
θέση Λίβα ευρίσκεντο σε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Τα απορρίμματα και τα ογκώδη παράγονται κάθε μέρα , ειδικά με αφορμή την αλματώδη
αύξηση του τουρισμού στην Ζάκυνθο, κατά 40% και έφτασε να αγγίζουν τους 200 τόνους
ημερησίως. Σε σύσκεψη στα αρμόδια Υπουργεία μαζί με τον κ. Περιφερειάρχη Ιονίων
Νήσων παραδώσαμε το Σχέδιο της Ενδιάμεσης Λύσης για τη διαχείριση απορριμμάτων και

χρηματοδοτηθήκαμε στις 31/12/2014 με 2,5εκατ.απο Δημόσιες Επενδύσεις. Για το σχέδιο
αυτό βραβευθήκαμε από ειδικούς επιστήμονες υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ.
Δυστυχώς η οικονομική κρίση σ την Ελλάδα, ο κίνδυνος να χαθούν όλα τα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα ,οι διαπραγματεύσεις του 2015 και χωρίς καμιά βοήθεια από την Κυβέρνηση
για αναστολή λειτουργίας του ΧΥΤΑ Σκοπού έως την εξεύρεση λύσης σε άλλο χώρο,
σύμφωνα με εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη, μας οδήγησε σε αδιέξοδο και μείναμε με
τα σκουπίδια στους δρόμους , εις βάρος της υγείας των συμπολιτών μας αλλά και του
Περιβάλλοντος.
Μείναμε κατά την διάρκεια του φαινομένου των πλημμυρών το 2016, με 6 χιλ. τόνους
απορρίμματα στους δρόμους, με όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις. Τα καταφέραμε χάρη στις
υπεράνθρωπες προσπάθειες ,μέρα και νύχτα, να καθαρίσουμε τη Ζάκυνθο και να
παλεύουμε συνέχεια με κάθε τρόπο και μέσο να κρατήσουμε σε ανεκτά επίπεδα
καθαριότητας το νησί μας, όταν σε άλλα μέρη της Ελλάδας αντιμετώπιζαν και συνεχίζουν
έως και σήμερα παρόμοια προβλήματα.
Συντάξαμε σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης απορριμμάτων
και με την έναρξη του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χάρη στην αμέριστη συμπαράσταση του
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ.Θεόδωρου Γαλιατσάτου, ο οποίος με έγγραφό του
διαβεβαίωνε το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι το εν λόγω Τοπικό Σχέδιο Ζακύνθου είναι
σύμφωνο με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, υπέγραψε την σύμβαση του Τεχνικού
Συμβούλου, στον αναδειχθέντα με διεθνή διαγωνισμό από την προηγούμενη
Περιφερειακή Διοίκηση κ.Σπύρου, για σύνταξη προμελετών έργων κατασκευής
εργοστασίου ΧΥΤΥ στην θέση «Λίβα».
Οι προμελέτες αυτές εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εντάχθηκε σε
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ο Δήμος Ζακύνθου –ΦοΔΣΑ πρώτος μεταξύ άλλων
τεσσάρων(4) Δήμων της Ελλάδος, με 18 εκ. ευρώ και συνολικά 26,6 εκ. ευρώ για συνωδά
έργα.
Μετά την ένταξή μας άρχισε ο αγώνας δρόμου για την σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης των
έργων και την έγκριση, την οποία πήραμε πριν λίγες ημέρες από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος για την δημοπράτηση των έργων.
Σχετικά με τον ηλεκτροφωτισμό, όλοι μας οι συμπολίτες και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων
υπέφεραν από την έλλειψη φωτισμού σε όλη την Ζάκυνθο, τόσο από αφερέγγυους
προμηθευτές που αναδεικνύονταν με ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, όσο και από την
έλλειψη προσωπικού και μέσων(2 ηλεκτρολόγοι και 1 καλαθοφόρο για όλη τη Ζάκυνθο)
και σπαταλιόντουσαν χρήματα χωρίς αποτέλεσμα.
Αναζητήσαμε λύση παίρνοντας παράδειγμα άλλους Δήμους που έχουν επιλύσει οριστικά
την ενεργειακή αναβάθμιση των περιοχών ευθύνης τους.
Ειδικοί επιστήμονες συνέταξαν τη μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού
της Ζακύνθου οπού αναδείχθηκε διεθνής εταιρεία κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού και
έλαβε έγκριση της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η διεθνής εταιρεία έχει ήδη
αρχίσει το έργο της εδώ και περίπου 3 μήνες , με αποτέλεσμα όλοι οι συμπολίτες μας να
μας δίνουν συγχαρητήρια, διότι επιτέλους είδαν φως.

Σχετικά με τα Σφαγεία από το 2006 προσωπικά ασχολούμενος με το θέμα για τον
πρωτογενή τομέα του νησιού μας ,είχα υποβάλλει στον τότε Δήμαρχο και Νομάρχη
πρωτότυπη Μελέτη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για 2 γραμμές παραγωγής,
προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ και εκκρεμούσε η αδειοδότηση του νέου χώρου, η οποία έως
σήμερα δεν έγινε ποτέ. Το 2007 με προσωπική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης κ.Κοντού άνοιξαν τα Σφαγεία ενώ με την έναρξη της δικής μας θητεία
(01/09/2014)τα βρήκαμε και πάλι κλειστά και από την ημέρα αυτή σε συνεργασία με το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Νομοκτηνίατρο Ζακύνθου, συντάχθηκε Μελέτη
προϋπολογισμού 142.000,00 ευρώ από Δημόσιες Επενδύσεις και 15.000,00 ευρώ από
πόρους του Δήμου για την ενδιάμεση λύση λειτουργίας των Σφαγείων μέχρι την οριστική
λύση του εν λόγω ζητήματος.
Μετά το αποτέλεσμα των εκλογών στις 26/05/2019 και της εκλογής του κ.Αρετάκη Νικήτα
ως Δημάρχου Ζακύνθου, έκρινα σκόπιμο ως απερχόμενος Δήμαρχος άμεσα και χωρίς να
περιμένω το τελευταίο 10ήμερο, παρουσία των μέσω ενημέρωσης και έκανα μια πλήρη
ενημέρωση γραπτή και προφορική για όλες τις δομές και δραστηριότητες του Δήμου μας
και παρέδωσα πλήρη ανάλυση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου από το 2014 έως
και σήμερα, αφήνοντας Ταμειακό υπόλοιπο πάνω από 5 εκ. ευρώ και την μισθοδοσία των
υπαλλήλων όπως προβλέπεται από τον Νόμο.
Τον προσφώνησα ως έντιμο Τεχνοκράτη που θα βάλει και αυτός το λιθαράκι του για το
καλό της Ζακύνθου και κυρίως στα θέματα Υποδομών όπως διαχείριση απορριμμάτων,
αποχετευτικά έργα , ύδρευση, αποχέτευση κ.α. ελπίζοντας ότι μετά την ανάκαμψη της
οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας να έχει πιο εύκολο πεδίο δράσεων για την
αντιμετώπιση των σοβαρών θεμάτων, δεδομένου οτι η νέα Κυβέρνηση με το νέο Νόμο
ενισχύει την εξουσία των Δημάρχων με σκοπό να επιτελέσουν ευκολότερα το έργο τους.
Αισθάνομαι πικρία διότι θα έπρεπε ο κ.Αρετάκης να έχει καταλάβει ως Ζακυνθινός, το
μεγάλο έργο με τις χειρότερες συνθήκες που υλοποιήσαμε και έχουμε σχεδιάσει σύμφωνα
με το στρατηγικό σχεδιασμό, να έχει διαβάσει το βιογραφικό του Παύλου Κολοκοτσά και
να περιμένει να αναλάβει τα καθήκοντα του.
Αντί αυτού προσπαθεί με παπαγαλάκια και απαράδεκτες επιστολές να εκβιάζει δημοτικούς
συμβούλους και να μιλάει με φράσεις όπως η «κομπίνα έχει γίνει επιστήμη» και «δεν
μπορεί ο καθένας να κάνει πλιάτσικο εις βάρος του Δήμου», καθώς επίσης να απειλεί
υπαλλήλους για να μην υπογράψουν για το θέμα των Σφαγείων και την ανάθεσή της
αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτη, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι η πρώτη φορά
που υπάρχει λύση και χώρος για την διαχείριση των ογκωδών με την ιδιωτική
εταιρεία(ΑΝΑΚΕΜ) που δραστηριοποιείται στη Ζάκυνθο αλλά και με τις παρεμβάσεις της
Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης για το ζήτημα διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών .
Η κατάσταση στο χώρο διαχείρισης απορριμμάτων είναι πραγματικά απογοητευτική και για
το θέμα αυτό έχουν σταλεί επανηλλειμένως έγγραφα και οδηγίες μου στην Διοίκηση του
ΦοΔΣΑ.
Εύχομαι στο νέο Δήμαρχο κ.Αρετάκη «ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ» ο οποίος ξεκινά τη θητεία του με
δρομολογημένα και πολλά δημοπρατημένα έργα, αλλά και με τις καλύτερες συνθήκες που
επικρατούν στην Ελλάδα την παρούσα φάση ύστερα από τη λαίλαπα της οικονομικής

κρίσης και έχοντας ως προίκα 20 νέους μόνιμους υπάλληλους στο ΦοΔΣΑ για να κάνει
καλύτερα τη δουλειά του, τους οποίους εγώ στερήθηκα.
Εύχομαι να μη απενταχθεί το έργο στο Λίβα και γίνουμε δυστυχώς Κέρκυρα και σημειωτέον
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί έργα διαχείρισης απορριμμάτων και υγρών
αποβλήτων μετά το 2022.
Δεν δέχομαι ως Δήμαρχος προσβολές διότι κατά την θητεία μου όλοι οι Ζακυνθινοί
γνωρίζουν τον αγώνα μου και φεύγω φτωχότερος από το Δήμο, διότι και τον μισθό μου τον
έδινα σε αναξιοπαθούντες συμπατριώτες μου που είχαν ανάγκη.
Ως επιστέγασμα αφήνω μια υπέροχη Πλατεία, τον αγωγό ύδρευσης με τον οποίο λύθηκε
το πρόβλημα του νερού κατά 70%, το φωταγωγημένο Ενετικό κάστρο , την Πλατεία Αγίου
Μάρκου, το θέατρο το οποίο ολοκληρώθηκε επιτέλους μετά από 11 χρόνια, αθλητικά έργα
και κοινωνικές δομές όπως ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και ΚΑΠΗ.
Τέλος εύχομαι κανένας αιρετός στην Ελλάδα να μην περάσει αυτά που πέρασα εγώ στα
πέντε έτη της θητείας μου ως Δήμαρχος Ζακύνθου.
Αποχωρώ οικειοθελώς με ψηλά το κεφάλι ως έπραξα σε όλη μου τη ζωή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ

Επιστολή Δημάρχου προς Πρόεδρο Δ.Σ

κ. Πρόεδρε,
Παρακαλώ όπως αναγνώσετε και καταγράψετε στα πρακτικά την επιστολή μου που
αναφέρεται στα ακόλουθα σοβαρά θέματα:
Καταρχήν, ξεκινώντας ως αγροτόπαιδο από το Βασιλικό Ζακύνθου από μια οικογένεια με
αρχές και με την βοήθεια των γονέων μου, εισήλθα στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και
σε όλη μου την καριέρα τιμήθηκα και παρασημοφορήθηκα για την εργατικότητά, την
εντιμότητα και για όλα τα ηθικά μου προσόντα που θα πρέπει να κοσμούν κάθε άνθρωπο,
με αποτέλεσμα να φτάσω στα ανώτατα αξιώματα της ιεραρχίας του Στρατού. Απόφοιτος
τεσσάρων(4) Ανωτάτων Σχολών, διακρίθηκα για την επαγγελματική μου καταξίωση .
Τιμήθηκα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την ηγεσία του Στρατού και τις τοπικές
κοινωνίες που υπηρέτησα, για το κοινωνικό μου έργο και την προσφορά μου σε κάθε
Ζακυνθινό αλλά και σε όλους τους Έλληνες που είχα την τιμή να υπηρετήσω.
Η αγάπη μου για την Ζάκυνθο και η προσφορά μου στους Ζακυνθινούς ήταν πάντα
ανιδιοτελής, γι αυτό όσες φορές εκτέθηκα για να υπηρετήσω τον τόπο μου, οι Ζακυνθινοί
με τίμησαν πάντα ως πρώτο στις προτιμήσεις τους .
Εκλέχθηκα Δήμαρχος και ανέλαβα καθήκοντα την 1 η Σεπτεμβρίου 2014. Από την πρώτη
στιγμή βρέθηκα αντιμέτωπος με τα απορρίμματα και τα ογκώδη στους δρόμους , με
κλειστό το μοναδικό υπάρχοντα ΧΥΤΑ χωρίς εναλλακτική λύση, ενώ το θέμα του χώρου στη
θέση Λίβα ευρίσκεντο σε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Τα απορρίμματα και τα ογκώδη παράγονται κάθε μέρα , ειδικά με αφορμή την αλματώδη
αύξηση του τουρισμού στην Ζάκυνθο, κατά 40% και έφτασε να αγγίζουν τους 200 τόνους
ημερησίως. Σε σύσκεψη στα αρμόδια Υπουργεία μαζί με τον κ. Περιφερειάρχη Ιονίων
Νήσων παραδώσαμε το Σχέδιο της Ενδιάμεσης Λύσης για τη διαχείριση απορριμμάτων και

χρηματοδοτηθήκαμε στις 31/12/2014 με 2,5εκατ.απο Δημόσιες Επενδύσεις. Για το σχέδιο
αυτό βραβευθήκαμε από ειδικούς επιστήμονες υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ.
Δυστυχώς η οικονομική κρίση σ την Ελλάδα, ο κίνδυνος να χαθούν όλα τα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα ,οι διαπραγματεύσεις του 2015 και χωρίς καμιά βοήθεια από την Κυβέρνηση
για αναστολή λειτουργίας του ΧΥΤΑ Σκοπού έως την εξεύρεση λύσης σε άλλο χώρο,
σύμφωνα με εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη, μας οδήγησε σε αδιέξοδο και μείναμε με
τα σκουπίδια στους δρόμους , εις βάρος της υγείας των συμπολιτών μας αλλά και του
Περιβάλλοντος.
Μείναμε κατά την διάρκεια του φαινομένου των πλημμυρών το 2016, με 6 χιλ. τόνους
απορρίμματα στους δρόμους, με όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις. Τα καταφέραμε χάρη στις
υπεράνθρωπες προσπάθειες ,μέρα και νύχτα, να καθαρίσουμε τη Ζάκυνθο και να
παλεύουμε συνέχεια με κάθε τρόπο και μέσο να κρατήσουμε σε ανεκτά επίπεδα
καθαριότητας το νησί μας, όταν σε άλλα μέρη της Ελλάδας αντιμετώπιζαν και συνεχίζουν
έως και σήμερα παρόμοια προβλήματα.
Συντάξαμε σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης απορριμμάτων
και με την έναρξη του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χάρη στην αμέριστη συμπαράσταση του
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ.Θεόδωρου Γαλιατσάτου, ο οποίος με έγγραφό του
διαβεβαίωνε το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι το εν λόγω Τοπικό Σχέδιο Ζακύνθου είναι
σύμφωνο με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, υπέγραψε την σύμβαση του Τεχνικού
Συμβούλου, στον αναδειχθέντα με διεθνή διαγωνισμό από την προηγούμενη
Περιφερειακή Διοίκηση κ.Σπύρου, για σύνταξη προμελετών έργων κατασκευής
εργοστασίου ΧΥΤΥ στην θέση «Λίβα».
Οι προμελέτες αυτές εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εντάχθηκε σε
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ο Δήμος Ζακύνθου –ΦοΔΣΑ πρώτος μεταξύ άλλων
τεσσάρων(4) Δήμων της Ελλάδος, με 18 εκ. ευρώ και συνολικά 26,6 εκ. ευρώ για συνωδά
έργα.
Μετά την ένταξή μας άρχισε ο αγώνας δρόμου για την σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης των
έργων και την έγκριση, την οποία πήραμε πριν λίγες ημέρες από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος για την δημοπράτηση των έργων.
Σχετικά με τον ηλεκτροφωτισμό, όλοι μας οι συμπολίτες και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων
υπέφεραν από την έλλειψη φωτισμού σε όλη την Ζάκυνθο, τόσο από αφερέγγυους
προμηθευτές που αναδεικνύονταν με ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, όσο και από την
έλλειψη προσωπικού και μέσων(2 ηλεκτρολόγοι και 1 καλαθοφόρο για όλη τη Ζάκυνθο)
και σπαταλιόντουσαν χρήματα χωρίς αποτέλεσμα.
Αναζητήσαμε λύση παίρνοντας παράδειγμα άλλους Δήμους που έχουν επιλύσει οριστικά
την ενεργειακή αναβάθμιση των περιοχών ευθύνης τους.
Ειδικοί επιστήμονες συνέταξαν τη μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού
της Ζακύνθου οπού αναδείχθηκε διεθνής εταιρεία κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού και
έλαβε έγκριση της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η διεθνής εταιρεία έχει ήδη
αρχίσει το έργο της εδώ και περίπου 3 μήνες , με αποτέλεσμα όλοι οι συμπολίτες μας να
μας δίνουν συγχαρητήρια, διότι επιτέλους είδαν φως.

Σχετικά με τα Σφαγεία από το 2006 προσωπικά ασχολούμενος με το θέμα για τον
πρωτογενή τομέα του νησιού μας ,είχα υποβάλλει στον τότε Δήμαρχο και Νομάρχη
πρωτότυπη Μελέτη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για 2 γραμμές παραγωγής,
προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ και εκκρεμούσε η αδειοδότηση του νέου χώρου, η οποία έως
σήμερα δεν έγινε ποτέ. Το 2007 με προσωπική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης κ.Κοντού άνοιξαν τα Σφαγεία ενώ με την έναρξη της δικής μας θητεία
(01/09/2014)τα βρήκαμε και πάλι κλειστά και από την ημέρα αυτή σε συνεργασία με το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Νομοκτηνίατρο Ζακύνθου, συντάχθηκε Μελέτη
προϋπολογισμού 142.000,00 ευρώ από Δημόσιες Επενδύσεις και 15.000,00 ευρώ από
πόρους του Δήμου για την ενδιάμεση λύση λειτουργίας των Σφαγείων μέχρι την οριστική
λύση του εν λόγω ζητήματος.
Μετά το αποτέλεσμα των εκλογών στις 26/05/2019 και της εκλογής του κ.Αρετάκη Νικήτα
ως Δημάρχου Ζακύνθου, έκρινα σκόπιμο ως απερχόμενος Δήμαρχος άμεσα και χωρίς να
περιμένω το τελευταίο 10ήμερο, παρουσία των μέσω ενημέρωσης και έκανα μια πλήρη
ενημέρωση γραπτή και προφορική για όλες τις δομές και δραστηριότητες του Δήμου μας
και παρέδωσα πλήρη ανάλυση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου από το 2014 έως
και σήμερα, αφήνοντας Ταμειακό υπόλοιπο πάνω από 5 εκ. ευρώ και την μισθοδοσία των
υπαλλήλων όπως προβλέπεται από τον Νόμο.
Τον προσφώνησα ως έντιμο Τεχνοκράτη που θα βάλει και αυτός το λιθαράκι του για το
καλό της Ζακύνθου και κυρίως στα θέματα Υποδομών όπως διαχείριση απορριμμάτων,
αποχετευτικά έργα , ύδρευση, αποχέτευση κ.α. ελπίζοντας ότι μετά την ανάκαμψη της
οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας να έχει πιο εύκολο πεδίο δράσεων για την
αντιμετώπιση των σοβαρών θεμάτων, δεδομένου οτι η νέα Κυβέρνηση με το νέο Νόμο
ενισχύει την εξουσία των Δημάρχων με σκοπό να επιτελέσουν ευκολότερα το έργο τους.
Αισθάνομαι πικρία διότι θα έπρεπε ο κ.Αρετάκης να έχει καταλάβει ως Ζακυνθινός, το
μεγάλο έργο με τις χειρότερες συνθήκες που υλοποιήσαμε και έχουμε σχεδιάσει σύμφωνα
με το στρατηγικό σχεδιασμό, να έχει διαβάσει το βιογραφικό του Παύλου Κολοκοτσά και
να περιμένει να αναλάβει τα καθήκοντα του.
Αντί αυτού προσπαθεί με παπαγαλάκια και απαράδεκτες επιστολές να εκβιάζει δημοτικούς
συμβούλους και να μιλάει με φράσεις όπως η «κομπίνα έχει γίνει επιστήμη» και «δεν
μπορεί ο καθένας να κάνει πλιάτσικο εις βάρος του Δήμου», καθώς επίσης να απειλεί
υπαλλήλους για να μην υπογράψουν για το θέμα των Σφαγείων και την ανάθεσή της
αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτη, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι η πρώτη φορά
που υπάρχει λύση και χώρος για την διαχείριση των ογκωδών με την ιδιωτική
εταιρεία(ΑΝΑΚΕΜ) που δραστηριοποιείται στη Ζάκυνθο αλλά και με τις παρεμβάσεις της
Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης για το ζήτημα διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών .
Η κατάσταση στο χώρο διαχείρισης απορριμμάτων είναι πραγματικά απογοητευτική και για
το θέμα αυτό έχουν σταλεί επανηλλειμένως έγγραφα και οδηγίες μου στην Διοίκηση του
ΦοΔΣΑ.
Εύχομαι στο νέο Δήμαρχο κ.Αρετάκη «ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ» ο οποίος ξεκινά τη θητεία του με
δρομολογημένα και πολλά δημοπρατημένα έργα, αλλά και με τις καλύτερες συνθήκες που
επικρατούν στην Ελλάδα την παρούσα φάση ύστερα από τη λαίλαπα της οικονομικής

κρίσης και έχοντας ως προίκα 20 νέους μόνιμους υπάλληλους στο ΦοΔΣΑ για να κάνει
καλύτερα τη δουλειά του, τους οποίους εγώ στερήθηκα.
Εύχομαι να μη απενταχθεί το έργο στο Λίβα και γίνουμε δυστυχώς Κέρκυρα και σημειωτέον
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί έργα διαχείρισης απορριμμάτων και υγρών
αποβλήτων μετά το 2022.
Δεν δέχομαι ως Δήμαρχος προσβολές διότι κατά την θητεία μου όλοι οι Ζακυνθινοί
γνωρίζουν τον αγώνα μου και φεύγω φτωχότερος από το Δήμο, διότι και τον μισθό μου τον
έδινα σε αναξιοπαθούντες συμπατριώτες μου που είχαν ανάγκη.
Ως επιστέγασμα αφήνω μια υπέροχη Πλατεία, τον αγωγό ύδρευσης με τον οποίο λύθηκε
το πρόβλημα του νερού κατά 70%, το φωταγωγημένο Ενετικό κάστρο , την Πλατεία Αγίου
Μάρκου, το θέατρο το οποίο ολοκληρώθηκε επιτέλους μετά από 11 χρόνια, αθλητικά έργα
και κοινωνικές δομές όπως ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και ΚΑΠΗ.
Τέλος εύχομαι κανένας αιρετός στην Ελλάδα να μην περάσει αυτά που πέρασα εγώ στα
πέντε έτη της θητείας μου ως Δήμαρχος Ζακύνθου.
Αποχωρώ οικειοθελώς με ψηλά το κεφάλι ως έπραξα σε όλη μου τη ζωή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ

Eγκατάσταση νέων Λαμπτήρων / Φωτιστικών / Προβολέων

Στη σειρά επιχειρημάτων που προτάσσει ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Νικήτας Αρετάκης στην
εφημερίδα «Ερμής», υποστηρίζοντας ότι η σύμβαση για την αλλαγή των λαμπτήρων και η
τοποθέτηση των φωτιστικών LED στον δημοτικό φωτισμό Ζακύνθου είναι απαράδεκτη, ο
Δήμος Ζακύνθου αντιπαραθέτει τα κάτωθι:
Η Ζάκυνθος αναβαθμίζει τον οδοφωτισμό και την ποιότητα φωτισμού του νησιού, σε
συνδυασμό με την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους λειτουργίας του
δικτύου οδοφωτισμού της. Συγκεκριμένα, αυτό το μεγάλο έργο συμπεριλαμβάνει:
1. Την εγκατάσταση νέων Λαμπτήρων / Φωτιστικών / Προβολέων σύγχρονης
τεχνολογίας, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου.
2. Τη λειτουργία «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας»,
τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (Pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού
Κοινοχρήστων Χώρων, αλλά και σε επίπεδο φωτιστικού σώματος, για όσα
φωτιστικά διαθέτουν αισθητήρες και αφορούν παροχή υπηρεσιών τύπου smart
cities.
3. Το Σύστημα περιοδικής και επεμβατικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία
καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος
αποκατάστασης, reporting και στατιστική παρακολούθησης).
4. Την Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλε-ελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου
ενέργειας, για την εγκατάσταση απαραίτητων υλικών και λογισμικού για τη
λειτουργία πιλοτικής εφαρμογής Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω
πλατφόρμας διαχείρισης).

Τα οφέλη για το Νησί είναι ύψιστης σημασίας και οι κάτοικοι, ήδη έχουν αρχίσει να τα
εισπράττουν μέσα από την αισθητική αλλά και ποιοτική αναβάθμιση του φωτισμού. Μία
αναβάθμιση που επιπρόσθετα παρέχει ασφάλεια, σε όλους τους κατοίκους.

Ειδικότερα, τα οφέλη συνοψίζονται ως εξής:
Εγγυημένη Εξοικονόμηση 79,69% (6.408.003,78 kWh / Έτος)
Μείωση αποτυπώματος: 7.362,79 τόνους CO2 (ανά έτος)
Εγγυημένο οικονομικό όφελος του Δήμου : 2.940.733,27 € (στην 12ετία)
Οικονομικό όφελος Δήμου από τη μείωση του κόστους εξόδων συντήρησης
και άλλων λειτουργικών εξόδων : 2.934.516,01 € (στην 12ετία)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ = 5.875.249,28 € (στην 12ετία)

Η σύμβαση του Δήμου με τον Ανάδοχο είναι ΣΕΑ και όχι ΔΑΝΕΙΟ κι αυτό γιατί οι συμβάσεις
ΣΕΑ είναι το πλέον πετυχημένο Ευρωπαϊκό εργαλείο που εφαρμόζεται ήδη και στην χώρα
μας από πολλούς δήμους. Στην ελληνική αγορά έως σήμερα είναι σε εξέλιξη περισσότερες
από 15 ΣΕΑ (Δήμοι: Ρόδου, Ζακύνθου, Βόλου, Καλαμάτας, Ασπροπύργου, Δελφών,
Παπάγου – Χολαργού, Βριλησσίων, Ραφήνας, Ν. Σκουφά, κλπ), είναι σε διαδικασία
αξιολόγησης περισσότεροι (Δήμοι: Πειραιά, Βόλβης, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Βέλου –
Βόχας, κλπ) και προετοιμάζονται περισσότεροι από 30 ακόμα. Στους διαγωνισμούς αυτούς
μετέχουν συνήθως Ενώσεις ή Κοινοπραξίες Εταιρειών αφού τα έργα αυτά είναι σύνθετα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε: Όμιλος ΟΤΕ, Green Esco (Όμιλος ΔΕΗ), METKA AE (Όμιλος
Μυτιληναίος), ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ, Όμιλος GLOBILED, SIRECLED (Όμιλος Δαύιδ – Ιωάννου),
ENVIROFINA AE, κλπ. Συνήθως οι ανωτέρω Όμιλοι συνεργάζονται με funds του εξωτερικού
ή του εσωτερικού, αφού πρέπει να χρηματοδοτήσουν εμπροσθοβαρώς τις επενδύσεις
αυτές.

Τα πλεονεκτήματα της Σύμβασης ΣΕΑ είναι τα εξής:
1. Οι συμβάσεις Σ.Ε.Α. είναι ένα αποδεδειγμένα πετυχημένα ευρωπαϊκό εργαλείο
χρηματοδότησης του έργου ενεργειακής αναβάθμισης. Στην Ευρώπη έργα οδικού
φωτισμού υλοποιούνται κατά κόρον με ιδιωτικά κεφάλαια και ρίσκο και οι Δήμοι
απολαμβάνουν από την πρώτη μέρα της σύμβασης το οικονομικό όφελος από την
εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ παράλληλα εξοικονομούν πολύ μεγάλο ποσοστό των
υπέρογκων ετήσιων δαπανών συντήρησης του δικτύου φωτισμού. Στην Ελλάδα
πολλοί Δήμοι έχουν επιλέξει συμβάσεις ΣΕΑ.
2. Το συγκεκριμένο έργο του Δήμου Ζακύνθου υλοποιείται με 100%
αυτοχρηματοδότηση και ανάληψη του ρίσκου από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς ο
ανάδοχος θα υλοποιήσει την επένδυση με ίδια κεφάλαια και θα αποπληρώνεται
τμηματικά σε βάθος 12ετίας, λαμβάνοντας ένα μέρος της επιτευχθείσας
εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ παράλληλα θα είναι υπόχρεος για την 12ετή
συντήρηση του δικτύου οδικού φωτισμού. Ενώ ο Δήμος θα απολαμβάνει ένα
εγγυώμενο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ, χωρίς να έχει
δαπανήσει ούτε ένα ευρώ.

3. Ο Δήμος δεν έχει τους κατάλληλα εξειδικευμένους ανθρώπινους πόρους για να
λειτουργεί εφαρμογές smart cities, ενώ επιπρόσθετα οι τεχνολογίες έξυπνου
φωτισμού ενισχύουν τα συστήματα πολιτικής προστασίας, κάτι απαραίτητο σήμερα
στους φορείς της Αυτοδιοίκησης.
4. Σε έργα προμήθειας, σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του
και δεν παρέχει σωστά την εγγύηση του εξοπλισμού του, θα καταπέσει απλά η
εγγυητική του, ωστόσο θα έχει εισπράξει το μεγαλύτερο τμήμα της αμοιβής του.
Έτσι ο Δήμος θα έχει επιβαρυνθεί με τεράστια ποσά δανεισμού και θα βρεθεί να
χρωστά εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα παρακρατηθούν από τους ΚΑΠ
ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Αντιθέτως στην περίπτωση ΣΕΑ οι πληρωμές είναι
ανά τρίμηνο και βάσει ελέγχου του αποτελέσματος και της επιτευχθείσας
εξοικονόμησης ενέργειας και εάν ο Ανάδοχος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις
συντήρησης και αντικατάστασης ελαττωματικών, ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ.
5. Στην περίπτωση έργων Προμήθειας Εξοπλισμού, δεν υπάρχει καμία εγγύηση για
το ύψος του Οικονομικού Οφέλους του Δήμου που θα προκύψει από την
αντικατάσταση, το οποίο απλά εκτιμάται σε μια μελέτη. Εφόσον αυτό δεν
επιτευχθεί με αστοχία στην εξοικονόμηση, δεν υπάρχει διαδικασία απόδοσης
ευθυνών και επιστροφής χρημάτων και η όλη διαδικασία βασίζεται απλά σε ότι
δηλώνει ο Ανάδοχος της Προμήθειας, ενώ στη ΣΕΑ η διαδικασία είναι δυναμική και
ελεγχόμενη και σε οποιαδήποτε περίπτωση ο Δήμος έχει Εγγυημένο Οικονομικό
Όφελος ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ.

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΟΥ
1. Εγκατάσταση 19.920 νέων Λαμπτήρων / Φωτιστικών / Προβολέων σύγχρονης
τεχνολογίας, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου.
2. Λειτουργία του "Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας",
τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων
Χώρων αλλά και σε επίπεδο φωτιστικού σώματος για όσα φωτιστικά διαθέτουν αισθητήρες
και αφορούν παροχή υπηρεσιών τύπου Smart Cities.
3. Σύστημα περιοδικής και επεμβατικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής
βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting
και στατιστική παρακολούθησης.
4. Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας, για την
εγκατάσταση απαραίτητων υλικών και λογισμικού για τη λειτουργία πιλοτικής εφαρμογής
Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας διαχείρισης)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η ενεργειακή αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων,
υλοποιείται στο σύνολο της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης του Δήμου Ζακύνθου, το οποίο
με βάση τα καταγραφικά στοιχεία της Μελέτης του Δήμου, όπως αυτά αναφέρονται στα
Συμβατικά Τεύχη ανέρχονται σε 19.920 φωτιστικά.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Έπειτα από την υπογραφή της σύμβασης τον Φεβρουάριο και την πρόσφατη υπογραφή των
παραρτημάτων της, η μελέτη εφαρμογής βρίσκεται σε εξέλιξη με την καταμέτρηση των
φωτιστικών και την πλήρη αποτύπωση του δικτύου οδοφωτισμού, ενώ έχει γίνει και
πιλοτική εγκατάσταση σε στοχευμένες κατηγορίες οδών, όπου έχουν πραγματοποιηθεί
φωτοτεχνικές μετρήσεις για τη βέλτιστη επιλογή φακών των φωτιστικών σωμάτων.
Στα επόμενα βήματα υλοποίησης του έργου, θα ολοκληρωθεί η μελέτη εφαρμογής όπου
μεταξύ άλλων, θα συνεχιστεί η κατηγοριοποίηση των οδών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ
13201:2015, θα επιβεβαιωθεί ο τελικός αριθμός των προς εγκατάσταση υλικών και θα
παραμετροποιηθεί το νέο Σύστημα και φυσικά θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των
φωτιστικών σωμάτων βάση της μελέτης εφαρμογής και της παραμετροποίησης και η
εγκατάσταση των εφαρμογών Smart Cities.
Έπειτα θα γίνει η έναρξη λειτουργίας - συντήρησης, προγραμματισμένης και έκτακτης, του
Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου, όπου η
λειτουργία και συντήρηση των τοποθετημένων φωτιστικών, του συστήματος τηλε-
διαχείρισης, αλλά και της πλατφόρμας και των εφαρμογές smart cities, θα γίνεται με έξοδα
και μέσα του Αναδόχου για χρονικό διάστημα 12 ετών.
Τέλος έχουν τοποθετηθεί περίπου 1500 Φωτιστικά στους κεντρικούς δρόμους.

Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΠΛΕΟΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ CLUB ΤΩΝ SMART CITIES ΜΕΣΩ ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου, θα εγκατασταθεί πλατφόρμα με τις παρακάτω
έξυπνες εφαρμογές:
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ SMART CITIES 2
1. Διασύνδεση της πλατφόρμας με τον διαδικτυακό τόπο του ΔΕΔΔΗΕ για δύο
(2) κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου με παροχή μέσης τάσης με το
Λογισμικό Έξυπνης Πόλης
2. Πιλοτικό σύστημα για την παρακολούθηση μέσω της πλατφόρμας της
κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης σε δύο (2) κτιριακές εγκαταστάσεις
του Δήμου

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 150 ΚΑΔΟΙ
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ WI-FI 20 ΣΗΜΕΙΑ
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ 8 ΣΗΜΕΙΑ
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 150 ΘΕΣΕΙΣ

Τέλος, αναφορικά με το κόστος για τον χρωματισμό και συντήρηση του Δημαρχείου
αυτό αγγίζει τις 25.000 ευρώ και όχι τις 75.000. Η εργολαβία των 75.000 αφορά και
στην συντήρηση και χρωματισμό του Πνευματικού Κέντρου. Ο Δήμαρχος Ζακύνθου
έχει κάνει πλήρη ενημέρωση και δεν δέχεται σχόλια και παρατηρήσεις για την
εντιμότητά του. Το 2014 ανέλαβε με τις χειρότερες οικονομικές συνθήκες και

υποδομές και δηλώνει υπερήφανος που διατήρησε τον Δήμο ανοιχτό και αφήνει στον
επόμενο Δήμαρχο έναν στρατηγικό σχεδιασμό και χρηματοδοτημένα έργα και
μάλιστα με βραβεύσεις από ειδικούς επιστήμονες-καθηγητές Πανεπιστημίων.
Περαιτέρω ενημέρωση για το κόστος χρωματισμού του Δημαρχείου και του
Πνευματικού Κέντρου θα γίνει με δελτίο τύπου μετά το πέρας των εργασιών, καθώς
και με ενημερωτικές συνεντεύξεις.

Οικονομικός απολογισμός Δήμου προς ενημέρωση των συμπολιτών μας

ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο. Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΑΒΕΡΩΦ 18 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.999939996
Δ.Ο.Υ. Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.-FAX 210-8220995 ΗΜ/ΝΙΑ: 10/06/2019

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΣΟΔΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 Έσοδα από μισθώματα ακινήτων του Δήμου
Όταν παραλάβαμε τον Δήμο δεν είχαν έχουν βεβαιωθεί όλα τα μισθώματα για τα έτη 2010 εως 2014,
η οικονομική Υπηρεσία μετά από έρευνα στα αρχεία της υπηρεσίας προχώρησε άμεσα στην
βεβαίωση των εσόδων από μισθώματα ακινήτων των παρελθόντων ετών όσο και τα μισθώματα
κάθε έτους .
Για την παραχώρηση αιγιαλού που μέχρι το 2014 δεν γινόταν μηχανογραφικά , η οικονομική
Υπηρεσία προχώρησε στην καταχώρηση των διαγωνισμών παραχώρησης ή απευθείας παραχώρησης
για το κάθε έτος και η βεβαίωση γίνεται πλέον στο μηχανογραφικό σύστημα ώστε να εισπράττονται
όλα τα έσοδα όπως προβλέπονται από τις συμβάσεις παραχώρησης.
 Για το τέλος καθαριότητος και φωτισμού
Μέχρι το 2014 δεν γινόταν η ετήσια ενημέρωση των καταναλωτών της ΔΕΗ στο μηχανογραφικό μας
σύστημα . Από το 2014 και σε συνεργασία με την εταιρεία μηχανογράφησης που έχει αναλάβει το
Δήμο μας , παιρνουμε από την ΔΕΔΗΔΕ το ετήσιο αρχείο, τα στοιχεία του οποίου έχουν καταχωρηθεί
στο μηχανογραφικό σύστημα του Δήμου ώστε να προκύψουν οι διάφορες για βεβαίωση ΠΟΕ.
Επίσης για πρώτη φορά ζητήσαμε και λάβαμε από την ΔΕΔΗΔΕ όλα τα ανείσπρακτα υπόλοιπα για
οφειλέτες μας που έχουν διακόψει τις συνδέσεις (500.000 ευρώ περίπου) για τα οποία έγινε η νόμιμη
βεβαίωση και αναλογικά η είσπραξη των ποσών και εξακολουθεί να γίνεται συνεχώς η ανωτέρω
διαδικασία .
Έχουμε κάνει αλληλογραφία με την ΓΓΠΣ να μας δοθούν στοιχεία για την σωστή ενημέρωση του
αρχείου οφειλετών του Δήμου με τα τμ των ακίνητων και την βεβαίωσή τους στους λογαριασμούς
της ΔΕΗ. Λόγω όμως του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων έχουν αρνηθεί να δώσουν τα
στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα τα λάβουμε όμως σύμφωνα με νεώτερη νομοθετική ρύθμιση που
προβλέπει και την ειδική διαδικασία άντλησης των στοιχείων.
 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΊΑ
Μέχρι το 2014 ο βεβαιωτικός κατάλογος ήταν χειρόγραφος με αποτέλεσμα την έλλειψη και την
χρονοβόρα είσπραξη των τελών. Από το 2014 και μετά την εγκατάσταση του σχετικού λογισμικού
προγράμματος και την παραμετροποιησή του οι βεβαιώσεις πραγματοποιούνται ανά έτος
μηχανογραφικά για το νεκροταφείο της πόλης της Ζακύνθου και γίνεται και προσπάθεια για την
μηχανογράφηση και για τα υπόλοιπα νεκροταφεία.
 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΊΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ
Μέχρι το 2014 δεν υπήρχαν βεβαιώσεις εσόδων για τα έτη 2013, 2014 παρά μόνο οίκοθεν , δηλαδή
όποιος ήθελε ερχόταν και πλήρωνε χωρίς να γίνεται πλήρης μηχανογραφικός έλεγχος των οφειλετών.

2

Από το 2014 και μετά αφού ζητήσαμε στοιχεία για όλους τους επαγγελματίες που
δραστηριοποιούνται στην Ζάκυνθο από το έτη 2010 και για κάθε έτος, οι βεβαιώσεις των εσόδων
γίνονται άμεσα και αποτελεσματικά για το σύνολο των υπόχρεων στο τέλος επί των ακαθαρίστων
εσόδων επιτηδευματιών και όχι αποσπασματικά για όσους υπήρχαν στοιχεία στην οικονομική
Υπηρεσία . Έγινε δηλαδή συνολική μηχανογραφική επεξεργασία και βρέθηκαν και επιτηδευματίες
που δεν είχαν πληρώσει ποτέ στο Δήμο.
 Πρόστιμα εσόδων από ΚΟΚ
Μέχρι το 2014 δεν είχαν βεβαιωθεί πρόστιμα των ετών 2012, 2013 , 2014. Με επιστολές μας προς την
τροχαία ζητήσαμε την γρήγορη αποστολή των κλήσεων και έκτοτε μας αποστέλλει τις κλήσεις κάθε
έτους άμεσα ,ώστε πλέον η βεβαίωση εσόδων να γίνεται εντός του αμέσως επομένου τριμήνου και
όχι καθυστερημένα.
 Εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων
Ο Δήμος αιτήθηκε στο ΥΠΕΣ και επιχορηγήθηκε με το ποσό των 2.749.042,33 ευρώ για την πληρωμή
ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του.
 Εξόφληση δικαστικών αποφάσεις Ν.4456/2017 άρθρο 48
Έγινε αίτημα στο ΥΠΕΣ και επιχορηγήθηκε ο Δήμος για τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έως
31/7/2017 με το ποσό 228.287,25 ευρώ.
Επίσης με νέο αίτημα προς το ΥΠΕΣ ο Δήμος επιχορηγήθηκε για τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις
έως 19/7/2018 με το ποσό 359.231,12 ευρώ.

TAMEIO

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΗΔΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΊΟ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ.
 Δέσμευση της Δημοτικής ενημερότητας στην Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου.
Έχουν γίνει δεσμεύσεις από 300,00 ευρώ και άνω της φορολογικής ενημερότητας στην ΔOY με
ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος και επικαιροποίηση της δέσμευσης.
 Κατασχέσεις λογαριασμών από 300,00 ευρώ και άνω.
Έχουν γίνει κατασχέσεις σε όσους οφείλουν ποσό άνω των 300,00 ευρώ στον Δήμο με ενημέρωση
του μηχανογραφικού συστήματος και επικαιροποίηση της κατασχέσεων.
 Διαδικασία των ρυθμίσεων των βεβαιωμένων οφειλών του ν 4305/14 και του ν 4321/15 (100
δόσεις ).
Έχουν ρυθμίσεις οφειλών έχουν καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα και γίνεται
επικαιροποιησή τους.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ
Τα έσοδα του Δήμου χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες όπως τακτικά , έκτακτα, κ.λ.π. κατωτέρω
έχουμε πίνακες ανά είδος εσόδου και βεβαιώσεις και εισπράξεις ανά έτος από το 2014 έως το 2018.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Κωδικ
ός Περιγραφή
Βεβαιώσεις
2014
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια
) 2014
Βεβαιώσεις
2015
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια
) 2015
Βεβαιώσεις
2016
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια
) 2016
Βεβαιώσεις
2017
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια
) 2017
Βεβαιώσεις
2018
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια
) 2018

0
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ
14.033.074,
68
14.033.074,
68
15.058.010,
76
14.922.274,
29
15.705.928,
42
15.505.194,
36
15.332.832,
58
15.203.162,
93
15.073.194,
94
14.936.728,
45
Από τον ανωτέρω πίνακα φαίνεται ότι οι βεβαιώσεις όλα τα έτη από το 2014 και μετά βαίνουν
αυξανόμενες κατά μέσο όρο ποσού 1.200.000,00 ευρώ , οι εισπράξεις υπολείπονται των βεβαιώσεων
λόγω της οικονομικής κατάστασης, των κάπιταλ κοντρόλ , τους διακανονισμούς χρεών με δόσεις.
Για το έτος 2019 (έως 31/05/2019) τα αντίστοιχα στοιχεία είναι τα εξής :

3

Κωδικός Περιγραφή

Βεβαιώσεις
31/05/2019
Εισπραχθέντα
(Γραμμάτια) 31/05/2019
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.070.050,51 4.018.517,43
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
Κωδικ
ός Περιγραφή

Βεβαιώσει
ς 2014
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια)
2014
Βεβαιώσει
ς 2015
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια)
2015
Βεβαιώσει
ς 2016
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια)
2016
Βεβαιώσει
ς 2017
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια)
2017
Βεβαιώσει
ς 2018
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια)
2018

21
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ
ΤΑΚΤΙΚΑ

1.548.760,
71
1.546.066,4
1
2.765.066,
22
1.103.922,9
9
2.070.199,
21
1.567.290,4
5
1.926.716,
43
1.215.640,4
1
1.655.159,
68
1.302.661,1
1
Από τον ανωτέρω πίνακα φαίνεται ότι οι βεβαιώσεις όλα τα έτη από το 2014 και μετά βαίνουν
αυξανόμενες κατά μέσο όρο ποσού 555.524,68 ευρώ , οι εισπράξεις υπολείπονται των βεβαιώσεων
λόγω της οικονομικής κατάστασης, των κάπιταλ κοντρόλ , τους διακανονισμούς χρεών με δόσεις.
Για το έτος 2019 (έως 31/05/2019) τα αντίστοιχα στοιχεία είναι τα εξής :
Κωδικός Περιγραφή

Βεβαιώσεις
31/05/2019
Εισπραχθέντα
(Γραμμάτια) 31/05/2019
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.175.429,36 1.122.004,70

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Κωδικό
ς Περιγραφή
Βεβαιώσει
ς 2014
Εισπραχθέντ
α
(Γραμμάτια)
2014
Βεβαιώσει
ς 2015
Εισπραχθέντ
α
(Γραμμάτια)
2015
Βεβαιώσει
ς 2016
Εισπραχθέντ
α
(Γραμμάτια)
2016
Βεβαιώσει
ς 2017
Εισπραχθέντ
α
(Γραμμάτια)
2017
Βεβαιώσει
ς 2018
Εισπραχθέντ
α
(Γραμμάτια)
2018

321
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΑΠΌ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ
ΤΑ ΚΑΤΆ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤ
Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
Α ΕΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ
5.805.749,
86 639.198,49
4.916.917,
17 155.380,21
5.668.358,
51 384.306,13
5.837.421,
04 524.017,57
6.011.970,
38 399.238,30
Από τον ανωτέρω πίνακα φαίνεται ότι οι βεβαιώσεις όλα τα έτη από το 2014 και μετά βαίνουν
μειωμένες κατά μέσο όρο ποσού 197.083,09 ευρώ λόγω των προσπαθειών της οικονομικής
υπηρεσίας του Δήμου για την είσπραξής τους.
Για το έτος 2019 (έως 31/05/2019) τα αντίστοιχα στοιχεία είναι τα εξής :
Κωδικός Περιγραφή

Βεβαιώσεις
31/05/2019
Εισπραχθέντα
(Γραμμάτια) 31/05/2019

321
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.066.947,28 131.629,86

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Κωδικ
ός Περιγραφή
Βεβαιώσει
ς 2014
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια)
2014
Βεβαιώσει
ς 2015
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια)
2015
Βεβαιώσει
ς 2016
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια)
2016
Βεβαιώσει
ς 2017
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια)
2017
Βεβαιώσει
ς 2018
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια)
2018

1
ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΣΟΔΑ
2.322.880,
08
2.322.380,0
8
2.896.310,
25
3.039.558,3
3
4.483.003,
38
4.268.691,4
8
3.521.469,
57
3.297.088,9
7
2.924.597,
82
2.811.585,6
7
Από τον ανωτέρω πίνακα φαίνεται ότι οι βεβαιώσεις όλα τα έτη από το 2014 και μετά βαίνουν
αυξανόμενες κατά μέσο όρο ποσού 1.133.465,18 ευρώ , οι εισπράξεις υπολείπονται των βεβαιώσεων
λόγω της οικονομικής κατάστασης, των κάπιταλ κοντρόλ , τους διακανονισμούς χρεών με δόσεις.
Για το έτος 2019 (έως 31/05/2019) τα αντίστοιχα στοιχεία είναι τα εξής :
Κωδικός Περιγραφή

Βεβαιώσεις
31/05/2019
Εισπραχθέντα
(Γραμμάτια) 31/05/2019
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.517.819,39 1.507.054,16

4

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ
Κωδικό
ς
Περιγραφ
ή
Βεβαιώσει
ς 2014
Εισπραχθέντ
α
(Γραμμάτια)
2014
Βεβαιώσει
ς 2015
Εισπραχθέντ
α
(Γραμμάτια)
2015
Βεβαιώσει
ς 2016
Εισπραχθέντ
α
(Γραμμάτια)
2016
Βεβαιώσει
ς 2017
Εισπραχθέντ
α
(Γραμμάτια)
2017
Βεβαιώσει
ς 2018
Εισπραχθέντ
α
(Γραμμάτια)
2018

22
ΕΣΟΔΑ
ΠΟΕ
ΕΚΤΑΚΤΑ 240.787,70 41.171,70 747.200,13 232.211,57 364.763,90 108.858,66 54.782,21 42.332,21 187.690,50 36.575,25
Από τον ανωτέρω πίνακα φαίνεται ότι οι βεβαιώσεις όλα τα έτη από το 2014 και μετά βαίνουν
αυξανόμενες κατά μέσο όρο ποσού 97.821,49 ευρώ , οι εισπράξεις υπολείπονται των βεβαιώσεων
λόγω της οικονομικής κατάστασης, των κάπιταλ κοντόλ , τους διακανονισμούς χρεών με δόσεις.
Για το έτος 2019 (έως 31/05/2019) τα αντίστοιχα στοιχεία είναι τα εξής :
Κωδικός Περιγραφή

Βεβαιώσεις
31/05/2019
Εισπραχθέντα
(Γραμμάτια) 31/05/2019
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 40.920,00 30.043,54

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΣΟΔΑ
Κωδικ
ός Περιγραφή
Βεβαιώσει
ς 2014
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια)
2014
Βεβαιώσει
ς 2015
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια)
2015
Βεβαιώσει
ς 2016
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια)
2016
Βεβαιώσει
ς 2017
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια)
2017
Βεβαιώσει
ς 2018
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια)
2018

322
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΑΠΌ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ
Α ΚΑΤΆ ΤΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ
ΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΣΟΔΑ
4.841.762,
74 70.196,90
4.213.863,
78 0,00
5.053.039,
77 195.869,82
4.915.364,
15 201.769,91
4.579.991,
99 175.907,51
Από τον ανωτέρω πίνακα φαίνεται ότι οι βεβαιώσεις όλα τα έτη από το 2014 και μετά βαίνουν
μειωμένες κατά μέσο όρο ποσού 151.197,82 ευρώ λόγω των προσπαθειών της οικονομικής
υπηρεσίας του Δήμου για την είσπραξής τους.
Για το έτος 2019 (έως 31/05/2019) τα αντίστοιχα στοιχεία είναι τα εξής :
Κωδικός Περιγραφή

Βεβαιώσεις
31/05/2019
Εισπραχθέντα
(Γραμμάτια) 31/05/2019

322
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 10.662.501,59 42.098,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Κωδικ
ός Περιγραφή
Βεβαιώσει
ς 2014
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια)
2014
Βεβαιώσει
ς 2015
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια)
2015
Βεβαιώσεις
2016
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια)
2016
Βεβαιώσεις
2017
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια)
2017
Βεβαιώσει
ς 2018
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια)
2018

06-12
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ
ΕΙΣ ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ -
ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ
ΕΙΣ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩ
Ν ΔΑΠΑΝΩΝ
9.282.772,
81
9.282.772,8
1
9.815.134,
01
9.815.134,0
1
10.073.111,
66
10.073.111,
66
10.453.076,
03
10.453.076,
03
9.677.580,
65
9.677.580,6
5
Από τον ανωτέρω πίνακα φαίνεται ότι οι βεβαιώσεις όλα τα έτη από το 2014 και μετά βαίνουν
αυξανόμενες κατά μέσο όρο ποσού 721.952,78 ευρώ , οι εισπράξεις υπολείπονται των βεβαιώσεων
λόγω της οικονομικής κατάστασης, των κάπιταλ κοντρόλ , τους διακανονισμούς χρεών με δόσεις.

5

Για το έτος 2019 (έως 31/05/2019) τα αντίστοιχα στοιχεία είναι τα εξής :
Κωδικός Περιγραφή

Βεβαιώσεις
31/05/2019
Εισπραχθέντα
(Γραμμάτια) 31/05/2019

06-12
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.080.635,94 3.080.635,94

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Κωδικ
ός Περιγραφή
Βεβαιώσει
ς 2014
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια)
2014
Βεβαιώσει
ς 2015
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια)
2015
Βεβαιώσει
ς 2016
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια)
2016
Βεβαιώσει
ς 2017
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια)
2017
Βεβαιώσει
ς 2018
Εισπραχθέν
τα
(Γραμμάτια)
2018

13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕ
ΙΣ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
1.659.207,
85
1.659.207,8
5
1.748.293,
21
1.927.620,8
0
3.394.238,
32
3.394.238,3
2
1.248.182,
43
1.248.182,4
3
1.459.790,
95
1.459.790,9
5
Από τον ανωτέρω πίνακα φαίνεται ότι οι βεβαιώσεις όλα τα έτη από το 2014 και μετά βαίνουν
αυξανόμενες κατά μέσο όρο ποσού 303.418,38 ευρώ , οι εισπράξεις υπολείπονται των βεβαιώσεων
λόγω της οικονομικής κατάστασης, των κάπιταλ κοντρόλ , τους διακανονισμούς χρεών με δόσεις.
Για το έτος 2019 (έως 31/05/2019) τα αντίστοιχα στοιχεία είναι τα εξής :
Κωδικός Περιγραφή

Βεβαιώσεις
31/05/2019
Εισπραχθέντα
(Γραμμάτια) 31/05/2019
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 726.913,91 726.913,91

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Το αρχικό χρηματικό υπόλοιπο της 31/8/2014 ήταν 482.732,34 ευρώ , ενώ αυτό διαμορφώθηκε την
31/12/2014 σε 599.228,16 ευρώ.
Την 31/12/2015 το χρηματικό υπόλοιπο ήταν 921.781,09 ευρώ.
Την 31/12/2016 το χρηματικό υπόλοιπο ήταν 1.035.532,19 ευρώ.
Την 31/12/2017 το χρηματικό υπόλοιπο ήταν 2.386.180,88 ευρώ.
Την 31/12/2018 το χρηματικό υπόλοιπο ήταν 3.755.162,99 ευρώ.
Είναι φανερό η μεγάλη αύξηση του ταμείου που από 482.732,34 ευρώ που ήταν στις 31/08/2014
ανήλθε στις 31/12/2018 στα 3.755.162,99 ευρώ αύξηση 778% .
Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που Δήμος μας διατηρεί ποσά 2 μισθοδοσιών σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις στο Τ.Π.& Δ.
Για το έτος 2019 (έως 31/05/2019) τα αντίστοιχα στοιχεία είναι τα εξής :
Την 31/05/2019 το χρηματικό υπόλοιπο ήταν 4.734.762,13 ευρώ.

ΕΞΟΔΑ

Τα έξοδα του Δήμου χωρίζονται σε τρείς μεγάλες κατηγορίες ανάλογα το είδος του εξόδου.
Για την κάθε κατηγορία έχουν ληφθεί υπόψιν τα συνολικά τιμολογηθέντα ποσά , δηλαδή όλα τα
έξοδα ανεξάρτητα αν έχουν ενταλματοποιηθεί ή όχι, επίσης έχει ληφθεί υπόψιν και οι πληρωμές που
έχουν γίνει σε κάθε ένα είδος εξόδου έτσι έχουμε :
Γενικά έξοδα.
Έγινε από τον Δήμο μεγάλη προσπάθεια περιορισμού των δαπανών σε σύγκριση με τα προηγούμενα
χρόνια με την περιστολή των δαπανών και την συντομότερη εξόφλησή τους .

6

Και συγκεκριμένα τα τιμολογηθέντα γενικά έξοδα ΚΑΕ 60 έως 68 μέχρι 31/8/2014 ήταν 14.693.997,50
ευρώ και αντίστοιχα οι πληρωμές ήταν 14.020.322,11 ευρώ , απλήρωτα 673.675,39 ευρώ , για το
υπόλοιπο δε του έτους τα γενικά έξοδα ήταν τιμολογηθέντα 5.178.794,78 ευρώ και αντίστοιχα οι
πληρωμές ήταν 4.912.572,49 ευρώ, απλήρωτα 266.222,29 ευρώ.
Το σύνολο των γενικών εξόδων για το έτος 2014 ήταν 19.872.792,28 ευρώ και αντίστοιχα οι πληρωμές
ήταν 18.932.894,60 ευρώ , απλήρωτα 939.897,68 ευρώ.
Με την προσπάθεια μείωσης των εξόδων μας για τα επόμενα έτη τα γενικά έξοδα διαμορφώθηκαν ως
εξής :
Για το οικονομικό έτος 2015 τιμολογηθέντα γενικά έξοδα ήταν 15.234.587,38 ευρώ.
Για το οικονομικό έτος 2016 τιμολογηθέντα γενικά έξοδα ήταν 15.484.941,73ευρώ.
Για το οικονομικό έτος 2017 τιμολογηθέντα γενικά έξοδα ήταν 16.056.152,72ευρώ.
Για το οικονομικό έτος 2018 τιμολογηθέντα γενικά έξοδα ήταν 15.070.085,61ευρώ.
Και αν λάβουμε υπόψιν ότι από το έτος 2015 και μετά οι μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους ΚΑ 67
έχουν μειωθεί κατά 1.100.000,00 ευρώ περίπου ανά έτος προκύπτει μια σημαντική μείωση των
γενικών εξόδων κατά την διάρκεια της διοίκησής μας κατά 4.400.000,00 ευρώ ανά έτος.
Για το έτος 2019 (έως 31/05/2019) τα αντίστοιχα στοιχεία είναι τα εξής :
Για το οικονομικό έτος 2019 (31/05/2019) τιμολογηθέντα γενικά έξοδα ήταν 6.985.887,05ευρώ.

Επενδύσεις.
Οι τιμολογηθείσες επενδύσεις ΚΑΕ ομάδας 7 μέχρι 31/8/2014 ήταν 1.229.295,27 ευρώ και αντίστοιχα
οι πληρωμές ήταν 719.562,76 ευρώ , απλήρωτα 509.732,51 ευρώ , για το υπόλοιπο δε του έτους οι
επενδύσεις ήταν τιμολογηθείσες 468.941,67 ευρώ και αντίστοιχα οι πληρωμές ήταν 218.359,36 ευρώ
, απλήρωτα 250.582,31 ευρώ.
Το σύνολο των επενδύσεις για το έτος 2014 ήταν 1.698.236,94 ευρώ και αντίστοιχα οι πληρωμές ήταν
937.922,12 ευρώ , απλήρωτα 760.314,82 ευρώ.
Με την προσπάθεια μας αύξησης των επενδύσεων για τα επόμενα έτη οι επενδύσεις
διαμορφώθηκαν ως εξής :
Για το οικονομικό έτος 2015 τιμολογηθείσες επενδύσεις ήταν 2.078.292,84 ευρώ.
Για το οικονομικό έτος 2016 τιμολογηθείσες επενδύσεις ήταν 2.284.232,68 ευρώ.
Για το οικονομικό έτος 2017 τιμολογηθείσες επενδύσεις ήταν 613.254,87 ευρώ.
Για το οικονομικό έτος 2018 τιμολογηθείσες επενδύσεις ήταν 483.043,70ευρώ.
Θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι για τα έτη 2017 και 2018 δεν έχει συμπεριληφθεί και το ποσό
1.800.000,00 ευρώ που αφορά την προσωρινή λύση διαχείρισης των απορριμμάτων και το έργο της
βιοκλιματική αναβάθμιση της πλατείας Διονυσίου Σολωμού ποσού 1.562.214,36 ευρώ τα οποία ως
επιχορηγούμενα έργα δεν πληρώθηκαν από τον Δήμο.
Λαμβάνοντας όλα τα ανωτέρω υπόψιν βλέπουμε ότι οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί κατά 400.000,00
ευρώ περίπου ανά έτος.
Για το έτος 2019 (έως 31/05/2019) τα αντίστοιχα στοιχεία είναι τα εξής :
Για το οικονομικό έτος 2019 (31/05/2019) τιμολογηθείσες επενδύσεις ήταν 399.133,18ευρώ.

Υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών
Οι υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών ΚΑΕ 81 μέχρι 31/8/2014 ήταν 8.943.182,56 ευρώ
και αντίστοιχα οι πληρωμές ήταν 3.969.633,95 ευρώ , απλήρωτα 4.973.548,61 ευρώ , στο ποσό αυτό
αν προστεθεί και το απλήρωτο ποσό των γενικών εξόδων μέχρι 31/8/2014 ποσό 673.675,39 ευρώ και
αντίστοιχα το απλήρωτο ποσό των επενδύσεων 509.732,51 ευρώ το συνολικό ποσό ανέρχεται σε
6.156.956,41 ευρώ , ποσό που μας άφησε απλήρωτο η προηγούμενη διοίκηση χωρίς να
υπολογίζεται σε αυτό και τα ποσά του οφείλονταν σε ΙΚΑ και ΔΟΥ.

7

Για το υπόλοιπο δε του έτους οι υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών ήταν τιμολογημένες
474.590,40 ευρώ και αντίστοιχα οι πληρωμές ήταν 1.196.706,10 ευρώ , απλήρωτα 722.115,70 ευρώ.
Το σύνολο των υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών για το έτος 2014 ήταν 9.417.772,96
ευρώ και αντίστοιχα οι πληρωμές ήταν 5.166.340,05 ευρώ απλήρωτα 4.251.432,91 ευρώ.
Με την προσπάθεια μείωσης των υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών για τα επόμενα έτη
οι υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν ως εξής :
Για το οικονομικό έτος 2015 τιμολογηθείσες υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών ήταν
7.904.475,02 ευρώ οι πληρωμές 3.511.474,59 ευρώ , υπόλοιπο 4.393.000,43.
Για το οικονομικό έτος 2016 τιμολογηθείσες υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών ήταν
7.824.069,23 ευρώ οι πληρωμές 4.548.906,04 ευρώ , υπόλοιπο 3.275.163,19.
Για το οικονομικό έτος 2017 τιμολογηθείσες υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών ήταν
4.516.223,40 ευρώ οι πληρωμές 2.650.851,16 ευρώ , υπόλοιπο 1.865.372,24.
Για το οικονομικό έτος 2018 τιμολογηθείσες υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών ήταν
3.518.609,26 ευρώ οι πληρωμές 2.251.801,40 ευρώ , υπόλοιπο 1.266.807,86.
Βλέπουμε λοιπόν ότι το αρχικό ποσό των απλήρωτων υποχρεώσεων 6.156.956,41 ευρώ έχει μειωθεί
δραστικά κατά 4.890.148,55 ευρώ.
Αντίστοιχα στις 31/12/2018 αν αθροίσουμε τα απλήρωτα υπόλοιπα των γενικών εξόδων ποσού
253.100,25 ευρώ συν τα απλήρωτα υπόλοιπα των επενδύσεων ποσού 28.993,76 και το υπόλοιπο των
απλήρωτων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών ποσού 1.266.807,86 ευρώ έχουμε σαν
σύνολο το ποσό των 1.548.901,87 ευρώ απλήρωτων υποχρεώσεων μέχρι το τέλος του 2018.
Για το έτος 2019 (έως 31/05/2019) τα αντίστοιχα στοιχεία είναι τα εξής :
Για το οικονομικό έτος 2019 (31/05/2019) τιμολογηθείσες υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών
ετών ήταν 1.999.007,45 ευρώ οι πληρωμές 972.006,23 ευρώ , υπόλοιπο 1.027.001,22.

Δάνεια
Ο Δήμος δεν έλαβε κανένα νέο δάνειο και η εξόφληση των παλαιών δανείων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων γίνεται κανονικά.
Από τα ανωτέρω διαφαίνεται ότι και στο σκέλος των εξόδων έχει γίνει σωστή οικονομική διαχείριση
με συνέπεια την θετική οικονομική εικόνα του Δήμου.
Σημείωση : Όλα τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία έχουν ληφθεί από τους απολογισμούς του Δήμου
μέσα από το μηχανογραφικό σύστημα όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα.
Στα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται το σύνολο των υποχρεώσεων που υπήρχε
πριν το 2014 όσον αφορά τις υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ ,το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ.) και τα ποσά που θα
προκύψουν από τις εκκαθαρίσεις των επιχειρήσεων των πρώην Δήμων, τα επίδικα δάνεια

Δελτίο Τύπου για ΦΟΔΣΑ

Ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ κ. Παναγιώτης Μυλώνας και το μέλος του ΔΣ κ. Νίκος Τσίπηρας,
συνεπικουρούμενοι από τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων του Φορέα, παραχώρησαν στις 7-3-2019,
συνέντευξη Τύπου στην οποία επιδόθηκαν σε ένα κρεσέντο ανακριβειών, ψεμάτων και προσβολών
προς το πρόσωπο του Δημάρχου, τη στρατιωτική του υπόσταση, καθώς και τον θεσμό του Δημάρχου.
Ο Δήμαρχος Ζακύνθου επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός του, έχει αποστείλει σωρεία
εγγράφων, προκειμένου οι προαναφερθέντες να πράξουν τα αυτονόητα, από τις θέσεις που κατέχουν.
Να σημειωθεί ότι στη θέση του Προέδρου - στην οποία παρουσιάζεται αξιοσημείωτη επιθυμία
αγκίστρωσης-ο ίδιος ο Δήμαρχος Ζακύνθου προσωπικά τίμησε τον κ. Μυλωνά. Οι επανειλημμένες,
τον τελευταίο καιρό, αιτήσεις του Δημάρχου προς τον κ. Μυλωνά να παραιτηθεί, αφού δεν επιτελεί το
έργο που του έχει ανατεθεί, δεν του δίνει το δικαίωμα ως αντίποινα να διασπείρει ανακρίβειες και
προσβολές, προκειμένου να καλύψει τη δική του ανικανότητα.
Ο Δήμος Ζακύνθου έχει αποδώσει στο Φορέα, στον οποίο συνεχίζει να προΐσταται ο κ. Μυλωνάς, τα
παρακάτω ποσά:

ΕΤΗ ΔΗΜΟΣ
2011 2.456.920,75 €
2012 2.450.294,72 €
2013 2.218.451,44 €
2014 1.952.021,07 €
2015 2.128.637,78 €
2016 2.532.500,00 €
2017 2.870.000,00 €
2018 3.106.081,04 €

Όπως είναι φανερό ο Δήμος έχει αυξήσει κατακόρυφα τις χρηματοδοτήσεις προς τον Φορέα. Παρά το
γεγονός όμως, ότι απολαμβάνει γενναίας χρηματοδότησης από τον Δήμο για σειρά αναγκαίων
ενεργειών, ώστε να αντιμετωπιστούν τα δεκάδες προβλήματα, δεν έχει κάνει ούτε βήμα μπροστά, αν
και το ταμειακό υπόλοιπο του Φορέα ανέρχεται σήμερα, σε 424.944,37 € και σε αυτό προστίθενται οι

50.000 ευρώ από τη διοίκηση του αεροδρομίου, τις οποίες δεν έχει ακόμη εισπράξει υπογράφοντας
σχετική σύμβαση μέχρι το 2022. Παράλληλα, ψευδώς ισχυρίζεται ότι δεν χρηματοδοτείται η
αποκομιδή, παρότι το 2019 η χρηματοδότηση ειδικά και ξεχωριστά για την αποκομιδή ανέρχεται στο
ποσό των 1.800.000 €.
Υπερηφανεύεται για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ενδιάμεση λύση άσχετα αν αυτή υπήρξε
προϊόν συλλογικής δουλειάς των υπηρεσιών και των συνεργατών του Δήμου και του ΦοΔΣΑ με τον
ίδιο να απουσιάζει συστηματικά εκτός Ζακύνθου σε κάθε δύσκολη στιγμή. Τώρα έρχεται να θερίσει
αυτά που άλλοι έσπειραν. Όσο για την οριστική λύση του προβλήματος της διαχείρισης
απορριμμάτων, σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου, προϋπολογισμού 26 εκ. ευρώ
περίπου, αυτή σχεδιάστηκε με τη βοήθεια της Περιφέρειας και των τεχνικών συμβούλων, ενώ θα
εκτελεστεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.
Αντί για συνεντεύξεις Τύπου είναι προτιμότερο ο κ. Μυλωνάς να παραδώσει την παραίτησή του,
καθώς σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το Φορέα δεν έχει πράξει το ελάχιστο.
Συγκεκριμένα:
 Διαχρονικά δεν έλυσε το θέμα του βιολογικού και των στραγγιδίων του πρώην ΧΥΤΑ Σκοπού
και δεν αποκατέστησε τις βλάβες, αν και στο ταμείο υπάρχει υπόλοιπο 424.944,37 €, ενώ ο
βιολογικός παρουσία Δημάρχου του παραδόθηκε σε λειτουργία από την εταιρεία «Μεσόγειος»
 Ποιους προσπαθεί να καλύψει μην αντιμετωπίζοντας το ζήτημα της πρώην Επιχείρησης
Καθαριότητας, η οποία χρωστάει 11.351.912,36 €; Τι έχει κάνει 5 χρόνια τώρα για αυτό το
ζήτημα;
 Με ενέργειες του Δημάρχου η Περιφέρεια θα εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την
αποκατάσταση του πρώην ΧΥΤΑ.
 Υπάρχει πλήρης απαξίωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, των οχημάτων, των
μηχανημάτων κλπ, ενώ κινούνται για τις ανάγκες αποκομιδής μόλις 1-5 οχήματα.
 Επιβλήθηκε πρόστιμο για την λειτουργία του ΚΔΑΥ. Τι έχει κάνει για να αποκαταστήσει την
κάκιστη λειτουργία, που είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον και την υγεία των εργαζομένων;
Ο κ. Μυλωνάς επιρρίπτοντας συνεχώς ευθύνες στον Δήμαρχο για τη διαχείριση των χώρων του
ΦοΔΣΑ συμπαρέσυρε στη Δικαιοσύνη εκείνον και Αντιδημάρχους για τις δικές του αστοχίες. Κανένας
Δήμαρχος σε όλη την Ελλάδα, όπου λειτουργούν ΦοΔΣΑ, δεν έχει κατηγορηθεί για την κακή
λειτουργία και διαχείριση απορριμμάτων.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Σε συνέντευξη τύπου που προχώρησε ο Πρόεδρος ΦοΔΣΑ στις 7-3-2019, παρουσιάστηκε πλήθος
ανακριβειών, καθώς και απρεπής συμπεριφορά εκ μέρους του Διευθυντή Τεχνικών έργων κ.
Κάρδαρη προς τον θεσμό του Δημάρχου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτός που δίνει εντολές σε…
φαντάρους» προσπαθώντας να απαξιώσει τη στρατιωτική σταδιοδρομία και τη δημαρχιακή θητεία
του κ. Κολοκοτσά, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να καλύψει τα δικά του πολυετή λάθη και τις δικές
του διαχρονικές ευθύνες ως Διευθυντή του ΦοΔΣΑ. Ευθύνες που έχουν οδηγήσει σε πλήρη
απαξίωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων, κλπ του Φορέα, σε κακοδιαχείριση
του ΚΔΑΥ και μη αποκατάσταση του συστήματος στραγγιδίων του πρώην ΧΥΤΑ Σκοπού.
Στην ίδια συνέντευξη ο κ. Κάρδαρης δήλωσε πως ο Δήμαρχος Ζακύνθου δεν έχει εξασφαλίσει
χρηματοδότηση για τον Φορέα, κατηγορία ολοκληρωτικά ψευδής και υποβολιμαία.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία οι χρηματοδοτήσεις του ΦοΔΣΑ τα προηγούμενα χρόνια έχουν ως
εξής:
ΕΤΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
2011 2.456.920,75 €  
2012 2.450.294,72 €  
2013 2.218.451,44 €  
2014 1.952.021,07 € 103.287,00 €
2015 2.128.637,78 € 119.415,00 €
2016 2.532.500,00 € 105.766,00 €
2017 2.870.000,00 € 84.997,00 €
2018 3.106.081,04 € 746.138,00 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΗΜΕΡΑ: 424.944,37 €

Ο Δήμος Ζακύνθου παρέλαβε το 2014 χρηματοδότηση ΦοΔΣΑ κάτω από 2.000.000 € και το 2018
τον χρηματοδότησε με άνω των 3.100.000 €, δηλαδή αύξησε τη χρηματοδότηση του πάνω από
50%.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο κ. Κάρδαρης διαστρεβλώνει την πραγματικότητα,
προκειμένου να υπηρετήσει ξένους προς την Υπηρεσία σκοπούς. Ως εκ τούτου έχει υποπέσει σε
σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/14.03.2012 τεύχος Α'): Πειθαρχικό
Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου, για το οποίο μάλιστα προβλέπονται και οι ανάλογες τιμωρίες και για αυτόν τον λόγο ο
Δήμαρχος Ζακύνθου ζητά από το Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ να πράξει τα δέοντα. Συγκεκριμένα:
«ΜΕΡΟΣ Ε'

2
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
Άρθρο 107
Απαρίθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων
1. Πειθαρχικά παραπτώματα είναι: …
στ) η παράβαση της αρχής της αμεροληψίας, …
ιζ) η άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής που γίνεται δημοσίως, γραπτώς ή
προφορικώς, με σκόπιμη χρήση εν γνώσει εκδήλως ανακριβών στοιχείων ή με χαρακτηριστικά
απρεπείς εκφράσεις, …»
Ξεκαθαρίζεται ότι για το όργανο που θα επιληφθεί εάν αδιαφορήσει είναι και αυτό υπόλογο καθώς με
βάση την παράγραφο κδ του ίδιου άρθρου είναι κι αυτό πειθαρχικό παράπτωμα του οργάνου:
«κδ) η παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος, …»
Οι προβλεπόμενες ποινές είναι οι ακόλουθες:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Άρθρο 109
Πειθαρχικές ποινές
3. Όταν επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές των περιπτώσεων γ' έως ζ' της παραγράφου 1 και
συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις, το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλει επιπλέον
διοικητική κύρωση από 3.000 έως 30.000 ευρώ»…
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΩΞΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 110
Δίωξη πειθαρχικών παραπτωμάτων
1.Η δίωξη και η τιμωρία πειθαρχικών παραπτωμάτων αποτελεί καθήκον των πειθαρχικών οργάνων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 116
Πειθαρχικά όργανα
Πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους ασκούν:
α) οι πειθαρχικώς προϊστάμενοί τους,
β) το διοικητικό συμβούλιο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για τους υπαλλήλους του νομικού
προσώπου,
Άρθρο 119
Αρμοδιότητα διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
Τα διοικητικά συμβούλια νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μπορεί να επιβάλουν τις ποινές της
έγγραφης επίπληξης και του προστίμου έως και τις αποδοχές τριών (3) μηνών.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του Συνδέσμου Διαχ/σης Στερεών Αποβλήτων Ν.Ζακύνθου.

Θεμα: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του Συνδέσμου
Διαχ/σης Στερεών Αποβλήτων Ν.Ζακύνθου.
(Σχετ. τα με αρ.πρωτ.:3215/30-04-18,οικ.16649/26-07-18,2452/04-02-
19, 768/14-01-19, 1253/22-01-19,3105/08-02-19,
2735/05-02-19,2717/05-02-19, οικ.1979/29-01-19 έγγραφα Δημάρχου)
Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, παρακαλώ να τα μελετήσετε εκ
νέου και να αναλάβετε τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από αυτά.
Συγκεκριμένα να γίνουν κατεπείγουσες ενέργειες για την άμεση
επαναλειτουργία του Βιολογικού στο χώρο του ΧΥΤΑ Σκοπού ο οποίος εδώ
και αρκετό καιρό δεν λειτουργεί εξαιτίας της δικής σας αδράνειας.
Επίσης να παρακολουθήσετε πλήρως και συνεχώς την ικανοποίηση
του αιτήματος από την Περιφέρεια για την διάθεση πίστωσης από
Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων, τα οποία μετά από έντονες πιέσεις,
αποστείλατε έγγραφο χωρίς να με ενημερώσετε, για το συντονισμό των
ενεργειών μας.
Σε πρόσφατη συνάντηση μας με τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
κ.Γαλιατσάτο του παρέδωσα αντίγραφο του Τεχνικού Δελτίου
αποκατάστασης ΧΥΤΑ Σκοπού και τον παρακάλεσα για την κατά
προτεραιότητα διάθεση πίστωσης που είναι απαραίτητη για την

αποκατάσταση του, απαίτηση που όπως γνωρίζετε τίθεται μετ’
επιτάσεως από το Υπ. Εσωτερικών και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση με
οκτάμηνες συμβάσεις του απαραίτητου εποχικού προσωπικού
αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, ώστε να μην
υπάρξουν ξανά τα προβλήματα των προηγούμενων ετών, όπου υπήρξε
πλημμελής διαχείριση των απορριμμάτων με αποτέλεσμα να έχουμε,
δικαίως, παράπονα των συμπολιτών μας και να αμαυρώνεται το μεγάλο
έργο που επιτελείται στον τομέα της αντιμετώπισης της διαχείρισης των
απορριμμάτων.
Να συντηρηθούν τα μηχανήματα και οχήματα έως 31/03/2019 και
να υπάρχει ετοιμότητα συνεχούς και απρόσκοπτης αποκομιδής
απορριμμάτων ενόψει της θερινής περιόδου.(Δυστυχώς έγινα
μάρτυρας παρόμοιου, κατά τις παραμονές των Χριστουγέννων, γεγονότος,
όπου δόθηκε εντολή στον Προϊστάμενο αποκομιδής απορριμμάτων για
καθαρή Ζάκυνθο, ενόψει των Χριστουγέννων, με τελική κατάληξη αυτός
να βρεθεί μόνος του με ένα μόνο αυτοκίνητο, ενώ την ίδια ώρα η διοίκηση
απουσίαζε εκτός Ζακύνθου).
Να οργανωθεί η αποκομιδή και λειτουργία των ανακυκλώσιμων
υλικών και να πάψει να δημιουργείται χαβούζα πέριξ του κτιρίου των
Υπηρεσιών του ΦοΔΣΑ, με κίνδυνο προσβολής της υγείας των
εργαζομένων και συνακόλουθα την μόλυνση του Περιβάλλοντος.
Για το θέμα της διαχείρισης των ογκωδών,όπου ήδη η Ζάκυνθος έχει
ενταχθεί στο πανελλήνιο δίκτυο διαχείρισης ογκωδών με εκπρόσωπο της
Ζακύνθου τον μηχανικό κ.Παναγιώτη Γιακουμέλο , σας καλώ σε
συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου όπου προβλέπεται,
άμεσα να αρχίσει η διαχείριση των ογκωδών που με την άναρχη και
ασύδοτη απόρριψη τους σε όλη την Ζάκυνθο δημιουργούνται κίνδυνοι
πυρκαγιάς και μόλυνση του περιβάλλοντος.
Γνωρίζετε με τι κόπο και κόστος μετά από δεκαετία αποκαταστήσαμε την
χαβούζα του Αγαλά όπου είχε δημιουργηθεί εστία μόλυνσης και εκπομπής
μολυσμένων αερίων.
Ενόψει της παραλαβής των κάδων (πράσινων, καφέ και μπλε) σε
συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων σας καλώ να
αναπτύξετε σωστά το δίκτυο των κάδων κατά κατηγορία και με
χρέωση των καφέ κάδων στους Επιχειρηματίες, για την διαχείριση των
οργανικών αποβλήτων, ύστερα από την καταστροφή τους κατά την άσχημη
περίοδο 2015-2016 όπου τα απορρίμματα παρέμειναν στους δρόμους
συσσωρευμένα, λόγω του κλειστού ΧΥΤΑ Σκοπού και της μη έγκαιρης
προετοιμασίας του νέου χώρου διαχείρισης απορριμμάτων, αποτέλεσμα
γραφειοκρατίας και παρεμβάσεων τα οποία γνωρίζει καλά ο Ζακυνθινός
λαός .

Κατόπιν, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και τους
Τεχνικούς Συμβούλους σας καλώ να φροντίσετε να προχωρήσει
απρόσκοπτα η υλοποίηση του προγράμματος ολοκληρωμένης
διαχείρισης απορριμμάτων σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχεδιασμό
του Δήμου μας, ενέργειες για τις οποίες έχουν ενημερωθεί τα αρμόδια
Υπουργεία, η Περιφέρεια και οι συμπολίτες μας.
Επιπλέον ευχαριστώ τους εργαζόμενους στην αποκομιδή των
απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων και ιδιαίτερα τους
Προϊσταμένους Τμήματος αποκομιδής κ. Μαρίνο Κολοκοτσά και
Ανακύκλωσης κ. Δημήτριο Αρναούτη, για την υπεράνθρωπη προσπάθειά
τους χωρίς την ουσιαστική βοήθεια της Διοίκησης και με κάκιστες
συνθήκες εργασίας.
Δεν θα ασχοληθώ άλλο με τα προβλήματα του Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων τα οποία είναι διαχρονικά και ως υπηρεσιακοί
Παράγοντες όλα αυτά τα χρόνια έχετε επίσης κι εσείς ευθύνες.
Τέλος σας παρακαλώ όπως εντός πέντε(5) ημερών από την λήψη της
παρούσης, να με ενημερώσετε εγγράφως για τη λειτουργία του Βιολογικού
του πρώην ΧΥΤΑ Σκοπού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166