A+ A A-

Προκήρυξη για «Παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας & ιατρού εργασίας» στη ΔΕΥΑΖ

Δημοσιεύτηκε: 7/2//2017 15:22 | Διαβάστηκε 1810 φορές

Τα ζητήματα ασφαλείας και υγείας θεωρούνται πρωταρχικής σημασίας για την εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία κάθε επιχείρησης, διότι πέραν των αυτονόητων κοινωνικών πτυχών τους έχουν σαφείς επιπτώσεις στις πτυχές των εργασιακών σχέσεων, της απρόσκοπης ροής της παραγωγικής διαδικασίας και άρα στις οικονομικές και ποιοτικές παραμέτρους των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών

Για τους λόγους αυτούς στην χώρα μας έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται συστήματα ασφαλείας και υγείας που πηγάζουν από την νομοθεσία και τις υποχρεώσεις μας έναντι της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο περιλαμβάνει περί τα διακόσια νομοθετήματα τα οποία ρυθμίζουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις των εργοδοτών προκειμένου να διασφαλίζεται περιβάλλον εργασίας που να εγγυάται την προστασία της υγείας και σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων.

Δύο, είναι οι κύριες κατευθύνσεις στις οποίες κινείται το θεσμικό – νομοθετικό πλαίσιο:

Διαπίστωση αρχών και κανόνων γενικής εφαρμογής

Κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν συγκεκριμένες εργασίες και συγκεκριμένους κινδύνους.

Στην πρώτη κατεύθυνση ανήκουν όλα τα μέτρα – υποχρεώσεις του εργοδότη για ορισμό Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας, Διενέργειας Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης των Εργαζομένων και Διαβούλευσης με τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους.

Ομοίως στην ίδια κατεύθυνση κινείται η υποχρέωση ορισμού Συντονιστή για την ασφάλεια και Υγεία στις κατασκευές και τα εν γένει έργα καθώς και η υποχρέωση σύνταξης Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ).

Στην δεύτερη κατεύθυνση κινούνται οι ρυθμίσεις που συγκεκριμενοποιούν τα μέτρα για κινδύνους που συνεπάγονται εργασίες ή διαδικασίες όπως για παράδειγμα εργασίες σε εκσκαφές ή εργασίες σε ύψος, εργασίες στις οποίες οι εργαζόμενοι εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε συγκεκριμένους χημικούς, φυσικούς ή βιολογικούς παράγοντες.

Ομοίως στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από την εργασία με διαφόρων ειδών μηχανήματα όπως σκαπτικά, γερανοφόρα κ.λ.π. μηχανήματα έργων ή πρέσες, μεταφορικές ταινίες κ.ο.κ.

Σε περίπτωση λοιπόν, σύμφωνα με τα ανωτέρω ο εργοδότης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υποχρεούται να ορίσει άτομο με τα κατάλληλα προσόντα, στο οποίο να αναθέσει καθήκοντα Τ.Α και εφόσον το προσωπικό της επιχείρησης υπερβαίνει τα 50 άτομα να ορίσει και Γιατρό Ασφαλείας ( η ΔΕΥΑ Ζακύνθου απασχολεί 57 εργαζόμενους).

Να διαθέτει εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για όλες τις εργασίες ή διαδικασίες της επιχείρησής του. Η εκτίμηση του κινδύνου περιλαμβάνει μια συστηματική εξέταση όλων των πηγών του επαγγελματικού κινδύνου που είναι δυνατόν να εμφανιστούν και τα μέτρα αποτροπής ή μείωσης του κινδύνου και όπου χρειάζεται τα μέσα και υλικά προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

Να ενημερώνει και εκπαιδεύει τους εργαζόμενους της επιχείρησης τους σε όλα τα ζητήματα που άπτονται της προστασίας της ασφάλειας και υγείας τους.

Τέλος για την περίπτωση κατασκευής έργων η εν γένει ύπαρξη μονίμων ή κινητών εργοταξίων ο εργοδότης οφείλει:

Να ορίσει Συντονιστή Ασφαλείας και Υγείας, το πρόσωπο αυτό μπορεί να συμπίπτει με το ΤΑ. Να καταρτίζει Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας τόσο κατά την φάση της Μελέτης όσο και κατά την φάση της κατασκευής εφόσον είναι παρόντα πολλά συνεργεία (δηλ. Ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, χειριστής μηχανήματος) ή η προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών είναι μεγαλύτερη από 30 ημέρες και απασχολούνται πάνω από 20 εργαζόμενοι και ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας είναι πάνω από 500 ημερομίσθια ή τέλος εάν οι εργασίες είναι επικίνδυνες π.χ. εργασίες κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς υψηλής ή μέσης τάσης,εργασίες που ενέχουν κίνδυνο πνιγμού, εργασίες καταδύσεων, εργασίες με εκρηκτικές ύλες, εργασίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης βαρέων προκατασκευασμένων στοιχείων, εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε χημικούς ή βιολογικούς παράγοντες για τις οποίες απαιτείται ιατρική παρακολούθηση.

Να καταρτίζει σε κάθε περίπτωση φάκελο Υγείας και Ασφαλείας.

Μετά από την παραπάνω συνοπτική παρουσίαση των γενικών εργοδοτικών υποχρεώσεων η ΔΕΥΑ Ζακύνθου απαιτείται να προβεί στην πρόσληψη ενός Τεχνικού Ασφαλείας και ενός Γιατρού Εργασίας.

Κατεβάστε το αρχείο για εκδήλωση ενδιαφέροντος

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166