A+ A A-

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΥ ΦΩΣΚΟΛΟΥ

Δημοσιεύτηκε: 31/7//2018 13:16 | Ενημερώθηκε: 31/7//2018 13:52 | Διαβάστηκε 466 φορές

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Ζακύνθου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου:« ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΥ ΦΩΣΚΟΛΟΥ», Δήμου Ζακύνθου.

Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η οδός Φωσκόλου πόλη Ζακύνθου της Δ.Κ. Ζακυνθίων Δήμου Ζακύνθου.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 100.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών : 59.428.99, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18,00 % : 10.697,22, Απρόβλεπτα 10.518,93 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24%: 19.354,84

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,καθώςκαι
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.610,00 Ευρώ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/8/2018 και ώρα 10:00πμ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/8/2018 και ώρα 10:00πμ.

Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://zakynthos.gov.gr). Η περίληψη δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,

Η ανάθεση και εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147 Α΄/8-08-2016) ως ισχύει.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166