A+ A A-

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΓ. ΛΕΟΝΤΑΣ - ΕΞΩ ΧΩΡΑ (ΤΜΗΜΑ 1

Δημοσιεύτηκε: 30/12//2019 11:31 | Ενημερώθηκε: 30/12//2019 11:39 | Διαβάστηκε 318 φορές

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμος Ζακύνθου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για
την κατασκευή του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΓ. ΛΕΟΝΤΑΣ -
ΕΞΩ ΧΩΡΑ (ΤΜΗΜΑ 1)
Προϋπολογισμού 380.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147).
Φορέας χρηματοδότησης είναι το ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ TMHMA
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε. μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι. Η
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον με Κ.Α.:12.10.17 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2019 του Κύριου του Έργου.
Με το δημοπρατούμενο έργο αντικαθίσταται μέρος του προβληματικού χαλυβδοσωλήνα από σωλήνα
πολυαιθυλενίου (HDPE Φ250) 3ης γενιάς (MRS 10, PE 100), ονομαστικής πίεσης ΡΝ 25 atm. Επίσης
δημιουργείται κι ένας νέος κλάδος DN110 από το ίδιο υλικό που θα τροφοδοτήσει έναν νέο πυροσβεστικό
κρουνό καθώς και το υφιστάμενο δίκτυο του οικισμού «Καμπί».
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα καθώς αφορά
σε ένα ενιαίο λειτουργικά έργο.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 τους όρους της διακήρυξης και
όλη την σχετική Νομοθεσία και εγκυκλίους, που ισχύουν σήμερα.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά , μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/01/2020 ημέρα Τρίτη Ώρα λήξης της υποβολής των
προσφορών ορίζεται η 14.00. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της
προφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 03/02/2020 ημέρα Δευτέρα, ώρα 10:00
(πμ), και από την αρμόδια επιτροπή.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην παραπάνω προθεσμία από τους ενδιαφερομένους
19PROC006115753 2019-12-30
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Για τη συμμετοχή στην
παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα.
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες
γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης
που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν προδικαστικές
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στις
ιστοσελίδες www.promitheus.gov.gr και (www.zakynthos.gov.gr).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
πρώτη (1η) τάξη και άνω για έργα κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε
κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε επτά (7) μήνες και αρχίζει από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται
στην Ε.Σ.Υ.
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ
(7.600,00€) (2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ). Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής
γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος τουλάχιστον εννέα μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής
της Δημοπρασίας.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 5% σύμφωνα με το Άρθρο 16 της διακήρυξης.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ζακύνθου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166