A+ A A-

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)»

Δημοσιεύτηκε: 5/11//2020 16:36 | Διαβάστηκε 58 φορές
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)»
Ο Δήμαρχος Ζακύνθου
προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την
κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ Δ.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)», κωδικός CPV 45223500-1 Κατασκευές από οπλισμένο
σκυρόδεμα.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 28.800,00 €, με τη δαπάνη των εργασιών: 17.115,56€,
τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 3.080,80€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%): 3.029,45€,
αναθεώρηση: Ø, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 5.574,19€.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α.Ε.: 30.7324.021
του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει
κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και με τους όρους της
Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τον συνοπτικό
διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία
προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές
προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη
χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής
Διακήρυξης.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής
(Ταχυδρομική διεύθυνση:Πλατεία Διον. Σολωμού 1-Τ.Κ. 29100-Ζάκυνθος).
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των
προσφορών ορίζεται η 16/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00’ π.μ.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν
μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική
ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν
τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και
2
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και
στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν
υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά
των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων και που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο
Μ.Ε.ΕΠ, στην κατηγορία Α1 καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014)
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή την βεβαίωση εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα.
Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7
της Αναλυτικής Διακήρυξης.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 16 της αναλυτικής διακήρυξης.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο
της σύμβασης, τα παραρτήματά τους και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, στην ιστοσελίδα
του Δήμου Ζακύνθου https://www.zakynthos.gov.gr/.
Για να υποβάλλουν όμως προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν
το σφραγισμένο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τα γραφεία της αναθέτουσας
αρχής ή να το τυπώσουν από την ηλεκτρονική μορφή του, φέροντας τη σφραγίδα και τα
επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 10/11/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις
12/11/2020.
Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Δήμαρχος
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166